Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  algorytmy sterowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Mechatronic systems developed at the KOMAG
EN
Intelligent control and automation systems, capable for adaptation and learning, are expanding their area of application in industrial practice. Particularly, due to the necessity of continuous improvement of work safety, as well as the need to increase production efficiency and work reliability, the group of users of intelligent systems, which are currently implemented in many important branches of Polish industry, including mining, is constantly growing. The KOMAG Institute of Mining Technology develops modern, intelligent and distributed mechatronic systems which increase work safety and reduce energy consumption of technological processes. Innovative solutions of distributed control and power supply systems, focused on improvement of selected technological processes are presented in this article. Assumptions of IIoT (Industrial Internet of Things) and direct machine communication M2M (Machine to Machine) have a large impact on the structure and functionality of control systems, shaping the ideas of Industry 4.0. All control systems, compatible with IIoT, use communication networks, often of high complexity, combining various components, modules, actuators and sensors. KOMAG researchers have noticed and proposed a solution to the problem of self-organized communication paths in a complex sensor network. In order to create and optimize the communication structure, the SA class algorithm (Swarm Algorithm) was proposed. As an example of a distributed control system, the KOGASTER control system using the CAN communication bus was described. Another innovative solution, presented in the article, is Shield Support Monitoring System (SSMS), which allows monitoring the condition of the powered roof support in real time by monitoring its operating parameters (such as geometry, hydraulic pressure parameters and tip to face distance). SSMS provides data for the Longwall Mining Conditions Prediction System (LMCPS) in order to forecast the risk of a dike and generate information on necessary corrective actions. The projects developed at the KOMAG perfectly fit into the current development trends of mechanization and automation systems for the industry, including the mining industry.
PL
Inteligentne systemy sterowania i automatyki, zdolne do adaptacji i uczenia się, zyskują coraz szersze grono użytkowników i powiększają obszar zastosowań w praktyce przemysłowej. Jest to szczególnie uwarunkowane potrzebami ciągłego polepszania bezpieczeństwa pracy, a także zwiększaniem wydajności produkcji i ciągłości pracy w wielu ważnych gałęziach polskiego przemysłu, w tym w górnictwie. Instytut Techniki Górniczej KOMAG rozwija nowoczesne, inteligentne i rozproszone systemy mechatroniczne, które wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom jednocześnie zmniejszając energochłonność procesów technologicznych. W artykule przedstawiono innowacyjne rozwiązania rozproszonych systemów sterowania i zasilania, ukierunkowane na usprawnienie wybranych procesów technologicznych. Założenia IIoT (Industrial Internet of Things) i bezpośredniej komunikacji maszyn M2M (Machine to Machine) mają duży wpływ na strukturę i funkcjonalność układów sterowania maszyn, kształtując przy tym idee Przemysłu 4.0. Wszystkie systemy sterowania, kompatybilne z IIoT wykorzystują sieci komunikacyjne, często o dużej złożoności, łączące różne komponenty, moduły, siłowniki i czujniki. Specjaliści ITG KOMAG dostrzegli i zaproponowali rozwiązanie problemu samoorganizacji ścieżek komunikacyjnych w złożonej sieci czujników. W celu stworzenia i optymalizacji struktury komunikacyjnej zaproponowano algorytm klasy SA (ang. Swarm Algorithm). Jako przykład rozproszonego systemu sterowania opisano system sterowania KOGASTER wykorzystujący magistralę komunikacyjną CAN. Innym nowatorskim rozwiązaniem, przedstawionym w artykule, jest System Monitorowania Zmechanizowanej Obudowy Ścianowej (SSMS, ang. Shield Support Monitoring System), który pozwala na monitorowanie jej stanu w czasie rzeczywistym poprzez monitorowanie wybranych parametrów (takich jak geometria, ciśnienia hydrauliczne i odległość od czoła ściany). SSMS dostarcza dane do Systemu Predykcji Warunków Wydobycia LMCPS (ang. Longwall Mining Conditions Prediction System), w celu prognozowania ryzyka zawału stropu i generowania informacji o koniecznych działaniach naprawczych. Projekty opracowane w ITG KOMAG doskonale wpisują się w aktualne trendy rozwoju systemów mechanizacji i automatyzacji przemysłu, w tym górnictwa.
EN
The first part of the article contains a basic description of the mushroom production process. The analysis of this process allows to propose algorithms for monitoring the growing conditions and controlling the cultivation process - in the latter case with possible human operator intervention. These algorithms, along with their description, are included in the second part of the article - they can be used in the design and implementation of intelligent mushroom farm management systems.
