Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 263

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magazynowanie energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
Wzrost udziału źródeł odnawialnych w strukturach wytwarzania energii elektrycznej pociąga za sobą konieczność jej magazynowania. Jedną z proponowanych w ostatnich latach technologii, której potencjał może być szczególnie duży na terenach pogórniczych, są grawitacyjne magazyny energii. Artykuł analizuje dwa rozwiązania techniczne magazynów grawitacyjnych przeznaczonych dla szybów górniczych, najczęściej opisywanego układu jednoelementowego oraz oryginalnego rozwiązania wieloelementowego. Główną wadą rozwiązania jednoelementowego jest jego pojemność, która nie pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału szybu górniczego. Problem ten nie występuje w proponowanym rozwiązaniu wieloelementowym, przez co możliwa byłaby konstrukcja magazynów o większych pojemnościach, mieszczących się w zakresie od 3,14 do 110 MWh. W pracy określono wpływ czynników takich jak głębokość i średnica szybu, gęstość materiału i ilość elementów czynnych oraz wielkość szczelin w układzie na pojemność magazynu. Podkreślono, że możliwość adaptacji istniejących szybów górniczych zależy od ich stanu technicznego i dostępnych warunków.
EN
The increasing share of renewable energy sources in power generation structures is necessitating the introduction of energy storage systems. One technology whose potential may be particularly large in post-mining areas is gravity energy storage. The article analyses two technical solutions for gravity energy storagededicated to existing mineshafts, namely the most commonly proposed single-weight system and an original multi-weight so lution. The main identified disadvantage of the single-weight solution is its lifting capacity, which does not allow optimal utilisation ofthe potential of a mineshaft. This problem is not present in the proposed multi-weight solution, making it possible to construct energy storage facilities with larger capacities, ranging from 3,14 to 110 MWh. In this paper, the influence of factors such as the depth and diameter of the shaft, the density of the used material, the number of weights and the size of the gaps in the system on the storage capacity was determined. It was emphasised that the adaptability of existing mineshafts depends on their technical state and available conditions.
2
EN
In the recent years the interest in lead-acid batteries has resurfaced, amidst the rising need for power storage technologies spanning to not only mobile, but as well, stationary applications. While the lithium-ion batteries remain one of the most common power sources in today’s western world, due to many concerns regarding various shortcomings of the said technology alternatives are often discussed. There is push for adapting lead-acid batteries (as part of the advanced lead acid battery initiative) as replacement for the lithium batteries in the non-western nations, as well as, in the USA reflects, therefore, predominantly to their lower price and reliability in hotter climates. Furthermore – due to the rising needs for uninterrupted power delivery systems, new designs of such are being developed and implement in the western world in hope of meeting the demands of the market. As a result new additives to electrode material, as well as, battery designs have been developed and are currently being considered for inclusion in the modern lead-acid battery construction.
3
Content available Praktyczne aspekty magazynowania energii
PL
Jednym z kluczowych problemów i wyzwań współczesnej cywilizacji jest efekt cieplarniany i bezpieczeństwo energetyczne (strategia Unii Europejskiej), konkurencyjność polskiej i europejskiej gospodarki oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w miastach. Rozwój nowoczesnych baterii litowo-jonowych i poprawa zdolności magazynowania energii w bateriach ma strategiczne znaczenie dla Europy. Wojna na Ukrainie rozpoczęta w lutym 2022 r. zwróciła uwagę Europy na kwestię dywersyfikacji źródeł energii oraz konieczność inwestowania w odnawialne źródła energii. Rozpoczęto intensywne prace nad systemem energetyki rozproszonej, która nie może istnieć bez rozproszonego magazynowania energii. Kluczem do rozwoju rynku magazynów energii jest opracowanie rozwiązań w zakresie nowoczesnych elektrochemicznych metod magazynowania energii, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych parametrów: wydajność, przyjazność dla środowiska, koszty, bezpieczeństwo. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie strategii projektowania nowego magazynu energii połączonego z instalacją fotowoltaiczną na wybranym modelowym domu, opartego na bateriach jonowo-litowych na podstawie zidentyfikowanych wyzwań technologicznych. Magazyny energii produkowane w oparciu o europejskie łańcuchy dostaw oraz o lokalną myśl techniczną przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju rozproszonej energetyki oraz uniezależnienia od komponentów dostarczanych z Azji. W rozdziale poruszono kwestie technologiczne związane z budową ogniw jonowo-litowych oraz poszczególnych elementów ogniw takich jak katoda, anoda oraz elektrolit. Ponadto zaprezentowane są również dane dotyczące rozwoju rynku baterii na rynku światowym oraz trendy na rynkach europejskich. Na podstawie wyróżnionych wyzwań technologicznych projektowania nowego magazynu energii zaprojektowano strategie zmierzające to pokonania trudności, a co za tym idzie, zbudowania nowego magazynu charakteryzującego się: obniżonymi kosztami produkcji, zwiększoną pojemnością, zwiększoną mocą, zwiększoną żywotnością oraz wzrostem bezpieczeństwa.
