Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spectroscopic methods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono najczęściej stosowane metody spektroskopowe służące do oznaczania zawartości pierwiastków i jonów w materiałach stałych i ciekłych. Wyjaśniono sposób prowadzenia oznaczeń w każdej metodzie oraz omówiono jej wady i zalety. Przedstawiono procedurę przygotowania próbek materiałów do analizy. Zaprezentowano również przykładowe wyniki oznaczeń pierwiastków w spektroskopie emisyjnym ICP-OES w porównaniu do wyników referencyjnych. Stwierdzono dużą zgodność zmierzonych zawartości pierwiastków z wartościami referencyjnymi, co potwierdza bardzo dużą dokładność wybranej metody spektroskopowej.
PL
Zbadano właściwości komercyjnie dostępnych żywic epoksydowych Epidian 4, 5 i 6 oraz czystego eteru diglicydylowego bisfenolu A. Eter ten uzyskano przez próżniową destylację żywicy Epidian 6. Z tego eteru otrzymano z dużą wydajnością (85-96%) diwęglan 2,2-bis[4-(2,3-dihydroksypropoksy)fenylo]propanu. Jego budowę potwierdzono metodami spektroskopowymi. Zbadano stabilność termiczną eteru oraz żywic. Biscykliczny węglan bisfenolu A odznaczał się dużą stabilnością termiczną.
EN
Three com. epoxy resins and pure bisphenol A diglycidyl ether were studied for thermal stability. The bisphenol A diglycidyl ether was prepd. by vacuum distn. of an epoxy resin. The 2,2-bis[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]propane dicarbonate was prepd. in high yield (85-96%) by conversion of the ether. Its structure was confirmed by spectroscopic methods. The biscyclic carbonate showed a high thermal stability.
EN
The concentrations of some trace elements cobalt, nickel, lead, mercury cadmium, copper and Iron as well as pH value and the conductivity were determined in the samples of water which input and output (waste) from AL-Diwani textile factory and the effect of it on the AL-Diwani river water which is nearest from the factory through one month. The concentrations of above elements were determined in the samples by two methods. The flame Atomic absorption spectrophotometry and the spectrometry method which is satiable for each ion and making Analytical comparative between them from some analytical values like correlation coefficient(r), relative standard error Erel%, recovery value Re% and relative standard deviation RSD% for each ion. It is found that the first method is more accuracy for measuring the all elements concentrations except measuring of Iron. From results we show that the Lead element is more concentration among other elements which was the middle concentration was 3.3 ppm. The cobalt element is less concentration from other elements which was the middle of it concentration was 0.043 ppm in the waste water samples and other elements have concentration between them in the different samples. We show the increasing on the acidity and Conductivity for waste samples as comparative with the other samples which were pH between 6.5-7.2 and the Conductivity from the instrument directly in between 1210-1913 mS∙cm-1 and the measuring was making at the room temperature.
PL
Każda z metod spektroskopowych ma wiele zalet, ale też pewne ograniczenia, przez co wybór danej metody determinuje konkretne zadanie analityczne.
PL
W artykule przedstawiono badania nad przebiegiem procesu biodegradacji nowych spoiw polimerowych w środowisku wodnym i w glebie. Przeprowadzone badania biodegradacji w środowisku wodnym wykazały, że nowe spoiwa polimerowe są w pełni biodegradowalne w środowisku wodnym. Podczas procesu biodegradacji próbki usieciowanych spoiw polimerowych w glebie ogrodowej trwającego 6 miesięcy przeprowadzono analizy zmian powierzchniowych i strukturalnych wynikających z rozkładu próbki.
EN
The investigations on the biodegradation process pathway of the new polymer binders in water environment and in a soil are presented in the hereby paper. These investigations indicated that the new polymer binders constitutes the fully biodegradable material in water environment. During the 6 months biodegradation process of the crosslinked sample of the polymer binders in a garden soil several analysis of surface and structural changes, resulting from the sample decomposition, were performed.