PL
Pierwsza część artykułu zawiera podstawowy opis procesu produkcji pieczarek. Analiza tego procesu pozwoliła na zaproponowanie algorytmów służących do monitorowania warunków uprawy oraz sterowania procesem uprawy - w tym drugim przypadku z możliwą ingerencją operatora. Algorytmy te, wraz z opisem, zawarte są w drugiej części artykułu - mogą one być wykorzystane przy projektowaniu i implementacji inteligentnych systemów zarządzania pieczarkarnią.
PL
Technika Bluetooth Low Energy (BLE) wspierająca przekaz wieloskokowy (BLE MESH) jest nowym rozwiązaniem sieciowym zyskującym na popularności w systemach Internetu Rzeczy. Ze względu na ograniczone zasoby obliczeniowe węzłów, BLE MESH wykorzystuje losowy dostęp do medium i ruting bazujący na zalewaniu sieci wiadomościami. W artykule zaproponowano algorytm sterowania siecią BLE MESH, który wyznacza minimalną liczbę węzłów pośredniczących zachowując spójność sieci, przez co ogranicza on jej obciążenie, zmniejsza całkowite zużycie energii oraz wydłuża czas życia systemu.
EN
The Bluetooth Low Energy (BLE) supporting multi-hop transmission (BLE MESH) is a new, becoming popular network technology for the Internet of Things. Due to the limited computing resources of the IoT nodes, BLE MESH uses random medium access and flooding technique for message delivery. The article proposes a control algorithm for deriving the minimum number of relaying nodes while still maintaining the network integrity. Our approach reduces the network load and total energy consumption.
EN
The engine control process is usually carried out based on array control algorithms with a fixed mesh size. Modification of control algorithms based on experimental test data requires the use of programs that make it possible to determine the control algorithm parameters. The article presents the methodology of determining the compression-ignition engine control algorithms. A custom computer program was presented, which was used to determine the control algorithm parameters. These control algorithms values were determined based on the results of experimental engine tests, and using the presented program. The parameters were introduced into the laboratory compression-ignition engine controller. The experimental tests performed on the engine, whose operation was managed by the programmed laboratory controller, confirmed the usefulness of the proposed methodology for determining input data of control algorithms.
PL
W artykule zaprezentowano analizę stanów dynamicznych układu napędowego połączonego długim elementem sprężystym z wykorzystaniem modeli matematycznych i symulacyjno-komputerowych. Dla porównania wpływu układu napędowego na drgania w układzie elektromechanicznym, zastosowano model symulacyjno-komputerowy silnika indukcyjnego. Symulację przeprowadzono dla układu elektromechanicznego zawierającego układ napędowy, element sprężysty oraz układ obciążenia.
EN
In the paper the analysis of shaft transverse vibrations based on mathematical and simulation models are presented. Mathematical and simulation models of induction motor is used to compare relation between vibrations and drive system. Simulation of drive system consist of long elastic element and load system was performed.
PL
W artykule przedstawiono techniczne kryteria doboru przekaźników programowalnych PLC wykorzystywanych w automatyce budynkowej. Zaprezentowane zostały również przykłady realizacji sterownia ogrzewaniem w oparciu o przekaźniki PLC firmy Lovato Electric. Przedstawiono rozwiązania umożliwiające dwustanowe sterowanie ogrzewaniem oraz sterowanie typu PID. W sposób szczegółowy omówiono realizację regulacji dwustanowej przy wykorzystaniu przedstawionego przekaźnika, sterowania dwustanowego z regulacją wartości zadanej i wizualizacją odczytu, a także realizację inteligentnego sterownika temperatury. Przedstawione zostały schematy blokowe umożliwiające realizację przedstawionych algorytmów sterownia ogrzewaniem oraz sposoby połączeń.
EN
The technical criteria for selection of programmable PLC relays used in building automation are presented in the article. Examples of implementation of heating control based on PLC relays from LOVATO Electric are presented. Solutions for digital heating and PID control are also presented. Implementation of the controller using the relay is discussed in detail. Digital control with adjustable setpoint and visualization of reading,as well as the implementation of intelligent temperature controller is described. Block diagrams and wiring methods are presented for implementation of heating control algorithms.
