Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1052

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
PL
W akceleratorach cząstek ma miejsce niezliczona ilość skomplikowanych i nieliniowych zjawisk fizycznych. Dodając do tego nieodłączne złożoności interakcji, które często obejmują wiele oddziałujących na siebie systemów, wykazują długoterminowe cykle procesowe i zmiany parametrów poszczególnych elementów maszyny w czasie. Ponadto, poza dużymi ośrodkami akceleratorowymi, zaangażowanie w nich na co dzień wysoko wykwalifikowanych operatorów i techników jest często ekonomicznie nieuzasadnione. Jednym ze sposobów sprostania tym wyzwaniom jest zastosowanie intensywnie udoskonalanych technik z dziedziny uczenia maszynowego (ML) i sztucznej inteligencji (AI) w projektowaniu systemów sterowania akceleratorami cząstek. W szczególności, dobrze sprawdzają się techniki oparte na sieciach neuronowych (NN) do modelowania, sterowania i analizy diagnostycznej złożonych systemów o zmiennych w czasie parametrach i systemów operujących na wielkiej ilości danych i metadanych. Techniki te mogą być stosowane w połączeniu z rzeczywistym obiegiem danych maszynowych, uwzględniając dodatkowo zakłócenia, zmienne opóźnienia, subtelne korelacje statystyczne i złożone efekty, które mogą nie być łatwo przewidziane z wyprzedzeniem. NN mogą być również przydatne w przypadkach gdzie dokładne dane z symulacji lub innych obliczeń wprawdzie są osiągalne, ale niektóre korelacje muszą być obliczane błyskawicznie w celu efektywnego wdrożenia nastaw w czasie rzeczywistym.
EN
Particle accelerators are host to many nonlinear and complex physical phenomena. They often involve a multitude of interacting systems, are subject to tight performance demands, and should be able to run for extended periods of time with minimal interruptions. Often times, traditional control techniques cannot fully meet these requirements. One promising avenue is to introduce machine learning and sophisticated control techniques inspired by artificial intelligence, particularly in light of recent theoretical and practical advances in these fields. Within machine learning and artificial intelligence, neural networks are particularly well-suited to modeling, control, and diagnostic analysis of complex, nonlinear, and time-varying systems, as well as systems with large parameter spaces. Consequently, the use of neural network-based modeling and control techniques could be of significant benefit to particle accelerators. One path toward meeting these challenges is the incorporation of recently improved techniques from the fields of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) into the design of control systems for particle accelerators. In particular, techniques based on neural networks (NNs) are well-suited to modeling, control, and diagnostic analysis of complex, time varying systems, and systems with large parameter spaces. These techniques can be used in conjunction with actual achine data, thereby accounting for noise, variable delays, subtle statistical correlations, and complex effects that may not be easily addressed a priori. NNs can also be useful in cases where accurate data from simulations or some other computationally intensive procedure is available, but the input-output relationship needs to be computed more rapidly for effective real-time deployment.
PL
Akceleratory cząstek mogą być idealnym poligonem doświadczalnym dla technik opartych na sieciach neuronowych. Wiele wczesnych prób zastosowania sieci neuronowych w akceleratorach cząstek przyniosło mierne wyniki ze względu na względną niedojrzałość technologii do takich zadań. Opisano najnowsze postępy w technikach sieci neuronowych, omówiono niektóre obiecujące możliwości włączenia sieci neuronowych do systemów sterowania akceleratorami cząstek, opisano system sterowania rezonansem inżektora działa elektronowego w kompleksie Fermilab Accelerator Science and Technology (FAST) oraz scharakteryzowane szczegółowo niektóre zagadnienia techniczne istniejącego systemu w celu stworzenia projektu nowego systemu sterowania opartego na sieciach neuronowych.
EN
Particle accelerators can be an ideal test-beds for NN-based techniques. Many early attempts to apply neural networks to particle accelerators yielded mixed results due to the relative immaturity of the technology for such tasks. The recent advances in neural network techniques were described, some promising avenues for incorporating neural networks into particle accelerator control systems was discussed, a control system for resonance control of an RF electron gun at the Fermilab Accelerator Science and Technology (FAST) facility has been described and some detailed technical issues of an existing system characterized for new neural network-based control system design.
