Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usprawnienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wdrażanie zmian w firmach to zwykle dość trudny i wymagający proces. Dotyczy on każdej osoby w organizacji, wymaga odpowiednich narzędzi, czasu i determinacji. Nie inaczej sprawa ma się w przypadku zakładów przemysłowych, które należą do tych z rodzaju niezwykle wymagających. Jak zatem sprawić, aby wdrożenie przyniosło zadowalającą, skuteczną i trwałą zmianę? Słowem - jak na tym polu osiągnąć sukces?
PL
W publikacji omówiono proces magazynowania i przepływu części w zakładach przemysłowych. Przedstawiono symulacyjne metody usprawniania przepływu części z magazynu na linie montującą. Na podstawie przykładowej listy pakunkowej zostały wykonane symulacje oraz wyniki przebiegu tras kompletacji wg różnych metod (Return, S – Shape, Combined, Largest gap, Midpoint).
EN
The publication discusses the process of storage and movement of parts in industrial plants. Simulation methods for improving the flow of stock from the warehouse to the assembly line were presented. Simulations of the routes according tu were made on the basis of a specific list of packages picking of different methods (Return, S-Shape, Combined, Largest gap, Midpoint).
PL
Przedstawiono efektywną metodę dokładnego pomiaru wielkości energii elektrycznej w sieciach, w warunkach znacznych zniekształceń przebiegów napięć i prądów, gdy przebiegi napięć i prądów mają charakter procesów stacjonarnych lub quasi-stacjonarnych.
EN
The paper presents the effective method of precise measurement of electric power in grids under conditions of considerable perturbations of voltage and current, when voltage and current function shape shave stationary or quasi stationary character.
4
Content available remote Usprawnianie procesów budowlanych z wykorzystaniem Lean Management
PL
W artykule przedstawiono zasady usprawniania procesów budowlanych z wykorzystaniem metody zarządzania Lean Management i zaprezentowano zastosowanie ich (wraz z analizą procesu przy użyciu Tablicy Doskonalenia Procesu Budowlanego) w przypadku składowania oraz dostaw materiałów budowlanych na budowę biurowca w centrum miasta, na której są ograniczone możliwości magazynowania. Autorzy przedstawili także rezultaty dotyczące wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań z wykorzystaniem metod m.in. 5S.
EN
The article presents the principle of improving construction processes using management methodologies – Lean Management. The study cites case study related to the process of storing and supplying of building materials for construction, with limited storage capacity – building an office building in the city center with analysis using Construction Process Improvement Matrix. Authors presented also results involving introduction of proposed solutions connected with among others 5S method.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące możliwości usprawnienia techniki harmonogramowania robót budowlanych przez dodatkowe przedmiary kosztorysowe. Problemami podstawowymi są struktura procesów znormalizowanych i sposób przedmiarowania; w dostosowaniu do stopnia szczegółowości harmonogramu – szczegółowości struktury podziału pracy. Wcelu rozwiązania tych problemów zaproponowano model złożonej pozycji kosztorysowej wykorzystującej dowolną liczbę jednostek przedmiarowych. Pozwala to na uzupełnianie baz danych nakładów rzeczowych o roboty odnoszące się bezpośrednio do zadań występujących w strukturze podziału pracy w harmonogramowaniu, co automatyzuje proces tworzenia harmonogramów.
EN
The aim of the study is to present possibility of improving the scheduling technique of construction works through additional cost estimate takeoffs. The basic problems in this respect include the structure of the normalised processes and the way of takeoffs; in adapting to the level of the schedule details – the details of the work division structure. The solution of these problems propsoed the model of the complex cost estimate position model using any number of takeoff units. This allows for the replenishment of databases of physical inputs with work directly related to tasks occurring in the work division structure in scheduling, what automates the process of scheduling.
6
Content available Ocena propozycji usprawnień produkcji
EN
Market is demanding for competing organizations in present days. Present management of enterprises has to be on high level and have to be one step ahead of the competition. This is reason to introduce modern management philosophies which can improve different processes. One of the good method which brings savings is Kaizen. This management tool is focused on continuous improvements. There are described two improvements in this paper. First one shows how to reduce cost of breakdowns. Second improvement shows how (without any investment) reduce cycle time and thus save about 4 700€ per shift. There is proposed “evaluation form of improvements” in this paper, which helps to estimate profitability of investments. This calculation can be made for improvements in areas such as breakdowns, scrap or cycle time. This small form helps to quick calculate cost savings from improvements. During implementation of the following tools (e.g. TPM, SMED), there are determined different activities, which improve production processes. These activities should be analyzed using proposed evaluation form to calculate savings.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3934--3940, CD 1
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wdrożonych usprawnień w jednym z przedsiębiorstw zagospodarowania elektor-odpadów. Pierwszym etapem realizacji projektu było przeanalizowanie wszystkich występujących w przedsiębiorstwie procesów zagospodarowania odpadów. W kolejnym kroku został opracowany projekt ich reorganizacji obejmujący wprowadzenie nowych elementów (nowe maszyny i urządzenia). Efektem wdrożenia było rozszerzenie zakresy działalności przedsiębiorstwa.
