Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono metodę opracowania modelu symulacyjnego układu sterowania piecem indukcyjnym z wykorzystaniem symulacji komputerowej w programie MATLAB®-Simulink. Zastosowano algorytmy regulatorów PID oraz pPI. Istotę działania modelu układu sterowania zilustrowano na schematach blokowych. Dokonano oceny jakości sterowania z wykorzystaniem wskaźników całkowych. Poddano analizie wyniki symulacji komputerowej modelu układu sterowania.
EN
The paper presents a method of development of a simulation model of the induction furnace control system, using a computer simulation in MATLAB®-Simulink program. Algorithms controls PID and pPI were used. The essence of the model of the control system is illustrated in the block diagrams. The quality of control was evaluated using integral indicators. Results of the computer simulation model of the control system were analyzed.
2
Content available remote Zastosowanie naturalnej luminescencji do oceny jakości węgla kamiennego
PL
W pracy podjęto próbę określenia możliwości wykorzystania zjawiska naturalnej luminescencji materii do oceny jakości węgla kamiennego. Do eksperymentu użyto stacji pomiarowej wyposażonej w fotopowielacz do identyfikacji fotonów emitowanych przez optycznie wzbudzoną materię. Proces pomiaru liczby emitowanych fotonów przeprowadzono automatycznie, z użyciem środowiska programistycznego LabView. Odnotowano różnicę w liczbie fotonów w wybranym sortymencie węgla. Zaobserwowano, że istnieje praktyczna możliwość różnicowania sortymentu węgla kamiennego pod względem poziomów emisji fotonów.
EN
The research attempts to determine the possibility of using the phenomenon of natural luminescence of matter to evaluate the quality of coal. For the experiment, a measuring station equipped with a photomultiplier was used to identify photons emitted by optically piqued matter. The process of measuring the number of photons emitted was performed automatically, to which the LabView programming environment was used. There was a difference in the number of photons within the tested groups of coal. It has been observed that there is a practical possibility of differentiating matter in terms of photone emission levels.
3
Content available remote Modulacja szerokości impulsu PWM w sterowaniu automatycznym
PL
W pracy przedstawiono problematykę modelowania i stosowania modulacji szerokości impulsów PWM dla automatycznego sterowania procesami. W programie Matlab-Simulink opracowano model układu sterowania z zastosowaniem tej metody dla pieca indukcyjnego, następnie przeprowadzono symulację komputerową, która pozwoliła wstępnie ocenić jakość sterowania dla metody PWM i regulatora PID. Ponadto przedstawiono również możliwości stosowania PWM w sterowaniu procesami z zastosowaniem programowalnych sterowników logicznych PLC.
EN
The paper presents the problem of modeling and application of pulse width modulation PWM for automatic process control. In the program Matlab-Simulink model was developed control system using this method for an induction furnace followed by computer simulation that allowed prejudge the quality control method for a PWM, and the PID controller. In addition, the possibility of using PWM in process control using PLC programmable logic controllers is also presented.
EN
Electrical conductivity is an important electrical parameter of the substance, by which you can identify its quality characteristics. Determining the admittance of the substance is crucial. Admittance of the substance as an active element depends on its chemical composition, temperature, voltage that is applied to the measuring circuit and the frequency of the measuring signal. In this regard, it is advisable to carry out a series of experimental tests to determine the effect of these parameters on the admittance of the substance. The object of research is water from different sources of centralized drinking water supply. For theoretical analysis of admittance, water is seen as a multi-element two-terminal, placed in the electric circuit of alternating current. To reduce the methodological error, active and reactive components of electrical conductivity were researched in different frequencies ranges (from 50 Hz to 100 kHz). Investigation of the temperature dependence showed that the active and reactive components of the electrical conductivity are temperature dependent, but the reactive component is less sensitive to change. The dependence of the admittance of the frequency at different levels of the test signal is investigated. The article presents the graphical specification of changing admittance at the change of frequency, at different levels of the test signal. Also, the dependencies of active and reactive components were studied of the electrical conductivity of drinking water from changing test signal U at different frequencies.
