Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 967

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
1
Content available remote Struktura stali S304H po 20 000 godzin starzenia
PL
Zaprezentowane w artykule wyniki badań stanowią element charakterystyk materiałowych stali nowej generacji, które wykorzystane są w pracach projektowych urządzeń ciśnieniowych kotłów parowych oraz w pracach diagnostycznych podczas eksploatacji.
3
Content available remote Warunki zatarcia dla pary ciernej stal-tlenek chromu (Cr2O3)
PL
W poprzednim artykule zostały przedstawione wyniki badań dla próbek stali pokrytej warstwą węgliku wolframu (WC), dla której okazało się, że proces zatarcia przebiega podobnie jak dla par roboczych stal-stal. W niniejszym artykule przedstawione są wyniki badań dla próbek pokrytych tlenkiem chromu, dla którego pierwsze objawy zatarcia pojawiły się dla obciążeń normalnych o wartościach Pn = 0,5-1,5 kN. Po czym następowało wahanie wartości sił stycznych i wzrost temperatury próbek. Przy wartościach siły normalnej na poziomie Pn = (1,2-2,0) kN następował gwałtowny wzrost sił stycznych i dalszy wzrost temperatury próbek. Maksymalna temperatura próbek wynosiła od 82,7°C do 111°C. Powierzchnie próbek nie wykazywały istotnego zużycia ciernego.
4
EN
Iron and steel raw materials market evolves rapidly. Global mine production of iron ores and concentrates, metallurgical coal, pig iron and crude steel exceeded 1 billion tonnes at the turn of the 20th and 21st centuries or in the first 20years of new millennium. International trade in these fields, as well as trade of such products as coke, ferroalloys and scrap, is also huge. Demand growth rate for steel raw materials, finished and semi-finished steel, and cast iron products is currently the highest among other mineral raw materials. Almost 90% of iron ore supplies come from Australia and Brazil, and the dominant consumer - China - is responsible for almost use. A geographic evolution in the steel production and the consumption of derived products has taken place. China has grown from a secondary crude steel producer and secondary steel products user to a leader with over 50% global share of steel production and a leading exporter of finished products. The iron and steel market has concentrated in the East and South Asia due to high consumption of imported steel raw materials in Japan and South Korea, rapid demand growth in India, investment in energy-efficient scrap processing in Turkey and Iran, while simultaneous reductions in the production capacity of the steel industry in the European Union, former Soviet Union and the US. Market disruption due to Covid-19pandemic appears to be short-lived, and China has strengthened its position. In the first half of 2021, the prices of steel products increased dramatically, which immediately resulted in the change in prices of apartments and other constructions based on this most widely used metal.
PL
Polskie przepisy dopuszczają stosowanie do budowy gazociągów wyroby stalowe i polietylenowe. Parametry wytrzymałościowe stali przewyższają odpowiednie wartości parametrów polietylenu. Gazociągi wysokiego ciśnienia wykonywane są wyłącznie ze stali. Gazociągi niskiego i średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1 MPa mogą być wykonane z polietylenu. Obiekty towarzyszące wykonuje się tylko w technologii stalowej. Wybór odpowiedniego materiału uwzględnia również wiele innych parametrów, takich jak odporność na korozję, łatwość i koszt montażu, proces spajania, odporność na wzrost naprężeń, niezawodność. W artykule opisano cechy obu materiałów w kontekście uwarunkowań formalnych i technicznych.
EN
According to polish regulations two materials can be used in gas pipeline construction, namely steel and polyethylene. The strength parameters of the steel exceed the corresponding values of polyethylene. High pressure gas pipelines are made only of steel. Low pressure and medium pressure gas pipelines with a maximum working pressure up to 1 MPa may be made of polyethylene. The accompanying facilities are made only in steel technology. The selection of the appropriate material takes into account also a number of other parameters, such as corrosion resistance, ease and cost of assembly, the bonding and welding process, resistance to crack, and reliability. The article describes the main features of the materials in relation to formal and technical requirements.
