Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie sieci neuronowej do optymalizacji rozpływów mocy w sieciach dystrybucyjnych. Przedstawiono strukturę i parametry zastosowanej sieci neuronowej oraz proces uczenia i testowania sieci neuronowej. Rezultaty uzyskiwane przez sieć neuronową oceniono porównując jej do rezultatów osiąganych przy użyciu metody „Primal dual interior point method” wykorzystywanej przez funkcje optymalizacyjne pakietu „Matpower”. Obliczenia zrealizowano w środowisku obliczeniowym programu Matlab. Analizy obliczeniowe pokazały, iż zaprojektowana sieć neuronowa uzyskuje zbliżone wyniki jak klasyczne algorytmy optymalizacji.
EN
The article presents the use of a neural network to optimize power flows in distribution networks. The structure and parameters of the used neural network as well as the process of learning and testing the neural network are presented. The results of the neural network were compared to the results of the „Primal dual interior point method” method used by the optimization functions of the „Matpower” package. The calculations were made in the Matlab program. Computational analyzes have shown that the designed neural network obtained similar results as classical optimization algorithms.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmu genetycznego do rozwiązania problemu optymalnego wyboru fragmentów linii średniego napięcia (SN) do modernizacji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej (SN) na linie kablowe. Jako kryteria optymalizacji przyjęto minimalizację wskaźników SAIDI, SAIFI oraz maksymalizację wskaźnika modernizacji sieci. W optymalizacyjnych obliczeniach uwzględniono parametry techniczne i niezwodnościowe linii SN, warunki terenowe (zadrzewienie terenu), oraz uwzględniono ograniczenia odnoszące się do przyjętego poziomu nakładów inwestycyjnych. Głównym celem optymalizacji jest osiągnięcie większej niezawodności sieci SN (zmniejszenie SAIDI i SAIFI) oraz zwiększenie liczby kablowych linii SN w wybranych lokalizacjach terenowych sieci dystrybucyjnych.
EN
The article presents the use of the genetic algorithm to solve the problem of optimal selection of medium voltage line (MV) fragments for the modernization and change of overhead power lines (MV) on cable lines. As the optimization criteria, minimization of SAIDI and SAIFI indicators was used as well as the maximization of the network modernization ratio. The optimization calculations include technical and reliability parameters of the MV lines, terrain conditions (tree areas), and restrictions referring to the assumed level of expenditure. The main goal of optimization is to achieve greater reliability of MV grids (SAIDI and SAIFI reduction) and to increase the number of MV cable lines in selected locations of field distribution networks.
PL
Artykuł dotyczy zastosowania programowania ewolucyjnego do optymalizacji niezawodności elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. W artykule przedstawiono koncepcję i opis proponowanej metody oraz algorytm obliczeniowy. W końcowej części zaprezentowano przykładowe rezultaty obliczeń dla wybranej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.
EN
In the article is presented the evolutionary programming using the optimization of reliability the power distribution grids. The article presents the conception and description the evolutionary programming. The final part of the article describes sample calculations for power distribution grids using the developed method.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie hybrydowej metody ewolucyjnej do optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnych energii. Zaproponowana metoda bazuje na algorytmie genetycznym współpracującym ze strategią ewolucyjną. W artykule zawarto koncepcję opracowanej metody oraz opis proponowanych algorytmów a także przedstawiono obliczenia opracowaną metodą dla wybranej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.
EN
The article represents to optimization of development of electric power nets the use of hybrid evolutionary method. Proposed method applies co-operation of genetic algorithms with evolutionary strategy algorithm. The article contains the results and description of calculations for chosen the electric power nets.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie programowania ewolucyjnego do optymalizacji pracy sieci dystrybucyjnych SN w stanach awarii. Przedstawiono koncepcję opracowanego algorytmu optymalizacji oraz opis możliwości jego zastosowań. Zaprezentowano także możliwość połączenia opracowanego algorytmu programowania ewolucyjnego z algorytmem planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej. W artykule zaprezentowano przykładowe rezultaty obliczeń optymalizacji dla wybranej miejskiej sieci SN. Przebieg obliczeń opracowanymi algorytmami przedstawiono na załączonych wykresach.
EN
The article presents the conception and description method evolutionary programming for optimization the power distribution grids. The article shows possibility of connection of evolutionary programming with algorithm the planning of development of power distribution grids. The final part of the article describes sample calculations for power distribution grids performed using the proposed method.
