Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 607

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przestrzeń publiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
PL
Zielona przestrzeń publiczna jest syntezą krajobrazu naturalnego z urbanistycznym. Stosując analogię, można by powiedzieć, że przyczynia się do zwiększania odporności na zmiany klimatyczne. Krajobraz natomiast rozumiany jest jako otoczenie, odbierane przez nasz organizm, zmysły, w tym i odczucie estetyki.
PL
W epoce PRL-u wymogi dotyczące zieleni osiedlowej wskazywały, że powinna ona stanowić minimum 50% powierzchni osiedla. Obecnie oczekuje się, iż zieleń będzie stanowiła zaledwie 30%. Skoro wymogi dotyczące powierzchni są mniej restrykcyjne, to tym istotniejszy staje się właściwy dobór roślin.
PL
Maksyma architektoniczna mówi, że „forma jest następstwem funkcji", dlatego już na etapie architektonicznego kształtowania krajobrazu powinno się dążyć do kreowania funkcjonalnych przestrzeni publicznych, które umożliwiają interakcję z jej użytkownikami, sprzyjając tym samym rozwojowi zachowań aktywnych dla najwiekszej grupy osób.
PL
Dwa światy, które bardzo często żyją obok siebie, to świat skupiony w tzw. ruchach miejskich [świat działaczy, sygnalistów i społeczników miejskich] i świat architektury krajobrazu - zawodowych projektantów czy wykonawców terenów zieleni. Uczestnicząc w procesach miastotwórczych, mają oni bardzo często wspólne cele i działają na tej samej tkance. Jednak często nie realizują ich wspólnie i nie tworzą przestrzeni współpracy. Umiejętności czy systemy pracy tych grup nie przepływają między sobą - ze szkodą dla przestrzeni publicznej.
PL
Coraz częściej w odniesieniu do miejskiej przestrzeni publicznych używa się przymiotnika "inkluzywny", mając na myśli to, że tereny ogólnodostępne powinny być przeznaczone dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich wieku czy stopnia sprawności. Tendencją obserwowaną od kilku lat jest budowanie w parkach i na skwerach siłowni zewnętrznych, z coraz większą świadomością projektuje się też place zabaw dla dzieci przeznaczone dla różnych grup wiekowych.
PL
Parki kieszonkowe, skwery, zieleńce, tereny rekreacyjne, bulwary miejskie, ogrody deszczowe, parki... przykłady projektów przygotowanych w pracowniach architektury krajobrazu można mnożyć. Powstają coraz ciekawsze projekty i realizacje - dotyczy to zarówno nowych obszarów zieleni, jak i tych rewitalizowanych.
PL
Świadome projektowanie przestrzeni publicznych obejmuje wiele aspektów. Jednym z promowanych obecenie podejść jest dbanie o pozytywny wizerunek poszczególnych miejsc, co ma wpływ na postrzeganie całego miasta. Meble miejskie odgrywają w tym złożonym procesie ważną rolę.
PL
W artykule omówiono problem restytucji figury Madonny z Dzieciątkiem w zewnętrznej niszy okiennej prezbiterium kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku jako niezwykłego, późnośredniowiecznego symbolu rzeźbiarskiego wpisanego w strukturę przestrzenną miasta. Jest ona dowodem ówczesnego postrzegania miasta jako obszaru szczególnej aktywności społecznej posługującej się wyrafinowanymi środkami komunikacji międzyludzkiej, w którym apoteoza sacrum w przestrzeni publicznej miasta jest ilustracją zachowań społecznych w średniowieczu, będących obecnie obszarem badań opartych na metodologiach współczesnej socjologii, psychologii i antropologii kulturowej.
EN
The subject of this article is the restoration of the figure of the Madonna with the Christ Child standing in the outer window recess within the chancel of the Blessed Mary Church, High Castle, Malbork, as a unique, late-medieval symbolic sculpture integrated with the town’s spatial structure. The figure proves that in the Late Middle Ages the town was perceived as an area of particular social activity based on sophisticated means of interpersonal communication; and that the apotheosis of sacrum in public space illustrated medieval social behaviours. These are now subjected to research with the use of methodologies inherent to contemporary sociology, psychology, and cultural anthropology.