EN
One of the key problems and challenges of modern civilization is the greenhouse effect and energy security (European Union strategy), the competitiveness of the Polish and European economies and the reduction of urban air pollution. The development of modern lithium-ion batteries and the improvement of battery energy storage capacity is of strategic importance for Europe. The war in Ukraine, which began in February 2022, has drawn Europe’s attention to the issue of diversification of energy sources and the need to invest in renewable energy sources. Intensive work has begun on a distributed energy system, which cannot exist without distributed energy storage. The key to the development of the energy storage market is the development of solutions for modern electrochemical methods of energy storage, with particular attention to the following parameters: efficiency, environmental friendliness, cost, safety. The purpose of this article is to present a strategy for the design of a new energy storage combined with a photovoltaic installation on a selected model house, based on lithium ion batteries on the basis of the identified technological challenges. Energy storages produced on the basis of the European supply chain and local technical thought will contribute to increased energy security, the development of distributed energy and independence from components supplied from Asia. The article addresses technological issues related to the construction of lithium ion cells and individual cell components such as cathode, anode and electrolyte. In addition, data on the development of the battery market in the global market and trends in European markets are also presented. On the basis of the highlighted technological challenges of designing a new energy storage, strategies are designed to overcome the difficulties and thus build a new storage characterized by: reduced production costs, increased capacity, increased power, increased life and increased safety.
PL
W artykule omówiono rosnącą rolę magazynów energii w kontekście rozwoju energetyki odnawialnej i ich współpracy z szeroko rozumianym systemem elektroenergetycznym (krajowym, lokalnym, przemysłowym, wyspowym). Przedstawiono różne technologie systemów magazynowania energii: mechaniczne, elektryczne elektrochemiczne i chemiczne.
EN
The article discusses the growing role of energy storage in the context of the development of renewable energy sources and their cooperation with the broadly understood electrical power system (national, local, industrial, island). Various technologies of energy storage systems are presented: mechanical, electrical, electrochemical and chemical.
EN
The rapid and voluminous development of renewable generation, and its stochastic nature, creates problems in terms of maintaining frequency and balance in the power system. In this work, demand response management and the use of the concept of demand response are discussed in detail. The potential of using prosumers to maintain the power balance in the power system is considered. The analysis of prosumers was carried out on the basis of a study of load schedules of typical consumers with software that forms schedules taking into account socio-demographic characteristics.
PL
W artykule omówiono wybrane sposoby magazynowania energii elektrycznej oraz strukturę pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. Zwrócono uwagę na zasilanie odbiorców z kilku źródeł, w tym z sieci elektroenergetycznej (układy hybrydowe), w okresach niedoborów energii.
EN
The article discusses selected methods of electricity storage and the structure of obtaining energy from renewable sources in Poland. It draws attention to the power supply of consumers from several sources, including the power grid (hybrid systems), during periods of energy shortages.
PL
Niestabilne ceny nośników energii, ale też mniejsza opłacalność sprzedaży prądu prosumenckiego oraz problemy sieci elektroenergetycznej z przyjmowaniem coraz większych jego ilości skłaniają inwestorów do uzupełniania swoich instalacji wykorzystujących OZE o rozwiązania z zakresu magazynowania energii. Bardzo efektywne ekonomicznie są nie tylko magazyny energii elektrycznej, ale też energii cieplnej. Rynek oferuje coraz więcej ciekawych rozwiązań w tym zakresie.
PL
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi jeden z najszerszych i najskuteczniejszych w UE programów dla małych ciepłowni i elektrociepłowni. Program ten angażuje potencjał naukowy, badawczy, analityczny, projektowy i wykonawczy polskich firm. Zadaniem przedsięwzięcia „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym" jest przekształcenie krajowych systemów ciepłowniczych bazujących na paliwach kopalnych w uniwersalny system wytwarzania i magazynowania energii do celów grzewczych w połączeniu z kogeneracją opartą na OZE. Ma ono wręcz uratować tzw. ciepłownictwo powiatowe dzięki jego dekarbonizacji.
