Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aktywność powierzchniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
From the large group of surfactants with branched chains, sulfosuccinate derivatives obtained based on 2-ethylhexyl alcohol were selected. The surfactant of reference was ethoxylated sulfosuccinate with an alkyl chain (C12-C14). Tests regarding foam-forming ability (V0) and foam stability (V10) for selected solutions of the three surfactants were performed. Foam stability of the solutions of sterically specific surfactants (P13, P14) decreased by up to a factor of ten as compared with the equivalent linear alkyl chain (P19). This was achieved with the high surface activity of the solutions of these compounds as represented by surface tension and wettability of the surface of the bearing steel. The consequence of the high surface activity of the compounds were low friction and wear in tribological tests at constant load and excellent anti-seizure properties. On the cooperating friction pairs, adsorption layers were formed, effectively separating the two materials and able to transfer the high loads [L. 3]. Summing up, there is the possibility of using solutions of sterically specific surfactants as model cutting fluids with low foaming ability.
PL
Z licznej grupy surfaktantów o rozgałęzionych łańcuchach wybrano pochodne sulfobursztynianowe otrzymane na bazie oksyalkinelowego alkoholu 2-etyloheksylowego. Surfaktantem odniesienia był etoksylowany sulfobursztynian posiadający łańcuch alkilowy (C12-C14). Wykonano testy określające zdolność pianotwórczą (V0) i trwałość piany (V20) wytypowanych roztworów trzech surfaktantów. Trwałość piany roztworów sterycznie specyficznych ZPC (P13, P14) zmniejszyła się nawet dziesięciokrotnie w stosunku do ich odpowiedników z liniowym łańcuchem alkilowym (P19). Efekt ten uzyskano przy wysokiej aktywności powierzchniowej roztworów tych związków, której miarą było napięcie powierzchniowe i zwilżalność powierzchni stali łożyskowej. Konsekwencją wysokiej aktywności powierzchniowej związków były niskie opory ruchu i zużycie w testach tribologicznych przy stałym obciążeniu oraz doskonałe właściwości przeciwzatarciowe. Na współpracujących tarciowo parach ciernych tworzą się warstwy adsorpcyjne skutecznie oddzielające materiały oraz przenoszące wysokie obciążenia. Reasumując, udokumentowano możliwość stosowania roztworów sterycznie specyficznych surfaktantów jako modelowych cieczy obróbkowych o niskiej pianotwórczości.
2
EN
In recent years there has been an intensive development of industries that use or produce materials in the nano scale. Nanomaterials contribute to the improvement of the product parameters, but when inhaled can also negatively affect the human body. The aim of the study was to investigate the effect of cerium oxide nanoparticles on the surface activity of pulmonary surfactant (PS) forming a thin film separating the inhaled air from the alveolar epithelium. Three types of cerium oxide powders were used (Sigma-Aldrich): C1 having a particle size smaller than 25 nm, C2 having a particle size smaller than 50 nm, and for comparison purposes C3 having a particle size smaller than 5 µm. Measurement of specific surface area was carried out using a Gemini 2360 surface area analyzer (Micromeritics, USA). The effect of cerium oxide nanoparticles on the surface activity of PS was studied using DeltaPi microtensiometer (Kibron Inc., Finland). Reconstituted animal surfactant preparation (Beractantum; Abbott Laboratories, France) recommended in states of deficiency of endogenous PS in newborn premature infants, was used as model PS. The tests were carried out at different particle concentrations (ranging up to 1 mg/ml) prepared with the constant concentration of the surfactant solution (1.25 mg phospholipids/ml). The study showed that in all the analyzed cases, the presence of cerium oxide particles caused an increase in surface pressure (lowering of the surface tension) at the liquid-air interface. It was found that the intensity of these changes depends on the particle size, specific surface area and the particle concentration. With the increase in concentrations of the particles in the model surfactant suspension, a greater difference in surface pressure/tension was observed with respect to the initial value. The largest increase in surface pressure (6.4 ± 1.1 mN/m) was observed in the presence of cerium oxide nanoparticles C1, which were characterized by the smallest dimensions (smaller than 25 nm) and the largest surface area (33.3 m2/g). The results show that cerium oxide nanoparticles may have an influence on the surface activity of pulmonary surfactant in vivo and adversely affect the functioning of the human respiratory system.
