Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prąd elektryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Ogniwa paliwowe - zalety i problemy eksploatacji
PL
Ogniwa paliwowe są coraz szerzej obecnie stosowane zarówno w życiu codziennym, jak i w gospodarce. Omówieniu korzyści ze stosowania tych nowych źródeł prądu elektrycznego i pojawiających się wówczas niebezpieczeństw poświęcony jest niniejszy artykuł.
EN
During a study of the combustion process of a direct polarity electric arc, a directly proportional dependence of the electric current value on the degree of cold plastic deformation of carbon steel used as an electrode was found. To calculate the value of the electric current during arc burning, in the indicated ratio, it was proposed to replace the surface tension force of the liquid metal with the surface tension of ferrite of plastically deformed carbon steel. Calculation of the ferrite’s surface tension value on the deformation degree of the steel under study through the size of the coherent scattering regions was used to explain the observed dependence of the electric current during arc burning. From the analysis of the considered correlation ratios, it was found that with an increase in the cold deformation degree, the refinement of the coherent scattering regions results in the ferrite’s surface tension increase and consequently, to an increase in the electric current during arc burning. Comparative analysis of the obtained results of calculating the value of electric current during arc burning through the surface tension of ferrite of cold-deformed carbon steel showed a fairly good coincidence with experimental data. The differences did not exceed 9%.
3
Content available Właściwości elektryczne niektórych ryb
PL
Niektóre gatunki ryb, należące do rodzin: drętwy, strętwy, mruki i sum elektryczny, wyewoluowały niezależnie narządy elektryczne. Ryby te należą do gromad chrzęstno- i kostnoszkieletowych. Wytwarzane napięcie elektryczne u tych ryb służy do obezwładniania zdobyczy lub odstraszania napastników. Niektóre ryby swe narządy elektryczne wykorzystują do elektrolokacji i orientacji w środowisku.
PL
Przepływ prądu elektrycznego przez ciało człowieka, zależnie od okoliczności, może spowodować wystąpienie niebezpiecznych skutków patologicznych. Zmiany w organizmie człowieka spowodowane działaniem prądu rażeniowego zależą od wartości jego natężenia i czasu rażenia. Natężenie prądu jest zależne od wartości napięcia rażeniowego oraz impedancji ciała w chwili rażenia.
PL
Wyłączniki różnicowoprądowe są aparatami stosowanymi jako jeden z uzupełniających środków ochrony przed porażeniami. Jako środek uzupełniający muszą być stosowane łącznie z innymi środkami ochrony. W zależności od typu mogą reagować na prąd elektryczny o różnych przebiegach. Konieczność ich stosowania wynika z przesłanek technicznych oraz z zapisów zawartych w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dla budynków oraz przywołanych w nim Polskich Normach.
EN
Residual current devices are devices used as one of the supplementary means of protection against electric shocks. As a complementary measure, they must be used in conjunction with other means of protection. Depending on the type, they can respond to electric currents of different waveforms. The necessity of their use results from technical premises and provisions included in the regulation defining technical conditions for buildings and Polish Standards referred to therein.
PL
Podstawowym czynnikiem, który ogranicza maksymalną siłę pociągową na obwodzie kół napędnych oraz największą wartość siły hamowania jest przyczepność występująca w styku koła lokomotywy z szyną. W artykule przeanalizowano możliwe sposoby zwiększenia współczynnika przyczepności oraz zaprezentowano autorskie rozwiązanie dla lokomotyw spalinowych wykorzystujące przepływ prądu elektrycznego z prądnicy przez strefę styku koła z szyną. Przedstawiono wyniki badań teoretycznych, w tym schematy elektryczne układu, laboratoryjnych na stanowisku badawczym oraz otrzymane z badań eksploatacyjnych układu w lokomotywie spalinowej. Wyniki badań wykazały zwiększenie współczynnika przyczepności przy oddziaływaniu prądem elektrycznym na powierzchnię styku koła z szyną.
EN
The basic factor that limits the maximum tangential tractive effort and the greatest value of braking force is the adhesion occurring in the contact of the locomotive wheel - rail. The article analyzes possible ways to increase the coefficient of adhesion and presents a proprietary solution for diesel locomotives using the flow of electric current from a generator through the wheel-rail contact zone. The results of theoretical tests, including electrical diagrams of the system, laboratory tests on the test stand and obtained from operational tests of the system in the diesel locomotive are presented. The test results showed an increase in the coefficient of adhesion when electric current flows through the contact surface of the wheel - rail.