PL
W konstrukcji gazociągów można stosować stal lub polietylen. W artykule przeanalizowano czynniki wpływające na wybór preferowanego materiału konstrukcyjnego. Uwzględniono: wymagania formalne, normatywne, techniczne, ekonomiczne, środowiskowe, bezpieczeństwa, czasu realizacji, warunki operatora/zleceniodawcy oraz występujące ryzyko. Gdy możliwe jest zamienne stosowanie polietylenu i stali, preferowane jest użycie polietylenu. W przypadku wysokiego ciśnienia w gazociągu jedynym dopuszczalnym materiałem jest stal.
EN
Both steel and polyethylene can be used in the construction of gas pipelines. The articles concerns the factors determining the choice of preferred construction material. The following factors were taken into account: formal and normative requirements, technical, economic, environmental, safety, implementation time, operator’s / investor’s requirements and the risk involved. Where polyethylene and steel can be used interchangeably, polyethylene should be preferred. Steel is the only acceptable material for high pressures pipelines.
EN
The paper presents a methodology of modeling relationships between chemical composition and hardenability of structural alloy steels using computational intelligence methods, that are artificial neural network and multiple regression models. Particularly, the researchers used unidirectional multilayer teaching method based on the error backpropagation algorithm and a quasi-newton methods. Based on previously known methodologies, it was found that there is no universal method of modeling hardenability, and it was also noted that there are errors related to the calculation of the curve. The study was performed on large set of experimental data containing required information on about the chemical compositions and corresponding Jominy hardenability curves for over 400 data steel heats with variety of chemical compositions. It is demonstrated that the full practical usefulness of the developed models in the selection of materials for particular applications with intended performance in the area of application.
EN
The paper presents a comparison of three strain measurement methods. The mechanical parameters of S355 grade steel (yield strength, tensile strength, modulus of elasticity) were determined in tensile tests. Strains were measured using high resolution measuring instruments: an extensometer, a strain gauge and an ARAMIS 3D DIC system. In this paper, these three instruments have been used simultaneously in tensile tests for the first time. The results indicate that the values of the Young’s modulus obtained using different techniques were similar when each instrument measured strain on the same side of the sample. Small differences were connected with different gauge lengths and their locations. The values of the Young’s modulus determined on the opposite sides of the samples were more varied even when the same method was used (strain gauge measurements). For this reason, it is recommended to use double-sided averaging instruments when the Young’s modulus is determined. The strain-curves obtained from the strain gauge measurements were incomplete and they came to an end at the end of the yield plateau due to the fact that they were damaged when the values of strain were relatively high. The extensometer was used up to the point where the strain reached 0.3% and then the strain was measured based on the distance between the machine clamps. The stress-strain curves obtained from the DIC system were complete because the system was able to monitor the sample until the very end of the tests.
PL
W artykule przedstawiono porównanie trzech metod pomiarowych odkształceń. Autorzy wyznaczyli parametry mechaniczne stali S355 (granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie, moduł elastyczności) w próbie rozciągania. Odkształcenie zostało wyznaczone przy użyciu przyrządów pomiarowych o wysokiej rozdzielczości: ekstensometru, tensometru oraz systemu cyfrowej korelacji obrazu ARAMIS 3D. Po raz pierwszy w próbie rozciągania wykorzystano wszystkie urządzenia pomiarowe jednocześnie. Wartości modułu Younga wyznaczone za pomocą różnych metod były zbliżone, gdy urządzenie mierzyły odkształcenie po tej samej stronie próbki. Niewielkie różnice wynikały z różnych długości pomiarowych oraz z faktu, że przyrządy nie mierzyły odkształcenia dokładnie na tej samej bazie pomiarowej. Wartości moduły Younga wyznaczone dla przeciwnych stron próbki różniły się bardziej nawet, gdy zastosowano tą samą metodę pomiarową (pomiar odkształceń za pomocą tensometrów). W związku z tym w celu wyznaczenia prawidłowej wartości modułu elastyczności zaleca się stosowanie dwóch urządzeń rozmieszonych na przeciwnych stronach próbki oraz obliczanie modułu sprężystości na podstawie średniej wartości odkształcenia. Krzywe naprężenie-odkształcenie otrzymane z pomiarów tensometrycznych były niekompletne i kończyły się zaraz po półce plastycznej, ponieważ tensometry ulegały uszkodzeniu przy większych wartościach odkształceń. Ekstensometr był wykorzystywany do momentu, w którym odkształcenia osiągnęły wartość 0,3%. Od tej wartości odkształcenia były wyznaczane na podstawie odległości między szczękami maszyny. Krzywe naprężenie-odkształcenie otrzymane na podstawie cyfrowej korelacji obrazu były kompletne, ponieważ system mógł obserwować próbkę przez całe badanie. Z tego względu, metoda cyfrowej korelacji obrazu jest skutecznym narzędziem, które może być wykorzystane do wyznaczania parametrów mechanicznych stali.
