Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza kształtu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
This work extends the dynamic programming approach to calculation of an elastic metric between two curves to finding paths in pairs of graph drawings that are closest under this metric. The new algorithm effectively solves this problem when all paths between two given nodes in one of these graphs have the same length. It is then applied to the problem of pattern recognition constrained by a superpixel segmentation. Segmentations of test images, obtained without statistical modeling given two shape endpoints, have good accuracy.
EN
The processing of cartographic data demands human involvement. Up-to-date algorithms try to automate a part of this process. The goal is to obtain a digital model, or additional information about shape and topology of input geometric objects. A topological skeleton is one of the most important tools in the branch of science called shape analysis. It represents topological and geometrical characteristics of input data. Its plot depends on using algorithms such as medial axis, skeletonization, erosion, thinning, area collapse and many others. Area collapse, also known as dimension change, replaces input data with lower-dimensional geometric objects like, for example, a polygon with a polygonal chain, a line segment with a point. The goal of this paper is to introduce a new algorithm for the automatic calculation of polygonal chains representing a 2D polygon. The output is entirely contained within the area of the input polygon, and it has a linear plot without branches. The computational process is automatic and repeatable. The requirements of input data are discussed. The author analyzes results based on the method of computing ends of output polygonal chains. Additional methods to improve results are explored. The algorithm was tested on real-world cartographic data received from BDOT/GESUT databases, and on point clouds from laser scanning. An implementation for computing hatching of embankment is described.
EN
The paper describes a concept of measuring possible error estimation and later the decomposition of the predefined model object into convex areas ECD (Exact Convex Decomposition) in order to find a solution to the problem of cavities location with the use of three-dimensional µ-tomography image of the tooth. Such an approach will enable the improvement of automatic cavities detection methods in the future. The paper is also concerned with the problem of a precise object acquisition and estimation of the error value during execution of automatic detection methods.
PL
Publikacja opisuje koncepcje pomiaru możliwego błędu wraz z dekompozycja predefiniowanego modelu obiektu do obszaru wypukłego z użyciem metod ECD (precyzyjnej dekompozycji wypukłej) w celu znalezienia rozwiązania problemu ubytków w zębach z wykorzystaniem trójwymiarowej tomografii obrazu zęba. Wykorzystanie tomografu i metod ECD pozwoli w przyszłości poprawić metody automatycznej detekcji ubytków. W publikacji również rozważany jest problem precyzyjnej akwizycji obiektu z szacowaniem błędu podczas wykonywania metod detekcji automatycznej.
PL
Przedstawione zostały przez autorów wyniki pomiarów doświadczalnych i obliczeń numerycznych dla ciętej aluminiowej blachy o grubości 1 mm. W pracy przedstawiono wyniki dla jednej wartości luzu. Pomiary doświadczalne zrealizowane zostały na w pełni automatycznym stanowisku pomiarowym. Zaproponowane zostało rozwiązanie dotyczące wykorzystania metody obróbki obrazu (optical flow) do rozpoznania pól przemieszczeń. Zaprezentowana została kinematyka procesu w odniesieniu do pomiaru odkształceń oraz identyfikacja zjawisk ograniczających tj.: zadzior, ugięcie, tworzenie się stref rozdzielenia materiału. W badaniach doświadczalnych wykorzystano układ wizyjny umożliwiający monitorowanie przebiegu procesu cięcia. Zaprezentowano wyniki odkształceń i wielkości geometryczne pomiarów próbki w trakcie pękania i po rozdzieleniu dla doświadczenia i MES.
EN
The authors presents an experimental and numerical (FEM) results of 1 mm thick sheet metal aluminium at the planar blanking process, where specific clearance was used in the designed, fully automated apparatus. A new approach for the crack propagation visualization based on digital image processin technique (optical flow method) has been proposed. The presented results for the eperiment includes strain measurment, as well as geometrical investigation for the limiting factors. In the experimental approach a vision based apparatus were utilized. Finally, the experimental and numerical results has been combined and presented.
EN
The alkali oxide silicate glasses, such as potassium silicate, sodium-potassium silicate and sodium-potassium-aluminium silicate are technologically interesting due to many possible industrial applications. In the present work, the effect of electron irradiation of various doses on the chemical state of potassium ion in silicate glasses is investigated. The method involves X-ray photoelectron (XPS) spectroscopy aided with the K 2p spectra line shape analysis by the comparative statistical algorithm of the pattern recognition (PR) method called the fuzzy k-nearest neighbor (kNN) rule. The decomposition of silicate oxide glasses, migration and changes of the chemical state of potassium alkali ion at the surface of four silicate glasses (K glass, Na-K-Al glass, Na10K5 glass and Na5K10 glass) exposed to electron dose up to about 20 000 cm⁻² are discussed.