PL
Sumaryczna moc zainstalowana uruchomionych instalacji fotowoltaicznych (PV) w Polsce w 1 kwartale 2023 r. osiągnęła wielkość wynoszącą około 12,5 GW. Duża moc zielonej energii wpływa na redukcję emisji CO2, jednak zwiększa jednocześnie niestabilność pracy całego systemu energetycznego. Aby dokonać stabilizacji zmienności odbioru energii elektrycznej przez sieć, w artykule rozważamy kontraktowanie maksymalnych wolumenów odbioru energii z farm w założonym okresie czasu, produkując z nadmiarowej energii zielony wodór. Nasze studium omawia powyższy problem na przykładzie instalacji fotowoltaicznej rozszerzonej o elektrolizer oraz magazyn wodoru. Patrząc na świat energetyczny z tej perspektywy, widać wyraźnie, że proste podejście do produkcji energii z OZE staje się niewystarczające i konieczne są wdrożenia kompleksowych instalacji adresujących funkcje produkcji, magazynowania krótko i długoterminowego oraz wprowadzania nadmiarów zmagazynowanej np. w wodorze energii do dalszej dystrybucji. W ten sposób możemy istotnie przyspieszyć transformację wodorową.
EN
In the first quarter of 2023, the cumulative installed capacity of photovoltaic (PV) farms in Poland reached a substantial 12.5 GW. This noteworthy green energy capacity contributes to a reduction in C02 emissions, but it also introduces greater instability into the overall energy system. To tackle the fluctuations in electricity demand and enhance grid stability, this article delves into the concept of contracting the maximum energy consumption from these farms over a defined timeframe, thereby generating green hydrogen from excess renewable energy. Our study examines this challenge, using a photovoltaic installation as an example, augmented With an electrolyzer and hydrogen storage. Taking a broader perspective on the energy sector, it becomes apparent that a straightforward approach to renewable energy production is no longer adequate. What is needed are comprehensive installations that fulfill the roles of energy production, short- and long-term storage, and the integration of surplus stored energy, such as hydrogen, for further distribution. This approach has the potential to significantly expedite the hydrogen transformation.
EN
Progressing climate change is prompting next countries to direct their energy policy towards the renewable sources of energy. The renewable sources are characterized by instability, manifested by fluctuations of energy in the system. This situation may cause blackouts, which can be costly for the economy. To stabilize the power system, it is necessary to invest in high-quality energy storage, as exemplified by the pumped-storage power plants. At the same time in most regions of the world are located mines, among which a significant part make the plants already after a period of operation. For these plants are sought useful forms of activity, allowing to use their remaining potential. In the paper it is proposed the use the post-mining excavations as water reservoirs for the pumped-storage power plants. Literature studies were carried out in the scope of work in the said area. Then, it was estimated the energy potential of the pumped-storage power plants, located at the selected mines. The results obtained were discussed and related to the energy situation in the regions.
PL
Postępujące zmiany klimatyczne skłaniają kolejne kraje do ukierunkowania ojej polityki energetycznej na odnawialne źródła energii. Źródła odnawialne charakteryzują ię niestabi Ino · cią objawiającą się wahaniami energii w systemie. Taka sytuacja może prowadzić do przerw w do ta ie prądu, co bywa kosztowne dla gospodarki. Aby zapewnić stabilność systemu elektroenergetycznego, konieczne jest inwestowanie w wysokiej jakości magazyny energii, czego przykładem są elektrownie zczytowo-pompowe. Jednocześnie w większości regionów świata zlokalizowane są kopalnie, wśród których znaczną część stanowią zakłady już po okresie eksploatacji. Dla tych zakładów poszukuje się użytecznych form zagospodarowania, pozwalających wykorzystać ich pozostały potencjał. W artykule zaproponowano wykorzystanie wyrobisk poeksploatacyjnych jako zbiorników wodnych dla elektrowni szczytowo-pompowych. Przeprowadzone zostały studia literaturowe we wspomnianyrn z.akresie tematycznym. Następnie oszacowano potencjał energetyczny elektrowni szczytowo-pompowych, zlokalizowanych przy wybranych kopalniach. Uzyskane wyniki zostały omówione i odniesione do sytuacji energetycznej w regionach.