PL
Systemy samowiercących mikropali i gwoździ gruntowych są powszechnie wykorzystywane do projektowania i realizacji fundamentów mikropalowych, konstrukcji oporowych, ścian gwoździowanych itp. Na rynku dostępnych jest wiele typów i systemów samowiercących pozornie nie różniących się od siebie i oferujących te same jakościowo rozwiązania. Żeby je świadomie stosować, należy porównać i sprawdzić ich parametry techniczne oraz zgodność z wymagania formalnymi. Proces projektowania, wykonania i kontroli takich konstrukcji określony jest w aktualne zapisach prawnych: w tym przypadku Polskie Norm PN-EN 14199:2015-07 i PN-EN 14490:2010. Normy te mają charakter wykonawczy, jednak – co ważne dla projektantów i jednostek nadzoru – zawierają szczegółowe wymagania, w tym materiałowe, co do stosowania mikropali i gwoździ gruntowych, m.in. wykonywanych w technologii wiercenia z jednoczesną iniekcją (system samowiercący). Szczególnie rygorystycznie opisane są wymogi w zakresie gatunki stali, jaki może stosowany jako zbrojenie mikropali lub gwoździ gruntowych oraz jego parametry mechaniczne. Jednocześnie wprowadzenie do obrotu systemów geotechnicznych, jak innych wyrobów budowlanych, odbywa się na podstawie m.in. Europejskiej Oceny Technicznej i Krajowej Oceny Technicznej. Jednak krajowe oceny techniczne mają charakter produktowy - oznacza to, że Proces certyfikacji dotyczy jedynie spełnienia parametrów technicznych podanych w ocenie technicznej. W procesie oceny technicznej nie jest badana zgodność wyrobu z normami przeznaczenia (np. PN--EN 14199 i PN-EN 14490). Możliwa jest zatem, że wyrób ma ocenę techniczną, ale jednocześnie jest niezgodny z normami projektowymi i wykonawczymi. Należy zatem mieć pełną świadomość jaki zapisy normowe regulują wymogi dla geotechnicznych systemów samowiercących , gdyż odpowiedzialność za zgodność rozwiązania od strony projektowej i materiałowej z uregulowaniami normowymi spoczywa na projektancie, jednostkach nadzoru lub inwestorze.
13
Content available Projektowanie ekologicznych konstrukcji stalowych
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą ekologicznego projektowania konstrukcji stalowych. O tym, czy konstrukcja może zostać uznana za ekologiczną, decydują kryteria zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono założenia filozofii zrównoważonego rozwoju oraz narzędzie normowe umożliwiające ocenę stopnia zrównoważoności obiektu budowlanego. Jest nim metoda „oceny cyklu życia” (z ang. LCA - Life Cycle Assessment), którą można stosować w ocenie całego obiektu, jak i pojedynczych materiałów lub technologii. Coraz bardziej popularne w Polsce stają się wielokryterialne systemy oceny środowiskowej budynków. Projektując stalowy obiekt, należy mieć na uwadze cały cykl jego istnienia.
EN
The article presents the issues related to ecological design of steel structures. The criteria of sustainable development determine whether a structure can be considered ecological. The assumptions of the philosophy of sustainable development and a standard tool enabling the assessment of the degree of sustainability of a building structure were presented. It is the „Life Cycle Assessment” (LCA) method, which can be used in the assessment of the entire facility as well as individual materials or technologies. Multi-criteria environmental assessment systems for buildings are becoming more and more popular in Poland. When designing a steel object, one should take into account its entire life cycle.
