Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono algorytm wyznaczania barwy rozmytej punktu barwnego (piksela) cyfrowego obrazu barwnego. Opracowano procedurę do wyznaczania pojedynczej składowej wektora barwy rozmytej (czyli wyznaczania stopnia przynależności punktu barwnego do jednego dowolnego obszaru trójkąta CIE). Następnie, korzystając z tej procedury pokazano, jak wyznaczyć wszystkie pozostałe składowe wektora barwy rozmytej. W tym celu rozpatrzono jeden obszar barwny trójkąta CIE ograniczony kilkoma krawędziami. Korzystając z dodatkowych funkcji pomocniczych pokazano, jak wyznaczyć funkcję przynależności w obszarze barwnym, a następnie stopień przynależności punktu barwnego do danego obszaru, tj. składową wektora barwy rozmytej tego punktu. Przedstawiony algorytm zastosowano w oprogramowaniu komory oceny barw z kamerą CCD.
EN
This paper presents the algorithm that calculates the fuzzy colour of a pixel in a digital coloured picture. The fuzzy colour is treated as the vector comprised of components that represent degrees of membership of the pixel to colour areas in the C.I.E. chromaticity triangle. In order to determine a single component of the vector of the fuzzy colour (i.e. to determine the degree of membership of a pixel to a given area of the C.I.E. triangle), a special procedure was developed. As shown in the paper, the procedure was subsequently used to determine all the remaining components. It was exemplified in the analysis of one colour area of the C.I.E. triangle bounded by several edges. The paper also presents how to determine the membership function in colour areas, and subsequently the degree of membership of a coloured point to a given colour area, i.e. a vector component of the fuzzy colour. The proposed algorithm was applied to the software for a colour assessment chamber with a CCD camera. It is in fact the key algorithm in all research on information processing which is based on fuzzy coloured areas of the C.I.E. chromaticity triangle.
PL
W pracy przedstawiono nową metodę budowy zbioru rozmytego, zawierająca nie tylko informację o samej barwie, ale również o jej położeniu w obrazie. Ponieważ obrazy mogą się różnić wymiarami i związaną z tym ilością pikseli zawartych w obrazie, zaproponowano dodatkowo metodę normalizacji takich obrazów, tak aby można było otrzymać zbiory rozmyte o takim samym wymiarze.
EN
In this paper I present a new method to construction the fuzzy set, which include both information about the colour of the pixels and their position in the digital coloured picture. Because the digital coloured pictures can differ the number of pixels, I also proposed the method of their standardization. So now I received the fuzzy sets which have the same dimension. I can distinguish the pictures which differ the position of the colour in the digital coloured picture thanks to this.
3
Content available remote Metody otrzymywania zbiorów rozmytych reprezentujących cyfrowe obrazy barwne
PL
W pracy przedstawiono metodę przekształcania cyfrowych obrazów barwnych w zbiory rozmyte. Obraz z 16 min barw najpierw przekształca się w tzw. Tablicę Barw Składowych [10], co pozwala ograniczyć liczbę rozpatrywanych barw do 23 barw składowych, a następnie w zbiór rozmyty umożliwiający porównywanie i rozpoznawanie obrazów cyfrowych ze względu na barwę. Zbiór rozmyty jest znacznie wygodniejszym sposobem reprezentacji obrazu barwnego niż Tablica Barw Składowych i może być wykorzystany np. w systemie wnioskowania rozmytego [3]. Zbiór rozmyty reprezentujący obraz można łatwo przekształcić w wektor cech i wykorzystać jako wejście w sieci neuronowej realizującej np. klasyfikację obrazów [8].
EN
In this paper I present the methods to transform digital coloured picture into the fuzzy stets. In this process I used a table of coloures named Table of Component Hues (TCH). The table TCH is an internal representation of the digital coloured pictures build by using C.I.E. chromaticity triangle and membership functions defined on the coloured areas in the C.I.E. triangle. I apply some methods to transform the table TCH into the fuzzy set named fuzzy picture. The fuzzy pictures are inputs for inference fuzzy system. The fuzzy pictures may be also simply transformed into the vectors which are inputs for inference system based on the neural network.
