Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rusztowanie budowlane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Każdego roku na polskich budowach dochodzi do kilku tysięcy wypadków przy pracy. Niniejszy artykuł przedstawia metodykę prognozowania skutków wypadków z udziałem rusztowań budowlanych na podstawie autorskiej metodyki przesiewania. Podstawą dla przeprowadzonych badań był zbiór danych pozyskanych z zasobów Państwowej Inspekcji Pracy dotyczący 200 wypadków. Wyniki badań pozwalają na procentowe określenie prawdopodobieństwa wystąpienia lekkich, ciężkich i śmiertelnych skutków wypadku.
EN
Each year, several thousand accidents at work occur on Polish construction sites. This article presents a methodology for predicting the consequences of accidents involving construction scaffolding on the basis of the author's screening methodology. The basis for the research was a set of data obtained from the resources of the National Labour Inspectorate concerning 200 accidents. The results of the study allow for a percentage determination of the probability of light, heavy and fatal consequences of an accident.
PL
Bezzałogowe statki powietrzne są urządzeniami powszechnie wykorzystywanymi w różnych gałęziach przemysłu. Ich dostępność sprawia, że stają się również pomocnym narzędziem inżyniera na nowoczesnej budowie. W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby przeprowadzenia kontroli stanu technicznego rusztowania budowlanego o powierzchni ok. 1 500 m2. Rusztowanie usytuowane było na terenie budowy budynku wielorodzinnego. W wyniku przeprowadzonego nalotu BSP uzyskano szereg cennych informacji, które następnie zostały poddane szczegółowej analizie w celu zidentyfikowania newralgicznych elementów konstrukcji rusztowań, które stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy. Dodatkowym efektem przeprowadzonej analizy jest opracowana chmura punktów, która przedstawia szczegółową geometrię rusztowania i umożliwia analizę odkształceń konstrukcji.
EN
Unmanned aerial vehicles (UAVs) are devices that are commonly used in various industries. Their availability makes them also a helpful tool for an engineer on a modern construction site. The article presents the possibility of using unmanned aerial vehicles for the inspection of the technical condition of the scaffolding with an area of approx. 1.500 m2. As a result of the conducted UAV trials, a lot of valuable information was obtained, which was then subjected to a detailed analysis in order to identify critical elements of the scaffolding that posed a threat to work safety. An additional effect of the analysis is the developed point cloud, which shows the detailed geometry of the scaffolding and enables the analysis of the deformation of the structure.
PL
W pracy dokonano opisu badań laboratoryjnych i symulacji komputerowych przeprowadzonych na głównym elemencie konstrukcyjnym rusztowań ramowych. W rusztowaniach budowlanych głównymi elementami nośnymi są stojaki ram. W elementach tych podczas eksploatacji występuje największe wytężenie. Dlatego ewentualne uszkodzenia występujące w tych elementach powodują największe zagrożenie z punktu widzenia nośności konstrukcji. Badania laboratoryjne podzielono na dwie grupy. Pierwszą grupą badań jest obciążenie wycinka stojaka o długości 50 cm z uszkodzeniem w postaci punktowego wgięcia, osiową siłą ściskającą lub rozciągającą. Druga grupa badań laboratoryjnych została wykonana na całych ramach. W badaniach tych analizowano wpływ uszkodzenia w postaci łukowego wygięcia stojaka. Wszystkie przeprowadzone w laboratorium badania znalazły swoje odwzorowanie w modelach numerycznych.
EN
The paper describes laboratory tests and computer simulations carried out on the main structural element of frame scaffolding. In scaffolding, the main supporting elements are frame standards. The greatest strain occurs in these elements during operation. Therefore, possible damage in these elements causes the greatest threat from the point of view of the bearing capacity of the structure. Laboratory research was divided into two groups. The first group of tests was carried on a 50 cm long section of the standard pipe with damage in the form of a point bend. It was loaded with axial compressive or tensile force. The second group of laboratory tests was performed on the entire frame. In these studies, the impact of damage in the form of arc bending of the standard was analyzed. All the tests carried out in the laboratory were reproduced in numerical models.