PL
Praca dotyczy badania własności algorytmów sterowania przepływem komórek w wielosekcyjnych polach komutacyjnych, stanowiących jądro pakietowych węzłów komutacyjnych, którymi są routery klasy operatorskiej. Ze względu na możliwość występowania konfliktów w dostępie do zasobów pola, konieczne jest stosowanie algorytmów sterowania przepływem decydujących o tym, które komórki z portów wejściowych zostaną przesłane do portów wyjściowych. Własności algorytmów tego typu bada się na drodze symulacji, określając przede wszystkim opóźnienie komórek, długości kolejek oraz przepustowość pola komutacyjnego. W pracy przedstawiono budowę przestrajalnego symulatora pól komutacyjnych, pozwalającego na przeprowadzenie badań wspomnianych wyżej własności algorytmów sterowania polem.
EN
In this paper, the research on packet dispatching schemes for multistage switching networks is discussed. These kinds of networks are used in high performance packet switching nodes, such as high–end routers. While a packet is being routed in a switching network it can face a contention problem resulting from two or more cells competing for a single resource. To avoid packet contention, it is necessary to use packet dispatching algorithms. These control algorithms decide which cells at input buffers will be transferred to outputs. The performance parameters, such as: average packet delay, queue length and throughput, of the switching network under the particular control algorithm, are investigated using computer simulation. The paper presents a tunable simulator of the MSM (Memory–Space–Memory) Clos–network switch. This simulator can be used for investigation of performance parameters under any implemented control algorithm.
PL
Rozwiązanie sytuacji kolizyjnej na morzu wymaga wyznaczenia bezpiecznej trajektorii z uwzględnieniem własności manewrowych statku, warunków hydrometeorologicznych oraz parametrów akwenu. Uwzględnia się również kryteria ekonomiczne. Problem wyboru drogi jest przykładem zadania optymalizacji. W literaturze proponowane są różne metody optymalizacji do wyznaczenia bezpiecznej trajektorii ruchu obiektu. W artykule przedstawiono wybrane algorytmy optymalizacyjne wyboru drogi w różnych gałęziach transportu. Rozpatrzono możliwość zastosowania metody pól potencjałowych do rozwiązywania sytuacji kolizyjnych na morzu.
EN
Solving the collision situation at sea requires a safe trajectory to be determined, taking into account the ship's maneuverability, hydrometeorological conditions and the reservoir parameters. The economic criteria are also taken into account. The problem of route selection is an example of an optimization task. Various optimization method are proposed in the literature to determine the safe trajectory. The article presents selected algorithms for optimizing the choice of path in different transport sectors. It was considered possible to use potential field method to solve conflicts at sea.
9
Content available remote Porównanie algorytmów sterowania energetycznymi filtrami aktywnymi
PL
Jedna z metod eliminacji wyższych harmonicznych, kompensacji mocy biernej składowej podstawowej lub symetryzacji obciążenia polega na zastosowaniu energetycznych filtrów aktywnych (EFA). EFA dołączone do systemu zasilania w zależności od konfiguracji i sposobu sterowania mogą eliminować wszystkie lub wybrane niekorzystne składowe. Wymagają w tym celu odpowiedniego algorytmu sterowania dostosowanego do typu EFA oraz sieci zasilającej, do której został on podłączony. Podstawowym zadaniem takiego algorytmu jest wyznaczenie wzorcowych prądów kompensujących, które następnie zostaną wprowadzone do sieci zasilającej.
EN
Application of active power filter (APF) is one of the methods for higher harmonic reduction, reactive power compensation or symmetrization in three-phase systems. APF connected to power system, depending on control strategy and configuration, can fulfil all of these functions or only selected ones. Active compensator requires different control algorithms depending on its connection and type of network where it operates. The basic goal of control algorithms is to determine correctly reference compensation currents which are introduced into supply network.