PL
W pracy przedstawiono metodę przekształcania cyfrowych obrazów barwnych w tzw. Tablicę Barw Składowych, wykorzystując trójkąt chromatyczności CIE. Dzięki temu ograniczona zostaje liczba rozpatrywanych barw w obrazie z 16 mln do 23 barw składowych. Wykorzystując zdefiniowane na obszarach trójkąta CIE funkcje przynależności oblicza się stopień przynależności punktu do każdej z wyróżnionych Barw Składowych, odpowiadających wyróżnionym obszarom trójkąta CIE. Dzięki temu cały obraz barwny (piksele) zawarty zostaje w tabeli, której wiersze odpowiadają Barwom Składowym, a kolumny skwatowanym stopniom przynalezności. Taką tabelę nazywa się Tabelą Barw Składowych i reprezentuje ona odtąd cały badany obraz barwny. Taka reprezentacja obrazu barwnego jest traktowana jako wewnętrzna reprezentacja obrazu i wykorzystywana następnie do otrzymywania zbioru rozmytego lub wektora cech [1,2] reprezentującego obraz.
EN
In this paper I propose using the C.I.E. cromaticity triangle to reduce number of analysed colours in digital coloured pictures. On the basis C.I.E. chromaticity triangle the colour of the picture is decompose into the components of the different particular colours. These components correspond to the colour areas of the C.I.E. chromaticity triangle. Membership functions are defined on these coloured areas [7-9]. Each of pixels of the colourred picture has a particular colour (corresponded to the one coloured area of the C.I.E. triangle) and it has assing a degree of membership to the coloue. In this way I transform coloured picture into the matrix named Table of Colours. The rows of the Table of Colours corresponds to the coloured areas of C.I.E. chromaticity triangle and the columns corresponds to the digitalised degree of membership. The Table of Colours may be transformrd to the vector which is an input for inference system, but this problem I will consider in the next paper.
5
Content available remote Metoda klasyfikacji obrazów barwnych z wykorzystaniem zbiorów rozmytych
PL
W pracy przedstawiono metodę klasyfikacji ścisłej i rozmytej cyfrowych obrazów barwnych, wykorzystującą zbiory rozmyte. W oparciu o trójkąt chromatyczności CIE otrzymujemy zbiory rozmyte reprezentujące obrazy cyfrowe. W ten sam sposób otrzymujemy zbiory rozmyte zarówno dla obrazów wzorcowych odpowiadających wyodrębnionym klasom, jak i zbiory rozmyte reprezentujące badane próbki. Określając stopień równości zbioru rozmytego badanej próbki ze wszystkimi zbiorami rozmytymi wzorców otrzymujemy klasyfikację próbki do jednej z wyodrębnionych klas.
EN
In this paper we propose a method for classification and fuzzy classification of colour patterns by use of fuzzy sets. The fuzzy sets which represents the colour patterns are obtained by use a chromaticity triangle CIE. Commparing the fuzzy sets for colour patterns representing classes and colour pattern to be classified (which are obtained in the same way), we get a result of classificatin (hard and fuzzy). The result contain the number of class with maximum membership degre (hard classification) and membership degree to the particular classes (fuzzy classification).
6
Content available remote Badanie funkcji przynależności stosowanych w analizie obszarów barwnych
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu obliczeniowego dla różnych funkcji przynależności, które są wykorzystywane w analizie obszarów barwnych z wykorzystaniem trójkąta barw CIE. Wykresy przedstawiono w układzie warstwicowym.
EN
The results of calculating experiments for different membership functions are presented. Membership functions are used in colour areas analysis in colour triangle C.I.E. Charts are shown on multilayer diagrams.
7
Content available remote Ulepszony algorytm wyliczania funkcji przynależności i określania barwy punktu
PL
W artykule przedstawiono ulepszoną metodę wyliczania funkcji i określania barwy punktu na podstawie trójkąta C.I.E.
EN
The paper presents an improved method for calculating of membership function and determination of point colour upon of C.I.E.triangle.
8
Content available remote Sposoby fuzzyfikacji określeń barw na diagramie C.I.E.
PL
W artykule przedstawiono sposób definiowania funkcji przynależności dla określeń barw na trójkącie C.I.E. Zaproponowano zdefiniowanie funkcji przynależności w ten sposób, że punkt leżący w środku obszaru ma stopień przynależności 1, a leżący na brzegu obszaru 1/2. Przeanalizowano kilka postaci funkcji przynależności.
EN
The paper presents a procedure of membership function determining for colours determining with the use of C.I.E. triangle. There is a proposition to define membership function in such a way, that a point, which lies in the centre of area has a membership degree 1, and a point which lies on the edge of an area has a membership degree 1/2. Several forms of membership function were analysed.
9
Content available remote Metody wyliczania funkcji przynależności i określania barwy punktu
PL
W artykule przedstawiono trzy sposoby wyliczania funkcji i określania barwy punktu na podstawie trójkąta C.I.E.
EN
The paper presents three methods for calculating of membership function and determination of point colour upon of C.I.E. triangle.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.