PL
Pomimo przepisów i wytycznych, określających zasady montażu, użytkowania i demontażu rusztowań, w wielu przypadkach jakość rzeczywistych konstrukcji rusztowań odbiega od wymogów. Ze względu na ich tymczasowość konstrukcje rusztowań są traktowane jako drugorzędne, do których nie przywiązuje się uwagi. W artykule przedstawiono zaobserwowane błędy w konstrukcjach rusztowań mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracowników, jak również błędy mogące wpływać na ogólną stabilność rusztowań. Celem artykułu jest wskazanie elementów, na które należy zwrócić szczególną uwagę, przeprowadzając odbiory oraz kontrole rusztowań fasadowych stosowanych w przypadku obiektów kubaturowych.
EN
Despite the regulations and guidelines defining the rules of assembly, use and disassembly of scaffolds, in many cases the quality of the actual scaffolding structures differs from the requirements. Due to their temporary nature, scaffolding structures are treated as secondary. The article presents the observed errors in scaffolding structures that have a direct impact on the safety of employees, as well as errors that may affect the overall stability of the scaffolding. The aim of the article is to indicate the elements to which special attention should be paid when carrying out the inspection of facade scaffolding used in the case of cubature structures.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku przy pracy związanego z użytkowaniem rusztowań budowlanych w pięciu województwach Polski. W ramach przedstawionych badań opracowano autorską metodykę, w której wykorzystano: wyniki badań empirycznych, informacje o liczbie wypadków przy pracy z udziałem rusztowań budowlanych oraz dane statystyczne dotyczące wskaźników społeczno-gospodarczych. Otrzymane wyniki mogą być wykorzystane do predykcji prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku na rusztowaniu budowlanym w przyszłości.
EN
The article presents the results of research on estimating the probability of occupational accidents related to the use of construction scaffolding in five regions of Poland. Within the framework of the presented research, the author’s methodology was developed using: the results of empirical research, information on the number of occupational accidents involving construction scaffolding and statistical data on socio-economic indicators. The results obtained can be used to predict the probability of a construction scaffolding accident in the future.
PL
W pracy przedstawiono metodę oceny ryzyka wystąpienia sytuacji potencjalnie wypadkowej na rusztowaniu. Metoda składa się z zestawu badań, które są niezbędne do oceny pracy na rusztowaniu w aspekcie bezpieczeństwa, i modelu ORWKIZ, który określa sposób wyznaczenia grupy zagrożenia, jakie występuje na rusztowaniu. Model uwzględnia czynniki prawno-społeczno-ekonomiczne, czynniki środowiskowe, czynniki organizacyjne, czynniki techniczne i czynniki ludzkie. Badanie bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach w Polsce wykazało, że na prawie 90% rusztowań występuje wysokie zagrożenie wystąpienia sytuacji niebezpiecznej, a tym samym wypadkiem. Grupą czynników, które najbardziej się do tego przyczyniają, są czynniki środowiskowe.
EN
The paper presents a method for assessing the risk of adverse events related with the work on scaffoldings. The method involves collecting input directly on site, and feeding it into a purpose-built model (ORKWIZ) to determine the level of risk. The model accounts for factors related with legal, social, economic, environmental, organizational, technical and behavioural aspects of work. The method applied to the analysis of a large sample of Polish construction sites with scaffoldings indicated that almost 90% of scaffoldings posed a considerable hazard. The factors that contributed the most to the scale of risk are the environmental factors.
PL
Stosowanie używek na stanowiskach pracy przez pracowników ma istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy. Ich nadużywanie uznawane jest za poważne zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa. Celem badań było określenie parametrów ilościowych, dotyczących spożywania używek wśród pracowników budowlanych pracujących na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych. Dane do analizy pozyskano z trzech różnych źródeł: dane statystyczne, dokumentacja powypadkowa osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy na rusztowaniach oraz dane ankietowe pozyskane w ramach projektu badawczego.
EN
The use of drugs at the workplace by employees has a significant impact on safety. Their abuse is considered a serious threat to life, health and safety. The aim of the research was to determine the quantitative parameters related to the consumption of drugs among construction workers at workplaces with the use of scaffolding. The data for the analysis was obtained from three different sources: statistical data, post-accident documentation of people injured in accidents at work on scaffolding and survey data obtained as part of the research project.