EN
Self-propelled wheelchairs favour the rehabilitation process, forcing the user to be physically active. Unfortunately, in most cases, the manual propulsion is not adapted to the individual needs and physical capabilities of the user. This paper presents the results of operational tests of a wheelchair equipped with a hybrid propulsion system in which the muscle strength generated by the user is assisted by two independent electric motors. The research aimed to investigate the influence of the applied control algorithm and the assistance factor (W) on the value of the muscular effort (MA) while propelling the wheelchair with the use of push rims. A modified ARmedical AR-405 wheelchair equipped with two MagicPie 5 electric motors built into the wheelchair’s hubs with a power of 500 W was used in this research. The tests were carried out on a wheelchair test bench simulating the moment of resistance within the range of 8–11 Nm. Surface electromyography was employed for the measurement of MA, specifically, a four-channel Noraxon Mini DTS apparatus. The research was carried out on five patients from the group of C50 anthropometric dimensions. The effort was measured for four muscles: deltoid–anterior part, deltoid–posteriori part, and triceps brachii and extensor carpi radialis longus. The effectiveness of the hybrid propulsion system was observed based on the extensor carpi radialis longus muscle. In this case, for the standard wheelchair, the MA ranged from 93% to 123%. In contrast, for a wheelchair equipped with the hybrid propulsion system, at W = 70%, the MA was within the range of 43%–75%.
EN
Railway line capacity is growing in importance as a criterion for the assessment of railroad infrastructure performance. This problem is becoming more and more relevant as the demand for rail transport increases, especially considering the transport policy related to the promotion of climate-neutral means of transport. Insufficient capacity affects the stability and reliability of railway traffic operations. The analytical methods used for capacity estimation are typically insufficient to solve problems of a multicriteria nature (i.e. problems which take traffic heterogeneity and human factors into account). Optimisation methods, on the other hand, usually yield the best results if the current timetable for a given line is known. Additionally, they do not strongly consider the impact of the running characteristics of a specific train type and of the system or several systems in operation on the line (e.g. national Class B system and ERTMS/ETCS system). Therefore, this paper proposes a model and a simulation program developed in the Matlab and Simulink environment to be used to simulate on-route train movement, to study railroad capacity with different control systems, as well as for predictive train control to minimise energy losses. The authors described the assumptions adopted for the simulation program and the input parameters configurable against a specific line segment. They also discussed selected results derived from simulations of controlling the departure of trains to a railway line with the purpose of energy loss reduction.
5
Content available remote Design solution for automated installation system of washers on fixing pins
EN
The article presents a design solution for a tool for the automatic release and assembly of washers on ISO pins in order to prevent a heating mat from moving during tank forming. This solution minimizes the risk that washers get displaced. It also ensures safe and controlled release of washers without the assembly process.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne urządzenia służącego do zautomatyzowanego wydawania i montażu podkładek na kołkach ustalających w celu zabezpieczenia maty grzejnej przed przesunięciem w trakcie procesu formowania zbiornika. Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko obecności podkładek poza miejscami do tego przeznaczonymi. Zapewnia również możliwość bezpiecznego kontrolowanego wydania podkładek bez realizacji montażu.
PL
Kontrole w zakresie ochrony środowiska, a zwłaszcza gospodarki odpadami budzą wiele emocji i wątpliwości przedsiębiorców. Przedsiębiorcy często zadają pytania: jakie uprawnienia posiada kontrolujący, czy korzystający z władztwa organ kontrolujący może żądać dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z zakresem kontroli, czy i kiedy może dojść do wyłączenia pracownika organu? Jakie są środki ochrony prawnej przeciwko ustaleniom zawartym w protokole kontroli, a także jakie są skutki podpisania protokołu z pokontrolnego? Są to tylko niektóre istotne zagadnienia związane z prowadzoną kontrolą.