PL
Wykorzystanie mikrofal do eliminacji systemów biologicznych jest możliwe i korzystne z ekologicznego punktu widzenia. W przeprowadzonym doświadczeniu pozwoliło wyeliminować rośliny konkurencyjne pozwalając na optymalny rozwój roślin uprawnych. Barierą we wprowadzeniu takiego rozwiązania na skalę przemysłową pozostaje duże zużycie energii w czasie trwania procesu oraz długi czas ekspozycji organizmu na promieniowanie.
EN
The use of microwaves to eliminate biological systems is feasible and beneficial from an environmental point of view. The experiment has demonstrated that microwave radiation helps eradicate competing plants, thereby enabling the optimal growth of cultivated plants. However, the high energy consumption during the process, and the prolonged exposure of the body to the radiation of 0.000158 m/s remain the main barriers to implementing this solution on an industrial scale.
6
Content available remote Wpływ zmiennego pola elektromagnetycznego na wzrost drożdży Yarrowia lipolytica
PL
W badaniach wykorzystano drożdże Yarrowia lipolytica. Drożdże hodowano na pożywce płynnej YPD, w kolbach na wytrząsarce w temperaturze 28oC, przy 180 rpm. Próbki poddano oddziaływaniu zmiennego pola elektromagnetycznego w czasie 30 – 180 minut, stosując różne natężenia pola (20 mT, 40 mT, 70 mT, 90 mT), przy częstotliwości 50 Hz. Hodowlę prowadzono przez 120 godzin, dokonując pomiaru zmętnienia w skali McFarlanda co 12 godzin. We wszystkich wypadkach przypadkach wzrost drożdży był większy niż w próbce kontrolnej. Dodatkowo przy oddziaływaniu pola o wartości 40 mT, 70 mT i 90 mT maksymalne przyrosty biomasy następowały w 84 godzinie hodowli i były szybsze niż w próbce kontrolnej i przy oddziaływaniu pola 20 mT. Największy wpływ pola magnetycznego na wzrost drożdży obserwowano przy wartości 70 mT.
EN
The study used the yeast Yarrowia lipolytica. Yeast were grown in YPD liquid medium in shake flasks at 28 ° C, 180 rpm. The samples were exposed to an alternating electromagnetic field for 30 - 180 minutes, using different field strengths (20 mT, 40 mT, 70 mT, 90 mT) at a frequency of 50 Hz. They were maintained for 120 hours, measuring the McFarland turbidity every 12 hours. In all cases where yeast growth was higher than in the control sample. In addition, the impact on the field of 40 mT, 70 mT and 90 mT maximum growth of biomass followed in 84 hrs of culture, and were faster than in the control sample and the impact field 20 mT. The greatest influence of magnetic field on growth of yeast was observed at a value of 70 mT.
PL
W światowym przemyśle spożywczym Pulsacyjne Pola Elektryczne (PEF) stają się jedną z najpopularniejszych metod konserwacji płynnych produktów spożywczych. Efektywność stosowania PEF (tj. inaktywacja drobnoustrojów) jest wyższa jeżeli produkty, w ramach tzw. „teorii płotkowej”, poddaje się również oddziaływaniom innych metod takich jak: impulsy światła wysokiej intensywności (HILP), promieniowanie UV, mikrofiltracja membranowa, „średnia temperatura” lub dodatek głównie naturalnych substancji. W naszej pracy przedstawiliśmy przykłady takich „płotkowych metod” z wykorzystaniem PEF w odniesieniu do soku jabłkowego, mleka, płynnej masy jajowej oraz innych płynnych produktów.
EN
Pulsed Electric Fields (PEF) become one of the most popular unconventional preservation method in the world food industry. Efficiency of PEF treatment (i.e. inactivation of microorganism) is higher when liquid food is treated also by other methods like high intensity light pulses (HILP), ultraviolet (UV), membrane microfiltration, mild temperature treatment or addition of mainly natural substances (in the framework of so called “hurdle theory”). Examples of such “hurdle methods” combined with PEF on apple juice, milk, liquid whole egg (LWE) and other liquid food products were presented in our paper.