PL
Podczas wypadków elektrycznych, gdy porażony prądem zostaje człowiek, bezpośredni świadkowie przystępują niezwłocznie akcji ratowania życia poszkodowanego. Motywacją do natychmiastowej reanimacji jest dostrzeganie u porażonego objawów życia. Przepływ prądu elektrycznego przez ciało człowieka, zależnie od okoliczności, może spowodować wystąpienie niebezpiecznych skutków patologicznych. Zmiany w organizmie spowodowane działaniem prądu rażeniowego zależą od wartości jego natężenia i czasu rażenia. Najgroźniejszym następstwem porażenia prądem elektrycznym jest zatrzymanie krążenia w układzie krwionośnym poszkodowanego. Zatrzymanie krążenia jest stanem zagrożenia życia, w medycynie utożsamiane jest z początkiem umierania.
EN
During electrical accidents when a human was electrocuted the witnesses take immediate action to rescue the life of the injured. The main motivation for immediate resuscitation is noticing the signs of life that the victim shows. Electric current flow through a human body, depending on conditions, can cause harmful pathological results. Changes in an organism caused by a shock current depend on the current strength and the time of exposure to shock. The most dangerous result of electrocution is the cardiac arrest that is regarded as the direct threat for the victim's life and in medicine it is identified as the beginning of dying process.
PL
Postęp w technologii elementów łączeniowych, sterujących i kontrolnych prowadzi do przeładowania elementów w szafach rozdzielczych i sterowniczych. Zwykle te urządzenia do swojej pracy wymagają niższej temperatury niż maksymalnej dopuszczalnej dla miedzi. Powodami wzrostu temperatury są zwykle straty mocy podczas przepływu prądu elektrycznego. To bezpośrednio prowadzi do wzrostu temperatury otoczenia w rozdzielnicy.
PL
Eksploatacja instalacji elektrycznych jest tak powszechna, że zdecydowana większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, jakie może napotkać, jeżeli w użytkowanym urządzeniu nagle wystąpi uszkodzenie, np. zwarcie. W celu zapobieżenia niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym instalacje muszą być tak skonstruowane, aby zminimalizować tego rodzaju zagrożenia.
11
Content available remote Analiza wpływu prądu elektrycznego na organizmy żywe
PL
W artykule przedstawiono podstawowe definicje związane z wpływem prądu elektrycznego na organizmy żywe oraz skutki przepływu prądu elektrycznego. Uwzględniono również graniczne dopuszczalne napięcia i prądy rażeniowe dla ludzi i zwierząt hodowlanych.
EN
The article presents basic definitions related to the influence of electric current on living organisms and the effects of electric current flow. There are also included the permissible voltage limits and currents for humans and farm animals. Title: Analysis of the influence of an electrical current on a living organisms.
12
Content available Prąd elektryczny zagrożeniem dla strażaków
PL
Strażacy, prowadząc działania ratowniczo-gaśnicze w budynkach, w wypadkach związanych z ruchem drogowym lub kolejowym, narażeni są na zagrożenia wynikające z obecności urządzeń i instalacji pod napięciem. Sieci i instalacje elektryczne są nieodzownym elementem nowoczesnej infrastruktury. Użytkownicy urządzeń elektrycznych mogą być narażeni na różnego rodzaju zagrożenia, zależnie od budowy urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, sposobu wykonania instalacji, niedopasowania urządzeń do warunków technicznych eksploatacji i otoczenia oraz od niezadowalających umiejętności personelu obsługującego te urządzenia. W związku z tym strażak przystępując każdorazowo do działań, zobligowany jest do wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwości wystąpienia przepływu prądu elektrycznego przez jego ciało podczas akcji. Z reguły sprowadza się to do odłączenia akumulatorów w pojazdach mechanicznych, odłączenia sieci lub instalacji elektrycznych doprowadzonych do budynku przez Pogotowie Energetyczne lub wyłączenia zasilania z użyciem wyłącznika głównego prądu. Jednakże różnorodność urządzeń oraz instalacji elektrycznych funkcjonujących w obrębie konkretnego obiektu może budzić wątpliwości, czy „wszystko” odłączono i nie występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Na tą ewentualność każdy strażak wyposażony jest w odpowiedni sprzęt, obuwie dielektryczne oraz detektory prądu przemiennego. Niemniej jednak, ważne jest, aby każdy strażak posiadał elementarną wiedzę na temat zasad postępowania w obrębie czynniej sieci elektroenergetycznej oraz negatywnego oddziaływania prądu elektrycznego na jego organizm. W artykule zawarto informacje na temat wpływu przepływu prądu elektrycznego przez organizm człowieka, metod ograniczania jego negatywnych skutków oraz zasad postępowania podczas zdarzeń z udziałem prądu elektrycznego, w aspekcie przepisów prawa i ochrony osobistej strażaków.
