Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 411

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pumps
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
W polskim rynku oprócz instalacji gaśniczych zgodnych z normami europejskimi udział mają również instalacje projektowane zgodnie z wytycznymi VdS oraz NFPA. W artykule omówiono i porównano najważniejsze różnice w wymaganiach stawianych pompom przeznaczonym do ochrony przeciwpożarowej w instalacjach zgodnych z normami europejskimi oraz wymogami organizacji VdS, LPCB i FM.
EN
On the Polish market, in addition to fire extinguishing systems compliant with European standards, installations designed in accordance with the VdS and NFPA guidelines also have a stake. This article discusses and compares differences in the requirements for pumps for fire protection in installations compliant with the draft European standard and the requirements of VdS, LPCB and FM.
PL
W artykule scharakteryzowano zagadnienia techniczne związane z pompami przeznaczonymi do zasilania instalacji przeciwpożarowych. Omówiono podstawowe parametry pracy pomp oraz ich właściwości użytkowe, takie jak wysokość podnoszenia, natężenie przepływu, przepływ minimalny, mające istotny wpływ na dobór urządzeń w procesie projektowania instalacji ppoż.
EN
The article presents technical issues related to pumps supplying fixed firefighting systems. The basic parameters of the pumps operation and their useful properties, such as differential head, flow rate, minimum flow, having a significant impact on their selection for the fixed firefighting systems were discussed.
PL
Użytkownicy głębinowych ujęć wód [5] - szczególnie z wieloletnim doświadczeniem - wiedzą, jak trudno jest przewidzieć wystąpienie awarii studni, pompy lub silnika głębinowego podczas eksploatacji ujęcia. Zdarzenia te dotychczas mają głównie charakter nagły, a więc niespodziewany i wiążą się z koniecznością utrzymywania kosztownych rezerw.
PL
Użytkownicy głębinowych agregatów pompowych - szczególnie z wieloletnim doświadczeniem - wiedzą, jak trudno jest przewidzieć wystąpienie awarii pompy lub silnika głębinowego podczas eksploatacji ujęcia. Awaria, a więc zatrzymanie w funkcjonowaniu na skutek nagłego uszkodzenia, pociąga za sobą wiele komplikacji w dostawie wody z ujęcia i praktycznie wiąże się z natychmiastowym uruchomieniem kosztownych prac związanych z wymianą agregatu pompowego w studni. Stałe posiadanie dostępu do rezerwowych, głębinowych agregatów pompowych sprawia wiele kłopotów i niewątpliwie generuje spore koszty stałe dla użytkownika ujęć wód. Ważnym jest, by uszkodzony agregat pompowy zastąpić innym, sprawnym i właściwie dobranym do aktualnych i prognozowanych warunków eksploatacji studni na ujęciu. Z doświadczenia wynika, że często awaryjnie dobrany agregat pompowy nie zawsze spełnia wymogi optymalnego doboru parametrów, lecz po uruchomieniu jego pracy w studni likwiduje się zasadniczy problem w dostawie wody z ujęcia. Praktycznie wiadomo, że im większe różnice w parametrycznym niedostosowaniu agregatu pompowego do parametrów układu, tym większa stała strata energii w eksploatacji i większa możliwość wcześniejszego wystąpienia następnej awarii - tzw. pętla niezawodności.
PL
Diagnostyka techniczna jest działem w eksploatacji zajmującym się rozpoznawaniem stanu technicznego urządzeń w miejscu ich użytkowania, bez konieczności ich zatrzymywania w funkcjonowaniu i demontażu. W problematyce stanowiącej przedmiot diagnostyki można wyróżnić: - diagnostykę obiektową - jest to diagnostyka wykonywana dedykowanymi urządzeniami diagnostycznymi w systemie użytkowania;- diagnostykę zdalną - oceny parametrów pracy urządzeń wykonywane na modelach matematycznych odwzorowujących rzeczywisty stan ich eksploatacji;- diagnostykę parametryczną - wykonywana komputerowo w systemie kierowania.
PL
Podejmując decyzję o wyborze typu kanalizacji należy wziąć pod uwagę nie tyle najnowsze „mody na rynku”, ile rzetelne spojrzenie na realne potrzeby i uwarunkowania. Pod tymi pojęciami kryje się nie tylko sprzęt oraz zasoby które posiadamy, ale także warunki terenowe. Istotne jest czy teren na którym należy zaprojektować kanalizację jest płaski czy pofałdowany, czy woda gruntowa znajduje się płytko czy głęboko, czy zabudowa jest zwarta czy też rozproszona.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady doboru pomp o identycznych i różnych parametrach, pracujących w typowych układach kanalizacji ciśnieniowej. W zaprezentowanej analizie porównano pod względem zapotrzebowania na energię elektryczną pompownię z dwiema różnymi pompami pracującymi z typowymi charakterystykami sieci kanalizacyjnej. Przedstawiono zmiany parametrów pracy identycznych pomp w zależności od liczby równocześnie załączonych urządzeń przy współpracy równoległej dla dwóch różnych sieci kanalizacyjnych. Podano przykłady poprawnego wymiarowania walcowych i prostokątnych pompowni pod względem warunków hydraulicznych oraz właściwego rozmieszczenia pomp zatapialnych w studni zbiorczej.
