Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 401

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
EN
Idea to travel faster and faster is as old as human civilization. Different ways were used to move from point to point over centuries. The railways, cars, air-plains and rockets were invented. Each of them have limitations and advantages. Therefore, people always look for other, better solutions. One of them is “vacuum rail” moving inside a tube, known also as a Hyperloop. The number of problems to be solved is extremely high. This paper is devoted to civil engineering problems only e.g. viaducts, tunnels, stations. It is necessary to consider the kind of sub- and superstructure supporting the tube, influence of changes of ambient temperature and solar radiation, the way to ensure safety and structural integrity of the structures in case of fire, decompression of a structural tube and air-tightening, occurrence of accidents etc. Taking into account the fact that bridge and tunnel standards do not include information relating to above mentioned problems it is interesting to determine rules for design, construction and maintenance of such structures.
PL
Człowiek od zawsze przemieszczał się z miejsca na miejsce. Zawsze chciał robić to jak najszybciej. Dlatego wymyślił koło. Potem zastosował je w wozach, pociągach i samochodach. W miedzyczasie rozwinął konstrukcje pływające, a od przeszło stu lat unosi się w powietrzu i ostatnio w przestrzeni kosmicznej. Ale ciągle poszukuje nowych sposobów przemieszczania się. Takim pomysłem jest budowa „kolei próżniowej”. Pojazd ma poruszać się w rurze, w której panuje bardzo niskie ciśnienie, z predkością zbliżoną do prędkości dźwięku. Liczba problemów do rozwiązania jest bardzo duża. W niniejszym artykule przedstawiono tylko te, które dotyczą szeroko rozumianego budownictwa, a przede wszystkim infrastruktury, tj. wiaduktów, mostów i tuneli, stacji po których lub na których ma zostać ułożona rura, a w niej poruszać się tzw. hiper-pojazd. Podstawowym problemem jest zapewnienie szczelności takiej rurze, bowiem dekompresja może zniszczyć całą infrastrukturę i doprowadzić do śmierci pasażerów podróżujących hiper-pojazdami. Jest wiele czynników, które mogą doprowadzić do takiej sytuacji. Obecnie nie istnieją przepisy techniczne, na podstawie których można by projektować i budować konstrukcje dla infrastruktury Hyperloop i dlatego niniejszy artykuł jest próbą określenia stosownych założen i wskazania sposobów ich realizacji.
EN
The digitalisation of the construction process is a phenomenon that has been significantly accelerated in recent years. BIM (Building Information Modeling) technology is becoming increasingly popular with designers, contractors and investors and is being used, mainly in relation to buildings. In communication objects, the application of BIM is much more difficult, as confirmed by the shifting schedules during implementation trials in road design. And yet, BIM is not only about the design or execution of construction works, it is worth taking advantage of the new possibilities especially at the stage of using the facility. BIM in transportation infrastructure is already used in other countries, mainly in Scandinavia, where work on its implementation began at the beginning of this century. The preparation of appropriate procedures and standards, adjusted to national realities, requires gathering experience on pilot investments. The paper presents an analysis of the necessary initial data which will make it possible to apply BIM in the Polish road construction industry. Moreover, the main risks occurring at various stages of the construction process are presented. The aim of the article is to indicate the necessary actions that will allow the advantages of BIM technology to be used more fully in road investments. The implementation of BIM in Polish road construction is not a distant future but rather "tomorrow", so it is worth knowing the limitations and preparing for the upcoming changes.
PL
Cyfryzacja procesu budowlanego to zjawisko, które w ostatnich latach zostało znacząco przyśpieszone. Technologia BIM (Building Information Modeling) cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony projektantów, wykonawców oraz inwestorów i jest stosowana, głównie w odniesieniu do obiektów kubaturowych. W obiektach komunikacyjnych zastosowanie BIM jest znacznie trudniejsze, co potwierdzają przesunięcia harmonogramów podczas prób wdrożeniowych w projektowaniu dróg. A przecież BIM to nie tylko etap projektowania czy realizacji robót budowlanych, warto korzystać z nowych możliwości szczególnie na etapie użytkowania obiektu. BIM w infrastrukturze komunikacyjnej jest już stosowany w innych krajach, głównie skandynawskich, gdzie rozpoczęły się prace nad jego wdrożeniem na początku obecnego stulecia. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało zalecenia dotyczace BIM w polskim budownictwie drogowym. W marcu 2021 r. rekomendowano do stosowania wzorce i standardy dotyczące modelowania informacji o drogowych obiektów inżynierskich (BIM-M). Analogiczne opracowanie dotyczace dróg (BIM-D) zostanie prawdopodobnie opublikowane w najbliższym czasie. Przygotowanie odpowiednich procedur oraz standardów, dostosowanych do krajowych realiów, wymaga zebrania doświadczeń na inwestycjach pilotażowych. Celem artykułu jest wskazanie koniecznych działań, które pozwolą na pełniejsze wykorzystanie zalet technologii BIM w inwestycjach drogowych.
