Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 128

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pump
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The geometric structure of mating surfaces has a crucial influence on the friction and resulting wear processes. This is particularly important in the case of injection pumps, where ensuring appropriate surface quality and tightness in a long-term operation process is extremely important in order to maintain nominal operating parameters. It is extremely important during variable pump operation conditions, start-up and shutdown, when there is a significant deterioration of cooperative conditions resulting from insufficient lubrication of the mating surfaces. The contact pressures on the mating surfaces are increasing and they are in contact with each, causing significant wear and high movement resistance. The technology of the application of special coatings is used in industrial scenarios for the deposition of thin layers to modify the surface layer in order to improve tribological properties, increase abrasive wear resistance, and improve the visual quality of the surface. The authors compared the current possibilities of the technique (ceramic coatings) with the commonly known methods for strengthening the cooperative surface (phosphating). As part of the work, several potentially applicable types of protective coatings were tested.
PL
Struktura geometryczna powierzchni współpracujących wywiera kluczowy wpływ na procesy tarcia i zużycia. Jest to istotne w przypadku pomp wtryskowych, w których zapewnienie odpowiedniej jakości powierzchni oraz szczelności w długotrwałym procesie eksploatacji jest niezwykle ważne dla utrzymania nominalnych parametrów pracy. Ma to ogromne znaczenie podczas zmiennych warunków pracy pompy, rozruchu i zatrzymania, gdy występuje znaczne pogorszenie warunków współpracy wynikające z niedostatecznego smarowania powierzchni współpracujących. Zwiększają się naciski kontaktowe na powierzchnie współpracujące, które stykają się ze sobą, powodując znaczne zużycie i duże opory ruchu. Jednym ze sposobów zmniejszenia zużycia współpracujących elementów jest nałożenie powłok. Technologia nakładania specjalnych powłok jest stosowana w warunkach przemysłowych do osadzania cienkich warstw w celu modyfikacji warstwy wierzchniej, aby poprawić właściwości tribologiczne, zwiększyć odporność na zużycie cierne i polepszyć wizualnie jakość powierzchni. Autorzy porównali obecne możliwości techniki (powłoki ceramiczne) z powszechnie stosowanymi metodami wzmacniania powierzchni współpracy (fosforanowanie). Przetestowano kilka możliwych do aplikacji rodzajów powłok ochronnych.
2
Content available remote Heuristic method for assessing the condition of the vacuum pump vanes
EN
Rotary vane vacuum pumps are used in many industries and are a critical component of many machines and technological processes. They require constant inspections, and their sudden breakdowns often result in costly downtimes. Therefore, there is a need to quickly assess the condition of the operating vanes, without the necessity to disassemble the pump. This article presents the results of an active diagnostic experiment carried out on a model laboratory stand, which satisfactorily represents industrial conditions. As a result of the research, a heuristic diagnostic method was developed that allows for a quick assessment of the condition of the vanes working in the pump, the minor damage of which leads to secondary failures generating high costs and unplanned downtime.
PL
Rotacyjne łopatkowe pompy próżniowe stosuje się w wielu gałęziach przemysłu; stanowią one krytyczne ogniwo wielu maszyn oraz procesów technologicznych. Wymagają stałych przeglądów, a ich nagłe awarie często skutkują kosztownymi przestojami. W związku z tym istnieje potrzeba szybkiej oceny stanu pracujących łopatek, bez konieczności demontażu pompy. Przedstawiono wyniki czynnego eksperymentu diagnostycznego przeprowadzonego na modelowym stanowisku laboratoryjnym, które dobrze odzwierciedla warunki przemysłowe. W wyniku przeprowadzonych badań opracowano heurystyczną metodę diagnostyczną pozwalającą na szybką ocenę stanu łopatek pracujących w pompie, których niewielkie uszkodzenia prowadzą do wtórnych awarii generujących duże koszty i nieplanowane przestoje.
