Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1284

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niezawodność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
PL
Doświadczenia międzynarodowe morskich farm wiatrowych pokazują, że w porównaniu z innymi komponentami elektrycznymi dotkliwość i częstotliwość awarii kabli eksportowych i międzyturbinowych są najwyższe. Ponieważ obecny stan norm międzynarodowych opiera się na doświadczeniach kabli lądowych, nadal problematyczne jest uwzględnienie rzeczywistych poważnych problemów awarii związanych z kablami dla morskich farm wiatrowych. W rezultacie systematyczne testowanie i diagnozowanie podczas: produkcji, transportu, instalacji i eksploatacji może wykluczyć lub przynajmniej zmniejszyć potencjalne ryzyko awarii podczas eksploatacji. W artykule podjęto dyskusję na temat zapewnienia jakości kabli elektroenergetycznych dla bezpieczeństwa technologicznego morskich farm wiatrowych. Przedstawione zostały różne praktyczne przykłady badania długich połączeń kabli elektroenergetycznych, a wspomniana powyżej problematyka zostanie omówiona z perspektywy kontroli jakości nowo zainstalowanych linii, jak również konserwacji linii w eksploatacji. Diagnostyka oparta na technologii tłumionego napięcia przemiennego (DAC) z monitorowaniem wyładowań niezupełnych w tym przypadku jest specjalnie omawiana w połączeniu z rzeczywistymi przykładami testów, które pokazują wyniki dotyczące badań kabli eksportowych i międzyturbinowych w farmach wiatrowych.
EN
The international experience of offshore wind farms shows that compared to other electrical components, the severity and frequency of failure of export and inter-array cables is the highest. As the current state of international standards is based on the experience of onshore cables, it is still problematic to address the real serious problems associated with cable accidents for offshore wind farms. As a result, systematic testing and diagnosis during production, transportation, installation and operation can exclude or at least reduce the potential risk of failure during operation. This article discusses the quality assurance of power cables for the technological safety of offshore wind farms. Various practical examples of testing long power cable connections will be presented, and the above-mentioned issues will be discussed from the perspective of quality control of newly installed lines as well as line maintenance in operation. The damped alternating voltage (DAC) diagnostics with PD monitoring in this case are specifically discussed in conjunction with real-world test examples that show the test results for export and inter-array cables in offshore wind farms.
2
Content available remote The maturity model of logistic centres
EN
The main aim of the article is to present the authors’ model of the maturity of logistic centres, in its original, previously published version and improved for the purpose of testing the reliability of logistic centre characters. The second purpose of the article is to justify the possibility of using the maturity model to ensure the reliability of logistic centres. Methods:To carry out the research and prepare the article, an expert (Delphic) method was used, using the knowledge of experts profes- sionally connected with logistic centres, and a literature review. Results: The conclusion of the research and analysis of the results is an improved model of logistic centre maturity compared to previous work. Conclusion:The developed model of logistic centre maturity allows for a comprehensive analysis of the logistic centre’s maturity, locating points in need of improvement, and allows continuity and reliability of the centre’s operation to be ensured. Highlights: - The reliability of logistic centres is extremely important for supply chains; - The maturity model of logistic centres allows for a comprehensive analysis of the examined centre; - Maturity models are an accepted method of ensuring business reliability; - The maturity model developed helps to ensure the reliability of the centres.