PL
Alkaliczne szkła krzemionkowe, takie jak potasowe, sodowo-potasowo oraz sodowo-potasowo-aluminiowa są interesujące technologicznie ze względu na wiele możliwych zastosowań przemysłowych. W pracy badany jest wpływ wiązki elektronowej o zróżnicowanych wartościach dawek na stan chemiczny jonu potasu, znajdujących się w szkłach krzemionkowych. Kształt widm K 2p rejestrowanych metodą spektroskopii fotoelektronów XPS analizowany jest za pomocą porównawczego algorytmu statystycznego metody rozpoznawania obrazów (ang. pattern recognition - PR), zwanego rozmytą reguła k-najbliższych sąsiadów (ang. fuzzy k-nearest neighbors rule - fkNN). Dyskutowane są procesy zachodzące na powierzchni szkieł krzemionkowych, K-, Na-K-AI.-, Na10K5- oraz Na5K10-, takie jak degradacja, migracja oraz zmiany stanu chemicznego jonu potasu po oddziaływaniu z wiązką elektronową o dawce do wartości około 20 000 cm⁻².
PL
W niniejszym artykule przedstawiono nowe algorytmy analizy kształtu kropli metali. Dotyczą one wykorzystania metod przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych w procesie pomiaru kąta zwilżania oraz napięcia powierzchniowego materiałów znajdujących się w wysokich temperaturach.
EN
New metal's drop shape analysis algorithms are presented in this paper. They concern utilization of digital image processing and analysis methods in process of wetting tension and contact angle measurements at high temperatures.
PL
Artykuł prezentuje metodę przetwarzania obiektów z przestrzeni trójwymiarowej z wykorzystaniem, jako formy pośredniej struktur analogicznych do wiedzy bazującej na regułach. Zakodowanie niezbędnych do analizy brył informacji w takim formacie umożliwi redukcję ilości danych podlegających dalszej obróbce. Zaproponowana zostanie transformata, która będzie w stanie przeprowadzić zadaną bryłę (siatkę 3D) w opisywany zbiór reguł. Generalnie rzecz ujmując projektowana notacja ma na celu wychwycenie specjalnie wyselekcjonowanych punktów kluczowych każdej bryły oraz relacji między tymi punktami. Umożliwi to uproszczoną i szybką analizę brył w niektórych kierunkach, takich jak gabaryty bryły, czy selekcja komponentów, na które można ją naturalnie podzielić. Wynik analizy zawierał będzie informacje, mogące służyć do rozpoznawania bryły, obudowywania jej inną siatką (np. obrazującą tkaninę), czy szybkiej redukcji fragmentów bryły istotnej przykładowo przy renderowaniu w sporej odległości od obserwatora (z utratą detali).
EN
The article will discuss how to alternatively represent reduced information about 3D polygon meshes. It will propose a transformation able to convert provided 3D mesh into especially designed knowledge format. That format could be described as similar to a rule-based data. Each knowledge base will concentrate knowledge rules - with terms and conclusion specified. Each term will correspond to a point inside 3D mesh - considered by the transformation as important one. As the knowledge base is established a further part of analysis could be made. That part will just use achieved knowledge base as the only data source - providing information about mesh object dimensions, fragmentation or mesh simplification (alternate to mesh polygon reduction technique). The knowledge base can be easily stored, processed quickly, merged or manually edited - mostly because it is much smaller and perspicuous than a corresponding 3D mesh object.
9
EN
Recent concepts of discrete curvatures are very important for Medical and Computer Aided Geometric Design applications. A first reason is the opportunity to handle a discretisation of a continuous object, with a free choice of the discretisation. A second and most important reason is the possibility to define second-order estimators for discrete objects in order to estimate local shapes and manipulate discrete objects. There is an increasing need to handle polyhedral objects and clouds of points for which only a discrete approach makes sense. These sets of points, once structured (in general meshed with simplexes for surfaces or volumes), can be analysed using these second-order estimators. After a general presentation of the problem, a first approach based on angular defect, is studied. Then, a local approximation approach (mostly by quadrics) is presented. Different possible applications of these techniques are suggested, including the analysis of 2D or 3D images, decimation, segmentation... We finally emphasise different artefacts encountered in the discrete case.