3
Content available remote Ciecze jonowe z anionem (4-chloro-2-metylofenoksy) octanowym
PL
Przedstawiono aktywność powierzchniową oraz właściwości chwastobójcze amoniowych oraz pirydyniowych cieczy jonowych zawierających w swej strukturze anion [MCPA].
EN
Four ionic liqs. with 2-Me-4-ClC6H3OCH2COOө anion were studied for herbicidal activity against white mustard under std. conditions. The ionic liqs. showed higher efficiency than a com. herbicide used for comparison.
PL
Przedstawiono różnorodność cynkowych powłok zanurzeniowych pod względem ich składu, morfologii i aktywności powierzchni w zależności od rodzaju cynkowanej stali, składu kąpieli cynkowniczej i parametrów procesu cynkowania. Omówiono wpływ tych różnic na właściwości powłok.
EN
Hot dip galvanized coatings, differing in terms of morphology, composition and surface activity, which results from the type of the steel, bath composition and technological parameters applied, have been presented. The impact of such differences on coating properties is discussed.
EN
Surface activity, foaming power and biodegradability of basic surfactants used in foam-forming extinguishing agents
6
Content available remote Oddziaływanie nanocząsteczek haloizytu na surfaktant płucny
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu nanocząstek haloizytu, stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych, na aktywność powierzchniową surlaktantu płucnego. Stwierdzono zależną od stężenia redukcję właściwości powierzchniowo czynnych modelowego surfaktantu płucnego przez nanorurki haloizytu. Osłabienie aktywności powierzchniowej surfaktantu płucnego przez badane nanocząstki może mieć znaczący wpływ w rozwoju chorób zawodowych układu oddechowego. Badania umożliwią wytypowanie bezpieczniejszych dla zdrowia nanocząstek, które mogą być stosowane w produkcji tworzyw sztucznych.
EN
The influence of halloysitc nanoparticlcs used in the manufacture of polymer nanocompositcs on the surface activity of pulmonary surfactant was studied. It was found the reduction of the surface activc properties of model pulmonary surfactant dependens on the concentration of halloysitc nano-tubes. Deactivation of pulmonary surfactant can have a significant impact in the development of occupational respiratory diseases. The research will help predict the nanoparticles, which can be used in the manufacture of plastics.
8
Content available remote Badanie aktywności radiocezu na obszarze transgranicznym polsko-czeskim
PL
Na skutek awarii reaktora EJ w Czarnobylu do środowiska przedostało się wiele izotopów promieniotwórczych. Skażenia te objęty m.in. terytoria Polski i Czech. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA Czechy-Polska) przeprowadzono badania, których celem było określenie aktualnych rozkładów terytorialnych depozycji izotopów cezu w powierzchniowej warstwie gleby oraz mocy dawki promieniowania gamma na obszarze transgranicznym polsko-czeskim.
EN
As the result of breakdown of the nuclear power plant in Chernobyl large quantities of radioactive substances were released to environment. Among others the territories of Poland and Czech were contaminated. The aim of the project was investigation of current local depositions of cesium isotopes close to soil surface and total dose of gamma radiation in the Polish - Czech border region. The work was partly supported by European Regional Development Fund (Community Initiative INTERREG IIIA Czech-Poland).
PL
Przedmiotem badań były roztwory wodne szeregu homologicznego związków powierzchniowo czynnych typu "Rofam" różniących się liczbą wbudowanych ugrupowań tlenku etylenu. Określono wpływ liczby tych ugrupowań na równowagę hydrofilowo-lipofilową, właściwości hydrodynamiczne oraz aktywność powierzchniową. Wyniki posłużyły do określenia mechanizmu solubilizacji i oszacowania wpływu tego procesu na dostępność farmaceutyczną i biologiczną micelarnego adduktu "Rofamów" w modelowych formach środków farmaceutycznych.