EN
Firefighters, while carrying out rescue and extinguishing operations in buildings, in cases related to road or rail traffic, are exposed to hazards resulting from the presence of electric voltage equipment and installations. Electrical grid and installations are an indispensable element of modern infrastructure. Users of electrical devices may be exposed to various types of hazards, depending on the construction of devices and electric energy receivers, the method of installation, equipment mismatches for the technical conditions of use and surroundings, as well as the unsatisfactory skills of the personnel operating these devices. Therefore, each time a firefighter joins the action, they are obliged to eliminate threats resulting from the possibility of electric current flow through his body during the action. As a rule, this amounts to disconnecting the batteries in motor vehicles, disconnecting the network or electrical installations brought to the building by the Energy Emergency Service or switching off the power supply using the main power switch. However, the diversity of devices and electrical installations functioning within a particular facility may raise doubts whether "everything" has been disconnected and there is no danger of electric shock. For this eventuality, every firefighter is equipped with appropriate equipment, dielectric footwear and AC detectors. Nevertheless, it is important that every firefighter has an elementary knowledge of the rules of conduct within the active power grid and the negative impact of electricity on his body. The article contains information on the impact of electric current flow through the human body, methods of limiting its negative effects and rules of conduct during events involving electric current in the aspect of law and personal firefighters protection.
PL
Prąd elektryczny jest głównym nośnikiem energii we współczesnych czasach. Każde gospodarstwo domowe, zakład pracy, a nawet pojazd mechaniczny, w mniejszym lub większym stopniu wykorzystuje energię elektryczną. Różne gałęzi gospodarki przemysłowej, transport oraz gospodarstwa domowe do normalnego funkcjonowania wymagają zasilania w energię elektryczną poprzez sieci lub instalacje elektroenergetyczne. Stale rosnąca liczba urządzeń wymagających zasilania elektrycznego wpływa na potrzebę rozbudowy oraz dostosowywania infrastruktury do wymogów ich właściwego zasilania pod względem technicznym oraz bezpieczeństwa eksploatacji. Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych wpływa na ich szybkie kurczenie, wzrost kosztów pozyskiwania oraz kosztów końcowej produkcji energii elektrycznej. Wprowadzone w Polsce regulacje prawne w zakresie pozyskiwania i zbywania energii, wyprodukowanej w prosumenckich mikro instalacjach, wpłynęły na dynamiczny rozwój sektora „zielonej” energetyki. Polska zobowiązana jest do 2020 r. zwiększyć procentowy udział energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym do poziomu 15%. Technologia fotowoltaiczna (PV) staje się coraz częściej wykorzystywana w mikro instalacjach (≤10kW), montowanych na dachach domów jednorodzinnych lub w postaci zestawów modułów wolnostojących na prywatnych posesjach. Instalacje tego typu w większości eksploatowane są przez osoby nie mające odpowiedniej wiedzy i przygotowania praktycznego, dotyczącego bezpieczeństwa obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych. Wystąpienie pożaru lub innego zagrożenia w obrębie obiektu z zabudowaną instalacją fotowoltaiczną, wymaga podjęcia przez służby odpowiednich kroków umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie akcji ratowniczej lub gaśniczej. W zakresie typowych urządzeń i instalacji zasilanych z sieci dystrybucyjnej w energię elektryczną, wymagania techniczne oraz procedury odłączenia zasilania elektrycznego są jasno określone w przepisach. W przypadku instalacji fotowoltaicznych, ze względu na ich specyfikę pracy, brak jest możliwości jednoznacznego wyeliminowania zagrożenia wynikającego z obecności elementów pod napięciem w trakcie trwania akcji ratowniczo-gaśniczej. W artykule przeprowadzono analizę sposobu działania systemu fotowoltaicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń porażeniowych prądem elektrycznym dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej w obrębie czynnej instalacji fotowoltaicznej.
EN
The electric current is the main energy carrier in today’s world. Each household, work place and vehicles use it more or less. Different branches of industrial economy, transport and household need electric power from mains or electric power installations to work correctly. The number of devices, which need electric power, is growing all the time. It impacts on the necessity of expansion and adjustment the infrastructure to have the correct power in terms of technical and safe operation. An excessive exploitation of natural resources affects on theirs quick shorten, the growth of acquisition costs and also the growth of final electric power costs. Legal regulations, which were brought in Poland in regard to acquire and dispose energy produced in micro installations, has impacted on the dynamic development of green energy area. Poland till 2020 is obliged to increase the number of energy produced via renewable sources to 15% of the whole energy. Photovoltaics technology (PV) is becoming more and more used in micro installations (≤10kW) which are installed on detached houses’ roofs or free-standing modules which are situated on private properties. These types of installations are mainly utilized by people, who do not have enough knowledge and practical preparation of using electric devices and installations in safety way. The occurence of fire or other danger within facility with photovoltaics installation requires taking the right action by rescue services which enable safe rescue and firefighting action. When it comes to get off the power supply from typical devices and installations supplied by electricity, technical requirements and procedures are clarified in regulations. In the case of photovoltaics installations there is no clear possibility to eliminate the threat because of theirs specificity during the rescue and firefighting action. In this article, the analysis of photovoltaics system’s mode of action has been conducted with due regard to electrocution threats among firefighters taking part in rescue and firefighting action within active photovoltaics installation.