EN
In this note we present a method for recognition of flatfoot abnormality with the help of some new shape-measure describing numerically this abnormality efficient enough. The proposed measure can be easily implemented and used for automatic flatfoot level diagnosis. Experiments carried out on a number of the plantograms, analysed using the computer programme prepared by first of the authors, proved the usefulness of this new approach.
PL
Kwalifikacja obszarów wymagających scalenia, dokonywana z udziałem czynnika ludzkiego, jest wprawdzie czynnością prostą, jednak czynność ta może być obarczona błędami osobowymi operatora studiującego obraz mapy katastralnej. Konieczne jest zatem poszukiwanie metod ograniczających czynnik ludzki. Rolę taką spełniają systemy ekspertowe. W niniejszej pracy zostały przedstawione algorytmy ekspertowe kwalifikacji działek o wydłużonym kształcie oraz grupowania tych działek w kompleksy. Algorytmy te stanowią elementy integracji systemu informacji przestrzennej i systemu ekspertowego. Utworzony w ten sposób zintegrowany system może wspomagać pracę ludzką i czynić ją łatwą i wiarygodną.
EN
Classification of areas which require consolidation, made by traditional methods based on cadastral map studies, is a simple activity but limited by the operator.s personal errors. Therefore, it is necessary to seek methods limiting participation of the human factor. This role can be fulfilled by expert systems. In this paper expert algorithms are proposed for classification of plots with elongated shape and grouping them into complexes for consolidation process. These algorithms constitute elements of an integration of a spatial information system and an expert system. The integrated system established this way supports human work and makes it easier, faster and more reliable.
EN
In the paper we present some results concerning application of simple shape parameters that are successfully used to distinguish between normal and pathological blood cells. All descriptors are based on shape area and its perimeter. We use five parameters that are automatically calculated for objects pointed out in the analyzed image with the help of our software. The experiments performed on the same set of tested images as in [3] let us draw the same conclusions as those reported in [3] where fractal analysis to shape has been used.
EN
The paper presents some results concerning application of the fractal approach to analysis of shape of blood cells. Using the software by Kindratenko [4] the fractal dimension and other simple geometrical parameters of normal and pathological blood cells have been calculated. The investigation aproved that the fractal dimension and the perimeter of abnormal blood cells differ significantly from normal ones.
EN
An investigation of a class of metabolic bone diseases called osteoporosis which is a very common bone disorder resulting a major disability is carried out with radiographic image modality for diagnostics and therapeutic planning. Based on a mathematical theory of shape authors developed a methodology to compute: (a) an erosion factor for different cases of osteoporosis; (b) a gradation of the disease so that doctor make some quantitative assessment and decide if the disorder can be treated conservatively or surgically.
EN
The described method for 3D-shape modelling and analysis represents a model-based approach to object representation and recognition, in which model of a 3D-shape is composed of its graph representation which is based on a structural model of a 2D shape. In the presented method laws of perceptual organization (proximity, continuation, symmetry, closure) are applied in the process of primitive detection and grouping of shape features. The constructed feature knowledge base contains models, that means a set of graph representations of objects together with the minimal representations of their sweep contours in the form of context-free grammars designating them. During perceptual modelling of a 3D object its graph representation is constructed automatically which enables automated analysis and recognition of a modelled 3D object.
PL
W pracy przedstawiona jest metoda strukturalno-syntaktycznej reprezentacji oraz analizy kształtów 3D, wykorzystująca podstawowe prawa perceptualnej organizacji, takie jak: bliskość, domknięcie, symetrię w procesie detekcji oraz modelowania kształtów. Prezentowana metoda jest opartym na modelu podejściem do reprezentacji i rozpoznawania i wykorzystuje dla reprezentacji obiektów 3D uogólniony model sweepingu, który z kolei zdefiniowany jest w oparciu o strukturalny model 2D kształtu. Skonstruowana baza wiedzy o kształtach zawiera modele obiektów składające się z grafowej reprezentacji 3D obiektów modelowanych za pomocą operacji sweepingu wraz z minimalna reprezentacją konturów 2D tychże operacji sweepingu w formie bezkonteksowych gramatyk je opisujących. W procesie perceptualnego modelowania automatycznie konstruowana jest grafowa reprezentacja modelowanego 3D kształtu, co umożliwia automatyczną analizę modelowanego obiektu, obejmującą następujące kroki: extrakcję cech, perceptualne grupowanie, uzgadnianie z modelem oraz weryfikację. Uzgadnianie oparte jest o izomorfizm grafów oraz syntaktyczne rozpoznawanie 2D kształtów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.