Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  underground garage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W referacie omówiono ocenę stanu technicznego konstrukcji dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Przyczyną uszkodzeń i pogorszenia się stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych obu budynków był pożar dwóch samochodów osobowych i elementów wykończenia w garażu podziemnym jednego z budynków. Główne badania dotyczyły oceny nośności konstrukcji żelbetowej, w tym wytrzymałości betonu i stali zbrojeniowej oraz wpływu wysokiej temperatury na stwierdzone uszkodzenia w lokalach mieszkalnych znajdujących się bezpośrednio nad garażem. W referacie podano również sposób naprawy uszkodzonej konstrukcji budynku.
EN
This paper discusses the assessment of the technical condition of structures of two multi-apartment buildings. The cause of the damage and deterioration of the technical condition of various structural, installation and finish elements of both buildings was a fire that took place in the underground car park of one of the buildings, in which two cars and certain finish elements burnt down. The main part of the studies focused on the assessment of the load-bearing capacity of the ferro-concrete structure, including the strength of concrete and reinforcing steel, and the effect of high temperature on the found damage in apartments located directly above the car park. The paper also presents the method used for repairing the damaged structure of the building.
3
PL
Przeznaczenie wielostanowiskowych garaży podziemnych jest ściśle regulowane przez przepisy polskiego prawa. Niestety realia życia w gęsto zurbanizowanych miastach powodują, że jest społeczne przyzwolenie na wykorzystywanie tego typu miejsc do innych celów niż pierwotnie zakładano. W artykule omówiono zagrożenia pożarowe wynikające z nieprzestrzegania przepisów.
EN
The intended use of multi-station underground garages is strictly regulated by Polish law. Unfortunately, the realities of living in densely urbanized cities make it a social consent to use such places for other purposes than originally planned. The article discusses fire risks resulting from non-compliance with regulations.
PL
Realizacja garaży podziemnych wymaga rozwiązywania problemów z zakresu geotechniki, technologii czy też konstrukcji. Różnorakie problemy mogą pojawiać się również w czasie eksploatacji. Przedstawiono wpływ działania chlorków oraz odkształceń wymuszonych na stan techniczny żelbetowych konstrukcji garaży podziemnych.
EN
The implementation of underground garages requires overcoming difficulties in the field of geotechnics, technology and construction. Various problems may also appear during their operation. The article presents the effect of chlorides and forced deformations on the technical condition of reinforced concrete underground garage structures.
5
Content available remote Efekt synergii : budowa parkingu podziemnego Hopmarkt
PL
Wzrost liczby samochodów napływających do centrów miast sprawia, że konieczne staje się budowanie w warunkach tak ograniczonej przestrzeni parkingów podziemnych, aby centra były w stanie nadal pełnić swoje założone funkcje. Problem ten nie dotyczy wyłącznie największych metropolii. Borykają się z nim również średniej wielkości miasta.
6
Content available remote Przyczyny i skutki zawilgocenia pomieszczeń garaży podziemnych
PL
W artykule przedstawiono sposoby wykonywania izolacji części podziemnych budynków. Omówiono typowe błędy hydroizolacyjne popełniane w procesie projektowania i wykonywania zabezpieczeń wodochronnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich skutków w przypadku zagospodarowania pomieszczeń na garaże podziemne.
EN
This paper shows how to make waterproof insulation in underground parts of buildings. Typical waterproofing mistackes in the design and construction of waterproof protection have been discussed, with particular emphasis on the effects of the development of underground garages.
PL
W chwili obecnej zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej kondygnacji. Ogólne wymogi dotyczące trwałości konstrukcji, stawiane przez PN-EN 1992-1-1, sprawiają, że elementy te projektowane są z betonów klasy co najmniej C30/C37, a często i wyższej. Powoduje to powstawanie w tych elementach konstrukcyjnych dużych naprężeń skurczowych, które mogą prowadzić do zarysowań płyt fundamentowych i ich nieszczelności. Jednocześnie brak jest jednoznacznych, akceptowalnych wytycznych odnośnie zbrojenia przeciwskurczowego.
EN
Currently, the vast majority of residential and public buildings have underground garages, which usually involves both foundations and basement storey walls being made of reinforced concrete. The general requirements for the durability of such structures, as defined in PN-EN 1992-1-1, make it necessary to design these elements of at least C30/C37, or often higher grade concrete. This causes significant shrinkage stresses occurring in these structural components, which can result in formation of cracks and leakage. At the same time, there are no clear, acceptable guidelines for shrinkage reinforcement of such structural elements.