PL
Dobiega końca rozpoczęty w połowie 2018 r. projekt LIFE URBANGREEN, który potwierdza oczywiste założenia, że lepsze zarządzanie zieloną infrastrukturą miasta, a w szczególności lepsza dbałość o drzewa, zwiększa wartość dostarczanych mieszkańcom usług ekosystemowych. Co więcej, nakłady poniesione na utrzymanie zieleni zwracają się wielokrotnie.
PL
Oświetlenie stanowi istotną część rozbudowanego systemu infrastruktury miejskiej. Zwiększa dostępność i umożliwia użytkowanie przestrzeni, a postęp technologiczny pozwala na wdrażanie różnych form światła sztucznego. Świadome wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań może znacznie wesprzeć kształtowanie i funkcjonowanie miast inteligentnych i jednocześnie poszerzyć zakres korzyści dla mieszkańców.
EN
Purpose: The purpose of the paper is to present the importance of the EU Funds in infrastructure development in Poland. Design/methodology/approach: The analysis is based on a survey, which indicated importance and directions of EU Funds in polish rail infrastructure. Also the survey measured the status of infrastructure and the most famous items of it. Findings: (mandatory) Positive impact of European Funds in infrastructural investments and development. Originality/value The research shows the value of investments, which have a significant contribution of EU Funds.
EN
Electric cars have appeared in Poland relatively recently. However, they quickly became an important part of the discussion as an ecological alternative to traditional combustion vehicles. In 2018, the law was introduced regulating the use of infrastructure used by electric vehicles, subsidies and benefits for drivers operating such vehicles. Dynamic development of the electric vehicle market in the world, only to some extent, has translated itself into their popularity in Poland. The article deals with issues related to the causes of such a state, evaluating the main elements determining the expansion and popularity of this segment. Its main objective is to present a methodology for evaluating the infrastructure conducive to the development of electromobility in Poland in terms of the number of electric vehicle charging stations.
PL
Samochody elektryczne pojawiły się w Polsce stosunkowo niedawno. Jednak bardzo szybko stały się ważnym elementem dyskusji, jako ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych pojazdów z napędem spalinowym. W 2018 roku pojawiła się ustawa regulująca korzystanie z infrastruktury wykorzystywanej przez pojazdy elektryczne, dofinansowania oraz korzyści dla kierowców eksploatujących takie pojazdy. Dynamiczny rozwój rynku pojazdów elektrycznych na świecie tylko w pewnym stopniu przełożył się na ich popularność w Polsce. Artykuł porusza tematykę związaną z przyczynami takiego stanu, oceniając główne elementy decydujące o rozbudowie i popularności tego segmentu. Jego głównym celem jest przedstawienie metodyki oceny infrastruktury sprzyjającej rozwojowi elektromobilności w Polsce, pod kątem liczby stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
PL
Jednym z kluczowych obszarów bezpieczeństwa państwa jest bezpieczeństwo militarne. Jego zapewnienie wymaga szeregu różnorodnych działań o charakterze polityczno-militarnym, wśród których istotna rola przypada zdolności w obszarze państwa-gospodarza (HNS) dla przemieszczania sił i środków wojsk sojuszniczych na terytorium kraju. Wypełnienie zadań wynikających z obowiązków HNS jest istotne z punktu widzenia obronności kraju, ale także jego postrzegania na arenie międzynarodowej. Jedną z ważniejszych w tym zakresie kwestii jest udostępnianie rejonów oraz infrastruktury na potrzeby ześrodkowania i zakwaterowania wojsk, co jest realizowane w oparciu o szereg inwestycji infrastrukturalnych. Z perspektywy współczesnych uwarunkowań rozbudowa i utrzymanie właściwej infrastruktury transportowej wszystkich gałęzi transportu jest niezbędna dla zapewnienia wymaganych warunków przemieszczania się osób oraz przewozu uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wparcia wojsk sojuszniczych, w przypadku kryzysu lub wojny. Nowoczesna infrastruktura transportowa, umożliwia rozwój polskiej gospodarki i wzmacnia jej powiązanie z gospodarką światową. Jest także ważnym składnikiem bezpieczeństwa narodowego, systemu obronnego państwa oraz terytorialnie zrównoważonego rozwoju kraju. Systematyczna poprawa infrastruktury transportowej stanowi jedno z podstawowych wyzwań dla rozwoju państwa nie tylko z perspektywy gospodarczej, ale także odgrywa priorytetową rolę w odniesieniu do bezpieczeństwa i obronności państwa.