EN
European cities are centuries-old connections of social and cultural interrelations in which the history and heritage of generations have formed a specific model of collective life and culture. The nature, prestige and signs of urban life in these cities are best indicated by their public spaces and their structure and inclusion in the urban tissue. Being presentable areas as well as places of social intercourse and activity, public spaces form multipurpose areas which establishe the city’s cultural landscape. Simultaneously, the game for urban areas in the city and related economic interests, and market all activities promoting the city's image and interfering with the city’s structure, pose a threat to the sensible development of the most valuable parts of the urban space. Globalisation processes contribute to the unification and standardisation of any forms of life, including space. The need for maintaining the continuity of urban tissue requires that its historical traces be cultivated. In this context, the contemporary role of the Old Canal area for downtown Bydgoszcz and its influence on the development of the city’s cultural landscape are part of the current strategies for the cultureforming regeneration of urban space.
PL
Miasta europejskie to wielowiekowy splot społeczno-kulturowych zależności,gdzie historia i dziedzictwo pokoleń stworzyły określony model życia zbiorowego i kultury. O ich charakterze, prestiżu i przejawach życia miejskiego świadczą najpełniej przestrzenie publiczne, ich struktura i wpisanie w tkankę urbanistyczną miasta. Przestrzenie publiczne jako miejsca reprezentacji, forum współżycia i aktywności mieszkańców, tworzą wielofunkcyjną przestrzeń, budującą krajobraz kulturowy miasta. Jednocześnie gra o tereny w mieście i związane z tym interesy ekonomiczne, urynkowienie wszelkich działań promujących obraz miasta ingerujących w jego strukturę, zagraża świadomemu kształtowaniu najcenniejszych fragmentów miejskiej przestrzeni. Procesy globalizacji przyczyniają się do unifikacji i uniformizacji wszelkich form życia, w tym również przestrzeni. Potrzeba zachowania ciągłości tkanki miejskiej wymaga kultywowania jej historycznych śladów. Na tym tle współczesna rola przestrzeni Starego Kanału w śródmiejskiej części Bydgoszczy i jego wpływ na kształtowanie krajobrazu kulturowego miasta, wpisuje się w aktualne strategie kulturotwórczej odnowy przestrzeni miejskiej.
EN
El Raval – part of Ciutat Vella is a successful revitalization example, where cultural development has been introduced into degraded and neglected neighborhood. Cultural institutions: MACBA, CCCB and Maritime Museum have released its tourism potential. New public spaces La Rambla del Raval and Angel's Square are socially vital and consequently initiate social relations. As a result, Barcelona "regained" its historical but previously degraded city center - Ciutat Vella. The main objective is to identify: “What has made the El Raval revitalization program so successful?”. On-site researches in Barcelona's El Raval district provided the primary source of knowledge.
PL
Dzielnica El Raval w Ciutat Vella stanowi przykład skutecznej rewitalizacji poprzez wprowadzenie funkcji kultury w zdegradowany obszar. Nowe przestrzenie publiczne przykładowo La Rambla del Raval i Plac Aniołów koncentrują życie społeczne i sprzyjają budowaniu relacji międzyludzkich. Instytucje kultury MACBA, CCCB i Muzeum Maritime stanowią atrakcje turystyczne o znaczeniu międzynarodowym. W efekcie Barcelona "odzyskała" historyczne i uprzednio zdegradowane centrum miasta - Ciutat Vella. Głównym celem badań jest określenie, co zadecydowało o sukcesie programu rewitalizacji w El Raval. Badania na miejscu w dzielnicy El Raval w Barcelonie stanowiły element wyjściowy do dalszych rozważań.
EN
Art in public space responds to an aesthetic needs of man, gives possibility of interaction going beyond a sphere of passive observation, ensures contact between the artist and the recipient, allows for an identification of space. An interconnection between the resident and the city is a complex process in which art plays a significant role. Resident bond - the city is shaped by: a history of the city (of which a resident is part) commemorated by means of art; identification of an inhabitant with artistic objects of special sentimental value for the recipient; building a new history thanks to co-creating other spatial artistic forms. Art in public space is an important element in building the resident - city relationship.