EN
This paper deals with the current problems of the multicriterial optimization algorithms on the basis of the example of the programming of the energy distribution system development. The article presents the results of the analysis of selected two evolutionary algorithms the purpose of which was to find a set of Pareto-optimum solutions. The solution sought after are the Pareto-optimum development strategies for the selected distribution network system.
PL
Artykuł dotyczy aktualnej problematyki algorytmów optymalizacji wielokryterialnej na przykładzie programowania rozwoju systemu dystrybucyjnego energii. Przedstawiono rezultaty analiz dla dwóch wybranych algorytmów ewolucyjnych, których celem było odszukanie zbióru Pareto-optymalnych rozwiązań. Przy czym poszukiwanym rozwiązaniem będą Pareto-optymalne strategie rozwoju dla wybranego układu sieci dystrybucyjnej.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie programowania ewolucyjnego do optymalizacji pracy sieci dystrybucyjnych SN w stanach awarii. Przedstawiono koncepcję opracowanego algorytmu optymalizacji oraz przedstawiono opis możliwości jego zastosowań. Zaprezentowano także możliwość połączenia opracowanego algorytmu programowania ewolucyjnego z algorytmem planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej. W artykule zaprezentowano przykładowe rezultaty obliczeń optymalizacji dla wybranej miejskiej sieci SN. Przebieg obliczeń opracowanymi algorytmami przedstawiono na załączonych wykresach.
EN
The article presents the conception and description method evolutionary programming for optimization the power distribution grids. The article shows possibility of connection of evolutionary programming with algorithm the planning of development of power distribution grids. The final part of the article describes sample calculations for power distribution grids performed using the proposed method.
PL
Artykuł dotyczy problematyki optymalizacji strategii rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej. Przedstawiono w nim metodę dynamicznej optymalizacji sieci dystrybucyjnych, wykorzystującą algorytm symulowanej ewolucji. Proponowana metoda umożliwia określanie najlepszych względem przyjętych kryteriów wariantów modernizacji dystrybucyjnych układów sieciowych. Zawarto opis zaproponowanego algorytmu oraz przedstawiono przykładowe obliczenia dla wybranego układu sieci dystrybucyjnej.
EN
The paper is concerned to the problems of the distribution network systems optimization strategy of development. An optimisation method dynamic optimization of the distribution network using the evolutionary approach, has been presented in the paper. The proposed method enables to determine best – from the assumed criterion point of view - modernisation variants of distribution network systems. The final part of the article describes sample calculations for power distribution grid performed using the developed method.
PL
Artykuł dotyczy problematyki optymalizacji strategii rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnych. Przedstawiono w nim metodę optymalizacji sieci dystrybucyjnych wykorzystującą algorytm symulowanej ewolucji. Proponowana metoda umożliwia określanie najlepszych względem przyjętych kryteriów wariantów modernizacji dystrybucyjnych układów sieciowych. Zawarto opis zaproponowanego algorytmu oraz przedstawiono przykładowe obliczenia dla wybranego układu sieci dystrybucyjnej. Zaletą zastosowanego algorytmu jest równoległe przetwarzanie wielu strategii rozwoju sieci opisanych w postaci ścieżek w grafie odzwierciedlającym powiązania pomiędzy etapami rozwoju sieci. Analizując wyniki z wielu procesów obliczeniowych, przeprowadzanych dla różnych generowanych losowo populacji początkowych, zaobserwowano uzyskiwanie jako rozwiązania końcowego tej samej ścieżki przejścia grafu, odzwierciedlającej najlepszą strategię rozwoju sieci elektroenergetycznej w założonym horyzoncie czasowym.
EN
The article concerns problems connected with strategy optimization of distribution networks development and modernization. Presented is a distribution network optimization method using the simulated evolution algorithm. The proposed method enables determination of the best, regarding the adopted criteria, options of distribution networks modernization. Comprised is description of the proposed algorithm and presented are exemplary computations for a selected distribution network system. The advantage of the applied algorithm is its possibility of parallel processing of many network strategies development described in the form of a graph paths reflecting connections between a network development stages. Observed was, when analysing results of many computation processes carried out for various random generated initial populations, obtaining as the final solution the same graph traversal path that reflects the best power network development strategy in an assumed time horizon.