PL
Projektowanie obiektów infrastruktury w dużych miastach stanowi poważne wyzwanie dla architektów i konstruktorów. Bardzo ważne jest także prawidłowe zaprojektowanie infrastruktury – jezdni ulic, chodników, przejść, kładek oraz obiektów towarzyszących, np. garaży. Istotnym elementem wykonywania wszystkich obiektów jest przestrzeganie zaleceń wynikających z zapisów normowych, warunków technicznych oraz warunków wykonania. W tym przypadku każdy popełniony błąd może przełożyć się potem na problemy eksploatacyjne, pogarszające komfort użytkowania obiektów oraz w konsekwencji – zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji. Poniższy artykuł opisuje wyniki badań, które miały na celu określenie powstania przecieków przez konstrukcję zespołu garażowego na terenie jednego z osiedli w Lublinie. Przedstawione zostały główne przyczyny problemów wynikające z błędów projektowo-wykonawczych oraz zaproponowano optymalny sposób likwidacji usterek, który wykorzystano w celu ich całkowitej eliminacji.
EN
Designing the infrastructure facilities in big cities constitutes a major challenge for the architects and constructors. It is also essential to properly design the infrastructure – streets, roadways, pavements, crossings, overpasses as well as accompanying facilities, e.g. garages. An important element of building of all facilities is to follow the recommendations resulting from the normative regulations, technical conditions as well as conditions of implementation. In this case, every error may later translate into exploitation problems which deteriorate comfort of use of the facilities and, consequently, into a hazard to the construction safety. The following article describes results of research which aimed to determine occurrence of leakages through constructions of a garage complex in the area of one of housing estates in Lublin. The present work outlines the main causes of problems resulting from design and executive errors and suggests optimal method of repairing the faults, which has been used to eliminate the faults completely.
PL
Zespół mieszkaniowy zlokalizowany w Gdyni przy ulicy 3 Maja 27–31 został zaprojektowany i stworzony jako jeden z budynków wzdłuż ulic 3 maja i Batorego. Pod budynkiem i częścią podwórza zbudowano jedyny w śródmieściu przedwojennej Gdyni jednopoziomowy garaż podziemny, przeznaczony dla samochodów osobowych. Kanały wentylacyjne hali garażu podziemnego oraz usytuowane w piwnicach pomieszczenia służące jako schrony przeciwlotnicze wyprowadzono na powierzchnię i wyposażono w monolityczną, żelbetową wyrzutnię powietrzną o kształcie przypominającym altanę, która w okresie przedwojennym, podobnie jak podwórze, wykorzystywana była jako scena do koncertów muzycznych oraz wydarzeń artystycznych. Po II wojnie światowej w budynku nie wykonywano żadnych systematycznych prac związanych z okresowymi naprawami, nie przeprowadzono także gruntownej renowacji podziemnego garażu ani podziemnych pomieszczeń. Opis zakresu prac oraz rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, zawarty w niniejszym artykule, ma na celu prezentację stanu technicznego i funkcjonalnego hali podziemnego garażu, pomieszczeń i żelbetowej altany, usytuowanej na podwórzu zespołu mieszkaniowego, które do chwili obecnej zachowały swe unikalne walory historyczne.
EN
Tenement located in Gdynia at the street of 3 May 27-31 was designed and carried out as the fragment of atrial buildings along the frontage of streets 3 of the May and Batory. Beneath the building and on the part of the backyard he was made only in prewar Gdynia, multiposition, jednopoziomowy underground garage intended to passenger cars, but channels of the ventilation of the underground garage hall and rooms situated in basements of an air-raid shelter were led to surfaces of the area and fitted with the monolithic, reinforced concrete launcher with shape resembling summerhouse which in the prewar period along with the backyard was used as the stage for running musical concerts and artistic events. In the period after the World War II in the building constituting the subject of the article kept regular works weren’t associated with periodic repairs, a complete refurbishment of the underground garage and underground rooms weren’t also conducted. Presenting the scope of works and structural-material solutions being aimed at a target improvement is a purpose of the paper of state technical-functional of the underground garage hall, underground rooms and the reinforced concrete summerhouse situated on the backyard of the tenement with simultaneous keeping their unique historic advantages.
11
Content available remote Rozwiązania konstrukcyjne żelbetowych garaży wielostanowiskowych
PL
W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań konstrukcyjnych wielostanowiskowych, wielopoziomowych garaży żelbetowych. Garaże wielostanowiskowe projektowane są najczęściej o żelbetowej konstrukcji szkieletowej słupowo-płytowej lub słupowo-ryglowej. Wykonywane są jako konstrukcje monolityczne lub prefabrykowane. Budowane są wielostanowiskowe i wielopoziomowe parkingi podziemne bądź naziemne. Z punktu widzenia konstrukcji i ekonomii korzystniejsze są garaże naziemne.
EN
The article presents an overview of engineering solutions of multiposition and multi-storey reinforced concrete garages. Multiposition garages are most frequently designed as reinforced concrete skeleton slab-column structures or spandrel beam-column structures. These structures are made as monolithic or precast structures. Are being built multiposition and multistorey ground-based or underground garages. From the point of view of design and economy are more preferred ground-based garages.