8
Content available remote Sterowanie piecem indukcyjnym do laboratoryjnego spalania biomasy
PL
W pracy przedstawiono koncepcję modernizacji pieca indukcyjnego przeznaczonego do laboratoryjnego spalania biomasy. Polegała ona na zastosowaniu programowalnego sterownika logicznego (PLC) do sterowania temperaturą spalania próbek biomasy. Opracowano jeden główny program sterujący, składający się z kilku podprogramów. Wyniki testów laboratoryjnych potwierdziły skuteczność funkcjonowania w/w systemu sterowania piecem indukcyjnym.
EN
The paper presents the concept of modernization of the induction furnace designed for laboratory biomass combustion. This entails the use of a programmable logic controller (PLC) to control the combustion temperature of samples of biomass. Developed one of the main control program, consisting of several sub-schemes. Results of laboratory tests have confirmed the effectiveness of w / w induction furnace control system.
PL
Z wykonanych analiz wynika, że badana siłownia fotowoltaiczna w okresie od listopada do lutego wygenerowała 290 kWh energii elektrycznej co stanowi ok. 8% rocznej produkcji energii. Najwięcej energii (2,4MWh) zostało natomiast wytworzonej w okresie od kwietnia do sierpnia a jej udział stanowił aż 70% pozyskanej energii w okresie rocznym. W celu opracowania zależności wiążących wydajności poszczególnych systemów fotowoltaicznych (mono i polikrystalicznych oraz amorficznych) opracowano w programie Statistica modele regresyjne, dla których zmiennymi wejściowymi było natężenie promieniowania słonecznego oraz temperatura pracy paneli.
EN
From the studies conducted so that the test fitness photovoltaic period from November to February has generated 290 kWh of electricity which is approx. 8% of the annual energy production. Most energy (2,4MWh) were produced while in the period from April to August and its share made up 70% of the energy acquired during the year. In order to develop depending on the binding efficiency of each photovoltaic systems (mono and polycrystalline and amorphous) was developed in the program Statistica regression models for which the input variables was the intensity of solar radiation and the operating temperature of the panels.
PL
W pracy przedstawiono metodę opracowania modelu symulacyjnego układu sterowania piecem indukcyjnym z wykorzystaniem symulacji komputerowej w programie MATLAB®-Simulink. Zastosowano algorytmy regulatorów PID oraz neuronowo-rozmytego (model Takagi- Sugeno). Istotę działania modelu układu sterowania zilustrowano na schematach blokowych. Dokonano oceny jakości sterowania z wykorzystaniem wskaźników całkowych. Analizowano wyniki symulacja komputerowej modelu układu sterowania.
EN
The paper presents a method of development of a simulation model of the induction furnace control system, using a computer simulation in MATLAB®-Simulink program. Algorithms controls PID and neuro-fuzzy (Takagi-Sugeno model) were used. The essence of the model of the control system is illustrated in the block diagrams. The quality of control was evaluated using integral indicators. Results of the computer simulation model of the control system were analyzed.
PL
W artykule przedstawiono założenia projektowe dla systemu automatycznego przezbrajania stanowiska pakowania robotem przemysłowym. Przez przezbrojenie rozumiana jest automatyczna zmiana podciśnienia chwytaka w funkcji masy przenoszonego detalu. Skonstruowano stanowisko badawcze z systemem pomiarowym. Dla omówienia właściwości dynamicznych obiektu określono charakterystykę skokową. Projektowany system opisano za pomocą symulacyjnego modelu transmitancyjnego. W środowisku MATLAB/Simulink przeprowadzono symulację komputerową, w wyniku której dobrano nastawy dla regulatora sterującego procesem. Symulacja sprzętowa prototypu układu automatycznego sterowania podciśnieniem chwytaka robota przemysłowego, w ogólnym ujęciu potwierdziła poprawność założeń projektowych.