PL
Troska o pracownika jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to zmniejszenie wypadków oraz wzrost zainteresowania zdrowiem publicznym. Oczywiste jest, że spożywanie alkoholu jest uznawane za poważne zagrożenie dla życia, zdrowia, a także bezpieczeństwa pracowników. Celem badań była identyfikacja głównych problemów, jakie wiążą się z nadużywaniem i spożywaniem alkoholu w pracy wśród pracowników branży budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których wykonywane są prace na rusztowaniach budowlanych. Dane do analizy uzyskano z dwóch różnych źródeł. Pierwszą z nich była dokumentacja powypadkowa dotycząca wypadków przy pracy (analiza grupy 219 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy na rusztowaniach budowlanych w latach 2008–2017). Drugą były ankiety zebrane podczas projektu badawczego. Niniejszy projekt opiera się na modelu oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań (analiza 573 badań ankietowych osób pracujących na budowach obejmujących 120 rusztowań).
EN
The care of workers are essential in terms of occupational health and safety. This implies the reduction of accidents and increased interest for public health. It is obvious that alcohol consumption is considered a serious threat to the lives, health and safety of employees. The aim of the research was to identify the main problems that are associated with alcohol abuse and consumption at work among employees in the construction industry, with particular emphasis on workstations where work is carried out on construction scaffoldings. Data for the analysis was obtained from two different sources. The first one was post-accident documentation on occupational accidents (analysis of a group of 219 people injured in occupational accidents that involved construction scaffolding in 2008-2017). The second one was surveys collected during the research project. This research project is based on a risk assessment model of the occurrence of building catastrophes, accidents and dangerous events at workplaces with the use of scaffolding (analysis of 573 surveys of people working on construction sites involving 120 scaffoldings).
PL
Spożywanie alkoholu w miejscu pracy jest surowo zabronione. Niestety zakaz ten jest często łamany. Nietrzeźwość pracownika może stworzyć zagrożenie, a w najgorszym przypadku może również doprowadzić do trwałego kalectwa, a nawet śmierci. Celem prowadzonych badań było zidentyfikowanie głównych problemów związanych z nadużywaniem i ze spożywaniem alkoholu przez pracowników budowlanych w trakcie pracy. Dane do analizy pozyskano z dokumentacji powypadkowej (analizie poddano 219 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych) oraz ankiet zebranych podczas realizowanego projektu naukowo-badawczego „Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych” (573 badań ankietowych osób pracujących na rusztowaniach, na ankietowanych terenach budowy).
EN
The consumption of alcohol in the workplace is strictly prohibited. Unfortunately, this interdict is often broken. Alcohol intoxication of an employee could lead to a threat, and in the worst case could also lead to permanent disability or even death. The aim of the research was to identify the main problems associated with heavy drinking of alcohol and consumption at work among construction workers. Data for the analysis were obtained from post-accident protocols (analyzed 219 people injured in accidents at work involving scaffolding) and surveys collected during the research project “Model of the assessment of risk of the occurrence of building catastrophes, accidents and dangerous events at workplaces with the use of scaffolding” (573 surveys of people working in the construction scaffolding of respondents).
10
Content available Drony w ocenie stanu rusztowań
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do oceny stanu technicznego rusztowań budowlanych. Analizie poddano rusztowanie budowlane nowo budowanego obiektu wielorodzinnego o powierzchni ok. 1500 m2. W wyniku wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego i przeprowadzonej analizy zidentyfikowano newralgiczne elementy konstrukcji rusztowań, takie jak: połączenia, stężenia, miejsca zakotwień i inne. Dodatkowo w artykule wskazano najważniejsze korzyści oraz ograniczenia wynikające z zastosowania bezzałogowych statków powietrznych jako narzędzia wspomagającego kontrolę rusztowania w odniesieniu do badań tradycyjnych.
