Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  process mapping
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Słowo „muda” w języku japońskim oznacza „marnotrawstwo”, czyli wszystko to, co jest niepożądane w procesach produkcji i wspomagających ją. Pojęcie to jest bardzo istotnym filarem w filozofii Lean Management. Muda określa wszelkie działania, czynności oraz rzeczy, które nie wytwarzają wartości dodanej, a są znaczącą stratą dla naszych biznesów.
PL
W artykule dokonano analizy przebiegu procesu dystrybucyjnego w oparciu o znane narzędzia zarządzania wizualnego. W niniejszej pracy zaprezentowano mapę logiczną procesu dystrybucji oraz zestaw map powstałych w wyniku analizy VSM – Value Stream Mapping. Na podstawie graficznego zaprezentowania procesu dystrybucji określono określeno czynności wchodzących w skład procesu, zidentyfikowano hierarchię wykonania operacji, wyszukano powiązań pomiędzy operacjami, określono realizatorów działań. Najistotniejszym jednak wynikiem analizy było zidentyfikowanie i wskazanie obszarów powstawania marnotrwawstwa w procesie, które wymagają doskonalenia.
EN
The paper presents the results of the distribution process analysis based on the well-known visual management tools. This paper presents a logical map of the distribution process and a set of maps resulting from the VSM analysis - Value Stream Mapping. On the basis of a graphical presentation of the distribution process, the number of activities included in the process was determined, the hierarchy of operation execution was identified, relationships between operations were searched, and action providers were identified. However, the most important result of the analysis, was the identification of wastage areas in the process that require improvement.
EN
The field of academic research on corporate sustainability management has gained significant sophistication since the economic growth has been associated with innovation. In this paper, we are to show our research project that aims to build an artificial intelligence-based neurofuzzy inference system to be able to approximate company’s innovation performance, thus the sustainability innovation potential. For this we used an empirical sample of Hungarian processing industry’s large companies and built an adaptive neuro fuzzy inference system.
4
Content available Designing a More Effective Supply Chain
EN
Supply chain can be considered as a series of linked inventories. This paper considers the impact of inventory on the economics of the businesses and the whole chain and discusses causes of inefficiency. In most supply chains the goods are inactive for the majority of the time, and this leads to longer term and therefore less accurate forecasting. The result is typically excess inventory, shortages, and inflexibility.By analysing the wasted time and costs in the supply chain, a clearer view of the whole process can be created. Total supply time can be considered as three components, namely value added time, non-value added process time, and waste time. This basic approach shows where improvements should be focussed. Using this time-based measurement enables more relevant comparison between supply chains than the normal supply chain efficiency ratio.
EN
Logistic analysis of procurement processes refers to the identification of logistics processes, public procurement, procurement purchases and the organization of the procurement process. This leads to the assessment of the condition of the existing supply processes in the selected coal mine and the determination of possible solutions relating to the improvement of supply logistics activities.
PL
Analiza logistyczna procesów zaopatrzenia dotyczy identyfikacji procesów logistycznych, zamówień publicznych, zakupów zaopatrzeniowych oraz organizacji procesu zaopatrzenia. Prowadzi to do oceny stanu istniejącego procesów zaopatrzenia w wybranej kopalni węgla kamiennego oraz określenia możliwych rozwiązań odnoszących się do poprawy działań w zakresie logistyki zaopatrzenia.
EN
The aim of the paper was to improve service processes carried out by Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska sp. z o.o. Particularly, emphasise unnecessary movements and physical efforts of employees. The indirect goal was to find a solution in the simplest possible way using the Muda ideology. In order to improve the service process at the beginning was executed the process mapping for the devices to be repaired, ie. brake callipers, electro- hydraulic units and auxiliary release units. The processes were assessed and shown as Pareto-Lorenz analysis. In order to determine the most time consuming process. Based on the obtained results use of a column crane with articulated arm was proposed to facilitate the transfer of heavy components between areas. The final step was to assess the effectiveness of the proposed solution in terms of time saving. From the company perspective results of the analysis are important. The proposed solution not only reduces total service time but also contributes to crew’s work comfort.
PL
Celem podjęcia tematu było usprawnienie procesów serwisowych realizowanych przez Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska sp. z o.o. Szczególny nacisk położono na wykonywanie zbędnych ruchów i wysiłek fizyczny pracowników. Celem pośrednim było odnalezienie rozwiązania w możliwie prosty sposób z wykorzystaniem koncepcji muda. Aby usprawnić proces serwisowy, wykonano najpierw mapowanie procesów dla naprawianych podzespołów, tj. zacisków, agregatów hydraulicznych oraz pomocniczych jednostek luzujących. Następnie dokonano oceny czasochłonności poszczególnych czynności i wykonano analizę Pareto-Lorenza, aby określić najbardziej czasochłonne procesy. Na podstawie otrzymanych wyników zaproponowano zastosowanie żurawia w celu ułatwienia procesu przenoszenia ciężkich podzespołów pomiędzy stanowiskami. Ostatnim krokiem była ocena efektywności proponowanego rozwiązania pod kątem oszczędności czasowych. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa wyniki wykonanej analizy mają istotne znaczenie. Zaproponowane rozwiązanie nie tylko pozwala na redukcję całkowitego czasu procesów serwisowych, ale również wpływa na komfort pracy załogi.