EN
One of the key areas of state security is military security. Its provision requires a number of various activities of a political and military nature, among which an important role is played by host nation support (HNS) for improving ability to move allied forces and resources within the territory of the country. Fulfilling the tasks resulting from the HNS obligations is important because of the country’s defense aspects and the perception of the country on the international arena. One of the most important issues in this respect is making the regions and infrastructure available for the pand accommodation of troops, which is implemented based on a number of infrastructure investments. From the perspective of contemporary conditions, the expansion of transport networks of all modes of transport is necessary to ensure the required conditions for the movement of people and the transport of weapons and military equipment, support the allied forces in the event of a crisis or war. A modern transport infrastructure enables the development of the Polish economy and strengthens its link with the world economy. It is also an important component of national security, the state defence system and territorially balanced development of the country. Modern transport infrastructure modernized rolling stock and integral transport management systems reduce costs in the economy, while contributing to lowering the pressure on the environment. Systematic improvement of transport infrastructure is one of the basic challenges for the development of the state, not only from the economic perspective, but also plays a priority role in relation to the state’s security and defence.
PL
Opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej, jako istotna część kosztów mających wpływ na cenę usługi oferowanej klientom kolei, są przedmiotem zainteresowania w kontekście równoważenia transportu i promowania przewozów kolejowych. Pandemia spowodowana koronawirusem SARS-CoV-2 wywołała kryzys, który znacząco wpłynął na sektor transportowy. W październiku 2020 r. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie, ustanawiające środki na rzecz zrównoważonego rynku kolejowego w związku z pandemią COVID-19. Przygotowana przez Komisję Europejską inicjatywa ustanowienia regulacji, umożliwiających odstępstwa od istniejącego prawa i zaspokojenia pilnych potrzeb sektora kolejowego przez cały okres oddziaływania skutków pandemii, może być ważnym krokiem w kierunku stałego wyrównania warunków konkurencji międzygałęziowej w transporcie. W artykule przedstawiono informacje dotyczące regulacji prawnych odnoszących się do opłat za użytkowanie infrastruktury oraz przedstawiono założenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1429.
9
Content available remote Rail transport as an element of the national defence security
EN
One of the main areas of national security is defense security. Its provision requires many various activities of a political and military nature. An important role is played by the ability to move forces and resources at the army's disposal within the territory of the country and outside it by various modes of transport. From the perspective of current conditions, the expansion of transport networks of all modes of transportation is necessary to ensure the required conditions for the movement of people and the transport of armaments and military equipment, meet the living needs of the population and the possibility of its evacuation, support the Polish Armed Forces and allied forces in the event of a crisis or war. A modern railway network enables the development of the Polish economy and strengthens its link with the world economy. It is also an essential component of national security, the national defense system, and the territorially balanced development of the country. Modern transport infrastructure, modernized rolling stock, and integrated transport management systems reduce costs in the economy while lowering the pressure on the environment. Systematic improvement of transport infrastructure is one of the primary challenges for the nation's development, not only from the economic perspective but also plays a priority role concerning national defense security. The aim of the article is to identify the essence and importance of rail transport for ensuring national defense security. The research problem undertaken has been specified in the following form: To what extent does the development of rail transport affect the national defense security, and what actions should be taken to improve military mobility in rail transport? The material uses several research methods, the leading of which were: literature query, analysis, and synthesis, abstraction, and inference methods. The adopted approach made it possible to obtain a cross-sectional character of the considerations while providing the basis for further, extended research on this highly complex problem.