EN
The article presents the possibilities of using unmanned aerial vehicles to assess the technical condition of building scaffoldings. The construction scaffolding of a newly constructed multi-family building with an area of approximately 1500 m2 was analyzed. As a result of the use of unmanned aircraft and the conducted analysis critical elements of the scaffolding structure were identified: connections, bracing, anchorages and others. In addition, the article indicates the most important benefits and limitations resulting from the use of unmanned aerial vehicles as a tool supporting scaffolding control in relation to traditional metods.
EN
The article presents the results of research, the aim of which was to determine the qualitative and quantitative structure of the causes of accidents that were a result of falling from scaffolding. An original methodology for the classification of accidents with regards to their causes was developed and was based on cluster analysis. An example of using the proposed methodology is provided. 187 post-accident protocols of occupational accidents involving construction scaffolding, which occurred between 2010 and 2017 in selected Polish voivodeships, were analyzed. Afterwards, the matrix of accident causes, for which the calculations were made, was created. Five subsets of accidents were obtained and the accidents were classified to a subset with similar causes.
PL
Branża budowlana zaliczana jest do jednej z najbardziej niebezpiecznych gałęzi gospodarki na świecie. Spowodowane jest to wpływem na bezpieczeństwo pracy wielu czynników, m.in. związanych z warunkami realizacji obiektów budowlanych, rodzajem prowadzonych robót, rodzajem stosowanych urządzeń, itp. Jak pokazują dotychczasowe badania, znaczna część wypadków w budownictwie związana jest z pracą na wysokości, w tym na rusztowaniach budowlanych. Praca na tych stanowiskach obarczona jest dużym ryzykiem zawodowym. Aby ograniczyć liczbę wypadków na rusztowaniach budowlanych konieczne jest właściwe rozpoznanie zjawiska, a zwłaszcza zidentyfikowanie głównych przyczyn sprzyjających powstawaniu wypadków. Celem prowadzonych badań było uzyskanie informacji o strukturze jakościowej i ilościowej przyczyn powodujących największą liczbę wypadków przy pracy z udziałem rusztowań budowlanych. Sformułowany cel główny wymaga osiągnięcia celów pośrednich, do których zaliczono: pozyskanie informacji o wypadkach przy pracy z udziałem rusztowań budowlanych oraz dokonanie klasyfikacji posiadanego zbioru wypadków na podzbiory skupiające wypadki o podobnych przyczynach. Do rozwiązania zagadnienia wykorzystano metodę eksploracji danych – analizę skupień, dostępną w oprogramowaniu Statistica.
12
Content available remote Wypadki na rusztowaniach
PL
W przeciwieństwie do tradycyjnych i bardziej znanych rusztowań ramowych, systemy modułowe charakteryzuje większa możliwość dopasowania się do kształtów obiektów, zarówno ich zewnętrznych, jak i wewnętrznych stron.
PL
Referat jest poświęcony zagadnieniom prawnym i technicznym wykonywania pochylni dla osób niepełnosprawnych z rusztowań budowlanych. Elementy systemowe rusztowań pozwalają na zmontowanie konstrukcji, która będzie pełniła rolę pochylni i spełni wymagania warunków technicznych. Od strony prawnej najważniejszy jest fakt, że budowa pochylni wymaga zgłoszenia. W tym zakresie największe problemy może stwarzać pozyskanie praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dużym wyzwaniem jest także wykonanie analiz wytrzymałościowych konstrukcji z uwzględnieniem wpływów dynamicznych, spowodowanych ruchem wózka. W tym zakresie w pracy zaprezentowano model numeryczny pochylni, analizę statyczną, analizę modalną oraz wyniki symulacji przejazdu osoby niepełnosprawnej na wózku. Otrzymane wyniki obliczeń komputerowych wykazały, że budowa pochylni wymaga dość dokładnych analiz numerycznych. Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby firmy które sprzedają rusztowania, przygotowały odpowiednią dokumentację techniczną produktów jakimi są pochylnie dla osób niepełnosprawnych.