EN
The problem of optimising the configuration of electric power distribution networks during changing loadings and in malfunction conditions of the network is a task of multi-criteria optimisation. In the article is presented the co-evolutionary algorithm with memory at the population level, enabling the search for pareto-optimal solutions such as are in the analysed task of network configurations. The drawn up method is used in the organisation of evolutionary algorithm memory uses the theoretical bases of classifying systems. The method presented in the article enables effective search of optimal configurations of distribution networks for various network loadings and also network malfunction conditions.
PL
Problem optymalizacji konfiguracji elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych przy zmieniającym się obciążeniu oraz w stanach awarii sieci może być rozpatrywany jako problem optymalizacji wielokryterialnej. W artykule zaprezentowano algorytm koewolucyjny z pamięcią na poziomie populacji, pozwalający na odszukiwanie rozwiązań paretooptymalnych, jakim są w analizowanym zadaniu optymalizowane konfiguracje sieci. Opracowana metoda wykorzystuje przy organizacji tzw. pamięci populacyjnej algorytmu ewolucyjnego podstawy teoretyczne systemów klasyfikujących. Przedstawiona w artykule metoda umożliwia efektywne odszukiwanie optymalnych konfiguracji sieci dystrybucyjnych dla różnych obciążeń sieciowych oraz dla stanów awarii sieci.
EN
The methodology of restoring power supply to consumers in case of a distribution grid failure is an important issue in the literature on operation and reliability of electrical energy distribution grids. Presented is here a concept of a new method which supports the work of distribution grids operators in case of a failure with the use of a classifier system working in tandem with a coevolutionary algorithm. The method presented here enables constructing scenarios for adjustments of medium voltage power distribution grids configuration (power system switchgear operation adjustments). The developed method is based on theoretical rudiments of genetic-based machine learning systems. This method uses informations on previous power distribution grid failures and enables using information from the simulated failures. Decision variables which, among other things, take into account the reliability parameters of distribution grid elements, have been described using the fuzzy set theory. Described are also sample calculations related to failures of a selected power distribution grid with the aid of the developed method.
PL
Przedstawiono koncepcję nowej metody wspomagającej pracę operatorów sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w stanach awaryjnych, wykorzystującej system klasyfikujący współpracujący z hybrydowym algorytmem koewolucyjnym.
EN
The paper presents an idea of new method proposed as an assisting tool for action of operators of electric energy distribution network in failure states. The method uses classification system working with hybrid coevolutionary algorithm.
PL
W referacie scharakteryzowano metodę opartą na teorii sieci Petriego. Pozwala ona na ocenę niezawodności elektroenergetycznych układów przesyłowych, których funkcje niezawodności i odnowy są zazwyczaj różne od wykładniczych. Dla układu miejskiej sieci kablowej SN przeanalizowano cztery tory zasilania wybranego osiedla i wyznaczono rozkłady czasu poprawnej pracy linii średniego napięcia zasilającej odbiorców. Na podstawie analizy niezawodności torów zasilania osiedla określono, który tor charakteryzuje się najmniej korzystnymi wielkościami wskaźników niezawodnościowych. Wykorzystując metodę Algorytmów ewolucyjnych wykonano obliczenia wyznaczania zmian w konfiguracji sieci umożliwiających przywrócenie dostawy energii odbiorcom.
EN
The paper presents method based on Petri net theory. It allows assessing the reliability of power transmission systems, where reliability and recovery features are usually different from the exponential. For the municipal cable system it was analyzed four power paths set of lifetime distributions of medium-voltage power line customers. Algorithms determine the evolutionary changes in the network configuration to enable the restoration of electricity supply to customers.
EN
Distribution networks faults can cause power failure for many users, what can be a reason of major economical losses. In the literature on the distribution systems operation the problem of power delivery recovery in case of the network failure is one of the very important aspects of a proper operation of the distribution systems. An idea of using a classifying system and evolutionary algorithm for operation support of electric power distribution systems operators has been presented in the paper. The elaborated method uses the theoretical background of genetic-based machine learning systems. The method shows the ability to collect experience on the base of information on faults, occurred or simulated in the power distribution systems. In the elaborated method the decisive variables, essential from the network operation reliability point of view, de-scribed with the use of fuzzy sets theory. A method enabling to formulate scenarios of network configuration changes (at changes in network operation conditions) has been characterised in the paper.