PL
Jednym z kluczowych obszarów bezpieczeństwa państwa jest bezpieczeństwo militarne. Jego zapewnienie wymaga szeregu różnorodnych działań o charakterze polityczno-militarnym, wśród których istotna rola przypada zdolności do przemieszczania sił i środków będących w dyspozycji wojska na terytorium kraju, jak i poza nim różnymi gałęziami transportu. Z perspektywy współczesnych uwarunkowań rozbudowa sieci transportowych wszystkich gałęzi transportu jest niezbędna dla zapewnienia wymaganych warunków przemieszczania się osób oraz przewozu uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zaspokojenia potrzeb bytowych ludności i możliwości jej ewakuacji, wparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk sojuszniczych, w przypadku kryzysu lub wojny. Nowoczesna sieć kolejowa, umożliwia rozwój polskiej gospodarki i wzmacniają jej powiązanie z gospodarką światową. Jest także ważnym składnikiem bezpieczeństwa narodowego, systemu obronnego państwa oraz terytorialnie zrównoważonego rozwoju kraju. Nowoczesna infrastruktura transportowa, unowocześniony park taborowy oraz integralne systemy zarządzania przewozami obniżają koszty w gospodarce, przyczyniając się jednocześnie do obniżenia presji na środowisko. Systematyczna poprawa infrastruktury transportowej stanowi jedno z podstawowych wyzwań dla rozwoju państwa nie tylko z perspektywy gospodarczej, ale także odgrywa priorytetową rolę w odniesieniu do bezpieczeństwa i obronności państwa. Celem artykułu jest identyfikacja istoty oraz znaczenia transportu kolejowego dla zapewnienia bezpieczeństwa militarnego państwa. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sprecyzowany w następującej postaci: W jakim zakresie rozwój transportu kolejowego oddziaływuje na bezpieczeństwo militarne państwa oraz jakie działania należy podjąć aby poprawić mobilność wojskową w obszarze transportu kolejowego? W materiale wykorzystano szereg metod badawczych, wśród których prym wiodły: kwerenda literatury przedmiotu, analiza i synteza, abstrahowanie oraz metody wnioskowania. Przyjęte podejście umożliwiło uzyskanie przekrojowego charakteru rozważań, dając jednocześnie podstawy do dalszych, poszerzonych badań tego niezwykle złożonego problemu.
10
Content available infraMOST 2021 V4 Expo & Multi-Conference
PL
Okres pandemii nie sprzyjał organizacji targów i konferencji. Jednak mimo tej trudnej sytuacji w Arena Gliwice odbyło się najważniejsze w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie infrastrukturalne roku, czyli infraMOST 2021 V4 Expo & Multi-Conference.
PL
Woda jest podstawą funkcjonowania gospodarstw domowych, zapewnia żywność, zdrowie, wpływa na ekonomię i bezpieczeństwo środowiska, w którym żyjemy. Mając tego świadomość i wykorzystując coraz doskonalsze metody, narzędzia i materiały, przedsiębiorstwa wodociągowe budują coraz bardziej zaawansowaną infrastrukturę wodno-ściekową, jednocześnie minimalizując wydatki i zarządzając ryzykiem związanym z wpływem czynników społeczno-ekonomicznych i zmian klimatycznych.
12
Content available remote Innowacyjne techniki inspekcji mostów - poligony doświadczalne
PL
Artykuł opisuje pierwszy etap prac nad cyfrowymi bliźniakami mostów, podjętymi przez zespół mostowy Politechniki Śląskiej. Przedstawiono proces typowania obiektów mostowych, które stały się poligonami doświadczalnymi. Każdy obiekt został krótko scharakteryzowany pod kątem przydatności do testowania urządzeń i technologii wspierających inspektorów mostowych w procesie tworzenia cyfrowego bliźniaka. Pokazano najważniejsze techniki, które obok metody BIM będą poddane badaniom, a szczególnie mieszaną rzeczywistość, pojazdy UAV i rekonstrukcję 3D ze skanowaniem laserowym oraz fotogrametrią.
EN
The article describes the first stage of research on digital twin bridges, which was undertaken by the bridge team of the Silesian University of Technology. The process of selecting bridge structures that have become testing grounds is presented. Each bridge has been briefly characterized in terms of suitability for testing devices and technologies supporting bridge inspectors and the process of creating bridge digital twin. The most important techniques that will be tested next to the BIM methodology are shown and especially mixed reality, UAVs and 3D reconstruction with laser scanning and photogrammetry.