PL
Możliwość wykorzystania robotów mobilnych w przemyśle jest w dużej mierze zależna od zastosowania efektywnych systemów sterowania. Powinny one pozwalać na autonomiczne, bezpieczne i szybkie osiąganie planowanych punktów drogi. Jednym z podstawowych problemów jest wybór odpowiednich algorytmów doboru i optymalizacji ścieżki ruchu. Ich zadaniem jest bieżące wyliczanie przebiegu drogi, omijającej przeszkody, optymalnie prowadzącej robota do postawionego, często zmieniającego się celu. Istotnym problemem w wyznaczaniu ścieżki robota mobilnego jest złożoność optymalizacji. W podejściu globalnym istnieje możliwość optymalizacji całej ścieżki, jednak wymagana jest znajomość wszystkich przeszkód przed przystąpieniem do obliczeń. Uniemożliwia to bieżące reagowanie na ich zmiany. Wadą jest także wymagana duża moc obliczeniowa. Podejście lokalne pozwala na dynamiczne reagowanie na zmieniające się przeszkody i cele. Wyznaczanie drogi można zawęzić do ograniczonego obszaru wokół robota, co znacznie zmniejsza wymagania w zakresie przetwarzania danych. Wadą jednak jest brak możliwości globalnej optymalizacji. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych metody lokalnego planowania ścieżki robota w oparciu o wyliczanie pól potencjałowych. Opracowano uniwersalny algorytm wykorzystujący zmodyfikowaną metodę pól potencjałowych oraz zbudowano aplikację pozwalającą na wykonywanie badań symulacyjnych w oparciu o mapy otoczenia. Przy wykorzystaniu opracowanej aplikacji przeprowadzono badania symulacyjne zachowania się robotów mobilnych sterowanych różnymi algorytmami oraz poruszających się w różnych środowiskach.
EN
The possibility of using mobile robots in industry is largely dependent on the application of the efficient control systems. They should be able to achieve planned road points autonomously, safety and fast. Selection of suitable algorithms for route calculation and optimization is one of the main problems. Their task is current calculation of the road, avoiding obstacles, making the leading robot achieve often changing goal. Complexity of the optimization of a mobile robot path is one of the main problems. There are two main approaches in the mobile robot path calculation: the global and local one. In the global approach it is possible to optimize the entire path. However, it requires knowledge of all the obstacles before starting calculation, so a dynamic response to changes is impossible. The disadvantage is also required significant computing power. The local approach allow for dynamic response to changing obstacles and goals. Searching of the path can be narrowed to a limited area around robot what greatly reduce the requirements with regard to the processing of data. However, disadvantage is the inability of global optimization. The article presents the results of research on new modified potential filed method development. On the base of it a universal control algorithm has been prepared. It was used for simulation based testing of the algorithm operation in various difficult conditions like local minimum.
PL
Artykuł zawiera badania wpływu podstawowych czynników eksploatacyjnych na chwile przełączania biegów stopniowych układów napędowych autobusów miejskich. Badaniom podlegały: zmiana masy autobusu, sumarycznych oporów ruchu oraz obciążenia silnika wyrażonego dawką paliwa. W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania algorytmów sterowania przełączaniem biegów automatycznej przekładni hydromechanicznej z adaptacją do zmiennych czynników eksploatacyjnych. Jako kryterium optymalizacji sterowania wykorzystano zużycie paliwa przy rozpędzaniu autobusu miejskiego. Algorytmy adaptacyjnego sterowania opracowano w oparciu o matematyczne planowanie eksperymentu i z wykorzystaniem komputerowych symulacji ruchu autobusu miejskiego.
EN
The article contains a impact study of fundamental exploitation factors at the moment of changing gears in a gradual shift drive system city buses. Weight change of the bus, the summary movement resistance and engine charge expressed in a fuel dose is research subject of the article. In the paper, a methodology is presented for obtaining adaptive control algorithms for changing gears in a automatical hydromechanical gearbox during variable driving conditions. Fuel consumption has been used as optimality criterion during acceleration of a bus city. Adaptive control algorithms have been worked out based upon mathematical modelling of experiment and computer simulation of drive of a bus city.
PL
Artykuł jest próbą ukazania algorytmów sterowania mających wpływ na eksploatację koparek: ERs710, SRs2000, SchRs4600, SchRs4000 pracujących w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.
EN
The main aim of the paper is to present steering algorithms influencing exploitation of ERs 710, SRs 2000, SchRs 4600, SchRs 4000 excavators operating in Bełchatów Opencast Mine.
PL
W artykule przedstwiono alnalizę porównawczą algorytmów przełączania biegów automatycznej przekładni hydromechanicznej podczas rozpędzania autobusu miejskiego. W eksperymentalnych badaniach drogowych zostały wyznaczone chwile załączania biegów, zdefiniowane we współrzędnych prędkości ruchu i położenia organu sterowania dawką paliwa. W badaniach analitycznych za pomocą komputerowych symulacji, zostały określone algorytmy załączania poszczególnych biegów, optymalne według kryterium dynamiki rozpędzania autobusu lub zużycia paliwa. Następnie, z wykorzystaniem komputerowego modelu rozpędzania autobusu, zostały wyznaczone podstawowe wskaźniki ruchu przy zastosowaniu w sterowaniu przekładnią określonych uprzednio chwil zmiany biegów. Analiza porównawcza daje podstawy do stwierdzenia, że istnieją możliwości poprawy jakości sterowania układem napędowym autobusu miejskiego.