PL
Sztuka w przestrzeni publicznej odpowiada na potrzeby estetyczne człowieka, daje możliwość interakcji wykraczającej poza sferę biernej obserwacji, zapewnia kontakt artysty z odbiorcą, pozwala na identyfikację przestrzeni. Tworzenie się wzajemnego powiązania między mieszkańcem a miastem to złożony proces, w którym sztuka odgrywa znaczącą rolę. Więź mieszkaniec - miasto kształtowana jest poprzez: historię miasta (którego mieszkaniec jest częścią) upamiętnioną za pomocą sztuki; utożsamianie się mieszkańca z obiektami artystycznymi o szczególnej wartości sentymentalnej dla odbiorcy; budowanie nowej historii dzięki współtworzeniu kolejnych przestrzennych form artystycznych. Sztuka w przestrzeni publicznej to istotny element w budowaniu relacji mieszkaniec - miasto.
EN
The most important aspect of public spaces is the social value that determines interactions and creates socialbond. Important places are enlivened by random pedestrians users and actors. The significance and nature of public spaces are determined by many complex factors, including cultural heritage, sociability, diversity of functions, aesthetics and accessibility. The author presents characteristics and analysis of selected public spaces of Warsaw’s Praga - Północ. The conclusions of the study allow to state the essence of making and remaking public spaces. The aim of this is to define the proposal of spatial design activities that enhance the attractiveness of the local community, foster social integration and include, among others: squares, markets, squares and streets.
PL
Najważniejszym aspektem przestrzeni publicznych jest walor społeczny, który decyduje o interakcjach i kształtowaniu więzi międzyludzkich. Miejsca ważne są ożywione przez aktorów, użytkowników lub przypadkowych przechodniów. O znaczeniu i istocie przestrzeni publicznych decyduje wiele złożonych czynników, wśród których są m.in.: dziedzictwo kulturowe, aspekty społeczne, różnorodność funkcji, estetyka i dostępność. Autorka prezentuje charakterystykę i analizę wybranych przestrzeni publicznych Pragi-Północ w Warszawie. Wnioski z badań pozwalają stwierdzić istotę tworzenia i odtwarzania systemów powiązań przestrzeni publicznych. Ma to na celu określenie propozycji działań projektowych przestrzennych wzmacniających atrakcyjność w odbiorze lokalnej społeczności, sprzyjających integracji społecznej i obejmujących m.in.: place, targowiska, skwery i ulice.
EN
Józef Hałas is one of the classics of Polish painting at the turn of the 20th and 21st century. The artist associated with Wrocław entered the history of art as an author whose main form of transmission was paintings. The aim of the article is to show the character of Hałas as an interdisciplinary artist, which is manifested in activities in the public space of the city. The research was based on a qualitative review of the author's work supported by sorting available data. The analysis of Hałas's artistic objects designed for the city space was presented in the form of a description with explanation and subjected to logical interpretation. Based on the conducted process, conclusions were made demonstrating the artist's commitment to introducing various artistic forms into the city space. These activities go beyond the generally accepted image of the artist limited to his painting activity.
PL
Józef Hałas to jednen z klasyków polskiego malarstwa przełomu XX i XXI wieku. Związany z Wrocławiem artysta zapisał się w historii sztuki jako autor, którego główną formą przekazu były obrazy. Cel artykułu to ukazanie postaci Hałasa jako twórcy interdyscyplinarnego, czego przejaw stanowią działania w przestrzeni publicznej miasta. Badania zostały oparte na jakościowym przeglądzie dorobku autora popartym sortowaniem dostępnych danych. Analiza obiektów artystycznych Hałasa zaprojektowanych do przestrzeni miasta została przedstawiona w formie opisu z wyjaśnieniem i poddana logicznej interpretacji. Na podstawie przeprowadzonego procesu zostały wysunięte wnioski świadczące o zaangażowaniu twórcy we wprowadzanie zróżnicowanych form artystycznych w przestrzeń miasta. Działania te wykraczają poza powszechnie przyjęty obraz artysty ograniczający się do jego aktywności malarskiej.