EN
The article presents basic principles for the selection of pumps, with identical and different working parameters in a typical sewage systems. The presented analysis compares, in terms of demand for electricity, pumping station with two pumps operating with different types of characteristics of the sewage system. Variability of operating parameters of individual identical pumping stations and pumps, depending on the number of attached devices simultaneously (in cooperation with parallel) for two different sewage systems is presented. Examples of dimensioning of cylindrical and rectangular pumping station in terms of hydraulic conditions and the proper location of submersible pumps in wells are shown.
8
Content available remote Pompy stosowane w inżynierii bezwykopowej : technologie wiertnicze
PL
Pompy należą do najbardziej rozpowszechnionych maszyn roboczych, stosowanych w wielu gałęziach przemysłu, w tym także w sektorze budowy rurociągów. Rozwój technologii wiertniczych podtrzymuje duży popyt na urządzenia pompowe różnego typu. Wzrasta zainteresowanie nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, mającymi zapewnić większą niezawodność działania i postęp w zakresie mierzonych parametrów pracy. Specyfika wierceń HDD czy mikrotunelowania zmusza użytkowników do dokonania optymalnego wyboru pompy lub agregatu pompowego. Selekcji dokonuje się w kontekście wymagań technologicznych procesu, w ramach którego pompa ma zostać wykorzystana.
EN
Pumps are some of the most common working machines used in many industries, including the pipeline construction sector. The development of drilling technologies sustains the demand for pump devices of various types. There is a growing interest in new construction solutions which are to ensure greater operational reliability and progress in terms of work parameters measurement. The characteristics of HDD drilling or microtunneling force the users to make an optimal choice of pump or pump aggregate. The selection is carried out in the context of the technological requirements of the process the pump is to be used in.
EN
The article presents a mathematical description of compression process in a pump and an original concept to increase efficiency in this process.
PL
Okazuje się, że popularne patyczki higieniczne, z watą na obu końcach, do czyszczenia uszu, blokują i uszkadzają pompy w oczyszczalni ścieków! Doniósł o tym łódzki „Express Ilustrowany” (1), w artykule pt. „Patyczki higieniczne uszkadzają pompy”, z nadtytułem „Lądują w sedesie zamiast w śmieciach”. Jak powiedział reporterowi „Expressu” zastępca dyrektora Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi ds. marketingu, Rocznie patyczki doprowadzają do około stu awarii pomp, koszt ich naprawy szacujemy na 300–400 tys. zł. Dzieje się tak, bo wielu łodzian wrzuca zużyte patyczki do sedesu. Stamtąd płyną rurami do kolektora, a w końcu trafiają do GOŚ. W oczyszczalni ścieki są m.in. cedzone na kratach, które wyłapują zanieczyszczenia, niestety patyczki są tak małe, że wiele z nich przelatuje przez kraty i wpada do wnętrza pomp. Wtedy dochodzi do awarii. Pompy trzeba naprawiać i czyścić ręcznie, co opóźnia i zarazem podnosi koszt oczyszczania.
PL
Dążenie do ograniczenia zużycia energii, wysokie wymagania dotyczące niezawodności i długowieczności urządzeń powodują, iż na naszym rynku oprócz klasycznych pompowni coraz częściej projektowane są tłocznie. Tłocznia ścieków jest hermetycznym systemem pompowym, pozwalającym na separację części stałych zawartych w ściekach przed dopłynięciem ścieków do układu pompowego.