EN
The Mahalanobis-Taguchi System (MTS) is, today, widely used to define the optimal conditions for the design stage of product development especially, in the field of Artificial Intelligence (AI) considering the non-linear properties and non-digital data. In this paper, an approach to identify the several interactions in a MTS is proposed. The MTS contains four methods; Mahalanobis-Taguchi (MT) method, Mahalanobis Taguchi Adjoint (MTA) method, Recognition Taguchi (RT) method and Taguchi (T) method. The method to use for the analysis is selected based on the system’s properties. For the case of study used in this research, the unit space is created through the RT method and used to calculate the Mahalanobis-Taguchi distances (MTD). For the method proposed in this paper, the relationships between control factors and MTDs were firstly clarified by MTS (RT), then the same relationships were clarified using a modified design of experiments method, and the several interactions between control factors in MTS (RT) were finally identified by comparing the two relationships. Then effectiveness of the proposed method was evaluated by using a mathematical model.
EN
The article is concerned with the issues of practical utilization of controllers for automation in various technical fields as example Mitsubishi controllers of MELSEC FX1N and FX3U series. Any task, which requires the utilization of electrical control devices, is easy to solve by means of usage of programmable logic controllers. By using software with controllers programming package GX Developer, user has the possibility to program the controller or input changes into existing program. The Laboratory Stand was developed for effective learning of controller programming in LD language.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień praktycznego wykorzystania sterowników do automatyzacji w różnych dziedzinach technicznych, na przykład sterowników Mitsubishi serii MELSEC FX1N i FX3U. Każde zadanie, które wymaga wykorzystania elektrycznych urządzeń sterujących, można łatwo rozwiązać za pomocą programowalnych sterowników logicznych. Korzystając z oprogramowania z pakietem programowania sterowników GX Developer, użytkownik ma możliwość zaprogramowania sterownika lub wprowadzenia zmian do istniejącego programu. Stanowisko laboratoryjne zostało opracowane z myślą o efektywnej nauce programowania sterowników w języku LD.
EN
The paper analyzes the main areas of application of mathematical methods inmedical diagnostics, formulates principles of diagnostics basedon fuzzy logic; developed mathematical models and algorithms that formalize the process of making diagnostic decisions based on fuzzy logic with quantitative and qualitative parameters of thepatient's condition; developed mathematicalmodels of membership function. Mathematical modelsand algorithms have been developed that formalize the process of making diagnostic decisions based on fuzzy logic with quantitative and qualitative parameters of the patient's condition; developed mathematical models of membership functions, formalizing the representation of quantitative and qualitative parameters of the patient's condition in the form of fuzzy sets, used in models and algorithms for diagnosis and finding a diagnosis of assessing the intensity of reactive postoperative edema in patients of all study groups. An expert system was implemented for solving the problems of medical diagnosis based on fuzzy logic when assessing the intensity of reactive swelling of soft tissues, which develops in the postoperative period in patientsof all study groups against the background of diabetes.The paper analyzes the main areas of application of mathematical methods in medical diagnostics, formulates the principles of diagnostics based on fuzzy logic.
PL
W pracy analizowane są główne kierunki zastosowania metod matematycznych w diagnostyce medycznej, formułowane są zasady diagnostyki opartej na logice rozmytej; opracowywane są modele matematyczne i algorytmy formalizujące proces podejmowania decyzji diagnostycznych w oparciuo logikę rozmytą z ilościowymi i jakościowymi parametrami stanu pacjenta; opracowywane są modele matematyczne funkcji przynależności. Opracowano modele matematyczne i algorytmy formalizujące proces podejmowania decyzji diagnostycznych w oparciu o logikę rozmytą z ilościowymi i jakościowymi parametrami stanu pacjenta; opracowano modele matematyczne funkcji przynależności formalizujące reprezentację ilościowych i jakościowych parametrów stanu pacjenta w postaci zbiorów rozmytych wykorzystywanych w modelach i algorytmach diagnozowania i znajdowania rozpoznania nasilenia reaktywnego obrzęku pooperacyjnego u pacjentów wszystkich grup badawczych. Wdrożono system ekspercki do rozwiązywania problemów diagnostyki medycznej oparty na logice rozmytej w ocenie nasilenia reaktywnego obrzęku tkanek miękkich, który rozwija się w okresie pooperacyjnymu pacjentów wszystkich grup badawczych z cukrzycą. W artykule przeanalizowano cechy zastosowania metod matematycznych w diagnostyce medycznej, sformułowano zasady diagnostyki opartej na logice rozmytej.