EN
The article presents a comparative analysis of algorithms for the automatic hydromechanical transmission shifts during the acceleration of a city bus. In experimental studies, there have been designated moments of switching gears defined in the traffic speed coordinates and the position of the control body of the fuel dose. In analytical studies, due to the use of computer simulations, each gear switching algorithms optimized according to the criterion of dynamic acceleration bus or fuel consumption were defined. Then, due to the use of a computer model of the acceleration of a bus, the basic indicators of traffic, after the application of the previously defined control gear shifting moments, were designated. Comparative analysis provides the basis to conclude that there are possibilities to improve the quality of the propulsion system control of a city bus.
14
PL
Właściwe sterowanie pracą kotła opalanego węglem jest zadaniem stosunkowo trudnym, w porównaniu do procesu sterowania kotłami na paliwa płynne. Szczególnie trudne jest sterowanie pracą kotła pracującego na potrzeby ciepłownicze, wymagające częstych i znacznych zmian mocy cieplnej. Autorzy niniejszego artykułu postawili sobie za cel eksperymentalne przebadanie kilku algorytmów sterowania wykorzystujących sygnały pomiarowe z czujnika tlenu w spalinach, temperatury spalin oraz mocy kotła. Wpływ sposobu sterowania na sprawność oraz emisję zanieczyszczeń, badano w przypadku kotłów o mocy 25 kW oraz 1,4 MW.
EN
Controlling combustion process in coal fired boilers is much more difficult than in liquid fueled units. It is even more difficult in boilers connected to central heating systems where heat output changes significantly during the working period. Authors of this paper examined possibility of using excess air ratio, temperature and heat out-put signals to control coal combustion process in 25 kW and 1,4 MW boiler. Influence of control algorithm on efficiency and emission was examined.
PL
Oczyszczalnia ścieków jest złożonym przemysłowym systemem sterowania. Stężenie tlenu jest podstawowym parametrem wpływającym na efektywność zachodzenia procesów biologicznych w oczyszczalni ścieków. W artykule dokonano przeglądu podstawowych algorytmów sterowania stężeniem tlenu z użyciem dodatkowych pomiarów wybranych związków azotu. Przedstawiono prace badawcze z ostatnich kilkunastu lat i dokonano ich oceny.
EN
Wastewater treatment plant is a complex industrial system. The dissolved oxygen is a key parameter for biological processes at wastewater treatment plant. The paper reviews dissolved oxygen concentration control algorithms using additional measurements of selected compounds of nitrogen. The paper presents research in the last few years and made their evaluation.
PL
W artykule opisano struktury algorytmów sterowania pracą odbiorników energii elektrycznej w instalacji inteligentnej, współpracujących z innymi instalacjami technicznymi, w celu polepszenia parametrów energetycznych budynku. Do struktury instalacji włączono agregat ogniw fotowoltaicznych, współpracujących z baterią akumulatorów stacyjnych. Opracowano algorytmy działania układów programujących proces ruchu rolet ograniczających dopływ ciepła przez okna do pomieszczeń (latem) i odpływ ciepła do otoczenia (zimą) oraz doświetlania wnętrza pomieszczenia. Opisano sposoby wyposażenia obwodów instalacji odbiorczej i programowania pracy odbiorników energii elektrycznej w jednym z systemów instalacji inteligentnych, na przykładzie systemu LCN (Local Control Network).
EN
In the paper the structures of algorithms of controlling were described with operation of receivers of the electric energy in the intelligent installation, cooperating with different technical installations, in order to upgrade the energy parameters of the building. A unit of photovoltaic cells and aggregate of station batteries were included in the structure of the electric installation. The algorithms of the operation of systems programming for the process of moving the roller-blinds were worked out for limiting the inflow of the heat through the windows into rooms (during summer) and outflow of the heat (during winter). Additionally the aspect of correction the ambient lighting in relation to the natural light from the sun was taken into the consideration. Different methods of equipping circumferences of the installation and the programming the functioning of the receivers of the electric energy were described using LCN system (Local Control Network) as an example of intelligent installation systems.