EN
The design intent for the system of automatic changeover position packing industrial robot. By retrofitting is understood here automatic change vacuum gripper as a function of the weight of the workpieces. Constructed test stand of the measuring system. For the determination of dynamic properties of the object removed step response. The designed system are described simulation transmittance model. The program MATLAB/Simulink was carried out computer simulation, a result of which the setting were selected for the control of the control process. Simulation of a hardware prototype of the automatic control of the vacuum gripper of an industrial robot, in broad terms reaffirmed the correctness of project assumptions.
12
Content available remote Konstrukcja i analiza modelu symulacyjnego układu sterowania piecem indukcyjnym
PL
W pracy przedstawiono metodę opracowania modelu symulacyjnego układu sterowania piecem indukcyjnym z wykorzystaniem symulacji komputerowej w programie MATLAB®-Simulink. Istotę działania modelu zilustrowano na schematach blokowych. Omówiono wykorzystanie charakterystyki dynamicznej obiektu regulacji w aspekcie określenia stopnia niedoskonałości modelu. Analizowano wyniki symulacja off-line modelu układu sterowania.
EN
The paper presents a method to develop a simulation model induction furnace control system using a computer simulation in MATLAB®- Simulink program. The essence of the model is illustrated in the block diagrams. Were discussed use of the dynamic characteristics of the control object in terms of determining the degree of imperfection of the model. Results were analyzed off-line simulation model of the control system.
13
Content available Pomiar objętościowego natężenia przepływu mleka
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą pomiaru poziomu mleka w kolumnie autonomicznego aparatu udojowego, jako wymierną informację o chwilowym objętościowym natężeniu wypływu mleka ze strzyka wymienia krowy. Badania laboratoryjne przeprowadzono z wykorzystaniem trzech różnych czujników poziomu cieczy. Opracowano prototypy dwóch wersji rezystancyjnych układów pomiaru poziomu cieczy, których działanie porównano z czujnikiem Sensortechnic – CLC100. Wybrana metoda pomiarowa może być stosowana w bioinżynierii zwierząt; pozwoli dodatkowo na pomiar przewodności elektrycznej mleka. Ta wielkość fizyczna pozwala wykryć przypadki kliniczne u poszczególnych zwierząt w stadzie. Na podstawie informacji o poziomie mleka w kolektorze, w bloku funkcyjnym zaprogramowanym w sterowniku logicznym, obliczane jest chwilowe objętościowe natężenie wypływu mleka z ćwiartki gruczołu mlekowego krowy. Precyzyjny pomiar tej wielkości umożliwia sterowanie parametrami doju maszynowego krów, dopasowanymi do każdego strzyka wymienia krowy, z uwzględnieniem cech osobniczych w zakresie oddawania mleka.
EN
The peper presents a comparative analysis measuring the level of milk in the column autonomous milking cluster, as tangible information about the momentary volume flow of milk outflow from a teat of a cow. Laboratory tests were carried out for the three liquid level sensors. Prototypes of two versions of the resistive circuits liquid level developed, whose function was compared with a sensor sensortechnic – CLC100. The chosen method of measurement is related to the bioengineering of animals, will also allow for the measurement of electrical conductivity of milk. This physical quantity enables to detect the clinical cases in individual animals in the herd. On the basis of information on the level of milk in a collector, function block programmed logic controller, the instantaneous volumetric flow of milk from the udder quarters of a cow is calculated. Precise measurement of this quantity allows one to control the parameters of machine milking cows, matched to each teat of the cow, taking into account ontogenetic differences in the putting milk.