PL
W artykule zaprezentowano przegląd technologii magazynowania energii za pomocą gazu (powietrza, wodoru oraz gazu ziemnego). Technologie te należą do dwóch grup magazynowania energii w oparciu o regulacje Komisji Europejskiej, tzn. mechanicznych oraz chemicznych. Do technologii zaprezentowanych w niniejszym artykule zaliczyć można: technologie magazynowania energii w sprężonym i skroplonym powietrzu, sprężonym gazie oraz w wodorze. W odróżnieniu od technologii bateryjnych (elektrochemicznych) mają one szereg zalet. Przede wszystkim bazują na sprawdzonych technologiach, umożliwiają magazynowanie energii w dużych pojemnościach, charakteryzują się dużą trwałością oraz niską albo prawie zerową degradacją w czasie. Do wad należy zaliczyć duże nakłady inwestycyjne, duże nakłady jednostkowe w przypadku małych instalacji oraz konieczność zagospodarowania dużego terenu lub odpowiedniego ukształtowania geologicznego.
XX
The article presents an overview of energy storage technologies using gas (air, hydrogen and natura! gas). These technologies belong to two groups of energy storage based on the regulations of the European Commission, i.e. mechanical and chemical. The technologies presented in this article include: energy storage technologies in compressed and liquefied air, compressed gas and hydrogen. Unlike battery (electrochemical) technologies, they have a number of advantages. First of all, they are based on proven technologi es, enable energy storage m large capac1t1es, are characterized by high durability and low or al most zero degradation over time. The disadvantages include high investment costs, high unit costs in the case of small installations and the need to develop a large area or appropriate geological topography.
PL
W artykule przedstawiono analizy numeryczne wytrzymałości i warunków pracy niskociśnieniowych zbiorników z wodorkami metali (Metal Hydride Storage Tanks - MHS) przeznaczonych do magazynowania wodoru. Zbadano egzotermiczny proces napełniania zbiornika wodorem oraz endotermiczny proces jego rozładowania. Analizę termiczną zbiorników przeprowadzono bez stosowania dodatkowego chłodzenia/ogrzewania zbiornika (w zależności od badanego procesu) oraz z wykorzystaniem łaźni wodnej do regulacji temperatury obiektu. Równocześnie wyznaczono ilość ciepła powstającego w procesie napełniania zasobnika MH oraz jego deficyt przy jego opróżnianiu. Przedstawiono również wyniki numerycznej analizy stereomechanicznej konstrukcji zbiornika pod wpływem obciążeń statycznych. Symulacje numeryczne wykonano za pomocą oprogramowania ANSYS Mechanical i ANSYS Fluent. Uzyskane wyniki potwierdziły słuszność przyjętych założeń projektowych oraz uproszczeń w opracowywaniu modelu numerycznego zbiornika.
EN
The article presents numerical analyses of the strength and operating conditions of low-pressure Metal Hydride Storage tanks (MHS) designed for hydrogen storage. The exothermic process of filling the tank with . hydrogen and the endothermic process of its discharge were investigated. Thermal analysis of the tanks was carried out without additional cooling/heating of the tank (depending on the tested process) and with the use of a water bath to regulate the temperature of the obj ect. The amount of heat generated in filling the MH storage tank and its deficit during its emptying were also determined. The strength analysis of the tank structure under the influence of static loads is also presented. Simulations were performed using ANSYS Mechanical and ANSYS Fluent software. The obtained results confirmed the correctness of the adopted design assumptions and simplifications in the development of the numerical model of the tank.
PL
29 maja 2023 r. do rąk prezydenta RP trafiła ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących. Jeśli prezydent zdecyduje się ją podpisać, po przerwie trwającej kilka dekad wrócimy na ścieżkę budowy i rozwoju elektrowni tego typu. Obecnie polskie sieci wspiera sześć elektrowni szczytowo-pompowych.
EN
In response to the market demand for modern special-purpose rail vehicles, an overview of the rolling stock available on the European and world markets was developed, along with an analysis of the scope of works they performed. The need for new alternative forms of propulsion in line with the development directions, taking into account EU and national environmental goals, was discussed. The paper presents a design of a proprietary modern special-purpose vehicle with an alternative drive. It discusses it compared to other special-purpose vehicles regarding their parameters and the viability of different drive systems, including hydrogen fuel cells.
EN
Smart nanofibers based on PLA and PEG with the addition of clove oil (Eugenia caryophyllus) (EO) were obtained using the electrospinning technique. The nanofibers were characterized by SEM, FT-IR, TGA and DSC. For the PLA/PEG/EO composite (mass ratio 2/1/0.25), the temperature of the maximum decomposition rate was approximately 370°C. This composite exhibited good latent heat energy storage (melting enthalpy 77.5 J/g at 34.7°C). Smart nanofibers can be used as thermal regulators in medicine, electronics, and food and textile industries.