EN
A number of factors determine the mechanical, but also physical and chemical properties. One of the most important are the steel microstructure and its working conditions. A few corrosion processes in crevices and awkward corners can be avoided at the design stage (low roughness parameters, roundsection and other). But still the construction material is exposed to corrosion. These steels often come into contact with an aggressive environment based on nitric acid. Stainless steel is more and more often used in many sectors of industry. The purpose of this article is to investigate corrosion resistance in different time (48, 96, 144, 192, 240, 288, 336, 384 and 432 hours) using weight loss and profile roughness parameters of martensitic steel in grade X55CrMo14 in nitric acid 65% pure-basic at temperature 348 K. Corrosion tests show that the tested steel in nitric acid as a corrosive environments is characterized through continuous corrosion process whose measure may be surface roughness.
15
Content available remote Materials used in the structure of rail vehicle wheels
EN
The subject of this text is the description of structural materials used in the structure of railway vehicle wheels. The characteristic of this structural element as well as its functional and material requirements are presented. The description of commonly used carbon steels and alternative construction materials, such as cast steel, ADI cast iron or aluminum alloys, are presented in the further part, which are supposed to limit the wear of the wheel-rail friction pair and reduce the level of noise.
PL
Przedmiotem niniejszego tekstu jest opis materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budowie kół pojazdów szynowych. Przedstawiono charakterystykę tego elementu konstrukcyjnego, a także jego wymagania funkcjonalne oraz materiałowe. W dalszej części zaprezentowano opis powszechnie używanych stali węglowych oraz alternatywnych materiałów konstrukcyjnych, takich jak staliwa, żeliwa ADI czy stopy aluminium, które w założeniu miałyby ograniczać zużywanie pary ciernej koło-szyna oraz zmniejszać poziom emitowanego hałasu.
EN
The article presents an outline of the development of the domestic energy sector from the very beginning of its operation. It discusses the impact of the research conducted at the Stanisław Staszic Institute of Ferrous Metallurgy in Gliwice on the selection of steel grades for operation at elevated and high temperatures for applications in the Polish power industry. The article presents the research and implementation achievements of the research workers of the Institute with the discussion and the purpose of their creation. The article presents the area of joint scientific and research achievements of the Institute of Ferrous Metallurgy with affiliated domestic and foreign research centres, documented by numerous research projects and publications in renowned scientific journals.
PL
Przedstawiono zarys rozwoju krajowej energetyki od początku jej funkcjonowania. Omówiono wpływ badań prowadzonych w Instytucie Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach na dobór gatunków stali do pracy w podwyższonej i wysokiej temperaturze do zastosowań w polskiej energetyce. Zaprezentowano dorobek badawczo-wdrożeniowy pracowników naukowych Instytutu z omówieniem i celowością ich powstania. Przedstawiono obszar wspólnych dokonań naukowo-badawczych Instytutu Metalurgii Żelaza z zaprzyjaźnionymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, udokumentowanymi licznymi projektami badawczymi i publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych.
EN
The study investigates the ability to remove copper, tin and arsenic from iron ore, scrap and liquid steel based on the literature and thermodynamic calculations using the FactSage 7.2 software. Methods of removing Cu, Sn and As from iron-bearing materials, feasible in industrial conditions in the near term, were selected. Simulation tests with the use of the FactSage 7.2 software showed that under reduced pressure conditions Cu and Sn can be removed from the steel bath, while As evaporation is not possible. Laboratory tests were carried out, including the removal of Sn and Cu in the process of degassing of liquid steel in a deep vacuum in a vacuum induction furnace and the removal of Sn from iron ore in the sintering process. Under conditions of deep vacuum (below 40 Pa), high temperature (1670°C) and a correspondingly long vacuum treatment time (over 30 minutes), the efficiency of removing the copper and tin contents from the liquid steel of approximately 14 and 17% respectively was obtained. The iron ore sintering test with a high Sn content showed the effectiveness of reducing the Sn content during this process, amounting to approx. 30%.