PL
W artykule omówiono rolę procesów kontroli, realizowanych w międzynarodowym obrocie towarowym, w wykrywaniu zjawiska przestępczości. Kontrole dokonywane są m.in. przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, przedsiębiorców i firmy ubezpieczeniowe. W artykule przedstawiono dane dotyczące popełnianych przestępstw, szeroko opisane w raportach: TAPA, IMPACT, TT Club i BSI oraz w raporcie w sprawie egzekwowania przez organy celne praw własności intelektualnej w Unii Europejskiej w 2019 r. Omówiono dane statystyczne pozyskane z monitoringu zewnętrznej granicy Unii, dotyczące ilości zatrzymanych przez KAS: papierosów, paliwa, alkoholu, liczby prowadzonych postępowań karno-skarbowych oraz kwot pochodzących z wystawionych mandatów karnych. Celem artykułu jest sformułowanie na tej podstawie zaleceń poprawiających bezpieczeństwo w międzynarodowym obrocie towarami.
EN
The article discusses control in detecting the phenomenon of crime, which is used in international trade in goods. Checks are made, i.a. by officers of the National Revenue Administration, entrepreneurs and insurance companies. Data on the crimes committed were presented, widely described in reports, e.g. TAPA, IMPACT, TT Club and BSI, and in the report on the enforcement of intellectual property rights in the European Union by customs authorities in 2019. Statistical data included in the monitoring of the external border of the European Union was discussed. the number of detained by KAS: cigarettes, fuel, alcohol, the number of penal and fiscal proceedings and the amounts from issued fines. The aim of the article is to formulate recommendations on this basis to improve safety in international trade in goods.
EN
Supply chain activity control is an essential part of Supply Chain Management (SCM), ensuring compliance with customer requirements. This paper presents a case study into the control of SCM activities. The study analysed two areas involving two different SC links associated with order picking, and outsourced truck freights, respectively. The studied company had problems with these links. An approach based on developing a KPI (Key Performance Indicator) was proposed to address the issues. Consequently, different affected processes were analysed and characterised, considering the relevant data for defining a KPI. Then, strategies and methods were devised for data collection and processing regarding the system’s current state. Finally, tools were designed to facilitate the interpretation of the system’s current state and thus, pave the way for the decision-making process on corrective measures.
PL
Celem artykułu było przedstawienie mechanizmów i instrumentów kontroli środków z budżetu UE z przeznaczeniem na politykę spójności. Analizie poddano system kontroli w bieżącej perspektywie finansowej 2021-2027 w porównaniu do poprzedniej perspektywy 2014-2020. Kontrole wydatkowania środków unijnych przeprowadzane są przez trzy instytucje: zarządzającą danym programem operacyjnym, certyfikującą oraz audytową. Zadaniem instytucji zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi jest przeprowadzanie kontroli dokumentów. Celem funkcjonowania mechanizmów kontrolnych jest weryfikacja wywiązywania się beneficjentów z warunków umowy o dofinansowanie projektu oraz prawidłowości prowadzenia odrębnej księgowości i sprawozdawczości dla tych środków. Kontrola projektów współfinansowanych ze środków europejskich dotyczy działań podejmowanych przez różne podmioty i we wszystkich fazach realizacji projektu. Postępowanie kontrolne obejmuje obszar zarządzania środkami, zakres uprawnień podmiotów zarządzających tymi środkami, a także sprawdza prawidłowość wydatkowania środków finansowych. Zakresem kontroli jest również ocena rozwiązań przyjętych w ramach poszczególnych programów operacyjnych w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa UE i krajowego.