3
Content available remote Influence of hydraulic oil viscosity on the energy efficiency of hydrostatic drive
EN
The article presents the influence of oil viscosity on the overall efficiency of the compared systems with proportional cylinder control. There are energy losses in the elements of the hydraulic system, which are, among other things, a function of the viscosity of the working fluid used, as well as energy losses which are practically independent of the viscosity. In order to assess the possibilities of saving energy during the operation of the hydrostatic drive system, it is necessary to understand and describe the losses occurring in the system. Determining the energy efficiency of the system can be performed simulation with the help of a computer program using an appropriate mathematical model. The efficiency determined in this way can be used in the process of designing and operating the system.
PL
W artykule przedstawiono wpływ lepkości oleju na sprawność całkowitą porównywanych układów ze sterowaniem proporcjonalnym siłownika. W elementach układu hydraulicznego występują straty energii będące m.in. funkcją lepkości zastosowanego płynu roboczego oraz straty energii praktycznie niezależne od lepkości. W celu oceny możliwości oszczędzania energii podczas pracy hydrostatycznego układu napędowego konieczne jest zrozumienie i opisanie strat występujących w układzie. Wyznaczenie sprawności energetycznej systemu można przeprowadzić symulacją za pomocą programu komputerowego z wykorzystaniem odpowiedniego modelu matematycznego. Tak wyznaczona sprawność może być wykorzystana w procesie projektowania i eksploatacji systemu.
EN
The paper presents a comparative analysis of the operation of two variants of centrifu-gal pump rotors, a description of the main parameters, and the influence of the blade geometry on the performance characteristics obtained. Rotors have been designed using the arc and point method. Based on the developed 3D CAD models, the rotors were printed using the rapid prototyping method on a 3D printer in FFF (Fused Filament Fabrication) technology, in order to experimentally verify the performance, by placing them on the Armfield FM50 test stand. The analysis part of the CFD includes a fluid flow in Ansys Fluent. The process of creating a flow domain and generating a structural mesh was described, along with the definition of boundary conditions, the definition of physical conditions and the turbulence model. The distribution of pressures and velocities in the meridional sections is shown graphically. The chapter with the experimental analysis contains a description of the measuring stand and the methodology used. The results obtained made it possible to generate the characteristics, making it possible to compare the results received. The results allowed to note the influence of geometry on the behavior of the rotors during operation in the system and to indicate that the arc rotor gets a 7% higher head and 2% higher efficiency than the point method rotor, which gives the basis for its commercial use in industry.
5
Content available remote Erozja kawitacyjna pomp : zapobieganie i ograniczanie jej skutków
PL
Typowy zapas NPSHA względem NPSH3 nie zawsze zapewnia bezkawitacyjną pracę pomp wirowych, co jest związane z dużą wartością proporcji NPSHi/NPSH3. Omówiono stosowane w przemyśle nowoczesne materiały odlewnicze oraz powłoki ceramiczne i elastomerowe o wysokiej odporności na erozję kawitacyjną.
EN
Typical NPSHA margin not always ensures non-cavitation operation of centrifugal pumps, which is related to the large ratio NPSHi/NPSH3. The article discusses the materials for cavitation erosion resistance. Modern casting materials used in industry as well as ceramic and elastomeric coatings with high resistance to cavitation erosion are presented.
EN
In the paper the theoretical basis of pumped-storage power plant operation is presented. Working conditions of hydraulic machines in these kinds of objects are described and examples are given. The Czech research results as well as German theoretical analyses on the topic of water energy storage in underground mines are characterized. The conditions for building pumped-storage power plant in Polish underground coal mines, including liquidated ones, are determined. Analysis of parallel operation of multistage centrifugal pumps, dedicated to the mine drainage system, manufactured and operated commonly in Poland is presented. The main dimensions calculations of two multistage centrifugal pumps (power of 10 MW and 25 MW), dedicated for selected parameters, are presented.