PL
Cele: głównym celem artykułu było zaprezentowanie autorskiego modelu dojrzałości centrów logistycznych, w jego pierwotnej, wcześniej publikowanej wersji oraz udoskonalonej na potrzeby badania niezawodności centrów logistycznych postaci. Drugim celem artykułu było uzasadnienie możliwości wyko- rzystania modelu dojrzałości w celu zapewnienia niezawodności funkcjonowania centrów logistycznych. Metody: do przeprowadzenia badań i przygotowania artykułu zastosowano metodę ekspercką (delficką), wykorzystując wiedzę ekspertów związanych zawodowo z centrami logistycznymi, oraz przegląd literaturowy. Wyniki: Wynikiem przeprowadzonych badań i analizy wyników jest udoskonalony w stosunku do wcześniej- szych prac model dojrzałości centrum logistycznego. Opracowany model posiada pięć poziomów dojrzałości w dwunastu obszarach przedmiotowych i stosowana jest w nim reprezentacja ciągła. Dla spełnienia postulatu skutecznego funkcjonowania centrum logistyczne powinno spełniać co najmniej warunki trzeciego poziomu dojrzałości ocenianych obszarów. Konkluzja: Opracowany model dojrzałości centrum logistycznego może być wykorzystywany do przebadania i określenia poziomu rozwoju centrum w najważniejszych obszarach jego funkcjonowania, równocześnie pozwalając na odpowiednią ocenę skuteczności jego działania poprzez kompleksową analizę dojrzałości centrum logistycznego, zlokalizowanie punktów wymagających usprawnień. Pozwala on zapewnić ciągłość i niezawodność funkcjonowania centrum. Najważniejsze wnioski i efekty: -Niezawodność centrów logistycznych jest niezwykle istotna dla łańcuchów dostaw; -Model dojrzałości centrów logistycznych pozwala na kompleksową analizę badanego centrum; -Modele dojrzałości są przyjętą metodą zapewnienia niezawodności przedsiębiorstw; - Opracowany model dojrzałości wspomaga zapewnianie niezawodności centrów.
EN
Aim: The aim of the article is to verify the fire resistance of aluminum-glass construction partitions with a parallel structure. The paper presents the results of tests in a fire chamber of a selected partition, a leading national manufacturer of aluminum-glass systems. The results of the fire tests were used to validate a simple parallel model of the reliability of non-renewable systems. Introduction: Fire-retardant properties of partitions made of glass and aluminum profiles determine their ability to stop the spread of fire by closing the fire in separate zones. Fire resistance of such partitions is measured according to various criteria, in particular the requirements concern: stability R (glass does not break), tightness E, radiation limitation W and insulation I. The tightness requirement E means that the partition effectively protects the fire compartment against flames, smoke and hot gases. The insulating postulate I means that the average temperature of glass and the profiles on the surface of the partition on the protected side does not exceed the contractual value during the nominal duration of the fire. The measure of fire resistance of a partition is time t, expressed in minutes, in which the structure of an aluminum-glass partition meets one or more of the criteria listed. Methodology: The experimental database consists of the results of routine fire resistance tests of system building partitions obtained in the certification process of selected facade systems. Interpretation of the obtained results of laboratory tests was based on simple models of reliability of non-renewable systems. Conclusions: The graphs of average temperature increase on the outer surface of the tested glass are the same in each case in terms of quality and quantity. Up to about 70% of the nominal fire resistance, the temperature increase is linear, followed by a non-linear phase according to a concave curve. The course of the temperature-rise curves on the outer surface of aluminum profiles is qualitatively different. The graphs are non-linear, convex from the beginning of heating, with the inflection point reached after about 20 minutes of the test. The obtained results may indicate that the multi-chamber structure of aluminum profiles does not ensure a parallel reliability structure, because the object has a quasi-parallel structure. The presented results of the temperature-rise curves and their reliability interpretation require confirmation in further laboratory tests of aluminum-glass partitions with a different structure of panes and profiles.