EN
The aim of the article was to present the mechanisms and instruments of control of funds from the EU budget intended for the cohesion policy. The control system in the current financial perspective 2021-2027 was analyzed compared to the previous perspective 2014-2020. Controls of spending EU funds are carried out by three institutions: one of them managing a given operational program, the other one certifying and the last one auditing. The task of managing institutions of individual operational programs is to carry out document control. The purpose of the control mechanisms is verifying the beneficiaries’ compliance with the terms of the project co-financing agreement and the correctness of keeping separate accounting and reporting for these funds. The control of projects co-financed from European funds concerns activities undertaken by various entities and in all phases of project implementation. The control procedure covers the area of funds management, the range of powers of the entities managing these funds, and checks the correctness of spending financial funds. The range of control also includes the assessment of solutions adopted under individual operational programs in relation to the applicable provisions of EU and national law.
EN
Smart cities (SCs) are a new and rising phenomenon emerging across the globe. The present article focuses on the possible impact of SCs on socio-political life and structure, and the organisation of the target society. Here, SCs are critically considered as the spaces where people live, work and vote. The aim of the present article is to discuss SCs, and the digital technologies used in SCs, as a possible instrument of social and political ordering and of social exclusion. Drawing on empirical evidence from Egypt, particularly Egypt’s new capital, the article sketches out how the smart city has been used by political and military authorities to socially and politically order and engineer society as well as ef- fectively exclude certain groups, mainly political opponents. Life in the new smart capital has a Janus face. On the one hand, inhabitants of the city have access to excellent services, modern infrastructure, first-class education and health care, and high-tech digital technol- ogies which other Egyptians do not benefit from. On the other hand, these inhabitants are under permanent control and are prisoners of the system. Living segregated, with less free- dom than any other Egyptian citizens, they are excluded from natural life in the country and cannot experience any organic development of society.
PL
Artykuł stanowi próbę analizy procesu kierowania zabezpieczeniem logistycznym na poziomie taktycznym w świetle wprowadzonych w ostatnim czasie dokumentów dotyczących dowodzenia i kierowania w działaniach lądowych. W pierwszej kolejności opisano istotę kierowania zabezpieczeniem logistycznym, następnie dokonano krótkiej charakterystyki stosowanego dotychczas modelu przebiegu procesu kierowania zabezpieczeniem logistycznym. W dalszej kolejności scharakteryzowano zadania organów kierowania zabezpieczeniem logistycznym w cyklu dowodzenia zgodnym z modelem opisanym w dokumencie „Dowodzenie i kierowanie w działaniach lądowych DT-3.2.2(B)” oraz przedstawiono wnioski końcowe.
EN
This article is an attempt to analyze the logistics command and control process at the tactical level in the light of recently implemented standards of the land forces tactical command and control. Firstly, the essence of logistics command and control (C2) has been described. Secondly the hitherto model of a logistics C2 process has been characterized. Subsequently there have been tasks of the logistics C2 staff cells identified in the frame of C2 cycle according to the Polish national military standard “Dowodzenie i kierowanie w działaniach lądowych DT-3.2.2(B)”. Finally, the conclusions have been presented.
PL
Artykuł prezentuje nowe funkcje systemu ECONTROLplus, które istnieją dzięki temu, że technologie rozwijane do tej pory w innych obszarach biznesowych, mogą być coraz szerzej zaadaptowane do przemysłowego Systemu Sterowania i Nadzoru. Ich zastosowanie ułatwia nadzór nad rozbudowanymi systemami, jak również daje narzędzia do optymalizacji procesu w mniejszych zakładach
EN
This article presents new functions of the ECONTROLplus system, which exist thanks to the technologies developed in other business areas being widely adapted to the industrial Control and Supervision System. Their use makes it easier to supervise over extensive systems, as well as gives tools to optimize the process in smaller plants.