EN
The purpose of taking on this topic was to improve the service processes carried out by Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o. Particular emphasis was placed on unnecessary movements and physical effort of employees. The intermediate goal was to find the solution in the simplest possible way using Muda. In order to improve the service process, process mapping for the repaired components, i.e. clamps, hydraulic aggregates and auxiliary unloading units, was performed first. Then, the time-consuming nature of individual activities was assessed and the Pareto-Lorenz analysis was carried out to determine the most time-consuming processes. Based on the results obtained, the use of a crane was proposed to facilitate the process of transferring heavy components between stations. The last step was to evaluate the effectiveness of the proposed solution in terms of time savings. From the company's point of view, the results of the analysis performed are of significant importance. The proposed solution not only reduces the total time of service processes but also affects the comfort of the crew.
EN
Modern information management systems are often driven by workflow engines, which require an accurate, detailed, and structured process description. Instead of theoretical modelling of such processes we propose a technique which can be a connection between traditional management (organisational structure) and business process management approach. In our work we present a case study where the automatic process mining techniques are applied to administrative processes in an environment of event logs recorded by DMS. We use event log data to discover and describe the process map of the organisation and to model structured process descriptions. Our approach allows for the extraction of models based on facts and it is a direct connection between the process model and raw data generated by the organisation. Such scenario increases consistency between the mapped model and the reality of the organisation.
PL
Analizy liczbowe przewozów realizowanych przez przedsiębiorstwo Peklimar wykazały istnienie błędów podczas gromadzenia danych. W artykule dokonano oceny tego procesu przy pomocy metody FMEA. W efekcie określono jego newralgiczne punkty oraz kierunki usprawnień. Pomocna przy analizie FMEA była także przedstawiona w artykule mapa przebiegu procesu.
XX
In this article are presented assessment of collecting data process by the FMEA method. As a result of this assessment were determined critical points of collecting data process which are useful to optimization process. Very useful in FMEA method was created map process of collecting data.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1730--1739, CD 1
PL
Przedsiębiorstwa szukając recept prowadzących do wyższej efektywności działania wracają do idei procesów. Założeniem podejścia procesowego jest optymalizacja działań, mając na uwadze przede wszystkim procesy, a nie funkcje, dlatego też proces jest naturalnym determinantem osiągania wzrostu efektywności przez przedsiębiorstwo. Celem podejścia procesowego do zarządzania przedsiębiorstwem jest uzyskanie wysokiego poziomu niezawodności w konkretnym działaniu Autor niniejszej publikacji charakteryzuje analizę procesową, zarządzanie procesowe, mapowanie procesów, a także metodologię IDEF.
EN
Companies are looking for recipes for greater effectiveness and get back to the idea of processes. The principle of a process approach is the optimisation of actions taking into consideration processes, not functions. Therefore, it is a process that determines the growth of effectiveness of a company. The aim of a process approach to a company management is achieving a high level of reliability in a precise situation. Author of this paper characterized process analysis, process management, process mapping as well IDEF methodology.
11
Content available remote Podejście procesowe w przedsiębiorstwie wydobywczym
PL
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne ze szczególnym uwzględnieniem fundamentów terminologicznych dla podejścia procesowego w przedsiębiorstwie wydobywczym. Dokonano analizy literatury, w tym przede wszystkim pojęcia proces wraz z ich podziałem typologicznym występującym we współczesnych organizacjach. Przybliżono także uczestników procesów ze szczególnym uwzględnieniem roli właścicieli procesów. Omówione zostały stosowane podejścia do identyfikacji i mapowania procesów. Przedstawiono również różnicę pomiędzy podejściem procesowym a funkcjonalnym. W ramach podjętych rozważań poruszone zostało także podejście do określenia parametrów procesów. Podjęte w artykule rozważania teoretyczne zostały przeniesione na grunt łańcucha wartości przedsiębiorstwa wydobywczego wraz z identyfikacją i parametryzacją procesów podstawowych zachodzących w kopalni rud miedzi. Uwzględniając powyższe kwestie zaproponowano optymalne podejście do identyfikacji i wdrażania procesów w przedsiębiorstwie wydobywczym.
EN
The article presents the theoretical basis with particular emphasis on the foundations of terminology for the process approach in the mining company. An analysis of the literature, including in particular the concept of process along with their typological division occurring in modern organizations. Presented process participants with particular emphasis on the role of process owners. Article also presents approaches used for the identification and mapping of processes. It also presents the difference between the process approach and functional to management. Within the considerations taken approach has also been raised to determine the process parameters. Taken in the article theoretical considerations have been transposed into the value chain of the mining company including the identification and parameterization of the fundamental processes occurring in the copper mine. Taking into account the above issues, author proposed optimal approach to the identification and implementation of business processes in the mining company.