EN
The following article focuses on the issue of various conditions that affect the functioning of commercial streets. The goal is to present the issue in the aspect of increasing competition from modern shopping malls, development of commerce on the internet and the ongoing process of change in consumer habits. Alongside general trends related to the transformation of downtown areas in recent decades, the processes mentioned were further supported by examples observed in London and Warsaw. The research methods adopted by the author comprise source literature research, including reports on the condition of commercial streets in cities worldwide, especially reports dating back to the last two years, that is 2018/2019, when the transformation processes of downtown areas, as well as the concepts regarding compact city began to emerge again. While observing the described phenomena, the author’s idea of heuristic method in the places of transformation was also applied. In the conclusion to the following paper, an attempt was made to indicate the directions for corrective actions, thereby isolating such transformations of the city downtown areas that will allow to preserve the proper functioning of commercial streets in a natural way.
PL
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie różnorodnych uwarunkowań mających wpływ na funkcjonowanie ulic handlowych. Celem jest przedstawienie problemu w aspekcie wzrastającej konkurencji ze strony nowoczesnych galerii handlowych, rozwoju handlu w przestrzeni internetowej oraz procesu zmian przyzwyczajeń konsumenckich. Oprócz ogólnych trendów przekształcania śródmieść w ostatnich dekadach poparto te procesy przykładami z Londynu i Warszawy. Przyjęte metody badawcze przez autorkę obejmują badania literaturowe, w tym także raportów o kondycji ulic handlowych w miastach świata, zwłaszcza z ostatnich dwóch lat 2018/2019, kiedy procesy przekształceń śródmieść jak i idee miasta zwartego znów powracają. W ramach obserwacji opisanych zjawisk, posłużono się także metodą heurystyczną wizji autorki w miejscach przeobrażeń. W części wnioskowej podjęto próbę wskazania kierunków działań naprawczych, wyodrębniając takie przekształcenia strefy śródmiejskiej miasta, które pozwolą w naturalny sposób zachować dobre funkcjonowanie ulic handlowych.
15
EN
Football stadiums are among the most recognisable buildings within cities. Contemporary urban planning concepts do not diminish their historical significance and purpose, yet proposals of placing stadiums within city commercial districts grant them the status of service and entertainment complexes. In a process of evolution, they have been given the rank of central points of new commercial districts. What distinguishes their contemporary architecture? What factors affect their vision and the shaping of their surroundings? The author makes an attempt at answering these questions while referring to a broader spectrum of the design of the spatial structure and urban composition of cities and the concept of sustainable development. He characterises phenomena and selected components of stadium-related infrastructure elements and their function depending on a range of identified variable factors.
PL
Stadiony piłkarskie należą do najbardziej rozpoznawalnych obiektów w miastach. Współczesne koncepcje urbanistyczne nie umniejszają ich historycznej rangi i przeznaczenia ale idee sytuowania stadionów w obrębie dzielnic komercyjnych miast nadają im status kompleksów widowiskowousługowych. W procesie ewolucji otrzymały one miano centralnych punktów nowych dzielnic komercyjnych. Co wyróżnia ich współczesną architekturę oraz jakie czynniki mają wpływ na ich wizję i kształtowanie ich otoczenia? Autor próbuje odpowiedzieć na te pytania w odniesieniu do szerszego spektrum kształtowania struktury przestrzennej – kompozycji urbanistycznej miast oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju. Charakteryzuje zjawiska i wybrane komponenty infrastruktury okołostadionowej oraz jej funkcje w zależności od identyfikowanych, zmiennych czynników.
16
Content available City acupuncture as an intervention of public spaces
EN
Transformation of public spaces is taking place mainly on a large scale. This is often associated with a great expenditure of time, work andmoney. Actions taken to change the image of cities in Poland mainly concern their centres or the most known areas, and their results often do not provide optimal conditions for spending time and integration. City acupuncture, as a form of intervention on a smaller scale, can contribute to changing public spaces and activating selected areas. These activities are much less invasive, stimulating creativity and building the identity of the place. The article presents research on simple point actions having a real impact on public space. The examples of small city acupuncture cited in the article show its spatial, social and economic value.
