Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modulacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule opisano proces modulacji oraz demodulacji sygnału DSB-SC wykorzystujący metodę mnożenia sygnałów. Bazowym układem modulatora oraz demodulatora jest mnożnik czteroćwiartkowy. Przedstawiono zaprojektowane układy modulatora oraz demodulatora, a także wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych.
EN
The article describes the process of modulation and demodulation of the DSB-SC signal using the signal multiplication method. A four-quadrant multiplier was used in the base modulator and demodulator system. The designed modulator and demodulator circuits were presented, as well as the results of their simulative and experimental testing.
EN
The present paper deals with a weakly nonlinear stability problem under an imposed time-periodic thermal modulation. The temperature has two parts: a constant part and an externally imposed time-dependent part. We focus on stationary convection using the slow time scale and quantify convective amplitude through the real Ginzburg-Landau equation (GLE). We have used the classical fourth order Runge-Kutta method to solve the real Ginzburg-Landau equation. The effect of various parameters on heat transport is discussed through GLE. It is found that heat transport analysis is controlled by suitably adjusting the frequency and amplitude of modulation. The applied magnetic field (effect of Ha) is to diminish the heat transfer in the system. Three different types of modulations thermal, gravity, and magnetic field have been compared. It is concluded that thermal modulation is more effective than gravity and magnetic modulation. The magnetic modulation stabilizes more and gravity modulation stabilizes partially than thermal modulation.
PL
Systemy piątej generacji 5G będą umożliwiały przesyłanie informacji z prędkościami rzędu dziesiątek Gb/s. Wysokie przepływności wynikają wprost z zastosowania modulacji wielowartościowych, których główną zaletą jest możliwość zwiększania szybkości transmisji przy zachowaniu szerokości kanału. Wzrost ten jednak okupiony jest większą podatnością na zakłócenia, a związku z tym wymaganym stosunkiem SNR (ang. Signal to Noise Ratio) na wejściu odbiornika. W artykule omówiono możliwości detekcyjne określone bitową stopą błędów (ang. Bite Error Rate, BER) dla sygnału modulacji kwadraturowej amplitudowo-fazowej (ang. Quadrature Amplitude Modulation, QAM) o różnej wartościowości w obecności szumu gaussowskiego. Teoretyczne rozważania zostały poparte badaniami symulacyjnymi.
EN
Fifth generation (5G) mobile systems will provide data rates measured in tens of gigabytes. High data rates directly derives from higher- order modulation, which can increase the data rate within a given bandwidth. Data rate growth is created at the expense of the higher SNR requirements. This article investigates detection of low and higher order QAM signals in the presence Gaussian noise. Theoretical discussion are supported by simulation results.
4
Content available remote Perspektywy rozwoju bezprzewodowych sieci lokalnych 802.11xx
PL
W referacie przedstawiono kierunki rozwoju najpopularniejszego obecnie standardu lokalnych sieci bezprzewodowych IEEE 802.11xx. Obserwowane, coraz większe, zapotrzebowanie na dostęp do informacji powoduje, że dotychczasowe rozwiązania wymagają dalszego rozwoju. Wychodząc z istotnych zmian zainicjowanych w rozszerzeniu „n” standardu, przedstawiono rozwiązania wprowadzane w kolejnych rozszerzeniach w zakresie warstwy fizycznej. Pokazują one ewolucję standardu z rozwiązania „dla wszystkich” w kierunku wersji specjalizowanych.
EN
The paper discusses development directions of the most popular standard for wireless local area network IEEE 802.11xx. As a growing demand on data access is observed, the contemporary solutions are not sufficient. Presented are various aspects associated with this topic: starting from the very substantial changes defined in extension „n”, ending on the standard next solutions for physical layer. The article shows an evolution of the standard from the „one-for-all” solution to the specialized versions.
5
Content available remote Zniekształcenia modulacyjne filtrów cyfrowych – modeli linii długiej
PL
W artykule na operatorowym równaniu różniczkowym jednorodnej linii długiej dokonano przekształcenia digitalizującego otrzymując filtr cyfrowy – model linii. Filtry cyfrowe modelu nie są filtrami typu wymiernego. Są to mianowicie filtry pierwiastkowe i wykładniczo–pierwiastkowe. Artykuł idzie jednak dalej i zajmuje się problemem zniekształcenia filtrów – modeli linii długiej – zachodzącego w procesie modulacji sygnałów nośnych.
EN
In the article differential operator equation of the homogenous transmission line has been digitally converted to give digital filter – transmission line model. These models aren’t rational type of filters, in fact they are root and exponential–root filters. This article goes further and deals with the problem of filter’s distortion – transmission line models – which takes place during the modulation of carrier signals.