PL
W artykule przedstawiono projekt oraz gotowe stanowisko do wyznaczenia charakterystyk przepływowych pomp wirowych w pracy indywidualnej oraz w wybranych wariantach współpracy szeregowej jak i równoległej. Obserwację parametrów kontrolnych pomp wirowych w różnych stanach pracy: dławienie przepływu, zmiana prędkości obrotowej. Dużą zaletą stanowiska jest wymuszanie obserwację zjawiska kawitacji.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki układów centralnego smarowania, w jakie w większości wyposażone są obecnie produkowane maszyny budowlane oraz drogowe. W artykule przedstawiono rodzaje stosowanych obecnie układów centralnego smarowania oraz metodologię ich projektowania.
EN
The effect of gas desorption from the solution with nucleation of gas bubbles is a process that allows to improve fuel atomization in diesel engines. The advantage of such a process, which has been experimentally proven, is a significant reduction in harmful emissions. The conducted research highlighted one of the fundamental problems. This problem concerned the injection pump - it was necessary to design a new construction that would be adapted to the desorption effect. The authors of the work proposed a construction based on a hypocycloidal drive. Due to the nature of the process, i.e. the use of exhaust gases dissolved in diesel fuel, it was very important to analyze the volumetric losses of the compression process - this is the main goal of this article. The authors proved that for the adopted design assumptions, the power of volumetric losses resulting from compressibility is 0.25% of the power consumed by the pump.
10
Content available State-of-the-art rotordynamic analyses of pumps
EN
State-of-the-art analyses for the rotordynamic assessment of pumps and specific requirements for the simulation tools are described. Examples are a horizontal multistage pump with two fluid film bearings in atmospheric pressure, a horizontal submerged multistage pump with many bearings, and a submerged vertical single-stage pump with water-lubricated bearings. The rotor of the horizontal pump on two bearings is statically overdetermined by the seals and the static bearing forces depend on the deflection in the seals and the bearings. The nonlinear force-displacement relation in the bearings is considered in this paper. The stability of pumps is assessed by Campbell diagrams considering linear seal and bearing properties. Cylindrical bearings can have a destabilizing effect in the case of low loads as in the examples of the submerged pumps. For the pump with many bearings, the influence of the bearing ambient pressure and the bearing specific load on the stability is analyzed. For the vertical pump, the limit cycle, i.e. the vibration level of stabilization, is determined with a nonlinear analysis. All examples have a practical background from engineering work, although they do not exactly correspond to real cases. Analyses were performed with the rotordynamic software MADYN 2000.
EN
In the present paper the numerical approach for the modeling of the flow past rotating geometries is presented. Practical methods for two cases are described: the one where whole domain is moving with uniform angular velocity, where the rotation might be included in the governing equations only (in the terms related to Coriolis and centrifugal forces), and the one where part of the domain is rotating, whereas another one is stationary. The second case is illustrated by examples describing the steady and transient flow around a rotating propeller and by a centrifugal pump. Simulations are performed using OpenFOAM CFD solver, with the models covering flow rotation: MRF (multiple reference frame) and AMI (arbitrary mesh interface).
12
Content available remote Testing the oil flow parameters of CLAAS ARION 610 tractor pump
EN
The article presents the results of comparative tests of partial pump flows with capacity of 110 l/min and 150 l/min. The oil demand for servicing the internal devices of the CLAAS ARION 610 agricultural tractor was measured. The oil flow for supplying the hydraulic engine of the air compressor of the railway braking system was determined. The test results are illustrated in the graphs.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych wydatków cząstkowych pomy o wydajności 110 l/min i 150 l/min. Dokonano pomiarów zapotrzebowania oleju do obsługi urządzeń wewnętrznych ciągnika rolniczego CLAAS ARION 610. Określono wydatek oleju na potrzeby zasilania silnika hydraulicznego sprężarki powietrza kolejowego układu hamulcowego. Wyniki badań zilustrowano na wykresach.