PL
Cel: Celem artykułu jest weryfikacja eksperymentalna odporności ogniowej przegród budowlanych aluminiowo-szklanych o strukturze równoległej. W pracy przedstawiono wyniki badań w komorze ogniowej na przykładzie przegrody wiodącego krajowego producenta systemów aluminiowo-szklanych. Wyniki testów ogniowych wykorzystano do walidacji prostego modelu równoległego niezawodności systemów nieodnawialnych. Wprowadzenie: Właściwości ognioochronne wykonanych ze szkła i profili aluminiowych przegród budowlanych określają ich zdolność do zatrzymania rozprzestrzeniania się ognia poprzez zamknięcie pożaru w wydzielonych strefach. Odporność ogniowa takich przegród jest mierzona wg różnych kryteriów. W szczególności wymagania dotyczą: stabilności R (szkło nie pęka), szczelności E, ograniczenia promieniowania W i izolacyjności I. Postulat szczelności E oznacza, że przegroda skutecznie chroni strefę wydzielenia pożarowego przed płomieniami, dymem i gorącymi gazami. Z kolei postulat izolacyjności I świadczy o tym, że średnia temperatura szyb i profili na powierzchni przegrody po stronie chronionej nie przekracza umownej wartości w nominalnym czasie trwania pożaru. Miarą odporności ogniowej przegrody jest czas t wyrażony w minutach, w którym konstrukcja przegrody aluminiowo-szklanej spełnia jedno lub kilka z wymienionych kryteriów. Metodologia: Bazę danych doświadczalnych stanowią wyniki rutynowych badań odporności ogniowej systemowych przegród budowlanych otrzymane w procesie certyfikacji wybranych systemów fasadowych. Interpretację wyników badań laboratoryjnych oparto na prostych modelach niezawodności systemów nieodnawialnych. Wnioski: Wykresy przyrostu temperatury średniej na zewnętrznej powierzchni badanych szyb są w każdym wypadku jakościowo i ilościowo takie same. Do momentu osiągnięcia około 70% nominalnej ogniochronności przyrost temperatury jest liniowy, po czym następuje faza nieliniowa wg krzywej wklęsłej. Jakościowo inny jest przebieg krzywych przyrostu temperatury na zewnętrznej powierzchni profili aluminiowych. Wykresy są od początku nagrzewania nieliniowe, wypukłe, z punktem przegięcia osiągniętym już po około 20 minutach testu. Otrzymane rezultaty mogą wskazywać, że wielokomorowość profili aluminiowych nie zapewnia struktury niezawodnościowej równoległej, ponieważ obiekt ma strukturę quasi-równoległą. Przedstawione wyniki krzywych przyrostu temperatury i ich interpretacja niezawodnościowa wymagają potwierdzenia w dalszych badaniach laboratoryjnych przegród aluminiowo-szklanych o innej konstrukcji szyb i profili.
EN
Resilience of Critical Infrastructure (CI) facilities defined as a capacity for further operation even upon changes that may result from natural or human-made disasters is extremely important from the perspective of functioning of society. Resilience of critical infrastructure facilities may be developed by taking such activities as introducing changes to their structure based on results of simulations of functioning of CI facilities. Another solution is to make use of computer simulations for better preparation of persons responsible for the functioning of CI facilities. This article describes a reference CI facility with potential scenarios of development of emergency situations and with a set of optional courses of an emergency situation. The scenarios were used to prepare a training application based on virtual reality techniques with an interface allowing a wide spectrum of interactions with a virtual environment, including commands issued to other employees, to be executed.
PL
Odporność obiektów Infrastruktury Krytycznej (IK) definiowana jako zdolność do dalszego działania nawet po wystąpieniu zmian, których źródłem mogą być katastrofy naturalne lub te spowodowane przez człowieka, jest niezwykle istotna z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa. Zwiększanie odporności obiektów infrastruktury krytycznej może być realizowane dzięki działaniom takim jak wprowadzanie zmian do ich budowy na podstawie wyników symulacji funkcjonowania obiektów IK. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie symulacji komputerowych do lepszego przygotowania osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektów IK. W artykule opisano referencyjny obiekt IK wraz z potencjalnymi scenariuszami rozwoju sytuacji kryzysowych wraz zestawem wariantów przebiegu sytuacji kryzysowej. Scenariusze te zostały wykorzystane do przygotowania aplikacji szkoleniowej bazującej na technikach rzeczywistości wirtualnej z interfejsem umożliwiającym realizację szerokiego spektrum typów interakcji z środowiskiem wirtualnym, w tym wydawanie poleceń innym pracownikom.