PL
W artykule rozwiązano zagadnienie minimalizacji normy wahania napięcia rzeczywistego źródła energii elektrycznej, które zastępuje złożoną sieć zasilającą, uwzględniając również stany przejściowe. Stany te wywoływane są zmianami poboru mocy czynnej od strony odbiornika i kołysaniami sygnału napięcia źródłowego sieci. Użyto nowego aparatu matematycznego wynikłego z połączenia pojęcia ruchomej mocy czynnej i modulacji sygnałów harmonicznych.
EN
In the paper was solved the problem of minimizing the standard voltage fluctuations real source of electricity, which replaces a complex supply network, also taking into account transient states. These states are caused by changes in active power consumption from the receiver and signal rocking of voltage source network. It was used a new mathematical concepts resulting from the merger of moving active power and harmonic signals modulation.
EN
The effect of space vector modulation algorithm on magnitude of current vector ripples was considered on the mathematical model of a three-level three-phase voltage inverter with symmetric active inductive load. Limitations on the use of such inverters as a power supply for precision drive of optical telescopes were specified.
EN
A control strategy of DC-link voltages for a seven-level cascaded H-bridge inverter is proposed in this paper. The DC-link voltage balancing is accomplished by an appropriate selection of H-bridges and control of their duty cycles in space-vector modulation (SVM) algorithm. The proposed SVM method allows to maintain the same voltage level on all inverter capacitors. Regardless of the balancing function, the SVM strategy makes it possible to generate the output voltage vector properly also in the case where the DC-link voltages are not balanced. The results of simulation and experimental investigations are presented in the paper.
EN
Multilevel converters have been intensively investigated and developed since 1960s and have found successful industrial applications. The aim of this paper is to present state of the art as well as recent research and applications of cascaded multilevel converters, which are a very interesting solution for power distribution systems and renewable energy sources. Cascaded multilevel converters can easily operate at medium and high voltage based on the series connection of power modules (cells), which use standard low-voltage component configurations. Series connections of modules (cells) allow for high quality output voltages and input currents, reduction of passive components and availability of component redundancy. Due to these features the cascaded multilevel converters have been recognized as attractive solutions for high-voltage direct-current (HVDC) transmission, solid state transformers (SST) and photovoltaic (PV) systems.
PL
W pracy zaprezentowano system transmisji danych z hybrydowym poszerzaniem widma, zaprojektowany z myślą o przesyłaniu informacji telemetrycznych na znaczne odległości. Wykorzystuje on modulację z kluczowaniem fazy sekwencji rozpraszającej, która wykazuje wysoką odporność na różnego rodzaju sygnały zakłócające, pozwala na prostą realizacje wielodostępu i nieskomplikowaną synchronizację.
EN
In this paper a novel hybrid spread spectrum transmission system designed for transmitting telemetric data from remote sites is presented. The system is based on Spreading-Code-Phase-Shift-Keying modulation and shows excellent immunity to narrowband and wideband interference. The implementation of synchronization subsystem and multiple access is also straightforward.
PL
W artykule przedstawiono detektory cyklostacjonarności oparte o funkcję autokorelacji cyklicznej o różnym stopniu złożoności. Dokonano ich analizy porównawczej bazując na prostym sygnale OFDM. Zaproponowano uproszczoną funkcję testową, którą zweryfikowano przeprowadzając badania symulacyjne detekcji sygnału DVB-T.
EN
In the article there are elaborated cyclostationary detector based on cyclic autocorrelation function with different difficulty level. There was made the comparative analysis based on the simple OFDM signal. The improved test statistic was proposed and tested during the simulation for DVB-T signal.
PL
W artykule przedstawiono modyfikację operatorów liniowych czasowo niezmienniczych tak aby dostosować je do przetwarzania sygnałów prawie–okresowo zmodulowanych. W szczególności dotyczy to rozkładu operatora na sumę operatorów: parzystego i nieparzystego. Operatory zrealizowano w formie filtrów cyfrowych typu splotu cyklicznego z dołączonym zaburzeniem modulacyjnym.
EN
The paper presents a modification of the time–invatiant linear operators to adapt them to the almost–periodically modulated signal processing. In particular, the distribution of the operator to a sum of operators: even and odd. These operators were realized using cyclic convolution type digital filters with addition of modulation disorder.
PL
W pracy przedstawiono możliwości uzyskiwania i modelowania sygnałów zmodulowanych za pomocą programu SPICE ze szczególnym uwzględnieniem modulacji amplitudowej i częstotliwościowej. Szczegółowo opisano źródła typu SFFM, z których można uzyskać sygnał zmodulowany częstotliwościowo. Przedstawiono przykładowy przebieg czasowy i obliczone widmo sygnału z tego źródła. Opisano sposób uzyskania sygnału zmodulowanego amplitudowo na podstawie autorskiego modelu nadajnika NAW 2511 pracującego z emisją H2A. Rozważania teoretyczne zilustrowano wynikami symulacji komputerowych.