EN
The issue of organizing efficient transport with in Europe is one of the areas of the common policy of the European Union, shaped for over 30 years. Poland has been participating in this creative processsince May 1, 2004. The intensity of the development of transport and economy of individual countries that do not only belong to the Community has a significant impact on changes in the European Union's transport policy aimedatimproving the course of pan-European transport corridors. In parallel with the creation of an effective European transport network, the rapid economic development of the regions belonging to the Union, including Poland, is becoming in creasingly important. The aim of the article is to discuss the issue of the development of trans-European transport corridors, which also pass through the territory of Poland, and to present changes in EU policy concerning the shaping of transport infrastructure in Europe, as a result of which a single transport network is to be created in the near future, meeting the communication and economic needs of the countries belonging to the Community.
PL
Wzrost znaczenia logistyki w procesach gospodarczych w ciągu ostatnich lat istotnie wpłynął na postrzeganie szeroko definiowanego systemu transportowego i jego sprawności jako elementu systemu logistycznego, z wykorzystaniem którego realizowane są procesy w łańcuchach dostaw czy też rozbudowywane są sieci logistyczne. Syntetyczną miarą efektywności logistycznej gospodarek stał się LPI — indeks wydajności logistycznej stworzony przez Bank Światowy. Ma on na celu między innymi wskazanie, jak branża TSL (transport–spedycja– –logistyka) wpływa na gospodarkę poszczególnych regionów, w tym jak silnie jest związana z rozwojem handlu i dywersyfikacją eksportu, i jak na rozwój regionalny wpływają umiędzynarodowione procesy logistyczne. Biorąc pod uwagę metodykę jego tworzenia oraz badaną grupę docelową, a także jego cykliczność i niezmienność danych wejściowych oraz możliwość porównań, należy wskazać, iż jest on odzwierciedleniem sytuacji i tendencji w sektorze TSL na świecie. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania potencjału logistycznego Polski (ocenianego na podstawie LPI), warunkowanego między innymi położeniem geograficznym, jako istotnego czynnika rozbudowy oraz lokalizowania inwestycji z zakresu infrastruktury logistycznej (liniowej i punktowej). Jednocześnie, analizując dane zawarte we wskaźniku, wskazano, w jaki sposób na przestrzeni lat zmieniała się pozycja Polski w kontekście rozwoju rynku TSL. Badania oparto na wartościach wskaźnika publikowanych w latach 2007–2018. W ramach rozważań dokonano interpretacji poszczególnych elementów wskaźnika, wykorzystując analizę komparatywną oraz wskazując rekomendacje i wnioski dotyczące znaczenia zmian wartości i pozycji w rankingu LPI dla Polski.
EN
The increase in the importance of logistics in economic processes in recent years has significantly influenced the perception of the broadly defined transport system and its efficiency as an element of the logistics system, based on which processes in supply chains are implemented or logistics networks are developed. A synthetic measure of the logistics efficiency of economies has become the LPI — Logistics Performance Index created by the World Bank. It aims, among other things, to indicate how the TSL industry (transport–shipping–logistics) influences the economy of individual regions, including how strongly it is connected with trade development and export diversification, and how internationalised logistics processes influence regional development. Taking into account the methodology of its creation and the surveyed target group, as well as its cyclicality and invariability of the input data and the possibility of comparisons, it should be pointed out that it reflects the situation and trends in the TSL sector worldwide and in individual economies. The aim of the paper is to indicate the logistic attractiveness of Poland, based on the LPI index, as an important factor of expansion and location of logistic infrastructure investments (linear and point) and to show how both the position of Poland and the value of individual components of the Polish index changed over the years and how it influenced the changes on the TSL market in Poland. The data is based on the values of the index from 2007 to 2018. The considerations are based on the interpretation of individual components of the index using comparative analysis, indicating recommendations and conclusions on the impact of changes in the ranking and LPI values for Poland.
PL
Modelowanie sieci sanitarnych w standardzie BIM przy użyciu oprogramowania Urbano. Dynamiczne projektowanie oraz edytowanie geometrii i uzbrojenia sieci, obliczenia hydrauliczne, integracja ze środowiskiem CAD, GIS, EPANET. Analiza kolizji oraz koordynacja w formacie IFC i Navisworks.