PL
Awarie występujące w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia mogą powodować przerwy w zasilaniu wielu użytkowników narażających ich na straty ekonomiczne. W literaturze przedmiotu problem przywracania dostaw energii w stanach awarii sieci jest ważnym zagadnień dotyczących poprawnej pracy sieci dystrybucyjnych. W artykule zaprezentowano opracowaną metodę wykorzystująca system klasyfikujący i algorytm koewolucyjny w celu wspomagania operatorów systemów dystrybucji energii elektrycznej w zarządzaniu nimi w stanach awarii. Opracowana metoda oparta jest na podstawach teoretycznych genetycznych systemów uczących się i umożliwia wykorzystanie informacji (pochodzących z symulacji) o prawdopodobnych stanach awarii analizowanej sieci dystrybucyjnej. Przy opisie zmiennych decyzyjnych wykorzystano elementy teorii zbiorów rozmytych. Przedstawiona w artykule metoda umożliwia formułowanie scenariuszy zastępczych konfiguracji sieci dystrybucyjnych.
PL
Zaproponowano metody wyznaczania kryteriów modernizacji terenowych sieci dystrybucji energii oraz wyszukiwania zastępczych poawaryjnych konfiguracji systemów dystrybucyjnych.
EN
The author proposes methods for determining criteria of modernization of local energy distribution networks and searching for substitute after-failure configurations of distribution systems.
EN
A method of finding optimum post-fault configuration of power electric distribution networks based on evolutionary algorithm has been presented in the paper. The description of the proposed algorithm together with the calculation pro-cedures prepared for the considered problem has been included. Exemplary calculations for a selected medium-voltage ne-twork system have been presented in the final part of the paper.
PL
W artykule przedstawiono metodę odszukiwania optymalnych poawaryjnych konfiguracji elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych opartą o wykorzystanie algorytmu ewolucyjnego. Zawarto opis zaproponowanego algorytmu oraz przedstawiono przykładowe obliczenia dla wybranego układu sieci SN.
EN
The paper is concerned to the problems of the distribution network systems optimisation, development and operation. An optimisation method of the regional distribution network reliability level, using the evolutionary approach, has been presented in the paper. The proposed method enables to determine best - from the assumed criterion point of view - modernisation variants of distribution network systems.
PL
Artykuł dotyczy problematyki optymalizacji rozwoju i modernizacji terenowych sieci dystrybucyjnych. W artykule przedstawiono metodę optymalizacji poziomu niezawodności terenowych sieci dystrybucyjnych wykorzystującą algorytm symulowanej ewolucji. Proponowana metoda umożliwia określanie najlepszych względem przyjętych kryteriów wariantów modernizacji dystrybucyjnych układów sieciowych. Zawarto opis zaproponowanego algorytmu oraz przedstawiono przykładowe obliczenia dla wybranego układu sieci dystrybucyjnej.
19
Content available remote Method of management support for electric power distribution systems
EN
An idea of using a classifying system for operation support of electric power distribution systems operators has been presented in the paper. The elaborated method uses the theoretical background of genetic-based machine learning systems. The method shows the ability to collect experience on the base of information on faults, occurred or simulated in the power distribution systems. In the elaborated method the decisive variables, essential from the network operation reliability point of view, described with the use of fuzzy sets theory, have been taken into account in the formulated objective function. A method enabling to formulate scenarios of network configuration changes (at changes in network operation conditions) has been characterised in the paper.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie ewolucyjnego systemu uczącego się, do wspomagania pracy operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej. Opracowana metoda wykorzystuje podstawy teoretyczne genetycznych systemów uczących się. Metoda charakteryzuje się możliwością gromadzenia doświadczeń na podstawie informacji o zaistniałych lub symulowanych awarii w systemach dystrybucyjnych energii. W opracowanej metodzie w sformułowanej funkcji celu uwzględniono istotne z punktu widzenia pewności pracy sieci zmienne decyzyjne, które opisano z wykorzystaniem elementów teorii zbiorów rozmytych. W artykule scharakteryzowano metodę umożliwiającą formułowanie scenariuszy zmian w konfiguracji sieci.
PL
Zaprezentowano metodę wykorzystania algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie modernizacji i rozwoju terenowych sieci dystrybucyjnych.
EN
The paper presents a method of application of genetic algorithm for optimization of investment projects in the field of modernization and dcvelopment of local distribution networks.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.