EN
Aqueous solutions of homologous series of "Rofam" type surfactants (ZPC) based on rape oil fatty acids methyl esters, differing in oxyethylene segments content (nTE), were the subjects of investigations. Content of oxyethylene segments nTE, determined by 1H NMR, allowed to verify ZPC molecular weight and to calculate structural hydrophilic-lipophilic balance (HLB, by Davis or Griffin methods) as well as required solubility level of the balance (HLBR) (Table 1). The following values were determined on the basis of viscometric measurements: limiting viscosity number [h], viscometric average molecular weight (Mh), specific volume (W) and hydrodynamic radius of micelle (Robs) (Table 2 and 3). Viscometric measurements let also calculate average number of water molecules hydrating the micelle built of "Rofam" homologous structures. Determination of critical micellar concentration (cmc) was the base for calculation of thermodynamic potential of micelle formation (***) and micellar level of hydrophilic-lipophilic balance (HLBcmc) (Table 4, Fig. 1-3). The value of surfactant's lipophilic core upthrust over the phase boundary (Am, Fig. 4) let analyze the effect of oxyethylene segments' content in "Rofam" molecule structure on its potential solubilization properties. The results of investigations and the values calculated on this basis make clearer the mechanism of solubilization of lipophilic drugs what determines the pharmaceutical and biological availability of micellar adducts from the model forms of drugs.
PL
Przedstawiono wyniki badań micelizacji soli sulfoniowych (jodków decylo-, dodecylo- i tetradecyloalkilosulfonowych) za pomoc~ pomiarów napicia powierzchniowego I przewodnictwa elektrycznego ich wodnych roztworów w temperaturze 250C. Wartości micelarnego stopnia dysocjacji (a) zmniejszają się wraz z długością grup alkilowych R i zwiększają się wraz ze wzrostem długości grupy alkilowej R'. Wpływ dodatków organicznych (alkoholi) na micelizację surfaktantów kationowych zbadano na przykładzie jodku tetradecylometylo(2-hydroksyetylo)sulfoniowego) za pomocą pomiarów przewodnictwa elektrycznego ich roztworów wodnych. Małocząsteczkowe alkohole (metanol, n-propanol) praktycznie nie zmieniają wartości c.m.c w szerokim zakresie zmian ich stężenia. W obecności n-butanolu. n-pentanolu i n-heksanolu wartości c.m.c nieznacznie się zmieniają, natomiast znacznie wzrasta przewodnictwo elektryczne, co jest spowodowane prawdopodobnie solubilizacją cząsteczek tych alkoholi w micelach.
EN
The micellar degree of dissociation, of the sulfonium salts by measurements of the added salt effects on their critical micelle concentration and electrical conductivity at 250C have been determined, The effect of primary, linear alcohols (methanol to hexanol) on the micellization of solution of tetradecylmethy1(2-hydroxyethyI)sulfonium salt have been investigated. The results show that the addition of alcohol (n-butanol, n-pentanol, and n-hexanol) decreases the c.m.c. Some results suggest that butanol and longer alcohols may affect the micelle hydrophobic core, whereas methanol and propanol is too short to do so.