EN
The article aims to present the implemented improvements joke in one of the Elector of Business development - waste . The first step was to analyze the Project Implementation Total occurring in the Company Waste management processes . In the next Step , a project involving the introduction of reorganization Their New Items ( new machines and equipment ) . The result was an extension ranges Implementation of the company.
PL
Każde przedsiębiorstwo ma silne oraz słabe strony, poprzez które może wchodzić w interakcje z otoczeniem (szanse/zagrożenia). Przeciwdziałanie zagrożeniom bądź wykorzystywanie nadarzających się szans to efekt siły wewnętrznej przedsiębiorstwa, osłabianej przez marnotrawstwa. Potrzeba ciągłego doskonalenia powinna przyświecać działalności każdego przedsiębiorstwa, czego realizację umożliwia koncepcja lean management. Jednym z podstawowych filarów koncepcji lean jest eliminacja tego co nie dodaje wartości – strat. Straty stanowią blokadę dla efektywnego, zrównoważonego wykorzystania zasobów. Artykuł prezentuje analizę strat z perspektywy wymiarów zrównoważonego rozwoju: społecznego, ekonomicznego i środowiskowego. Marnotrawstwa zidentyfikowane w różnych obszarach przedsiębiorstwa zbadane zostały pod kątem przyczyn je wywołujących. Przyjęte w artykule podejście pozwoliło na identyfkację przyczyn źródłowych problemów, na podstawie których opracowano koncepcję usprawnień z podziałem na określone obszary działalnosci przedsiębiorstwa w kontekście zrównoważonego wykorzystania zasobów. Z uwagi na to, że w każdym przedsiębiorstwie identyfikowane są te same typy strat, zaproponowane podejście poszukiwania potencjałów optymalizacyjnych zyskuje wymiar uniwersalny.
EN
Each company has strong and weak points through which can interact with the environment (opportunities / threats). Countering threats or use of opportunities is the result of the company's internal forces, that is undermined by waste/muda. The company should constantly improve, what is possible by to the implementation of the concept of lean management. One of the basic pillars of the concept of Lean is to eliminate what does not add value – waste/muda. Muda create a lock for the efficient and sustainable use of resources. The article presents analysis of muda from the pillars of sustainable development: Social, Economy, Environment. Waste identified in different areas of the company were investigated for the reasons that cause it. Approach adopted in the article allowed the identification of source causes of problems, what was the base for creating improvements proposal in the context of sustainability. Proposed approach of exploration potential optimization has got an universal dimension, due to the fact, that we can find muda in each company.
EN
The development of the suspension preheater caused a significant reduction in the role a rotary kiln in the burning process cement clinker. This paper presents the influence of new technologies cement burning on the construction of the cement kiln and reduce its function in the process.
PL
Proces wypalania klinkieru w piecu obrotowym ma decydujący wpływ na jakość cementu, jego energochłonność i koszty produkcji. W związku z tym, aktualnym ciągle problemem, przed którym stoi przemysł cementowy, jest obniżenie kosztów produkcji (energochłonności) i ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko. Ponad 50% kosztów energii w procesie wytwarzania cementu związanych jest z wypalaniem klinkieru w piecu obrotowym [2–3]. Wynika to z jego stosunkowo niskiej sprawności. Decydujący wpływ na niską sprawność procesu wypalania mają wysokie straty ciepła z gazami odlotowymi i powietrzem nadmiarowym z chłodnika klinkieru oraz straty ciepła z powierzchni walczaka pieca. W związku z tym piec poddawany jest ciągłym usprawnieniom, których celem jest ograniczenie energochłonności oraz emisji pyłów i szkodliwych gazów. Ważnym efektem wdrożenia nowych technik wypalania jest zmiana konstrukcji pieca obrotowego. Parametrem konstrukcyjnym pieca obrotowego, który charakteryzuje te zmiany, jest stosunek długości pieca do jego średnicy (L/D). W starych liniach wypalania, konstrukcja pieca charakteryzowała się znaczną jego długością (ok.140–180m) i wynikającym z tego wysokim wskaźnikiem L/D, który wyno­sił 30–44. W nowszych konstrukcjach, z zewnętrznymi wymiennikami ciepła w stanie zawieszenia, L/D wynosi od 14 do18. Wraz z rozwojem nowych, energooszczędnych technologii ogranicza się rolę pieca obrotowego kosztem rozwoju zewnętrznych wymienników ciepła i układów wstępnej dekarbonizacji poza piecem. Rozwój wstępnej dekarbonizacji, polegający na spalaniu ok.50% paliwa poza piecem obrotowym w kalcynatorze zabudowanym w wymienniku ciepła spowodował ograniczenie roli pieca obrotowego praktycznie tylko do wysokotemperaturowych procesów – syntezy minerałów i spiekania [1, 3]. W obecnie budowanych liniach piecowych z tzw.krótkimi piecami, stosunek L/D wynosi około 10–12.Pozwoliło to na znaczne skrócenie walczaka pieca (ok.40–60m) i tym samym ograniczenie strat ciepła z jego powierzchni.