PL
Metodą elektroprzędzenia otrzymano inteligentne nanowłókna na bazie PLA i PEG z dodatkiem olejku goździkowego (Eugenia caryophyllus) (EO). Nanowłókna scharakteryzowano metodą SEM, FT-IR, TGA i DSC. Dla kompozytu PLA/PEG/EO (2/1/0,25) temperatura maksymalnej szybkości rozkładu wynosiła około 370°C. Kompozyt ten wykazywał dużą zdolność magazynowania energii cieplnej w postaci ciepła utajonego (entalpia topnienia 77,5 J/g w temperaturze 34,7°C). Dzięki tym właściwościom inteligentne nanowłókna mogą znaleźć zastosowanie jako termiczne regulatory w medycynie, elektronice oraz przemyśle spożywczym i tekstylnym.
PL
Działania rewitalizacji i restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego realizowane są przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA jako następcę prawnego wcześniejszej eksploatacji górniczej. Proces likwidacji zakładu górniczego wymaga uwzględnienia szeregu powiązanych ze sobą czynników o charakterze ekonomicznym, środowiskowym i prawnym. W publikacji przedstawiono analizę możliwości prowadzenia niekonwencjonalnych działań przy uwalnianiu majątku zakładów górniczych postawionych w stan likwidacji. Szansą na „nowe życie” dla terenów pogórniczych może być produkcja i magazynowanie energii czy zagospodarowywanie wody odpompowywanej ze zlikwidowanych kopalń. Działania te są odpowiedzią na potrzeby regionu oraz mogą zainicjować rozwój działalności pozagórniczej w restrukturyzowanych obiektach przemysłowych. Wskazano również obszary i problemy, których rozwiązanie pozwoli na poprawę efektywności i trafności prowadzonego procesu rewitalizacji i restrukturyzacji likwidowanych kopalń węgla kamiennego.
EN
Activities connected with revitalization and restructuring of hard coal mines are carried out by Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. as the legal successor of previous mining operations. The process of the liquidation of mining plants requires a number of interrelated economic, environmental and legal factors that should be taken into account. The publication presents an analysis of the possibility of conducting unconventional activities so as to release the property of mining plants put into the liquidation. An opportunity for a new life for post - mining areas may be the production and storage of energy or the management of pumped water from liquidated mines. These activities are the response to the region’s needs and m ay initiate the development of non-mining activities in the restructured industrial facilities. Areas and problems were also indicated and their solution will improve the efficiency and accuracy of the process of revitalization and restructuring of liquidated hard coal mines.
EN
The Pilot Project of Energy Self-Sufficiency of the Pumping Station that Protects Neighboring Mining Plants Against Flooding
PL
Każdy projekt przechodzi różne fazy rozwoju oraz rozbudowy założonych celów i etapów. Zwykle zaczynamy od głównych idei, widzimy efekt końcowy, ale to dokładne skupienie się na danym elemencie doprowadza nas do uzyskania zamierzonych i mierzalnych efektów. Także i w tym projekcie nadszedł czas, żeby skupić się i rozwinąć prezentowany już temat z Etapu I, którym było zagospodarowanie przestrzeni bagażowej pojazdów na magazynowanie energii oraz zaprojektowanie szuflad na akumulatory. W Etapie III wracamy do problemu. Nareszcie szuflady z akumulatorami znajdą stabilne miejsce, dzięki zaprojektowanemu stojakowi na baterie.
PL
W celu zminimalizowania zużycia energii w sektorze budownictwa niezbędne są nowe rozwiązania. W artykule została przedstawiona koncepcja budynku z aktywną izolacją termiczną (ATI), która pozwala na systemowe podejście do obiektu jako kompleksowej technologii, a nie zbioru oddzielnych elementów. Wieloletnia eksploatacja systemu ATI w budynku zrealizowanym na Węgrzech pokazała jego skuteczność w minimalizacji zapotrzebowania na energię. Celem artykułu jest porównanie warunków klimatycznych na Węgrzech oraz w Polsce w celu implementacji technologii ATI do wznoszenia szkieletowych budynków drewnianych w naszym kraju.
EN
Minimising energy consumption in the building sector is a necessity. To achieve this, new solutions are needed. This paper presents the concept of an Active Thermal Insulation (ATI) building, which allows a systemic approach to the building as a unified technology rather than a collection of separate elements. The long-term operation of the ATI system, in a building completed in Hungary, has demonstrated its effectiveness in minimising energy demand. The aim of this paper is to compare the climatic conditions in Hungary and Poland for the implementation of ATI technology for timber frame buildings in Poland.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.