EN
Modeling of sanitary networks in the BIM standard using Urbano software. Dynamic design and editing of network geometry and equipment, hydraulic calculations, integration with CAD, GIS, EPANET environments. Clash analysis and coordination in IFC and Navisworks formats.
EN
The decision-making processes for planning an environmentally compatible infrastructure are extremely complex, as are the logistics processes themselves. The concepts for the location of urban logistics centres have been compared with the ecological danger zones in Poland. In this way, areas with a high degree of environmental degradation, particularly unfavourable from the point of view of the location of new logistics centres, were identified. The decision on the location of the planned project should be based on a previously developed, special procedure for assessing investment implementation and its impact on the natural environment. The study aims to indicate the infrastructure of city logistics centres as one of the necessary and most effective factors determining sustainable development. As a rule, infrastructure can be created in two ways. The first one recommends building the enterprise and then its infrastructure, while the second one recommends the opposite approach. From the point of view of the infrastructure of sustainable development, the second approach seems appropriate, allowing for the effective implementation of the sustainable development strategy. The first approach may only lead to a decline in the meaning of sustainable development in mentality and social awareness (Ratajczak, 2000). The variety of approaches in the literature on the subject defining the concept of sustainable development infrastructure covers both the area of economy, society and the environment. Significant from the point of view of future generations seems to be the environmental aspect related to the creation of urban logistics centres in the era of sustainable development. One of the essential properties of the natural environment is equilibrium, which occurs when the outflow and supply of energy and matter in nature are balanced. The natural environment is in constant interaction with humans; to prevent its gradation, measures are taken to prevent damage to the physical environment or natural resources. There are also activities to reduce the risk of losses or encourage the efficient use of natural resources, including measures to save energy and use renewable energy sources (Tokarski, 2020).
PL
Procesy podejmowania decyzji dla celów planowania infrastruktury kompatybilnej ze środowiskiem naturalnym są niezwykle złożone, podobnie jak same procesy logistyczne. Koncepcje lokalizacji miejskich centrów logistycznych zostały porównane ze strefami ekologicznego zagrożenia w Polsce. Wyodrębniono w ten sposób obszary o wysokim stopniu degradacji środowiska naturalnego szczególnie niekorzystne z punktu widzenia lokalizacji nowych centrów logistycznych. Decyzję o lokalizacji planowanego przedsięwzięcia należy podjąć na podstawie opracowanej wcześniej, specjalnej procedury dotyczącej oceny realizacji inwestycji i jej wpływu na środowisko naturalne. Celem opracowania jest wskazanie na infrastrukturę miejskich centrów logistycznych jako na jeden z niezbędnych i najbardziej efektywnych czynników determinujących zrównoważony rozwój. Z reguły infrastrukturę można tworzyć na dwa sposoby. Pierwszy nakazuje budować przedsiębiorstwo, a później jego infrastrukturę, drugi zaś zaleca podejście odwrotne. Z punktu widzenia infrastruktury zrównoważonego rozwoju właściwe wydaje się podejście drugie, pozwalające na skuteczną realizację strategii zrównoważonego rozwoju. Pierwsze podejście może jedynie doprowadzić do spadku znaczenia pojęcia zrównoważonego rozwoju w mentalności i świadomości społecznej (Ratajczak, 2000). Różnorodność podejść w literaturze przedmiotu definiujących pojęcie infrastruktury zrównoważonego rozwoju obejmuje zarówno obszar ekonomii, społeczeństwa i środowiska. Istotnym z punktu widzenia przyszłych pokoleń wydaje się być aspekt środowiskowy dotyczący tworzenia miejskich centrów logistycznych w dobie zrównoważonego rozwoju. Jedną z zasadniczych właściwości środowiska naturalnego jest równowaga, która zachodzi, gdy odpływ i dopływ energii i materii w przyrodzie są zrównoważone. Środowisko naturalne znajduje się w ciągłej interakcji z człowiekiem, aby nie dopuścić do jego gradacji podejmowane są działania zmierzające do zapobiegania wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, prowadzone są także czynności zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia strat, bądź zachęcające do efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii (Tokarski, 2020).