PL
W zakresie inżynierii procesów odlewniczych obserwuje się wzrost wymagań związanych z parametrami technicznymi, ekologicznymi oraz ekonomicznymi spoiw polimerowych. Fakt ten sprzyja opracowaniu technologii z wykorzystaniem nowych środków wiążących oraz modyfikacji już stosowanych. Metody badań spoiw polimerowych opisane w niniejszym artykule stanowią przegląd nowoczesnych technik pomiarowych, które wychodzą naprzeciw coraz większym oczekiwaniom stawianym przez przemysł i ekologię.
EN
Increased requirements concerning the technical, ecological and economical parameters of polymer binders technology are currently observed within the foundry processes domain. This fact is in favour of the development of technologies with the application of new binding agents or modifi cation of those being already in use. The polymer binders investigation methods, presented in the hereby paper, constitute the review of modern measuring techniques, which are making an effort to meet the growing expectations of the industry and ecology.
EN
The escalating maritime transport as well as offshore crude oil exploitation and pipeline transportation leads to the increase of feasibility of the discharge of petroleum substances to the sea environment events. Therefore, it is necessary to rapidly detect of oil pollution to minimize the extent of contamination in the seawater. The aim of this study is to discuss the assumptions of the optical methods using for detection of oil pollution in the seawater. We consider the different approaches of oil-in-water detection using spectral active and passive techniques with emphasis on fluorescence techniques. The intensive development of scientific apparatus and methods in light spectroscopy leads to build various airborne or underwater specialized devices (UV-, IR-scanners, fluorosensors), which allows to detect oil pollution in relatively large areas of the sea. The possibility of measurements of oil pollution in the seawater is particularly important for monitoring, especially in very difficult weather conditions and highly waved sea surface. Such possibilities should be given by devices for in-situ measurements based on time-resolved fluorescence. Such measurements allow obtaining the significant information about presence of oil in really short time. As we show in this study, the wide-range development of fluorescence techniques opens the diagnostic opportunity not only for detection of the oil-in-water content but also for identification the type of oil directly in seawater or even determination of the source of oil pollution.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta jest podstawowym wymaganiem stawianym producentom żywności. Bezpieczeństwo żywności zależy od czystości mikrobiologicznej produktów i surowców spożywczych, a także od obecności zanieczyszczeń chemicznych w żywności. W pracy omówiono metody spektroskopii oscylacyjnej, które mają zastosowanie w analizie jakości żywności, są też poręcznym narzędziem w wykrywaniu jej zafałszowań. Przedstawiono również zastosowanie radiolizy impulsowej do badań wpływu wolnych rodników na właściwości fizykochemiczne żywności i jej składników.
EN
Providing the safety of consumer health is a basic requirement for food producers. Food safety depends on the microbiological purity of food products and raw materials, and the presence of chemical contaminants in food. The paper discusses the method of vibrational spectroscopy, which are applied in the analysis of food quality, there are also a handy tool in the detection of adulteration. It also presents application of pulse radiolysis to study the impact of free radicals on the physicochemical properties of foods and food ingredients.
EN
In this study there is an introduction to a concept of using FT-IR spectroscopic method for evaluation of motor oil condition and quality. The way of preparation of oil samples to laboratory analyses as well as methodology of research was presented.
14
Content available remote Zastosowanie metod spektroskopowych
PL
Metodami spektroskopii w podczerwieni (FT-IR) i Ramana zbadano przebieg procesu sieciowania poli(akrylanu sodu) (PAS) użytego w charakterze spoiwa mas odlewniczych z osnową stanowiącą piasek oliwinowy. Utwardzanie prowadzono trzema metodami: klasycznie za pomocą układu Ca(OH)2+CO2 oraz w sposób nowatorski, wykorzystując promieniowanie elektromagnetyczne - mikrofalowe bądź UV. Na podstawie analizy uzyskanych widm stwierdzono, że rodzaj zastosowanego czynnika sieciującego PAS wywiera istotny wpływ na przebieg reakcji. Mianowicie, układ Ca(OH)2+CO2 powoduje utworzenie wiązań jonowych, podczas gdy promieniowanie mikrofalowe prowadzi do powstawania wiązań kowalencyjnych z udziałem grup silanolowych warstwy wierzchniej osnowy. W przypadku utwardzania promieniowaniem UV, wskutek reakcji powstających w polimerze aktywnych rodnikowo, tworzy się produkt o skomplikowanej usieciowanej strukturze. Oceniono też wytrzymałość na ściskanie (Rcu) mas odlewniczych utwardzonych wymienionymi sposobami. Próbki utwardzone mikrofalami charakteryzują się największą wartością Rcu.