EN
The article addresses issues related to the civil system of democratic supervision and control over special services in Poland since the political transformation. The system is based on the supervision of the executive authority, which also sets the directions of activities, Parliamentary control – mainly with the help of the Committee for Special Services, judiciary supervision assessing their actions in terms of possible abuse of powers or failure to fulfill their obligations. The functionality of some legal solutions in the field of supervision and control over the services was assessed. The dominant role of the Prime Minister in exercising supervision over the special services was pointed out.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące systemu cywilnego demokratycznego nadzoru i kontroli służb specjalnych w Polsce od czasów przemian ustrojowych. System ten oparty jest na: nadzorze władzy wykonawczej, która także wyznacza kierunki działań; kontroli parlamentarnej – głównie za pomocą Komisji do Spraw Służb Specjalnych; nadzorze władzy sądowniczej oceniającej ich działania pod kątem ewentualnego przekroczenia uprawnień czy niedopełnienia obowiązków. Oceniono funkcjonalność niektórych rozwiązań prawnych w zakresie nadzoru i kontroli służb. Zwrócono uwagę na dominującą rolę Prezesa Rady Ministrów w sprawowaniu nadzoru nad służbami specjalnymi.
17
Content available remote Stanowisko pomiarowe do testowania modeli mikroelektrowni wiatrowych
PL
W artykule przedstawiono miniaturowy model stanowiska pomiarowego do badań wstępnych projektów mikroelektrowni wiatrowych. Stanowisko umożliwia przeprowadzenie pomiarów związanych z doborem optymalnej geometrii śmigła, oraz z opracowaniem i testowaniem działania algorytmów optymalnego sterowania pracą mikroelektrowni. Przedstawiono wyniki pomiarów dla wybranej geometrii śmigła, wykorzystaniu prądnicy prądu stałego i odbiornika o charakterystyce liniowej i nieliniowej. Przedstawiono wyniki działania prostego algorytmu sterowania MPPT.
EN
The article presents a miniature model of the stand for preliminary research of micro wind farm projects. The stand allows to carry out measurements related to the selection of the optimal propeller geometry as well as the development and testing of algorithms for optimal control of the micro power plant operation. The results of measurements for selected propeller geometry with the use of a DC generator and loads with linear and non-linear characteristics are presented. The results of the operation of a simple MPPT control algorithm are presented.
18
Content available Transformatorowy piec elektryczny
PL
W pracy pokazano konstrukcję i pomiary nowoczesnego pieca elektrycznego przeznaczonego do ogrzewania domu jednorodzinnego. Niewielkie wymiary, wysoka sprawność i brak emisji szkodliwych związków chemicznych to główne zalety tego pieca. Dodatkowym atutem jest cicha praca i niezwykle wysoka trwałość pieca związana z brakiem elementów ruchomych, z niezawodnym elektronicznym sterowaniem oraz wymiennikiem ciepła wykonanym ze stali nierdzewnej. Wyniki przeprowadzonych pomiarów pokazują bardzo wysoką sprawność pieca i współczynnik mocy bliski jedynce.
EN
The work shows the construction and measurements of a modern electric furnace for heating a single-family house. Small dimensions, high efficiency and no emission of harmful chemicals are the main advantages of this furnace. An additional advantage is the quiet operation and extremely high durability of the furnace due to the lack of moving parts, with electronic control and a heat exchanger made of stainless steel. The results of the measurements performed show the high efficiency of the furnace and the power factor close to one.
PL
Nawanianie, podobnie jak wiele innych procesów technologicznych, jest procesem stale ewoluującym. Dzięki szybko rozwijającej się technologii realizacji tego procesu pojawiają się coraz doskonalsze narzędzia służące do jego realizacji, wliczając w to również nadzór nad nim. Obecnie w Polsce proces nawaniania jest ustabilizowany i prowadzony na odpowiednio wysokim poziomie. Przyjęte zostały międzynarodowe standardy w tym zakresie. Jednym z ważniejszych wymagań dotyczących jakości gazów ziemnych dostarczanych odbiorcom z sieci rozdzielczej, gwarantującym ich bezpieczne użytkowanie, jest zapewnienie właściwego poziomu nawonienia, który będzie umożliwiał wykrycie niekontrolowanych upływów gazów z sieci rozdzielczej, instalacji i urządzeń gazowych. Zmienność stężenia środka nawaniającego w sieci gazowej jest wielkością dynamiczną, towarzyszącą stale procesowi nawaniania. Stąd wynika potrzeba stałego nadzoru metrologicznego nad przebiegiem procesu, m.in. przez pomiary stężenia środka nawaniającego. W ostatnich latach w przemyśle gazowniczym obserwuje