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku działalności wybranego przedsiębiorstwa branży krawieckiej w obszarze logistyki zaopatrzenia. Celem artykułu była analiza realizowanych przez przedsiębiorstwo procesów zaopatrzenia oraz wskazanie metod usprawnień w wybranych obszarach. Analizę przeprowadzono w układzie: podmiot na tle branży, charakterystyka procesu zaopatrzenia badanej firmy, planowanie potrzeb materiałowych, zapasy, wybór dostawców, proces zamawiania i realizacji dostawy oraz zmiany sposobu realizacji procesu zaopatrzenia w firmie. Zaproponowano usprawnienia poprzez zastosowanie metody ABC oraz zmiany w sposobie pozyskiwania materiałów do produkcji. Pierwszy zaproponowany wariant zakładał ograniczenie zakupów dokonywanych indywidualnie na rzecz zakupów za pośrednictwem sklepów on-line, gdzie oprócz korzyści związanych z oszczędnością czasu i środków finansowych zwiększyłaby się liczba potencjalnych sprzedawców. Drugi wariant sugerował skorzystanie z branżowej platformy wspomagania handlu, na której spotykają się sprzedający i kupujący. Całość zakończono wnioskami.
EN
The article presents a case study of the selected company's activity from tailoring sector in the area of supply logistics. The aim of the article was the analysis of the company's supply processes and identification of methods for improvement in some areas. The analysis was performed in the system: the company against the industry, the characteristics of supply process in examined company , material requirements planning, inventory, choose their suppliers, the process of ordering and delivery and changes in the supply process in the company. Improvements by using of the ABC method and changing ways of actions in the method of obtaining materials for production have been proposed . The first proposed option supposed limiting purchases made individually for shopping through online stores, where in addition to the benefits of saving time and financial resources the number of potential sellers will increase. The second option suggested using of the platform supporting the industry trade which meet the seller and the buyer. The whole was completed with conclusions.
EN
The paper presents the assumptions of small improvements technique- KAIZEN, implemented in the framework of the concept of Lean Management. Moreover, there has been described the process of implementation of the improvements with particular emphasis on the potential risk posed by the implemented changes.
12
Content available remote Kultura Kaizen i jej wpływ na doskonalenie zarządzania
PL
W dobie ciągłego doskonalenia rośnie zainteresowanie przedsiębiorstw nowymi czynnikami sukcesu, prowadzącymi do wzrostu efektywności. Ważnym elementem wspomagającym nowej organizacji jest filozofia Kaizen, która kładzie nacisk na poprawę jakości i ciągły proces rozwoju. Kultura kazein umożliwia realizacje procesów ciągłego doskonalenia wszystkich obszarów organizacji. W artykule postawiono pytania: "Czy kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie może wpływać pozytywnie na implementację Kaizen w przedsiębiorstwie?", a jeśli tak, to "Czy można zidentyfikować czynniki, które pozytywnie lub negatywnie wpływają na ten proces?". Wskazano także podstawowe cechy kultury kazein i przedstawiono efekty kazein w organizacji.
EN
In times set for continuous improvement, an interest of enterprises in new success factors grows. Philosophy of Kaizen is an important component of the new organization which relies on quality improvement and continuous development. The culture of kaizen enables realization of continuous improvement processes in all areas of the organization. In the article questions were put: "Whether organizational culture can have a positive effect on the implementation of kaizen in enterprise?" and if so "Whether it is possible to identify factors which positively or negatively influence this process?". Article also describes the basic features of culture of Kaizen.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję usprawnienia systemu obsługiwania linii technologicznej zakładu przetwórstwa hutniczego. Dokonując analizy procesu produkcyjnego pod względem ewentualnych uszkodzeń wynikających z tego procesu oraz zbierając informacje dotyczące wszystkich uszkodzeń, ich przyczyn oraz następstw, opracowano harmonogramy oraz zakresy zadań obsługowych dla: przeglądu bieżącego i okresowego, konserwacji i remontów. Stanowiło to podstawę modernizacji realizowanych obsług technicznych. Efektem zaproponowanych zmian powinna być niezawodność obiektu pozwalająca na uzyskiwanie wyrobów o wysokiej jakości.
EN
The paper presents the modernization conception of technological line maintainance system in metallurgy processes. The analysis of machine damages taking place in production processes shows the defects in maintainance system. Compiling the data about all exploitation events (failures), their causes, frequency and time of their appearance let to modernize the extension and graphic schedule of each maintainance operation. Object reliability is the main criterion of quality.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.