12
Content available remote Wykorzystanie zadań typu case study w nauczaniu przedmiotu zarządzanie procesami
EN
The paper presents issues connected with teaching the subject of “Processes Management”. Processes management is one of the most popular conception of management which can be introduced in every company. Using of the best conceptions of management can be treated as a part of entrepreneurial behavior. !e paper includes also examples of case studies which can be used as exercises during lectures and workshops of the subject of “Processes Management”. In the last part of the article are mentioned opinions about presented case studies which were given by students.
13
Content available remote Mapowanie procesów
PL
W artykule przedstawiono zasady tworzenia map procesów, identyfikowania powiązań między procesami określania punktów kontrolnych i definiowania standardów. Przedstawione podejście do mapowania procesów pozwala na monitorowanie skuteczności i efektywności procesu oraz jego doskonalenie.
EN
In the paper has been presented method of process mapping based on the flowcharting. This methodology enables determining of a system of processes, sequence and interaction of the processes as well as monitoring and improving processes' effectiveness and efficiency.
PL
Zarządzanie łańcuchami dostaw odgrywa dla każdego przedsiębiorstwa kluczową rolę, gdyż urzeczywistnia procesy biznesowe stanowiące o przychodach ze sprzedaży wyrobów i usług. Krytyczne znaczenie dla sukcesu w szybko zmieniającym się i konkurencyjnym biznesie stanowi kompleksowość i wzajemna zależność działań oraz ilość wymienianych danych wymagających globalnej standaryzacji. Operacyjna współpraca partnerów w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych, wymaga pozyskiwania i przetwarzania masowych strumieni danych, aby usprawniać swoje funkcje, procesy i relacje wewnętrzne we współpracy z dostawcami i odbiorcami, zwiększając tym samym konkurencyjność całego łańcucha dostaw. Zarządzanie wzajemnie zależnymi procesami biznesowymi jest wspomagane zintegrowanymi systemami klasy SCM (Supply Chain Management) lub wykorzystaniem otwartych standardów globalnych e-biznesu. Do opisu procesów wykorzystywane są międzynarodowe standardy metodyk modelowania - UMM (Unified Modelling Methodology) i języki modelowania - UML (Unified Modelling Language) (UN/CEFACT - United Nations / Centre for Trade Facilitation and Electronic Business - Centrum Ułatwiania Handlu i Elektronicznego Biznesu ONZ). Zarządzanie procesami wymaga stałego monitorowania kluczowych i operacyjnych wskaźników efektywności, parametryzacji procesów na potrzeby ich sterowania oraz algorytmów sterujących powiązanych w procedury zarządzania procesami. W artykule przedstawiono jak zwymiarowane i operacyjnie przygotowane zarządzanie procesami biznesowymi (BPM - Business Process Management) w łańcuchach dostaw, daje możliwość sterowania wartością dodaną łańcucha i rentownością dostarczanych produktów (DPP - Direct Product Pofitability)
EN
The supply chain management is playing a key role for each company because makes real business processes and income from product sale. The comprehension and business processes interactions along supply chain making up critical importance for success in the fast changing and competitive global business arena. Business partners cooperation in rapid changing market environment requires mass data flows acquisition and quasi-real time processing in many areas of operations activities in supply chain. All above mentioned ventures are aimed at processes rationalization together with deliverers and receivers that allows for competitiveness increasing in full supply chain. The management of mutually related business processes is supported by SCM (Supply Chain Management) level integrated information system or by electronic data interchange open standards of global e-business. Global standards of process modelling methodology (e.g. UMM - Unified Modelling Methodology) and modelling language (e.g. UML - Unified Modelling Language)5 applied to process specification guarantee equal and clear-cut process interpretation between business partners in supply chain. The process supervision requires performance indicators continuous monitoring and process parameters to control procedures execution.The article presents how operations processes management in supply chains adjusted to business process management (BPM) systems contribute controlling added value and direct product profitability in supply chain
15
PL
W artykule dokonano podziału procesu odlewania na procesy składowe, przedstawiono również strukturę procesów w systemie zarządzania jakością odlewni żeliwa, powiązania międzyprocesowe oraz dla wybranego procesu sporządzono mapę. Na podstawie wyróżnionych w trakcie mapowania wejść, wyjść procesu oraz czynników determinujących jakość przebiegu poszczególnych czynności produkcyjnych zaproponowano metodę sterowania produkcją odlewów żeliwnych dla uzyskania ich wyższej jakości.
EN
A casting process was divided into part process in the paper. A structure of processes in the quality management system of the examined foundry was introduced. Some interprocess relations were shown, as well as a process map for chosen processes was prepared. On the basis of presented factors: process input, output and the others measurable values, which decide of a quality of the process course, the method of production process control and steering was proposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.