PL
Transformacji przestrzeni publicznych dokonuje się głównie na dużą skalę. Często wiąże się to z dużym nakładem czasu, pracy oraz środków pieniężnych. Działania podejmowane na rzecz zmiany wizerunku miast w Polsce dotyczą głównie ich centrów, bądź najbardziej znanych terenów, a ich rezultaty niejednokrotnie nie zapewniają optymalnych warunków do spędzania czasu oraz integracji. Akupunktura miejska, jako forma interwencji w mniejszej skali, może przyczynić się do zmiany przestrzeni publicznych oraz aktywizacji wybranych obszarów. Są to działania znacznie mniej inwazyjne, pobudzające kreatywność oraz budujące tożsamość miejsca. W artykule przedstawiono badania dotyczące prostych działań punktowych, mających realne oddziaływanie na przestrzeń publiczną. Przytoczone przykłady drobnej akupunktury miejskiej ukazują jej wartość przestrzenną, społeczną oraz ekonomiczną.
PL
Każdy chciałby przysiąść na ławeczce, choćby na chwilę, by dać odpocząć zmęczonym nogom lub spokojnie zebrać myśli. Pod warunkiem, że jest ona gdzieś w pobliżu. Bo nawet obecnie, gdy nie ma większego problemu z dostępnością ławek, czasami zdarza się, że nie ma jej właśnie na naszej trasie. W dawnych czasach było podobnie, a może nawet jeszcze gorzej.
EN
The migrant crisis that hit Europe in 2015 established Belgrade as one of transit cities on the route along which they travel to the final destination. A large number of migrants, no matter of reason for leaving homeland (war, economy, climate change consequences), mostly men travelling alone, prefer to stay in the central urban parks or squares. The result was change of personal feeling of safety of citizens and intensive monitoring by local police, but some other examples gave us a different focus, when the spontaneously formed refugee camp, with tents set up in parks, became a temporary assistance centre and meeting point for citizens and refugees.
PL
Podczas kryzysu migracyjny, który dotknął Europę w 2015 r., Belgrad stał się jednym z miast tranzytowych na trasie, którą migranci podróżują do miejsca docelowego. Duża liczba migrantów, bez względu na powód opuszczenia ojczyzny (wojna, gospodarka, konsekwencje zmiany klimatu), głównie mężczyźni podróżujący samotnie, decydowała się zatrzymać w parkach miejskich lub na placach. Rezultatem była zmiana osobistego poczucia bezpieczeństwa obywateli i intensywne monitorowanie przez lokalną policję. Bywało jednak także tak, że spontanicznie tworzony obóz dla uchodźców z namiotami ustawionymi w parkach stawał się tymczasowym centrum pomocy i miejscem spotkań obywateli i uchodźców.
PL
W artykule przedstawiono propozycję rewitalizacji osiedla robotniczego z wykorzystaniem rozwiązań Nowego Urbanizmu. Podjęte działania miały na celu zachowanie istniejącej tkanki miejskiej przy uwzględnieniu jej walorów historycznych i estetycznych, nadanie nowego charakteru budynkom oraz zaproponowanie zmian w funkcjonowaniu przestrzennym osiedla. Wzbogacono teren o strefy funkcjonalne: sportową; dla dzieci; wypoczynkowo-rekreacyjną; usługowo-handlową wraz z wprowadzeniem ulicy rynkowej w przestrzeni osiedla. Zaproponowano zmianę elewacji istniejących budynków z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań budowlanych przyjaznych środowisku.
EN
The article presents a proposal to revitalize a worker’s housing estate using the solutions of the New Urbanism trend. Actions taken were aimed at preserving the existing urban fabric, taking into account its historical values and aesthetic, giving new character to buildings, as well as directing changes in the spatial functioning of the estate. The area was enriched with functional zones such as sports, for children, leisure and recreation, as well as service and commercial areas along with the introduction of Rynek street in the housing estate. It was proposed to change the facade of existing buildings using modern environmentally friendly construction solutions.