PL
Artykuł prezentuje koncepcję algorytmów generowania trajektorii ruchu rekonfigurowalnego robota kroczącego w oparciu o system wizyjny i analizę pobranego obrazu w czasie rzeczywistym. Wykorzystano opracowaną konstrukcje robota o sześciu odnóżach i trzypoziomowym mikroprocesorowym układzie sterowania. Przedstawiono propozycję algorytmu sterowania umożliwiającego na podstawie analizy obrazu oraz sensorów: zbliżeniowego i stykowych w odnóżach, dostosowywanie się robota do otoczenia, przez dobór odpowiedniego kierunku ruchu, omijanie/przekraczanie przeszkód, dobór postur i typu chodu. Analizę obrazu zrealizowano za pomocą biblioteki Open CV na podstawie zbudowanego uproszczonego statystycznego klasyfikatora cech Haar’a. Przeprowadzono próby testowe w terenie dla różnych warunków środowiskowych, uzyskując obiecujące wyniki.
EN
The paper describes the concept of trajectory generation algorithms for the reconfigurable walking robot using vision system and real time captured picture analysis. The design of the insect based robot with six legs and three-level control system is used. Based on vision analysis and contact sensors a control algorithm is proposed. The algorithm allows the robot to adapt to the environment by selecting the direction of movement, passing / crossing obstacles, a selection of posture and gait. Image analysis are carried out using the OpenCV library and constructed on the basis of a simplified statistical classifier Haar'a features. Several tests for different environmental conditions are made, giving promising results.
PL
Zawieszenia półaktywne i aktywne stosowane w pojazdach samochodowych przyczyniają się znacznie do podniesienia komfortu jazdy jak i bezpieczeństwa. Jednym z kluczowych elementów sterowanego zawieszenia pojazdu są sterowane tłumiki oraz kontroler elektroniczny pozwalający na dobór sygnałów sterowania tłumikami o zmiennych charakterystykach. Do wyliczenia właściwych wartości sygnałów sterowania wykorzystywane są algorytmy sterowania uwzględniające sygnały z szeregu czujników i bazujące przeważenie na minimalizacji przyjętego kryterium optymalizacji. System zawieszenia częściowo odporny jest na zakłócenie w postaci wybranych uszkodzeń zawieszenia wynikających z intensywnej eksploatacji pojazdu. W wybranych sytuacjach może okazać się niemozliwe wczesne wykrycie tych uszkodzeń, co w konsekwencji może prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. W ramach niniejszego artykułu zaproponowany został algorytm wykrywania i identyfikacji uszkodzeń w zawieszeniu pojazdu taki jak luz w zawieszeniu pojazdu.
EN
Semi-active and active vehicle suspension systems significantly contribute to improvements of comfort and security. One of the key elements of the controlled vehicle suspension system is a damper controlled by an electronic controller which allows the selection of control signals used to control damper characteristics. In order to calculate the appropriate values of control signals control algorithms are commonly employed. These control algorithms process signals from several sensors and control the suspension systems given an optimality condition (optimization criterion). Moreover, the suspension system is capable of taking into account suspension wear resulting from the intensive use of the vehicle. Under some circumstances an early detection of such wear may not be possible and may, ultimately, lead to accidents, and even the loss of life. In this article, we propose an algorithm which should allow detecting and identifying damage in the suspension of a vehicle such as a backlash in the suspension of the vehicle.
PL
W artykule przedstawiono tradycyjne oraz alternatywne metody regulowania systemów powietrzno-wodnych opartych na wentylokonwektorach, klimakonwektorach oraz belkach chłodzących. Zaprezentowano wady i zalety omawianych rozwiązań.
PL
W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania algorytmów sterowania przełączaniem biegów automatycznej przekładni hydromechanicznej z adaptacją do zmiennych czynników eksploatacyjnych. Jako kryterium optymalizacji sterowania wykorzystano zużycie paliwa przy rozpędzaniu autobusu miejskiego. Algorytmy adaptacyjnego sterowania opracowano w oparciu o matematyczne planowanie eksperymentu i z wykorzystaniem komputerowych symulacji ruchu autobusu miejskiego.
EN
In the paper, a methodology is presented for obtaining adaptive control algorithms for changing gears in a automatical hydromechanical gearbox during variable driving conditions. Fuel consumption has been used as optimality criterion during acceleration of a bus city. Adaptive control algorithms have been worked out based upon mathematical modelling of experiment and computer simulation of drive of a bus city.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.