się tendencję do prowadzenia coraz dokładniejszej kontroli procesu nawaniania metodami analitycznymi, w tym zwłaszcza metodą chromatografii gazowej. Podstawowym warunkiem uzyskiwania dokładnych wyników pomiarów wykonywanych metodami porównawczymi (do których zalicza się chromatografia gazowa), wymagającymi kalibracji lub wzorcowania urządzeń pomiarowych, jest stosowanie wzorców o odpowiedniej jakości metrologicznej. W celu uzyskania wyniku odznaczającego się możliwie jak najniższą niepewnością niezbędne jest wręcz stosowanie gazowych mieszanin wzorcowych środka nawaniającego o jak najwyższej tolerancji analitycznej. Jakość i stabilność gazów wzorcowych uzależniona jest od wielu różnorodnych czynników, takich jak czystość składników stosowanych do ich wytworzenia, szczelność instalacji służącej do ich wytwarzania czy rodzaj samej metody wytwarzania. W praktyce gazowe mieszaniny wzorcowe otrzymywane są przy zastosowaniu technik statycznych, dynamicznych lub mieszanych. Niniejszy artykuł przybliża różne metody sporządzania mieszanin wzorcowych jednego ze środków nawaniających, stosowanych m.in. w Polsce, jakim jest tetrahydrotiofen (THT). Opisano również wyniki przeprowadzonych w Zakładzie Nawaniania Paliw Gazowych Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego badań stabilności składu mieszanin wzorcowych THT wykonywanych metodą własną. Pozwoliły one określić minimalny okres przechowywania i użytkowania wzorców bez pogorszenia się ich jakości.
EN
Odorization, like many other technological processes, is a constantly evolving process. Thanks to the rapidly developing technology of its implementation, there are more and more perfect tools for the implementation of this process, including its supervision. Currently, the odorization process in Poland is stabilized and carried out at a sufficiently high level. International standards in this area have been adopted. One of the most important requirements concerning the quality of natural gases supplied to customers from the distribution network, guaranteeing their safe use, is to ensure the proper level of odorization, which will enable detection of uncontrolled gas leaks from the distribution network, gas installations and devices. Variability of odorant concentration in a gas network is a dynamic value that constantly accompanies the odorization process. Hence the need for constant metrological monitoring of the process course, e.g. by measuring the concentration of odorant. In recent years, there has been a strong tendency in the gas industry towards more precise control of the odorization process by analytical methods, especially gas chromatography. The basic condition for obtaining accurate results of measurements performed with comparative methods, requiring rating or calibration of measuring devices, is the use of standards of appropriate metrological quality. In order to obtain measurement results with the lowest possible uncertainty, it is even necessary to use standard gas mixtures for gas odorization with the highest analytical tolerance. The quality and stability of reference gases depends on many different factors, such as the purity of the ingredients used to produce them, the tightness of the installation used for their production or the type of the production method itself. In practice, standard gas mixtures are obtained using static, dynamic or mixed techniques. The article below presents the different methods of preparing standard mixtures of one of the odorants, also used in Poland – tetrahydrothiophene (THT). It also describes the results of the study of the composition stability of THT standard mixtures, carried out by the own method, at the Gas Fuel Odorization Department of the Oil and Gas Institute – National Research Institute. They allowed to define the minimum period of storage and use of these standards without any changes of their quality.
PL
Omówiono ogólnie problematykę utrzymania i kontroli mostów. Scharakteryzowano roboty wykorzystywane do przeglądu tych budowli: roboty doprowadzane do kontrolowanych miejsc urządzeniami dźwigowymi oraz roboty pełzające, wspinające, latające (drony) i podwodne. Podano wyposażenie kontrolne robotów. Zwrócono uwagę na metody badań nieniszczących oraz na celowość robotyzacji inspekcji mostów.
EN
The issues of maintenance and inspection of Bridges are generally discussed. The robots used for the inspection of these structures were characterized robots transported to controlled places with lifting devices, as well as crawling, climbing and, flying (drones) robots. The control equipment of the robots is given. The attention was paid to the methods of non-destructive testing and the desirability of robotization of bridge inspection.
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.