PL
W artykule przeanalizowano wypadki przy pracy, które związane były z porażeniem prądem elektrycznym w latach 2005–2017 w zakładach górniczych. Zaprezentowano także dane statystyczne dotyczące wypadków związanych z elektrycznością przez dotyk bezpośredni. Analizę przeprowadzono na podstawie danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Wyższy Urząd Górniczy.
EN
Mechanisation and automation of the extractive processes in mining and the spread of higher-performance machines, are connected with significant increase in electricity demand. Usage of faulty, damaged or incorrectly adjusted euqipment and energy installations may cause to humans employed by mining enterprises some dangerous accidents, caused by the impact of electric current on the human body. Electrical risks manifest in accidents as the possibility of electrical shock or burning from arc flash. The article analyses accidents at work, all electrical shock-related, over the period 2005–2017 at mining plants. There have been also presented the statistical data concerning some electricity accidents by direct contact. The analysis was carried out using data provided by the Statistics Poland and the State Mining Authority.
PL
W artykule opisano zmiany patologiczne występujące u porażonych prądem elektrycznym. Omówiono zjawiska histopatologiczne powstające w układzie nerwowym człowieka spowodowane prądem rażeniowym. Przedstawiono sposoby rozpoznawania zatrzymania układu krążenia u człowieka.
EN
Pathological effects in human body after electrocution are described in this paper. This study involves histopathological correlations in human nervous system after exposure to electric current. Identification of cardiac arrest was also described.
PL
Spawanie MMA 111 (Manual Metal Arc Welding) jeszcze do niedawna było jednym z najczęściej wykorzystywanych rodzajów spawania łukowego. Rozwój pozostałych metod (m.in. MAG 135 – Metal Active Gas) charakteryzujących się świetnymi rezultatami zarówno pod względem wydajności, jak i wysokich własności tworzonych spoin spowodował, że obecnie jest ona stosowana głównie podczas montażu, regeneracji lub w niewielkich warsztatach.
PL
Praca przedstawia teoretyczne podstawy termogeneracji prądu elektrycznego kosztem różnicy temperatury pomiędzy źródłem ciepła a otoczeniem. W zastosowaniach praktycznych jest to odpadowe źródło ciepła pozwalające zwiększać energooszczędność układów cieplnomechanicznych korzystających ze spalania paliw kopalnych lub promieniowania słonecznego. W artykule przypomniano zalety i wady materiałów termoelektrycznych, jednocześnie wskazując intensywny postęp w poszukiwaniu doskonalszych materiałów wykorzystywanych do budowy modułów termoelektrycznych np. półprzewodników pochodzenia organicznego. W artykule pokazano przykłady prototypowych urządzeń, w których do generacji prądu elektrycznego wykorzystuje się energię promieniowania słonecznego. Sprawność tego typu urządzeń już w tej chwili sięga kilkunastu procent.
PL
Na terenie budowy lub rozbiórki występuje zwiększone zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym spowodowane różnymi czynnikami. Znajduje to odbicie w przepisach i normach dotyczących instalacji elektrycznych użytkowanych na terenie budowy, w tym także związanych z wszelkiego rodzaju przenośnymi rozdzielnicami potocznie zwanymi rozdzielnicami budowlanymi i oznaczanymi skrótem RB.
PL
W artykule przybliżono historię rozwoju napędu pojazdów – począwszy od siły mięśni ludzkich i zwierzęcych, poprzez węgiel, ropę, a na gazie, prądzie i energii słonecznej skończywszy. Każde z tych źródeł energii było krokiem milowym w rozwoju naszej cywilizacji. Autor dokonuje także próby analizy dalszego rozwoju tej gałęzi gospodarki. Czy w komunikacji publicznej w Polsce powszechne staną się ekologiczne, ale ciągle drogie autobusy elektryczne? Plany rządowe zakładają wprowadzenie takich pojazdów na szeroką skalę.
EN
In the article there has been presented the history of the development of transport drive – starting from the power of human muscles through coal, crude oil, to gas, electricity and solar energy. Each of this power source has been a milestone in our civilization development. The author also analyses further development of this economy branch. Will ecologic, bus still expensive electric buses become popular in Poland? Government plans predict implementing wide range of such vehicles.
PL
Przedstawiono podstawy teoretyczne oraz przykład obliczeniowy z wykorzystaniem opartej na rachunku macierzowym metody obliczania napięć względem ziemi w układach sieci TN z wielokrotnymi uziemieniami przewodu ochronnego PE.
EN
The paper presents theoretical basis and an example of earth referenced voltages calculation in TN networks with multiple earthing of PE conductor – using matrix calculus based method.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.