PL
W artykule odniesiono się do problemu, jakim jest brak zapewnienia nieprzerwanej dostępności sieci tras tramwajowych z obsługujących je zajezdni w przypadku niekorzystnego ich umiejscowienia w tejże sieci. Rozpoznano przyczyny zjawiska likwidacji starych i powstawania nowych zajezdni tramwajowych. Zwrócono uwagę na różnice obecnie występującego umiejscowienia zajezdni funkcjonujących od wielu lat w stosunku do nowo powstających. Przeanalizowano ukształtowanie wrocławskiej sieci tramwajowej zarówno pod względem przebiegu tras, jak i lokalizacji zajezdni, w odniesieniu do infrastruktury istniejącej oraz planowanej. Podano przykłady braku okresowej dostępności wrocławskich zajezdni spowodowanej remontami torowisk. Zaproponowano uzupełnienie planów rozbudowy wrocławskiej sieci tramwajowej o nowe odcinki tras w celu uzyskania poprawy dostępności zajezdni zarówno istniejących, jak i planowanych. Wykazano szereg innych zalet wynikających z ujęcia w planach proponowanych w artykule nowych połączeń.
EN
The article refers to the problem of the lack of constant access tram routes network from the depots serving them, in case of their adverse location in this network. The causes of the phenomenon of liquidation of old and the construction of new tram depots were identified. Attention was drawn to the differences between the present location of depots operating for many years, and the new ones. The shape of the Wrocław tram network was analyzed in terms of the course routes, and the location of the depots, in relation to the existing, and planned network. Examples of the lack of periodic accessibility to Wrocław depots due to track repairs were given. It was proposed to supplement the expansion plans of the Wrocław tram network with new sections of routes, in order to obtain improvements in the existing and planned depots access. A number of other advantages resulting from the inclusion in the plans new connections proposed in the article were shown.
EN
The Polish electric mobility market, presently at a relatively early development stage, cannot compete with traditional means of transport in relation to the number of locations enabling drivers to “refuel” their vehicles. Simultaneously, ex-tension of the network of publicly available EV charging stations constitutes a vital prerequisite for electric vehicle industry development. The feeling of range anxiety connected with limited access to suitable EV charging outlets, in particular during longer trips, discourages potential buyers from purchasing electric vehicles, and, as a result, limited demand hinders development of this industry. In January 2018, the Polish Parliament (the Sejm) passed the Act on electromobility and alternative fuels which establishes a certain system and provides a number of objectives vital for electric vehicle market development. Being aware of the fact that, at least for the first few years, infrastructure development is a key factor, the legislator, in Art. 60, section 1 of the Act, establishes a minimum number of EV charging outlets to be installed in Polish communes, by 31 December 2020. However, no detailed guidelines as to their location were given. It only indicates a minimum number of them, which should be established in communes with a given demographic and transport characteristics of the commune i.e. the number of inhabitants and motor vehicles and the number of cars per 1000 inhabitants of the commune. The purpose of this article is to indicate in which, specifically, municipalities, according to the act, electric vehicles charging outlets are to be located. Based on the analysis performed it was determined that publicly available EV charging outlets must be installed only in 32 of 2477 communes in Poland and these are municipalities. Identification of such communes made it possible to determine the distances between them, which made it possible to verify whether the network of EV charging infrastructure planned on the basis of the guidelines in the Act will enable efficient route travel in the future without experiencing any range anxiety. In addition, the existing market conditions were presented and discussed, with an indication of whether they are conducive to meeting the minimum set in the Act regarding the number of charging points. The conducted analysis is an introduction to further research on determining the optimal distribution of charging outlet in Poland.
EN
Purpose: The purpose of the article is to analyze the operation of freight transport in the cross-border area of the Silesia Voivodeship in the context of the existence of the Baltic-Adriatic transport corridor. An additional objective is to indicate the priority areas of the corridor under consideration, as well as key actions to improve the functioning of freight transport in the area under consideration. Design/methodology/approach: The article was mainly based on a thorough analysis of quantitative and qualitative data contained in documents made available by the European Union institutions and reports. Findings: Identification of the most significant steps the authors consider to be taken to improve freight transport in the analyzed region, which is considered by the authors to be priority actions. Originality/value: The originality of the article consists in carrying out a qualitative assessment of the condition of the freight transport infrastructure in the context of the functioning of the selected transport corridor and identifying bottlenecks in its functioning.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.