EN
The objective of the paper was to verify the structure of the system for regulation and stabilization of absolute pressure, which supplies the autonomous milking unit. The described milking unit constitutes a modern technical solution which enables separation of suction pressure from the transporting one; moreover it enables measurement of the volumetric intensity of milk outflow from the cow udder quarter. The scope of the paper included: construction of the pneumatic supply system of the milking machine, development of the concept of control system, programming a PLC controller for the accepted control algorithm (basing on the previous scientific research of authors) and verification of the system operation on the laboratory stand. The main element of the control system is a microprocessor controller, where an algorithm of suction pressure control was implemented with the use of fuzzy logic; all calculations used for controlling this size are executed there. Results of the experimental research allowed a positive assessment of the described technical solution. The structure needs to be verified in milking conditions, however, research works emphasised positive effects with regard to stabilization of pressure supplied under a teat.
PL
Celem pracy była weryfikacja konstrukcji układu regulacji i stabilizacji ciśnienia bezwzględnego, zasilającego autonomiczny aparat udojowy. Opisywany aparat udojowy stanowi nowatorskie rozwiązanie techniczne, umożliwiające odseparowanie ciśnienia ssącego od transportowego, ponadto umożliwia pomiar objętościowego natężenia wypływu mleka z ćwiartki wymienia krowy. Zakres pracy obejmował: budowę pneumatycznego układu zasilającego aparat udojowy, opracowanie koncepcji systemu sterowania, zaprogramowanie sterownika PLC dla przyjętego algorytmu sterowania (bazującego na wcześniejszych badaniach naukowych autorów) oraz weryfikację pracy systemu na stanowisku laboratoryjnym. Głównym elementem układu regulacji jest sterownik mikroprocesorowy, w którym zaimplementowano algorytm regulacji ciśnienia ssącego, korzystając z logiki rozmytej; w nim realizowane są wszystkie obliczenia wykorzystane na użytek sterowania tą wielkością. Wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych pozwoliły na pozytywną ocenę opisywanego rozwiązania technicznego. Konstrukcja wymaga weryfikacji w warunkach doju, jednak prace badawcze uwidoczniły pozytywne efekty w zakresie stabilizacji ciśnienia dostarczanego pod strzyk.
PL
Przedstawiono innowacyjne stanowisko badawcze, umożliwiające: ocenę efektywności systemów automatycznej identyfikacji w logistyce oraz prowadzenie dalszych prac naukowych nad wdrażaniem technologii EAN i RFID w inżynierii rolno-spożywczej. Stanowisko weryfikowano laboratoryjnie poprzez realizację funkcji przyjęcia towaru do magazynu z wykorzystaniem urządzeń stosowanych w technologiach EAN i RFID. Na podstawie badań stwierdzono, że RFID posiada znacznie większą szybkość identyfikacji niż EAN. Ponadto technologia RFID dedykowana jest wszędzie tam, gdzie oczekiwana jest jednoczesna identyfikacja różnych kodów. Obydwie technologie umożliwiają realizację zautomatyzowanego procesu magazynowania i dystrybucji towarów pochodzenia rolno-spożywczego, dodatkowo RFID umożliwia wprowadzanie danych do kodu w trakcie procesu logistycznego.
EN
Innovative test rigs were presented. It enables: assessment of efficiency of automatic identification systems in logistics and carrying out further scientific works concerning implementation of EAN and RFID technology in agro-food engineering. The test rigs was verified by laboratory means through execution of the function of receiving goods for storage with the use of devices applied in EAN and RFID technologies. Based on the tests, it was stated that RFID has considerably higher speed of identification than EAN. Moreover, RFID technology is dedicated where simultaneous identification of various codes is expected. Both technologies enable execution of the automatized process of storing and distribution of agri-food goods, additionally RFID enables introduction of data to the code during the logistic process.
PL
Przedstawiono zrobotyzowane stanowisko badawcze z chwytakiem podciśnieniowym do analizy procesu pakowania. Wykorzystano dwa rodzaje przyssawek, Piab BX 52P i Piab F50-2. Na podstawie badań dla procesu pakowania kartonowych opakowań zbiorczych ustalono relacje pomiędzy parametrami, tj.: podciśnieniem, prędkością roboczą robota i masą opakowań. Stwierdzono, iż dla procesu pakowania opakowań o masie 0,25 kg właściwe podciśnienie powinno wynosić 0,4 bar, natomiast dla opakowań o masie 0,5 i 1 kg powinno być równe 0,6 bar. Analizowano także wpływ odległości między opakowaniami w położeniu początkowym na przebieg procesu pakowania. W tym przypadku najlepszy rezultat uzyskano stosując odległość równą 15 mm.