PL
Tradycja zobowiązuje. Sulzer, firma o ponad stuletniej tradycji, konsekwentnie wprowadza rozwiązania wyznaczające kierunki rozwoju pomp, układów napowietrzania, dmuchaw promieniowych oraz mieszadeł. Po rozszerzeniu w 2009 roku zakresu produkcji o urządzenia ABS, proponujemy najnowocześniejsze i najbardziej energooszczędne pompy z silnikami o klasie sprawności IE3 mieszadła wolnoobrotowe XSB, mieszadła o wale pionowym Scaba, drobnopęcherzykowe systemy napowietrzania oraz dmuchawy promieniowe HST. To właśnie dmuchawy doskonale ilustrują jak innowacje firmy Sulzer wpływają na rozwój branży. Gdy w 1996 firma HighSpeedTech Oy pokazała dmuchawy promieniowe regulowane jedynie prędkością obrotową, wszyscy pozostali producenci negowali to rozwiązanie. Po osiemnastu latach, gdy produkt uzyskał „pełnoletniość”, wszyscy sceptycy z Danii, Niemiec, US Korei, oferują dmuchawy pracujące w technologii, którą proponuje SULZER. Dziękujemy im za docenienie naszej pracy.
PL
Układy pompowe w wodociągach i energetyce zbudowane kilkadziesiąt lat temu w wielu przypadkach projektowane były na wydajności znacznie wyższe od aktualnych potrzeb. Z tego powodu sprawność pracujących w nich zespołów pompowych jest często niska, co nie wynika jedynie z ich stanu technicznego, lecz głównie z pracy poza optymalnym zakresem. Ograniczenie zużycia energii w takich przypadkach można uzyskać przez wymianę zespołów pompowych, ich modernizację lub zastosowanie nowoczesnych metod regulacji. W referacie omówiono przypadki tego rodzaju działań w zakresie pompy zasilającej kocioł oraz pompowni wodociągowych.
EN
Pumping systems in power and water supply industry constructed in the past in many cases were designed for capacities exceeding current requirements. For that reason the efficiency of pump sets operating in those systems is often low, which results not only from the poor technical condition but, first of all, from operating outside the optimal range. Energy savings in such cases can be obtained by replacement of the pumps sets, its modernization or application of modern control methods. Examples of such cases are presented in the paper concerning water supply pumping stations and boiler feeding pump.
PL
Dobór pomp odpowiednio do zadanych parametrów pompowni i praca w zakresach najwyższej sprawności.
PL
Wyznaczanie sprawności pomp jedno i wielostopniowych na podstawie rozporządzenia Unii Europejskiej. Obliczone sprawności normowych pomp jednostopniowych dla wartości MEI 0,1 i 0,4. Dyskusja problemu.
EN
EU regulations, rules of calculation, results.
PL
Ocena sprawności układów zasilania w praktyce eksploatacyjnej i sposoby poprawy – dobór sprawniejszej pompy, wybór układu 100% zamiast 2x50% , lepszy nadzór i regulacja.
EN
Efficiency of pumps in practice, main actions for higher effectiveness.
PL
Omówienie typowego schematu oczyszczalni, zadań i rodzajów pomp w technologii.
PL
Blokowanie przez materiały włókniste i sposoby zapobiegania stosowane w konstrukcjach pomp wirowych.
PL
Porównanie metod i szersze omówienie metody natężeniowej. Zestawienie wyników badania kilku różnych pomp. Omówienie warunków badań i zalecenie stosowania metody natężeniowe.
EN
Testing, results and conclusions.
PL
Zmniejszenie energochłonności procesów produkcyjnych ma na całym świecie priorytetowe znaczenie. Praca przepompowni, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków i ciepłowni miejskich wiąże się z zastosowaniem pomp, wśród których najbardziej rozpowszechnionymi są pompy wirowe. W instalacjach tych występują duże straty, które należy eliminować, aby uzyskać większą efektywność energetyczną. W artykule przedstawiono rodzaje strat występujące w instalacjach pompowych i wprowadzono pojęcie efektywności energetycznej oraz możliwość jej zwiększenia. Kryteria doboru pompy omówiono na podstawie przebiegu charakterystyk: przepływu, poboru mocy oraz sprawności z uwzględnieniem zmian parametrów obiektu pompowego. Dotyczy to dobowych lub sezonowych zmian statycznej wysokości podnoszenia oraz zmian wydajności obiektu. Ponadto zamieszczono przykład instalacji pompowej zastosowanej w rzeczywiście istniejącej elektrociepłowni.
EN
Reducing the energy consumption of production processes has priority meaning worldwide. Work of the pump station, water systems and sewer, sewage treatment plant and municipal thermal power stations are being combined with applying pumps, amongst which the most spread there are rotary pumps. Heavy losses should be eliminated are appearing in these installations in order to get the greater energy efficiency. The article presented loss of energy appearing in pump installations and implemented the concept of energy efficiency and the possibility of its increase. Pump selection criteria are discussed on the basis of the course of characteristics: flow, power consumption and performance, the power consumption and the efficiency including changes of parameters of the pump object. This applies to daily or seasonal changes in static head and changes in building performance. In addition, pump system is an example used in actually existing Power plants.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.