PL
W jaki sposób zapewnić jak najmniejszą awaryjność systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zaliczanych do infrastruktury krytycznej? Problem analizowano w Głubczycach, zwracając uwagę na materiały, z których wykonano rurociągi oraz na technologię robót.
PL
Opracowanie dotyczy wyznaczania gotowości technicznej samochodów eksploatowanych w systemie transportowym z oczekiwaniem na funkcjonowanie. W taki sposób eksploatowane są samochody w systemach likwidacji klęsk żywiołowych czy wojskowym. Wyznaczanie gotowości pojazdów według średniej liczby uszkodzeń bez uwzględnienia intensywności ich użytkowania oraz przebiegu od początku eksploatacji uniemożliwia dokładną ocenę gotowości technicznej poszczególnych pojazdów na daną chwilę. W artykule autor przedstawia próbę uzasadnienia tezy, że wyznaczanie gotowości operacyjnej pojazdów w szczególności eksploatowanych z oczekiwaniem, obejmując gotowość funkcjonalną i gotowość zadaniową, wymaga monitorowania uszkodzeń w czasie dla każdego eksploatowanego pojazdu z osobna.
EN
This paper is focused on determining the technical readiness of cars in a transport system scheduled to be operated. In this way, cars are used in natural or military disaster recovery systems. Determining the technical readiness according to the average number of defects without taking account of the intensity of using them and mileage at the beginning of operation preventsfrom making a detailed assessment of the technical readiness of particular cars up to date. This manuscript attempts to prove a thesis that determining the operational readiness of cars, especially those scheduled to be operated, including functional and task readiness, requires monitoring of damages in time separate for every car.
EN
The article presents the test results of the surface quality parameters after broaching of heat-resistant steels of grades: 1.7335 (13CrMo4-5) and 1.4841 (X15CrNiSi25-20). The aim of the work is to determine the technological methods of obtaining the lowest treated surface roughness, surface layer hardening and the elimination of surface defects after broaching. To investigate the influence of cutting conditions (cutting speed, tool geometry and feed) on surface roughness and hardness, the physical modeling method of the broaching was used. As a result of the research, recommendations for improvement of the main parameters of the surface layer quality when broaching samples from selected grades of heat-resistant steels.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów jakości powierzchni po przeciąganiu stali żaroodpornych gatunków: 1.7335 (13CrMo4-5) i 1.4841 (X15CrNiSi25-20). Celem pracy jest określenie technologicznych sposobów uzyskania najmniejszej chropowatości obrobionej powierzchni, korzystnego poziomu umocnienia warstwy wierzchniej i eliminacji defektów powierzchniowych po obróbce skrawaniem. Aby zbadać wpływ warunków skrawania (prędkości skrawania, geometrii narzędzia i prędkości posuwu) na chropowatość i umocnienia powierzchni, zastosowana została metoda modelowania fizycznego procesu przeciągania. W wyniku badań opracowane zostały rekomendacje dotyczące podniesienia głównych parametrów jakości warstwy wierzchniej podczas przeciągania próbek z wybranych gatunków materiałów żaroodpornych.
EN
The aim of the research was to analyze the strength parameters of epoxy-glass sandwich composites with the addition of rubber recyclate. Material samples were subjected to a static tensile test performed on a universal testing machine in accordance with the current standard for fiber-reinforced composite materials. The test results showed that the addition of rubber recyclate increases the plastic parameters of the composite, which allows considering the use of the tested material for structures loaded with the vibration and noise scale. The use of rubber recyclate to modify the strength parameters of the composite allows to reduce the amount of rubber waste and ensures the durability of the new material.