EN
The course of the crosslinking process of poly(sodium acrylate) (PAS), used as a binder for molding sands made of olivine sand as a matrix, was studied with use of FT-IR and Raman spectroscopic methods. Three methods of hardening were applied: classical, with use of Ca(OH)2+CO2 system, and in more innovative way by microwave or UV radiation. It was found, on the basis of analysis of spectra obtained (Fig. 1-6), that the PAS crosslinking agent significantly influenced the reaction course. Namely, the Ca(OH)2+CO2 system caused ionic bonds' formation while microwave radiation led to formation of covalent bonds with part of silanolic groups of matrix surface layer. In case of hardening by UV radiation, the product of complicated crosslinked structure occurs because of the reactions of active radicals formed in the polymer. Compressive strength (Rcu) of molding sands hardened with the methods mentioned above has been evaluated (Fig. 7). The samples hardened with microwaves showed the highest values of Rcu.
PL
W pierwszej części niniejszego opracowania opisano zastosowanie metod chromatografii cieczowej, ze szczególnym uwzględnieniem chromatografii jonowej do oznaczania metali w próbkach środowiskowych [6]. W części drugiej opisano wykorzystanie metod spektroskopowych ze szczególnym uwzględnieniem metod atomowej spektrometrii atomowej, która wciąż pozostaje najpopularniejszą metodą instrumentalną stosowaną do oznaczania metali i jest powszechnie wykorzystywana w większości laboratoriów analitycznych. Przedstawiono najważniejsze zalety i ograniczenia tych metod oraz podano wykaz wybranych polskich metod wykorzystujących te techniki instrumentalne.
EN
In the first part of the work, the liquid chromatographic methods, particularly ion chromatography used for metal determination has been described. Second part of the work describes application of spectroscopic methods, in particularly atomic absorption spectrometry which still is the most popular instrumental method use for the metal determination and is commonly use in the most analytical laboratories. The most important advantages and limitation of these methods has been shortly described. Moreover the list of selected Polish standards used these methods for metal determination is given.
EN
Two new copper(II) complexes with general formula [Cu(etMorph)2ox] and [Cu2(etMorph)4ox](NO3)2, where etMorph = 4-(2-aminoethyl)morpholine, ox = oxalate, have been prepared by reacting Cu(NO3)2 3H2O with K2C2O4 H2O and etMorph in an aqueous solution in molar ratio 1 : 2 : 2, respectively. Solid crystal products were characterised by spectroscopic methods. Their crystal structures have not yet been determined, but on the basis of vibrational (FT-IR) spectral studies as well as quantum-chemical calculations we propose a possible geometry of the complexes.
PL
Stwierdzono, że metodą ATR nie można zrealizować wiarygodnej jakościowej identyfikacji pierścieni izocyjanurowych bezpośrednio w elastomerach uretanowo-izocyjanurowych (EUI). Identyfikacja taka staje się możliwa dopiero na podstawie analizy produktów hydrolizy EUI w środowisku kwaśnym. Przeprowadzono ją metodami FT-IR, C NMR i HPLC w połączeniu z UV. Ustalono, że badane próbki EUI otrzymane metodą dwuetapową (poprzez prepolimer) pod wpływem handlowego katalizatora cyklopolimeryzacji "Polycat 41" zawierają produkty cyklizacji wolnych grup NCO.
EN
It has been stated that reliable qualitative identification of isocyanurate rings directly in urethane-isocyanurate elastomers (EUI) can not be realized using ATR method. Such identification becomes possible only on the basis of the analysis of EUI hydrolysis in acid medium products. It was done using following methods: FT-IR (Fig. 2), C-13 NMR (Fig. 3), HPLC and UV (Figs. 4 and 5). There was found that investigated EUI samples, obtained by two-step method (via prepolymer) using commercial cyclopolymerization catalyst "Polycat 41", contain the products of free NCO groups cyclization.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.