EN
In the paper, possibilities of modelling frequency and amplitude modulated signals in SPICE program are presented. Obtaining a frequency modulated signal using the SFFM source is described, in detail. Some calculated waveforms and spectrums obtained from this source are shown. The manner of obtaining the amplitude modulated signal based on author’s model of radiotransmiter NAW 2511 which is operating with a H2A emission is presented. The theoretical considerations was illustrated by results of the computer simulations.
14
Content available remote Zwiększenie dokładności pomiaru czasu przelotu sygnału akustycznego
PL
W artykule omówiono problemy poprawnego wykrywania impulsów, odbieranych podczas pomiaru interwałów czasu w akustycznej tomografii rozkładu pól temperaturowych, spowodowane wpływem szumu oraz ograniczoną szybkością narastania obwiedni odbieranego sygnału. W celu poprawy dokładności pomiaru tych interwałów przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania liniowej modulacji okresu impulsów akustycznych. Zaproponowano metodę korekcji bezpośrednio zmierzonego interwału czasu. Metoda ta bazuje na pomiarze dodatkowego interwału czasu trwania zadanej liczby półokresów odebranego sygnału, gdy obwiednia sygnału ustabilizuje się na wystarczającym poziomie. Skuteczność proponowanej metody korekcji zbadano metodą symulacji.
EN
This paper describes the main problems that appear during the measurement of time-of-flight intervals in acoustic tomography, which are related to the influence of noise and with a limited slew rate of the signal amplitude envelope. Analysis of possibilities of using linear modulation of period of the acoustic pulses with the aim of improving the accuracy of the time-of-flight measurement in noise conditions and influence of limited slew rate envelope is presented in this paper. The proposed method of correction of directly measured time interval is based on the additional measurement of duration the given number of half periods of received signal when the signal envelope stabilizes at a sufficient level. Efficiency of was studied by simulation method.
PL
W artykule przedstawiono modyfikację operatorów liniowych czasowo niezmienniczych tak, aby dostosować je do przetwarzania sygnałów prawie-okresowych zmodulowanych. Tym razem w modyfikacji tej uwzględniono zaburzenia modulacyjne wyższych rzędów co pozwala z większą dokładnością wyznaczyć prądy czynny i bierny dwójnika elektrycznego.
EN
The article presents a modification of linear time–invariant operators in order to adapt them to the almost–periodic modulated signal processing. This time the disruption modification includes higher level modulation which can more accurately determine the active and passive current in two–terminal electric circuit.
PL
Potrzeba opracowania skutecznego algorytmu automatycznego rozpoznawania typów modulacji (ang. Automatic Modulation Recognition - AMR) stała się jednym z najważniejszych zagadnień związanych nie tylko z rozwojem systemów rozpoznania radioelektronicznego ale również systemów radia kognitywnego (ang. Cognitive Radio - CR) budowanych w oparciu o radio programowalne (ang. Software Defined Radio - SDR). Praca zawiera opis jednego z proponowanych algorytmów rozpoznawania wybranych typów modulacji, w którym zastosowano transformację falkową (ang. Wavelet Transform - WT) oraz sztuczną sieć neuronową (ang. Artificial Neural Network - ANN). Opisane w pracy badania dotyczyły możliwości identyfikacji następujących modulacji cyfrowych: M-QAM, M-PSK, M-ASK, M-FSK. Transformację falkową zastosowano w celu wyodrębnienia cech charakterystycznych dla każdego z rozpoznawanych typów modulacji. Natomiast jako klasyfikator zastosowano dwa rodzaje sztucznej sieci neuronowej: perceptron wielowarstwowy (ang. Multi-Layer Perceptrone - MLP) oraz sieć radialną (ang. Radial Basis Function - RBF) oraz porównano ich skuteczność. Badania wykonano z wykorzystaniem środowiska MatLab oraz własnych klas i funkcji pozwalających na realizację funkcjonalności sztucznych sieci neuronowych. Przedstawiono problemy zaobserwowane podczas realizacji badań, w szczególności związane z identyfikacją poziomu modulacji dla kluczowania fazy (M-PSK).