PL
Celem badań była analiza parametrów wytrzymałościowych kompozytów przekładkowych epoksydowo-szklanych z dodatkiem recyklatu gumowego. Próbki materiałów poddano statycznej próbie rozciągania przeprowadzonej na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej zgodnie z aktualną normą dla materiałów kompozytowych zbrojonych włóknami. Wyniki badań wykazały, iż dodatek recyklatu gumowego zwiększa parametry plastyczne kompozytu, co pozwala na rozważenie zastosowania badanego materiału na konstrukcje obciążone znacznymi drganiami i hałasem. Zastosowanie recyklatu gumowego w celu modyfikacji parametrów wytrzymałościowych kompozytu umożliwia zmniejszenie ilości odpadów gumowych i zapewnia niezawodność wytrzymałościową nowego materiału.
EN
Making transport sentences requires taking into account many external and internal factors dependent on changes taking place on the shipping market. The place, time and type of transported cargo, etc., have an impact on the complexity of the transport system structure, which is why it is important to explore the possibilities and create transport optimization models throughout the entire cargo supply chain and analyze issues related to their organization, which affects the safety and reliability of thistype of systems. The aim of the article is to present and analyze the concept of the agro cargo supply chain model using inland navigation, in the relations between Poland and the Federal Republic of Germany on the example of the Capital Group OT Logistics S.A. (OTL SA Capital Group). Taking into account the complexity and structure of transport tasks, it is important to look for optimal solutions in the field of transport. Each supply chain model includes only certain selected factors that have a limited impact on the volatility of the transport. It is not possible to build a model that would fully recreate the behavior of the object, with all possible external influences. The article considers the optimization model of inland wheat transport to final consumers, which predicts a constant demand for cereal loads in certain time segments. This model does not provide any rapid domestic fluctuations in demand for wheat at certain time intervals.
PL
Wykonywanie zdań przewozowych wymaga uwzględnienia wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych zależnych od zmian zachodzących na rynku żeglugowym. Miejsce, czas i rodzaj transportowanego ładunku itp. mają wpływ na złożoność struktury systemów transportowych, przez co istotne jest badanie możliwości i tworzenie modeli optymalizacji przewozów w całym łańcuchu dostaw ładunków oraz analiza zagadnień związanych z ich organizacją, co wpływa na bezpieczeństwo i niezawodność tego typu systemów. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza koncepcji modelu łańcucha dostaw ładunków agro, z wykorzystaniem żeglugi śródlądowej, w relacjach Polska –Niemcy na przykładzie Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A. (GK OTL SA). Biorąc pod uwagę złożoność i strukturę zadań przewozowych istotne jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania transportu z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i niezawodności. Każdy model łańcucha dostaw uwzględnia tylko pewne wybrane czynniki, które mają ograniczony wpływ na zmienność przewozu. Nie jest możliwe zbudowanie modelu, który w pełni odtworzyłby zachowanie obiektu, przy wszelkich możliwych oddziaływaniach zewnętrznych. W artykule rozpatrzono model optymalizacji śródlądowych przewozów pszenicy do odbiorców końcowych, który przewiduje stały popyt na ładunki zbożowe w określonych odcinkach Model ten nie przewiduje gwałtownych wewnątrz krajowych wahań popytu na pszenicę w określonych odcinkach czasowych.
PL
W artykule omówiono podstawowe informacje dotyczące układów magazynowania energii i zwiększania niezawodności zasilaczy UPS.
EN
The article discusses the basic information about energy storage systems and increasing the reliability of UPS.
EN
The reliability of the mechanical properties of any product plays an important role in the longevity of the product to work properly under various working conditions. In the present study, the effect of preparing brass alloy on its mechanical properties was experimentally studied. Samples of brass (60% Cu-40% Zn) were prepared by hot iso-stating pressing (HIP) sintering method and some main mechanical tests were performed on them included porosity, density, hardness and compression tests. Results of these tests were compared with corresponding tests on commercial brass alloys produced by casting in order to show the effect of the method of preparing on their mechanical properties. There was a significant improvement in the hardness and strength of the sintered alloy due to the increasing in density and decreasing in porosity comparing with the corresponding other casting's alloys. Results showed an improvement in the density values by 8.4% as a result of the significant reduction in the porosity values from 8.65% to about 0.43%. As a result, the strength of the alloys prepared by the heat pressing method has jumped to a value of 600MPa compared to the traditional castings that have a strength of 343MPa.