EN
The paper is devoted to the problems of legal and technical making the ramp for disabled persons with scaffolds. Scaffolding system components allow you to assemble a structure that serve as the ramp and fulfil the requirements of technical conditions. From a legal point the most important is the fact that the ramp construction needs a building application. In this regard, the greatest problems is obtaining the rights to use the property for construction purposes. A big challenge is to also perform stress analysis, taking into account of dynamic impacts caused by the movement of the trolley. In this regard, the paper presents a numerical model of the ramp, static analysis, modal analysis and results of prediction of a disabled person ride on the trolley. The results of computer calculations have shown that the construction of the ramp requires the exact numerical analysis. Therefore, the best option would be in order to scaffolding companies will prepare relevant technical documentation of products which are ramps for the disabled.
PL
Poszukiwanie nowych rozwiązań, a następnie ich wdrażanie przy wznoszeniu obiektów, powinno zapewnić bezpieczeństwo zarówno na etapie ich budowy, jak i użytkowania. W artykule przedstawiono problematykę bezpieczeństwa pracy ludzi na rusztowaniach budowlanych. Przybliżono najistotniejsze, aktualne przepisy prawne oraz zapisy z norm technicznych dotyczące montażu i eksploatacji rusztowań.
EN
The goal of this study was to quantify the effect of experience and handrail presence on trunk muscle activities, rotational spinal stiffness and postural stability of construction workers. We evaluated spinal stability, and objective and subjective postural stability in 4 expert and 4 novice construction workers who were performing a manual task in a standing position on a scaffold, with and without a safety handrail. Center of pressure was computed using measurements taken with insole pressure transducers. Muscle activity was monitored usingsurface electrodes placed on 8 trunk muscles that predicted active trunk rotational stiffness. Standard deviations of the center of pressure, back muscle activity and spinal stiffness were greater in novices and in the absence of a handrail. We infer that the risk of a fall due to postural and spinal instability may be greater with a lower level of experience and in the absence of a safety handrail.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń statycznych nieliniowych w odniesieniu do typowego rusztowania budowlanego w przypadku, gdy jest ono eksploatowane. W badaniach analizowano wpływ wielkości imperfekcji oraz ich lokalizacji. Stwierdzono, że niedoskonałości geometryczne powodują wzrost sił wewnętrznych, przy czym największy wzrost zachodzi w elementach najniżej zlokalizowanych. Ponadto większe naprężenia uzyskano, gdy imperfekcje zamodelowano jako regularne przesunięcia pomostów w poziomie, niż w przypadku, gdy ułożono je zgodnie z formą wyboczenia
EN
This paper describes the results of static non-linear calculations in reference to a typical building scaffolding, in the case when the scaffolding is operated. The influence of the value and localization of imperfections was analyzed in the researches. It was found that the geometrical imperfections cause the increase of internal forces, and the highest increase occurs in the lowest elements. Higher normal stresses were also obtained when imperfections were modelled as regular horizontal displacements of decks than in the case, when they were arranged according to the form of buckling.
PL
W pracy opisano pięć etapów „życia” rusztowań budowlanych: opracowanie dokumentacji technicznej, dobór zestawu elementów do montażu rusztowania, montaż, eksploatację i demontaż rusztowań. Każdy z tych etapów został przedstawiony w formie grafów oraz przeanalizowany pod kątem możliwości wystąpienia sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników rusztowań. Opisane w pracy zagadnienia pokazują jak wiele czynników zarówno technicznych (np. przygotowawcze - obliczenia nośności; wykonawcze – użycie odpowiednich elementów) jak i osobowościowych (np. dokładność wykonania złącza) ma wpływ na efekt końcowy, jakim jest bezpieczne zmontowanie oraz późniejsze użytkowanie rusztowania.
EN
In the paper the five stages of „life” of scaffolding are explored: preparation of design documentation of scaffolding, selection of the set of elements to assembly a scaffolding, erection ,operation stage and the disassembling of scaffolding. Each of the stages is shown in forms of diagrams and it is analysed with regards to the possibillity of accurrance of hazardous situations. The issues analysed in this paper show how many factors, both technical (eg. in preparation - capacity estimation; performance - the use of appropriate elements) and personal (eg. accuracy in making connectors) affect the final effect which is safe erection and later use of a scaffolding.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.