EN
This text presents considerations encouraged by thoughts and conclusions gained from research on several beach bars and their comparison with other urban public spaces, run in Wrocław from 2018 to 2019. The similarities and differences between the two types of spaces provoke a question about the meaning of what we call „public spaces” today. The question is also asked, somewhat perversely, about the validity of following best practices based on proxemic principles and focused on attracting and retaining people in urban spaces. The paper examines not so much the rules but the purpose, in other words the type of space we receive/can achieve as a result of applying these principles, since people in the urban space (private or public) are only guests, while their choice is reduced to the top-down offer. The above doubt also results from the conclusion regarding the most important feature determining attractiveness of a beach bar space, which in my opinion, is the freedom of behaviour for users. In it we can see deficiencies of the prevailing narrative about our participation in space and, above all, the possibility of choice, or what should be called the limitations of choice – the lack of possession/self-agency. Such a situation, largely conditioned by politics (and economics), reduces public space to the role of a “space of attractions” (curiosities), whose action and participation is based on experiencing – on a direct experience. The clash of these two forces – standardization and individualization, erodes the current model of common spaces based on the historical (nineteenth century) one, whose images are transferred only in the form of empty clichés. Thus, the limitation of choices, the need to fall into line and appearances of a community lead to an escape upwards – enclaves for the chosen ones (omnitopia) and downwards – niches for the rebellious ones (heterotopia), while beach bars represent both ways of escape. Against this background, the purposefulness of expert/ top-down creation of public spaces, carried out in isolation from other essential values and laws, appears problematic.
PL
W tekście prowadzę rozważania, do których skłoniły mnie wnioski z przeprowadzonych w latach 2018-2019 badań przestrzeni kilkunastu beach barów we Wrocławiu i porównaniu ich z innymi – oficjalnymi, miejskimi przestrzeniami publicznymi. Podobieństwa i różnice obu tych rodzajów przestrzeni prowokują pytanie o sens tego, co nazywamy dzisiaj „przestrzeniami publicznymi”. W tekście stawiam nieco przekorne pytanie o zasadność podążania śladem najlepszych praktyk, opartych na proksemicznych zasadach, skupiających się na przyciąganiu i zatrzymywaniu ludzi w przestrzeniach miasta. Zastanawiają nie tyle same zasady, co cel, a inaczej mówiąc rodzaj przestrzeni jaki otrzymujemy/możemy osiągnąć w wyniku stosowania tych zasad, skoro ludzie w przestrzeni miejskiej (prywatnej czy publicznej) są tylko gośćmi, a ich wybór jest sprowadzany do przygotowanej odgórnie oferty. Powyższa wątpliwość wynika również z konkluzji, dotyczącej najważniejszej cechy, decydującej o atrakcyjności przestrzeni beach barów, jaką moim zdaniem jest swoboda zachowania użytkowników. W niej bowiem widać braki w dominującej opowieści o naszym udziale w przestrzeni i przede wszystkim o możliwości wyboru, czy jak należałoby to nazwać, ograniczoności wyboru – braku posiadania/sprawczości. Taka sytuacja, w dużej mierze uwarunkowana politycznie (i ekonomicznie), sprowadza przestrzeń publiczną do roli „przestrzeni atrakcji” (curiosties), której działanie i uczestnictwo nastawione/oparte jest na przeżywaniu – na bezpośrednich doznaniach jednostek. Zderzenie dwóch sił – standaryzacji i indywidualizacji eroduje obowiązujący, bazujący na historycznym (XIX wiecznym) model przestrzeni wspólnych, których obrazy przenoszone są tylko w postaci pustych klisz. Ograniczenie wyborów, konieczność dopasowanie i pozorność wspólnoty prowadzą do „ucieczki w górę” – enklawy dla wybranych (omnitopia) i w dół – niszy dla zbuntowanych (heterotopia), a beach bary reprezentują obie drogi ucieczki. Na tym tle celowość eksperckiego/odgórnego tworzenia przestrzeni publicznych, realizowanego w oderwaniu od innych, esencjonalnych wartości i praw, jawi się cokolwiek problematycznie.
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.