EN
Continuous monitoring and proper diagnosis of production systems are daily concerns that involve many manufacturers. In this context, this paper proposes a feasible and effective diagnostic methodology. It is based on a recurrent dynamic neural model application, in industrial anomaly detection, with a high identification rate. The general context of this approach is summarized in the improvement of the detection and control mechanisms using intelligent systems. These tools can collaborate objectively in industrial processes diagnosis, then in anomalies detection and classification to intervene correctly. The final purpose of this paper consists in guaranteeing the operational safety for processes, ensuring their reliability and affirming the production continuity.
EN
This article engages in detailed discussion of the material properties of water pipes made of polyethylene (PE). It describes the influence of properties of the material (including its geometric dimensions) on the level of reliability of pipelines made from PE 100. Values for the index of reliability obtained from analyses carried out using probabilistic methods were compared with those recommended for the index in regard to a reference period of 50 years and different Reliability Classes (RCs). The fully probabilistic (3rd level) method - Monte Carlo simulation method was used to analyze the reliability. The probabilistic calculations were carried out with account taken of different values for the coefficient of variation describing material parameters, adopted as random variables; as well as the correlations between them. The work detailed here reports an influence of material geometry on the reliability index reported for the analysed pipeline made from PE. Where the analysed PE pipe was associated with a coefficient of variation for wall thickness at or over 0.07, this denoted non-compliance with standard PN-EN 1990:2002 as regards the minimum level of reliability recommended for a reference period of 50 years and Reliability Class RC2.
PL
W artykule szczegółowo omówiono właściwości materiałowe rur wykonanych z polietylenu PE. Określono wpływ właściwości materiału, w tym wymiarów geometrycznych na poziom niezawodności przewodów wodociągowych wykonanych z PE 100. Otrzymane wartości wskaźnika niezawodności z analiz wykonanych metodami probabilistycznymi porównano z zalecanymi wartościami wskaźnika niezawodności dla okresu odniesienia 50 lat i różnych klas niezawodności (RC). Obliczenia probabilistyczne przeprowadzono uwzgledniając różne wartości współczynników zmienności parametrów materiałowych przyjętych jako zmienne losowe oraz korelacji pomiędzy nimi. W celu określenia wpływu geometrii materiału na wartość wskaźnika niezawodności przewodów wodociągowych wykonanych z PE 100 przyjęto rurę o średnicy zewnętrznej dn = 110 mm oraz grubość ścianki en = 6,6 mm. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono wpływ geometrii materiału na wartość wskaźnika niezawodności dla analizowanego przewodu wodociągowego wykonanego z PE. Przeprowadzone analizy probabilistyczne dotyczące niezawodności rury PE100 potwierdziły, że wzrost współczynników zmienności materiałów powoduje istotny spadek wskaźnika niezawodności. W przypadku analizowanego przewodu wodociągowego wykonanego z PE i współczynnika zmienności dla grubości ścianki wiekszego od 0,07 nie są spełnione wymagania normy PN-EN 1990:2002 odnośnie minimalnego poziomu niezawodności zalecanego dla okresu odniesienia 50 lat i klasy niezawodnosci RC2. Dla pozostałych klas warunek niezawodności jest spełniony.
EN
Steel slag stone can be used as a substitute for coarse aggregate in concrete. In this study, the performance of steel slag concrete (SSC) in the wall brick structure was analyzed. The specimens with a steel slag replacement rate of 0%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, and 50% were designed, and the slump, stability, and carbonation resistance were tested. The results showed that the slump decreased with the increase of the replacement rate of steel slag stone. At the 60th min, the slump of SSC50 was 74 mm, which was 25.25% smaller than SSC00. When the replacement rate was more than 30%, cracks or fractures appeared, and the stability was destroyed. Twenty-eight days after the carbonation experiment, with the increase of the replacement rate, the carbonation resistance of the specimen decreased, and the performance was best when the replacement rate was 25%. The experimental results show that the performance of SSC is the best when the replacement rate of steel slag stone is 25%, which can be further promoted and applied in practice.