EN
Signal intelligence (SIGINT) and cognitive radio (CR) systems are in need of effective, automatic modulation recognition (AMR) algorithm. This task has became one of the most important problems to solve since last ten years. The article presents one of the proposed modulation recognition algorithms where continuous wavelet transform (CWT) is used for signal features extraction and artificial neural network (ANN) acts as classifier. In our researches multilayer perceptron (MLP) and radial basis function (RBF) network were considered and correctness of classification was analyzed. There are M-ary ASK, M-ary PSK, M-ary FSK, M-ary QAM signals used for simulation. The mean value, variance and higher-order moments up to five of continuous wavelet transform (CWT) were taken to consideration as signal features. Principal component analysis (PCA) was applied to reduce number of features. There were two variants analyzed: interclass and intraclass recognition with wide range of signal-to-noise ratio (SNR). In researches we used collection of class and functions created in MatLab code for learning and testing ANN. There are also problems with M-ary PSK intraclass identification problems analyzed.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące metody syntezy napięć wielofazowego przekształtnika matrycowego z wykorzystaniem funkcji kształtu Wachspress’a oraz dwuwymiarowego elementu trójkątnego. Algorytm obliczenia współczynników wypełnień w modulacji szerokości impulsów sprowadzono do prostych operacji na współrzędnych wektorów. Metodę można zastosować do układów przekształtnikowych współpracujących z dowolnymi napięciami wejściowymi.
EN
The article presents a discussion on the methods of voltage synthesis of multiphase matrix converter using the Wachspress and twodimensional shape functions of finite element. Algorithm for calculating the duty cycle in pulse width modulation was reduced to simple operations on the coordinate of input and output vectors. The method can be used for power converters work with any input voltage.
PL
Artykuł prezentuje badania porównawcze metod modulacji jednofazowych kaskadowych falowników wielopoziomowych, których budowa oparta jest na pięciopoziomowych modułach przekształtników z kondensatorami o zmiennym potencjale (ang. FCC – Flying Capacitor Converter). W artykule przedyskutowano dwie metody modulacji dla pojedynczych modułów pięciopoziomowych przekształtników FCC wraz z modulacją hybrydową dla kaskadowego połączenia dwóch modułów. Przedstawione wyniki symulacyjne i eksperymentalne dowodzą poprawności przyjętych metod modulacji.
EN
Article presents analysis and comparison of modulation techniques for single-phase cascade multilevel inverters based on five-level Flying Capacitor Converter modules. In paper two modulation methods for five-level FCC converter are discussed with hybrid modulation for cascade converters. Shown in paper simulation and experimental results confirm the validity of proposed modulation algorithms.
PL
Dwuwymiarowa chromatografia gazowa jest prężnie rozwijającą się techniką analityczną, charakteryzuje się zwiększoną zdolnością rozdzielczą oraz większą czułością w porównaniu do standardowej jednowymiarowej techniki chromatografii gazowej, co pozwala na znaczne obniżenie granicy wykrywalności analitów. Bardzo dobrze sprawdza się w przypadku analiz skomplikowanych próbek o złożonym składzie. W pracy scharakteryzowana została zasada, w oparciu o którą funkcjonuje dwuwymiarowa chromatografia gazowa, ze szczególnym uwzględnieniem budowy modulatorów jako istoty całego systemu. Omówiony został sposób prezentacji wyników oraz etap ich wizualizacji. Technika dwuwymiarowej chromatografii gazowej wykorzystywana jest coraz powszechniej, między innymi w analizie produktów ropopochodnych, analizie środowiskowej do oznaczania związków toksycznych dla organizmów, w analizie produktów żywnościowych oraz w kryminalistyce. W artykule przedstawiono wybrane przykłady aplikacyjne omawianej techniki.
EN
Two-dimensional gas chromatography is rapidly developing analytical technique, which is characterized by an increased resolving ability and higher sensitivity compared to standard technique of one-dimensional gas chromatography, which allows for a significant reduction in the limit of detection of analytes. This technique is ideally suited for the analysis of complicated samples with complex composition. The paper characterizes the principle of functioning of the two-dimensional gas chromatography, with particular emphasis on the construction of modulators, which are the essence of the system. Presentation of the results and the step of visualization were explained. Two-dimensional gas chromatography technique is increasingly popular, inter alia, in the petroleum products analysis, environmental analysis for the determination toxic compounds to the organisms, in the food products analysis and in the criminology. The article presents some examples of application of the technique.
20
Content available remote Ultra-wideband signals of ETSI frequency band for radiocommunication systems
EN
This paper focuses on time and frequency analysis as well as modulation techniques of Ultra Wideband (UWB) wireless communication signals due to ETSI standard. Current status of existing regulations and industrial standardization is discussed. Mathematical models of used electromagnetic pulses in UWB radiocommunication systems are presented. The synthesis proceedings of signal parameters due to requirements are reported and discussed. Provided analysis consider EMD problems related to transmission of short duration pulses.
PL
W artykule dokonano analizy w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz omówiono techniki modulacji sygnałów UWB systemów komunikacyjnych zgodnie ze standardem ETSI. Zaprezentowano opis matematyczny oraz omówiono ich syntezę. Uwzględniono zagadnienia EMD dotyczące transmisji.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.