Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono i poddano analizie istotne przyczyny braku oczekiwanej efektywności dwóch badanych maszyn papierniczych typu „tissue”. Podstawą analizy były obliczenia wybranych wskaźników efektywności produkcyjnej (1, 2). Wykonano je w oparciu o raporty produkcyjne zbierane w okresie trzech miesięcy. Wyniki pomiarów i obliczeń stały się źródłem analizy porównawczej i oceny efektywności produkcyjnej maszyn. Istotnym wskaźnikiem oceny efektywności produkcyjnej maszyn okazał się wskaźnik efektywności wykorzystania czasu produkcyjnego (ht). Wymieniono czynniki i przyczyny obniżające wartości tego wskaźnika.
EN
The article shows important reasons for lack of expected effectiveness of two examined tissue machines. The analysis was based on calculations of selected production effectiveness factors (1, 2). They were carried out on the basis of production reports collected within 3 months. Measurement and calculation results were used to compare and assess production effectiveness of the machines. A crucial factor for production effectiveness assessment was the factor of production time utilization (ht). The authors present reasons responsible for reduction of the this factor value.
PL
Zdefiniowano wybrane wskaźniki efektywności produkcyjnej maszyn papierniczych wg standardów Zellcheming – ZCH i TAPPI (1-3). Dla dwóch wybranych maszyn papierniczych (typu „tissue”) wykonano, na podstawie raportów produkcyjnych w okresie trzech miesięcy, obliczenia wybranych wskaźników efektywności produkcyjnej. Zestawione wyniki pomiarów i obliczeń stanowią podstawą do analizy porównawczej i oceny efektywności produkcyjnej obu maszyn, co zostanie przedstawione w ostatniej (trzeciej) części publikacji.
EN
Selected efficiency factors of paper machines are defined according to Zellcheming – ZCH and TAPPI standards (1-3). Selected efficiency ratios were calculated on the base of production reports for two tissue machines. Collated measurement and calculation results are the base for comparative analysis and efficiency evaluation of both machines what will be presented in the third part of the publication.
PL
W celu praktycznego sprawdzenia wpływu różnych warunków i czynników na wartości wskaźników określających efektywność produkcyjną papieru oraz jej oceny, przeprowadzono badania pracy dwóch wybranych maszyn tissue funkcjonujących w różnych polskich zakładach papierniczych. Zbieranie danych i analizy trwały wiele dni i były prowadzone na kolejnych zmianach produkcyjnych. Na podstawie obserwacji i analiz dokonano opisu funkcjonujących w zakładach systemów rozliczania produkcji dla obu badanych maszyn, a efektem końcowym było określenie ich efektywności produkcyjnej. Najogólniej wielkość tę można przedstawić jako iloraz otrzymanej, rzeczywistej, wartości produkcji do oczekiwanych, optymalnych, wyników (1). Potrzebne dane i uzyskiwane wartości gromadzono na każdej zmianie wspólnie z obsługą maszyn papierniczych, wykorzystując tzw. „odręczne” bieżące zapisy i/lub uzyskiwane z systemów DCS (rozproszony system pomiarowy) oraz zapisy obsługi, gromadzone w formie zmianowych raportów produkcyjnych. Zebrane wartości liczbowe były podstawą do obliczeń wskaźników określających efektywność produkcyjną wg standardów Zellcheming – ZCH (1-2). Na podstawie wyników obliczeń dokonano analizy porównawczej efektywności produkcyjnej obu maszyn i określono czynniki i warunki, które na tę efektywność mogły mieć negatywny wpływ. Całość obszernych badań zostanie zrelacjonowana w trzyczęściowej publikacji. W niniejszej, pierwszej części podano charakterystykę obu badanych maszyn, omówiono system rozliczania wielkości ich produkcji oraz odpowiednie wskaźniki służące do oceny efektywności produkcyjnej tych maszyn.
EN
Two tissue machines operating in different mills in Poland were selected to examine an effect of different conditions and factors determining paper production efficiency. Observations and analyses had taken a few days and had been carried out on successive shifts. On the basis of observations and analyses, existing manufacturing execution systems in both machines were described and their production efficiency was determined. Required data were collected on each shift and contained handwritten current records and information from DCS systems as well as shift production reports.Collected figures were used for calculations of production efficiency indicators according to ZELLCHEMING standards – ZCH (1, 2). On the basis of calculation results, production efficiency of both machines were compared and factors which may possibly have a negative effect on the efficiency were determined. The project will be presented in 3 parts. Part 1 contains description of two tested machines, discusses existing manufacturing execution systems and indicators assessing production efficiency of the machines.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.