EN
Having doubts about the adequacy of reliability level of satellite-derived precipitation products, along with their application in large number of hydrological models, has led to many studies on evaluating the efficiency of such data. In this study, two new procedures were proposed to compute reliability and certainty degrees of PERSIANN and TRMM 3B42RT data sets, and six traditional indicators were used to evaluate their validation. In addition, the cumulative density function (cdf) of the above-mentioned data sets was compared with the ground-based observations in 23 synoptic stations in Fars, Iran. The Kolmogorov–Smirnov test was performed using the data sets at 5% significance level which led to the result of null hypothesis that was not being rejected, suggesting that the satellite-derived daily precipitation data (SDDPD) and ground based observations are drawn from the same distribution. Results indicated that TRMM and PERSIANN follow quite similar probability pattern of ground-based observations in arid and semiarid climate, respectively. However, data probability pattern of TRMM cannot be considered similar to ground-based observations in arid region, neither can PERSIANN in semiarid climate. Among common cross-validating attributes, the values of ME and BIAS, in addition to RMSE and MAE, led to the conclusion that in PERSIANN, the rainfall daily rates are almost underestimated while TRMM overestimates the values mainly in semiarid regions. Moreover, the PERSIANN was found to be significantly correlated with IDM (De Martonne aridity Index), and the values of underestimation increased with growth of the index. The reliability values of SDDPD over the study area, for both TRMM and PERSIANN, show the reverse trend with increasing IDM in almost all acceptable error intervals. Along with effects of climate conditions, the reliability degrees of PERSIANN seem quite more consistent at different acceptable error intervals in comparison with the corresponding values of TRMM. In addition to validity and reliability, the error entropy of SDDPD, as an index for uncertainty degree, increases as the IDM rises, which is theoretically corresponds with reliability concept. However, in comparison with PERSIANN, TRMM data set, overall, has higher degree of uncertainty. In addition, to evaluate effect of daily rainfall intensity on the uncertainty degree of SDDPD, the uncertainty degree slightly increases as daily rainfall intensifies to about 15 mm/day. But for higher daily rainfall intensities, on the other hand, the uncertainty degree seems to gradually decline as the daily rainfall increases.
16
Content available remote A study of health management of LWD tool based on data-driven and model-driven
EN
Electromagnetic wave logging-while-drilling (LWD) tool plays an important role in unconventional oil and gas exploitation and deep-sea oil and gas resource exploration process. The reliability such as reliable life and durability of the tool can control drilling efficiency and production cost in extreme environmental conditions. In this paper, main faults of the electromagnetic wave LWD tool have been analyzed when it working to the drilling site. Failure time of antenna coils, circuit boards, and power supply have been recorded. Therefore, failure mode and failure mechanism can be analyzed of the tool. Secondly, a fault analysis model of electromagnetic wave LWD tool based on Weibull distribution model has been built up, and by using this fault analysis model the reliable life and the remaining useful life of antenna system can be calculated. The last, the goodness-of-ft test can be operated to Weibull distribution model by using Kolmogorov–Smirnov test. Study results show that the reliability and the law of fault occurrence of electromagnetic wave LWD tool can be directly reflected. And it has practical significance to reliability evaluation of the instrument system and joint optimization of safe operation and maintenance of the tool.
EN
Steering systems are one of the most important components of a car and have a direct impact on safety and driving comfort. Therefore, high reliability is required of them. One of the methods of object reliability estimation may be the grey system theory. This method can be used not only to calculate the number of failures, but also to calculate the wear of mating parts, and the vibrations of engines and rolling elements. This work presents the use of the grey system theory for the examination of motor vehicle steering system reliability. The forecast number of failures was calculated for the various components of the steering system and the grey system accuracy was assessed. This is aimed at finding out how useful this theory is for forecasting the number of steering system failures.