EN
A robotic test rigs with vacuum gripper for analysis of the packing process was presented. Two types of vacuum cups were used, Piab BX 52P and Piab F50-2. Based on the research for the packing process of cardboard packages, relations between parameters were determined, i.e. negative pressure, working speed of a robot and weight of packages. It was determined that for the process of packing 0.25 kg packages, a proper negative pressure should be 0.4 bar, whereas for 0.5 and 1 kg packages should be equal to 0.6 bar. The maximum working speed of a robot, which ensured proper execution of the packing process was 80%. Moreover, impact of the distance between packages in the initial location on the course of packing process was analysed. In this case, the best results were obtained with the use of 15 mm distance.
PL
Celem pracy było sformułowanie założeń i konstrukcja układu regulacji i stabilizacji ciśnienia bezwzględnego, zasilającego autonomiczny aparat udojowy. Układ ten może być również stosowany w innych rozwiązaniach bazujących na tzw. doju ćwiartkowym, ale musi być spełniony warunek, że ciśnienie ssące jest dostarczane indywidualnie do każdego kubka obsługującego ćwiartkę wymienia. Zakres pracy obejmował: opracowanie koncepcji systemu sterowania, budowę rzeczywistego obiektu, zaprogramowanie sterownika PLC dla przyjętego algorytmu sterowania (bazującego na wcześniejszych badaniach naukowych autorów) oraz weryfikację pracy systemu na stanowisku laboratoryjnym. Głównym elementem układu regulacji jest sterownik mikroprocesorowy, w którym zaprogramowano algorytm regulacji ciśnienia, korzystając z logiki rozmytej. Wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych pozwoliły na pozytywną ocenę opisywanego rozwiązania technicznego.
EN
The objective of the paper was to formulate and construct the control and stabilization system of absolute pressure, supplying autonomous milking unit. This system may also be used in different solutions basing on the so-called quarter milking, however, one requirement must be met - suction pressure is individually supplied to each cup operating a quarter of an udder. The scope of the paper included: developing the concept of the control system, construction of a real facility, programming PLC controller for the accepted control algorithm (basing on the previous scientific research of authors) and verification of the system operation on the laboratory stand. The main element of the control system is a microprocessor controller, where algorithm of pressure control, with the use of fuzzy logic, was programmed. Results of the experimental research allowed a positive assessment of the described technical solution.
PL
W pracy przedstawiono problematykę sterowania parametrami pulsacji w doju maszynowym krów i omówiono najważniejsze zadania pulsatora. Celem pracy było zaprogramowanie na sterowniku PLC (programowalny sterownik logiczny) funkcji pulsatora, którego parametry mogą być dynamicznie modyfikowane w zależności od natężenia wypływu mleka ze strzyka wymienia krowy. Przedstawiono system sterowania pulsacją ciśnienia w komorze międzyściennej kubka udojowego w maszynowym doju krów, wykonany z wykorzystaniem sterownika PLC. Opracowano algorytm działania układu pulsacji i na jego podstawie zaprogramowano sterownik PLC. Każda faza doju, wyodrębniona w algorytmie, charakteryzuje się innymi warunkami i sposobem prowadzenia. Wskazano, że konieczne jest, aby w czasie rzeczywistym mierzyć natężenie wypływu mleka ze strzyka i obserwować jego trend zmian, gdyż są to podstawowe informacje o danej fazie doju i poprawności jego przebiegu. Przetestowano działanie programu sterującego na sterowniku Moeller XC-CPU 101. Badania wykazały poprawność logiki programu oraz dużą szybkość jego wykonywania. W podsumowaniu wskazano na możliwość wykorzystania sterowników PLC do sterowania procesem maszynowego doju krów. Opisane rozwiązanie techniczne stanowi jeden z etapów budowy mikroprocesorowo sterowanego autonomicznego aparatu udojowego w ramach projektu realizowanego w Katedrze Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
EN