12
Content available remote Konsekwencje wprowadzenia funkcji garażowej w podziemie budynku wielorodzinnego
PL
Dbając o wysoki standard budynku wielorodzinnego, w poziomie nieogrzewanych piwnic, oprócz komórek lokatorskich wprowadza się od kilku lat funkcję garażową. Stosowanie tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej każdego z indywidualnych boksów garażowych prowadzi do powstania rozbudowanych trzonów wentylacyjnych prowadzonych przez pomieszczenia mieszkalne. W konsekwencji powstaje zaburzony rozkład temperatury w obszarze trzonu i przyległej ściany, prowadzący do niekorzystnych zjawisk cieplno-wilgotnościowych. Artykuł analizuje możliwe konsekwencje i precyzuje program naprawczy.
EN
To keep the high standard of an apartment building, garage function has been being introduced for a few years in unheated basement. The utilization of traditional gravity ventilation for each of the individual enclosed garage stalls leads to the creation of a large ventilation core through habitable space. As a consequence the temperature distribution within the core and the adjacent wall is distorted, which leads to adverse thermo-moisture phenomena. This paper analyzes possible consequences and proposes a recovery program.
PL
Wybór technologii wykonywania części podziemnych i sposobu zabezpieczenia oraz podparcia ścian wykopu głębokiego musi być poprzedzony wieloma analizami mającymi przede wszystkim na celu dokonanie oceny wpływu projektowanej inwestycji na odkształcenia podłoża gruntowego. Projektowanie budynków, a zwłaszcza ich części podziemnej, w zabudowie zwartej należy powierzać wyspecjalizowanym projektantom, a realizację – wykonawcom gwarantującym przestrzeganie reżimów technologicznych i wysoką jakość robót. Bardzo istotna jest też rola fachowego nadzoru inwestorskiego, a także nadzoru geotechnicznego i geodezyjnego.
EN
The choice of technology for carrying out the underground parts and the method of securing and supporting the walls of deep excavation must be preceded by multiple analyses mainly aimed at assessing the influence of the designed investment upon the earth surface’s deformation. Designing buildings in dense developments, especially their underground parts, should be commissioned to specialized designers whilst their execution to the executing parties which guarantee the compliance with technological regimes and high quality of works. The role of investor supervision as well geotechnical and geodetic supervision are very crucial, too.
PL
W dwukondygnacyjnym podziemnym garażu pod budynkiem administracyjnym, od chwili przekazania obiektu inwestorowi, występują przecieki na obu stropach: górnym, zaizolowanym papą asfaltową zgrzewalną i zasypanym gruntem oraz dolnym między garażami, a także na dylatacji pionowej między ścianami – woda wycieka w otworach drzwiowych i przejazdach. W niewielkim stopniu pojawiły się też przecieki przez ściany pod górnym stropem. W artykule przedstawiono wyniki badania wilgotności ścian i stropów w strefie przecieków oraz w miejscach zamaskowanych taśmami, którymi uszczelniane zostały przecieki. Wskazano przyczyny nieszczelności, miejsca wnikania wody do wnętrza garażu i drogi rozchodzenia się wody w stropach. Wskazano przyczyny tego typu wad, a także możliwości naprawy.
EN
In two-storey underground garage under administrative building, from moment of transfer of object investor, leakages take a stand. Leakages take a stand mainly on both ceiling slab: upper with isolation made by asphalt tarpaper and ground, bottom between garages and vertical dilatation between walls – water leak was near the door and gates. Leakages have appeared in small degree by walls under overhead slab. This paper present results of research of humidity of walls and slabs and in places camouflaged by tapes, which leakages are crunched. It indicate reasons of leaks, places of penetrate of waters to inside of garage and slabs. Reasons of types of these defects advisable also as well as capabilities of repairs.
16
Content available remote Projektowanie garaży podziemnych wielokondygnacyjnych. Cz.2
17
Content available remote Projektowanie garaży podziemnych wielokondygnacyjnych. Cz.1
EN
Design and construction of buildings with multi-storey basements under dense urban development is one of the most challenging engineering problems, and requires forecasting the impact of their implementation on the displacement of the ground and extending the scope of analysis and study of existing objects (builings, technical infrastructure) located in the area of expected impacts (influence) the implementation of a new building.
PL
Przedstawiono wyniki przeprowadzonych (po sześciu latach użytkowania) badań i analiz stropu, oceniono przyczyny uszkodzeń oraz podano propozycję naprawy. Sformułowano uwagi dotyczące projektowania stropów zespolonych, często obecnie stosowanych w garażach podziemnych.
EN
There were presented the results of the studies and analyses of floor (after six years of use), the causes of damages were estimated and a proposal for repairs were given. There were formulated comments on the design of combined floor often are used in the underground garages.
PL
Firma Bilfinger Berger Budownictwo SA realizuje, na zlecenie firmy Wolf Immobilien Polen, skomplikowane pod względem technicznym obiekty podziemne w centrum Warszawy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.