EN
The article presents research on the reliability and effectiveness of sprinkler systems in selected countries around the world as well as results of similar studies conducted in Poland based on the data of the State Fire Service. First discussed are the specifics of analysed data and the problems regarding its acquisition and presentation in a simplified form without proper reflection and the assessment of its specificity, quality, detail, uncertainty and completeness. The next step presents the methodology of detailed data analysis based on full description of fire events and the segregation of fire events into separate subcategories. Such an analysis allowed the presumption that in the five-year period 2013–2017, in 94.4% of relevant fire events sprinkler systems in Poland have demonstrated the achievement of their intended goals. This result is similar to the results achieved in other countries known for high level of fire safety culture (USA, UK, Sweden). In the author’s opinion, this proves the high immanent reliability of these systems, which results from their simple construction and proper maintenance, and not from the country in which they were installed. Taking into account these results, it is recommended that Poland should update its regulations in a manner similar to that of developed countries, so that they take into account in a greater extent the protective value and characteristics of sprinkler systems and the benefits resulting from their application. It is also recommended to increase the detail of publicly collected data on fire protection systems in buildings because better knowledge about the characteristics of these systems in Poland may allow achieving an even higher level of their reliability and effectiveness.
PL
W artykule przedstawiono badania nad niezawodnością i skutecznością instalacji i prezentacją w formie uproszczonej, bez wystarczającej oceny ich specyfiki, jakości, szczegółowości, niepewności i kompletności. W kolejnym kroku przedstawiono metodykę szczegółowej analizy danych opartej na pełnym opisie zdarzeń pożarowych oraz segregacji zdarzeń pożarowych na odrębne podkategorie. W wyniku tak przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w pięcioletnim okresie 2013–2017 systemy tryskaczowe w Polsce wykazały osiągnięcie zamierzonych celów w 94,4% istotnych zdarzeń pożarowych. Wynik ten jest zbliżony do rezultatów osiąganych w innych krajach znanych z wysokiej kultury bezpieczeństwa pożarowego (USA, Wielka Brytania, Szwecja). Zdaniem autora świadczy to o wysokiej niezawodności tych systemów, która wynika z ich prostej konstrukcji i właściwej konserwacji, a nie z kraju, w którym zostały zainstalowane. Biorąc pod uwagę te wyniki, zaleca się, aby Polska zaktualizowała swoje przepisy w sposób zbliżony do krajów rozwiniętych, tak aby w większym stopniu uwzględniały one wartość ochronną i właściwości instalacji tryskaczowych oraz korzyści wynikające z ich stosowania. Zaleca się również zwiększenie szczegółowości gromadzonych publicznie danych o systemach ochrony przeciwpożarowej w budynkach, gdyż lepsza znajomość charakterystyki tych systemów w Polsce może pozwolić na osiągnięcie jeszcze wyższego poziomu ich niezawodności i skuteczności.
EN
We introduce a wireless sensor network (WSN) architecture intended for massive deployments in custom applications where the primary goal is the collection of low-volume (e.g., telemetric) data possibly augmented with spontaneous special events, like alerts or alarms. The network is built of inexpensive, small-footprint, energy-frugal, possibly mobile nodes running reactive programs and self-organizing themselves into resilient distributed systems in a manner embracing the limited capabilities of the devices as well as the unreliable nature of ad-hoc wireless communication. We propose and elaborate on a holistic approach to constructing complete WSN applications. Our approach incorporates a certain unified programming and communication paradigm. In addition to producing small, energy-efficient, self-documenting and reliable programs for ultra-small-footprint motes, that paradigm enables authoritative virtual execution of complete application, thus facilitating their rapid development, testing, augmentation and modification.
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.