Paper contains an introduction to problem of steering the pulsation parameters in machine milking of the cows, and describes the most important pulsator tasks. The study aimed at programming on the PLC (programmable logic controller) pulsator functions, whose parameters could be dynamically modified depending on the flow rate of milk from teats of cow's udder. Steering system of pressure pulsation in the inter-wall chamber of cow milking machine, implemented with a PLC, was presented. An algorithm of functioning pulsation system was developed, and on that basis a PLC controller was programmed. Each milking phase, separated in algorithm, was characterized by different conditions and manner of operation. The necessity was indicated to measure in real-time the rate of milk flow from teat and to watch trends of its changes, since these are the basic information on given milking phase and correctness of its course. Functioning of the steering programme was tested on the Moeller XC-CPU 101 controller. The pilot tests showed correctness of programme logics and speed of its implementation. In the summary it was indicated a possibility of PLC process control in machine milking of cows. Described technical solution makes one of stages in building an autonomous, microprocessor controlled cluster of milking machine, under the project realized by the Department of Energy and Process Control for Agriculture, Agricultural University of Cracow.
PL
W pracy przedstawiono problematykę komunikacji nadrzędnego systemu sterowania, zaprogramowanego w Wonderware InTouch, z programem sterującym autonomicznym aparatem udojowym za pośrednictwem sterownika PLC. System sterowania bazuje na sterowniku modułowym Moeller XC-CPU 101. Sterownik ten komunikuje się z aplikacją wizualizacji, sprawującą nad nim nadrzędną kontrolę za pomocą serwera Gateway i protokołu DDE. System komunikacji umożliwia wprowadzanie niekonwencjonalnych algorytmów sterowania autonomicznym aparatem udojowym (m.in. w programie Matlab).
EN
Paper discussed communication issues of the parent control system, programmed in Wonderware In Touch, with the autonomous programme controlling milking apparatus by means of the PLC. The control system is based on a Moeller XC-CPU 101 modular driver. This driver communicates with the application of parent exercising control over it through the Gateway Server and DDE. The present communication system makes possible an introduction of unconventional control algorithms developed, to steering of the autonomous milking apparatus, among others in the Matlab programme.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję systemu kontrolno-pomiarowego zastosowanego w autonomicznym aparacie udojowym (AAU). Głównym zadaniem tego systemu jest konwertowanie sygnałów pomiarowych pochodzących z różnego typu czujników i przetworników pomiarowych na standardy wejść sterownika PLC oraz realizacja komunikacji pomiędzy autonomicznym aparatem udojowym a czujnikami pomiarowymi i urządzeniami wykonawczymi. Zakres prac obejmował opracowanie koncepcji systemu pomiarowego, wykonanie elektronicznego koncentratora sygnałów pomiarowych i wykonawczych, weryfikację poprawności działania tego systemu na autonomicznym aparacie udojowym. Wykazała ona, że system zasilania czujników pomiarowych i elementów wykonawczych poprawnie realizuje swoje zadania oraz zapewnia odpowiednią dynamikę pomiaru, przesyłania oraz rejestracji sygnałów z AAU.
EN
The work presents a concept of the control-measurement system in the autonomous milking unit (AAU). The main task of this system is converting measurement signals which come from different types of sensors and measurement converter into input standards of PLC driver and performance of communication between autonomous milking unit and measurement sensors and performing devices. The scope of work covered preparation of the measurement system concept, making an electronic concentrator of measurement and performance signals, verification of performance correctness of this system in an autonomous milking unit. It proved that the system of supplying measurement sensors and performance elements correctly carries out its tasks and ensures a proper dynamics of measurement, transfer and signals recording from AAU.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.