Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MathCAD program
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wstęp i cel: W pracy zamieszczono opis analityczny mocy pozornej zespolonej obwodów trójfazowych trójprzewodowych i czteroprzewodowych przy symetrycznym zasilaniu. W niniejszej pracy ograniczono się do analizy mocy wydzielanej w obwodach trójfazowych trójprzewodowych przy symetrycznym i niesymetrycznym obciążeniu. Celem pracy jest przedstawienie obliczania mocy czynnej, biernej i pozornej w układach trójfazowych trójprzewodowych przy niesymetrycznym obciążeniu w programie numerycznym MathCAD. Materiał i metody: Do opisu mocy pozornej zespolonej rozpatrywanych obwodów zastosowano napięcia i prądy fazowe i międzyfazowe. Obliczenia mocy czynnej, biernej i pozornej obwodu trójfazowego trójprzewodowego wykonano w programie numerycznym MathCAD. Wyniki: W analizowanym obwodzie trójfazowym trójprzewodowym ujęto moc pozorną zespoloną za pomocą napięć międzyfazowych i prądów przewodowych. Ponadto wyznaczono analitycznie moc czynną obwodu trójfazowego trójprzewodowego zgodnie z metodą Arona za pomocą dwóch watomierzy. Wnioski: Obliczona moc (czynna, bierna i pozorna) obwodu trójfazowego trójprzewodowego według metody Arona dla trzech różnych układów pomiarowych jest jednakowa.
EN
Introduction and aim: The paper contains an analytical description of the apparent power of three-phase three-wire and four-wire circuits with symmetrical power supply. This work is limited to the analysis of power emitted in three-phase three-wire circuits at symmetrical and asymmetrical load. The purpose of the work is to present the calculation of active, reactive and apparent power in three-phase three-wire systems at unbalanced load in the MathCAD numerical program. Material and methods: Phase and phase-to-phase voltages and currents were used to describe the apparent complex power of the circuits under consideration. Calculations of active, reactive and apparent power of a three-phase three-wire circuit were made in the MathCAD numerical program. Results: In the analyzed three-phase three-wire circuit, complex apparent power using phase-tophase voltages and line currents was included. In addition, the active power of the three-phase three-wire circuit was analytically determined according to Aron method using two wattmeters. Conclusion: The calculated power (active, reactive and apparent) of a three-phase three-wire circuit according to Aron method for three different measuring systems is the same.
PL
Wstęp i cel: W pracy przedstawiono opis i symulacje stanu nieustalonego w obwodzie elektrycznym szeregowym RLC. Pokazano zastosowanie metody równań różnicowych do rozwiązywania równania różniczkowego drugiego rzędu w programie MathCAD. Materiał i metody: W wyniku zastosowania metody równań różnicowych wskazano na możliwość przejścia od równań różniczkowych liniowych drugiego rzędu o stałych współczynnikach. Zastosowano metodę analityczno-numeryczną. W analizie numerycznej użyto program MathCAD. Wyniki: Otrzymano jednakowy kształt przebiegu krzywej prądu nieustalonego przy wyznaczaniu metodą równań różnicowych drugiego rzędu i równaniem różniczkowo-całkowym z wykorzystaniem przekształcenia odwrotnego Laplace’a. Ponadto otrzymane kształty prądów nieustalonych w rozpatrywanym obwodzie elektrycznym zweryfikowano w programie numerycznym PSpice Wniosek: Stosując zarówno metodę równań różnicowych i metodę przekształceń Laplace’a otrzymuje się jednakowe przebiegi prądu nieustalonego w funkcji czasu.
EN
Introduction and aim: Some description and simulation of the transient in RLC circuit have been presented in this paper. Also has been shown the application of the Laplace transform to solve the differential equation. Material and methods: By using the Laplace transformation to the option of the transition from linear differential equations of the second order with constant coefficients to the algebraic equations. The analytical and numerical methods have been used in the considerations. In numerical analysis, a reversed Laplace transform was applied by using the MathCAD program. Results: It has been obtained the same curve shape of the transient current at the determination by the second-order differential equation (classical solution) and the different-integral equation by using the inverse Laplace transform. In addition, the obtained shapes of transients in the considered electrical circuit were verified in the numerical program PSpice Conclusion: By applying both the Laplace transform method and the analytical method, the same transient currents are obtained as a function of time.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.