13
Content available remote Energy analysis of a real suction-pressure unit
EN
The article presents an energy analysis of a real suction-pressure unit of a high-efficiency radial piston pump. This pump can be used in small hydropower plants, where, together with a variable displacement hydraulic motor, it would form a hydrostatic transmission. The main advantage of this solution is the possibility of a stepless, automatic change of gear ratio during its operation, which allows an increase of the efficiency of power generation in a hydropower plant. Mathematical models of friction and resistance of flow through self-acting and geometrical deformations of chambers and piston under stress field are presented. In addition, mass, volume, and energy balance calculations were computed for the ideal unit and pressure losses were determined. Derived indicator diagrams for each chamber of the ideal suction-pressure unit served to analyze the technical work of occurring processes. The paper also presents the formulation of total efficiency of the unit. Lastly, the experimental procedure is presented, according towhich it is possible to register the most important parameters of the proposed model.
EN
The article aims at defining and analysing the energy loss coefficients in design solutions of rotating displacement machines, with a piston machine as an example. The energy losses observed in these machines include mechanical loss, volumetric loss, and pressure loss. The scale and relations between these losses in different machines depend on machine design and manufacturing quality, and on operating parameters. The operating parameters, in turn, which affect directly or indirectly the above losses depend on whether the machine works in pump or hydraulic motor regime. The article is also a contribution to the development of a library of ki coefficients which define the losses in displacement machines, as the knowledge about these coefficients makes it possible to assess fast and easily the energy efficiency of a machine or drive system at each point of its working area.
PL
One of the most important action in power engineering is searching for methods of pollution reduction. The biggest pollution is CO2. Emission of it in production of electricity is around 0,9 tons / 1 MWh. The article presents one of the methods of pollution reduction. This method based on decreasing energy consumption of electric drives of pumps and fans. There are practical technical solution in Poland, which decreased energy consumption from 10% to 30%. Others electric drives before modernization consume around 40% of total production of electricity (25% pumps and 15% fans). The modernization of such drives gives the possibility of reduction CO2 emission by 10% within 8 to 10 years.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie problematyki układów centralnego smarowania, w jakie wyposażona jest większość obecnie produkowanych maszyn budowlanych oraz drogowych. W artykule przedstawiono rodzaje stosowanych obecnie układów centralnego smarowania oraz metodologię ich projektowania.
EN
The aim of the article is to discuss the issue of central lubrication systems, which are included in most currently manufactured construction machines. The types of central lubrication systems used nowadays and the methodology of their design are presented.
PL
W spółczesna eksploatacja układów pompowych pomp głębinowych [8]ukierunkowana jest głównie na energooszczędne wydobycie wody na ujęciach oraz przekazanie jej do stacji uzdatniania (SUW). Zagadnienie oszczędności energii przekłada się na optymalizację budowy układów pompowych, ich właściwego opomiarowania oraz prowadzenia optymalnego zarządzania eksploatacją wraz z odpowiednim monitoringiem i sterowaniem [3,4].
PL
Na rynku ochrony przeciwpożarowej utarły się często bezpodstawne definicje niektórych urządzeń lub wyrobów budowlanych, które nierzadko powodują problemy przy składaniu wniosków o krajowe oceny techniczne czy uzgadnianiu projektu, a niektóre błędne definicje są powtarzane w publikacjach. Artykuł przedstawia najważniejsze definicje z zakresu pompowni przeciwpożarowych, zgodnie z normami lub aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce, Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych i innych krajach, w których obowiązują Europejskie Normy lub wytyczne NFPA.
EN
Currently on the fire protection market there are often used unfounded definitions of some devices or construction products, which often cause problems when submitting applications for National Technical Assessments or with project arrangements, furthermore some incorrect definitions occur repeatedly in publications. This article presents the most important definitions in the field of fire-fighting pumping, in accordance with the standards or legal acts inforce in the country, the European Union and the United States and other countries in which European Standards or NFPA guidelines apply.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki układów centralnego smarowania, w jakie w większości wyposażone są obecnie produkowane maszyny budowlane oraz drogowe. W artykule przedstawiono rodzaje stosowanych obecnie układów centralnego smarowania oraz metodologię ich projektowania.
EN
This article aims to present the problems of central lubrication systems in which the majority of currently produced construction and road construction machinery are equipped. The article presents the types of central lubrication systems currently in use and the methodology for their design.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.