PL
Zbadano możliwości usuwania miedzi, cyny i arsenu z rudy żelaza, złomu i ciekłej stali na podstawie literatury oraz termodynamicznych obliczeń za pomocą oprogramowania FactSage 7.2. Wybrano sposoby usuwania Cu, Sn i As z materiałów żelazonośnych możliwe do realizacji w warunkach przemysłowych w najbliższej perspektywie czasowej. Badania symulacyjne z zastosowaniem oprogramowania FactSage 7.2 wykazały, że w warunkach obniżonego ciśnienia można usunąć Cu i Sn z kąpieli stalowej, natomiast nie jest możliwe odparowanie As. Przeprowadzono próby laboratoryjne, obejmujące usuwanie Sn i Cu w procesie odgazowania ciekłej stali w głębokiej próżni w próżniowym piecu indukcyjnym oraz usuwanie Sn z rudy żelaza w procesie spiekania. W warunkach głębokiej próżni (poniżej 40 Pa), wysokiej temperatury (1670°C) i odpowiednio długiego czasu obróbki próżniowej (powyżej 30 minut) uzyskano skuteczności usunięcia zawartości miedzi i cyny w ciekłej stali, wynoszące odpowiednio około 14 i 17%. Próba spiekania rudy żelaza z wysoką zawartością Sn wykazała skuteczność zmniejszenia zawartości Sn w czasie tego procesu, wynoszącą ok. 30%.
EN
Corrosion is a worldwide problem, posing a threat to the safe operation of machinery and equipment. In this article has been analyzed the problem of corrosion on selected elements of the aircraft engine. At the beginning, are discussed the types of corrosion, as well as the materials from which were made the examined parts. The sensitive kinematic vapor from the jet engine was examined in three different galvanic coatings and in the state without any anti-corrosion coating in order to check the effectiveness of galvanic coatings. The results of the NSS tests were then illustrated and discussed. On the basis of the obtained test results, were formulated final conclusions.
PL
Korozja jest problemem ogólnoświatowym, stwarzającym zagrożenie bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń. W niniejszym artykule problem korozji przeanalizowano na wybranych elementach silnika lotniczego. Na początku omówiono rodzaje korozji, a także materiały, z których zostały wykonane badane detale. Zbadana została newralgiczna para kinematyczna z silnika odrzutowego w trzech różnych pokryciach galwanicznych oraz w stanie bez żadnego pokrycia antykorozyjnego w celu sprawdzenia skuteczności pokryć galwanicznych. Następnie zobrazowano i omówiono wyniki badań metodą NSS. Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowano wnioski końcowe.
EN
Reheating of steel slabs for further processing such as hot rolling usually takes place in gas-fired pusher furnaces. Temperatures well above 1000°C, combined with an atmosphere containing H2O, CO2, and O2, lead to substantial oxidation of most steel grades. Newly developed advanced steels often contain significant amounts of Si. This element plays a dominant role in the scaling behaviour near the steel-scale-interface, since fayalite (Fe2SiO4) forms a eutectic with wuestite (Fe1–xO) that melts as low as 1177°C. To better understand the high temperature oxidation behaviour, lab-scale trials were performed with different steel grades containing up to 3 wt.% Si. Possible interactions of Si with other alloying elements present in the samples such as Cr, Mn and Al were also of interest. The atmosphere contained 20% H2O, 7% CO2, and 3% O2, resembling reheating conditions in pusher furnaces, and temperatures ranged from 1100 to 1240°C. For metallographic investigation, the oxidised samples were cold mounted under vacuum using taper section angles. After preparation, the sections were examined through light microscopy, SEM/EDS, XRD, and TEM. The local distribution of the alloying elements could be mapped efficiently, and phase identification was successful in most parts. Under the applied experimental conditions, the elements of interest were present in their oxidic form either as pure or as mixed oxides. Higher Si-contents led to an increased build-up of eutectic melting phase at the steel-scale-interface at temperatures above 1177°C, which in turn further accelerated the oxidation.
EN
Low pressure casting is a very well established process for the casting of aluminium alloys. In the field of ferrous materials, however, the process has so far only found a few applications. The crucial reasons for this are the low flexibility and poor economic efficiency of the existing technologies. Since 2016, a new technology has been developed at the Foundry Institute of the TU Bergakademie Freiberg, in which an induction crucible furnace can be used as a melting unit and, in combination with a cover including a casting pipe, as a casting unit. The new technology stands out from existing low-pressure casting technologies for ferrous materials, particularly in terms of its flexibility and cost-effectiveness. The main focus of the activities was the development of a casting pipe as well as the verification of its lifetime, the elaboration and verification of process parameters and sequences as well as the upscaling of the technology for an industrial application. In all considerations, the focus was on both the technical feasibility and the economic efficiency of the process. The result is extensive expertise that can be used in the future to offer a finished product for industrial applications as a plug-and-play solution together with an induction furnace construction company.
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.