PL
W praktyce flotacyjnej porównuje się działanie różnych odczynników wykonując doświadczenia dla kilku jednakowych dawek (g/Mg) lub stężeń molowych. Identyczne stężenie molowe nie oznacza takiego samego pokrycia adsorpcyjnego powierzchni i tej samej dyspersji baniek gazu w komorze. W pracy przeprowadzono analizę wyników flotacji węgli w funkcji stężenia i aktywności powierzchniowej alkoholi alifatycznych. Flotowano muły węglowe pochodzące z kopalń "Rydułtowy" i "Pokój". Stwierdzono, że wraz ze wzrostem stężenia alkoholi rosną wydajności koncentratów i zawartości popiołu w odpadach. Ponadto przy tym samym stężeniu objętościowym wyniki flotacji były tym lepsze im dłuższy był łańcuch węglowodorowy w cząsteczce alkoholu. Wzrost flotowalności węgli wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowodorowego w cząsteczce alkoholu związany jest z zachodzącym w tym samym kierunku wzrostem aktywności powierzchniowej w szeregu homologicznym alkoholi. Jeżeli porównanie wykona się przy tej samej aktywności powierzchniowej (przy tym samym ciśnieniu powierzchniowym) to wydajności koncentratów badanych węgli są praktycznie niezależne od rodzaju użytego alkoholu. Wynika stąd, że działanie alkoholi alifatycznych w procesie flotacji polega głównie na rozwinięciu powierzchni międzyfazowej gaz-ciecz, a ich własności zbierające względem węgla są bardzo zbliżone.
EN
In flotation practice influence action of different reagents is most commonly compared on a basis of results of the experiments carried out for a few identical their doses or molar concentrations. However, identical molar concentration doesn't mean that there were identical adsorption coverages and identical dispersion of gas in the flotation cell. The paper presents an analysis of the coal flotation results in a function of the concentration and surface activity of the alcohols applied. Coal slimes from the "Rydułtowy" and "Pokój" Mines were floated. It was found that yields of the concentrates and contents of ash in the tailings were increasing with increasing alcohol concentration. Moreover, at the same bulk concentration the flotation results were better, the longer was hydrocarbon chain in the alcohol molecule. An increase in coal floatability with increasing length of hydrocarbon chain in the alcohol molecule is related to increasing in the same direction surface activity in the homologous series of alcohols. When the comparison is carried out for the same surface activity (the same surface pressure) then the concentrate yields are practically independent of the kind of the alcohol applied. It shows that the action of the aliphatic alcohols in flotation of the coal slimes studied consisted mainly in enlarging interfacial solution-gas area, and that their collecting properties in respect to the coal slimes studied were very similar.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad oceną aktywności powierzchniowej i międzyfazowej wybranych fluorosurfaktantów zawierających stosunkowo długi łańcuch fluoroalkilowy hydrofilizowany jedna lub dwiema grupami sacharydowymi w miejsce ugrupowania oligooksyetylenowego. Stwierdzono, że badane niejonowe surfaktanty wykazują doskonałe właściwości powierzchniowe.
EN
In this work we presented surface and interfacial properties of some fluorosurfactants in which a relatively long fluoroalkyl chain is hydrophilicized by one or two saccharide units instead of oligooxyethylene moiety . It was concluded that the studied nonionic surfactants reveal excellent surface activity.
PL
Przedstawiono wyniki badań aktywności powierzchniowej alkilopoliglukozydów (APG) i oligooksyetylenowanych alkoholi alifatycznych i nonylofenoli oraz niektóre ich właściwości użytkowe w mieszaninach z anionowymi, kationowymi i niejonowymi surfaktantami. Dyskutowano zgodność i efekty synergistyczne APG z innymi surfaktantami.
EN
In this work we presented surface and performance properties of alkyl polyglucosides (APG) and oligooksyethylenated aliphatic n-alcohols and alkylphenols and their mixtures with anionic, cationic and surfactants. We discussed compatibility and synergistic effects of APG in combination with other surfactants.
PL
Przedmiotem badań było wykorzystanie olejów roślinnych do syntezy surfaktantów anionowych i niejonowych. Do badań wykorzystano oleinian metylu i przeestryfikowany metanolem olej rzepakowy. Substraty te poddano epoksydowaniu za pomocą nadtlenku wodoru do odpowiednich pochodnych epoksydowych, z których w wyniku reakcji z kwasem fosforowym lub tlenkiem etylenu otrzymano próbki surfaktantów anionowych lub niejonowych. Stwierdzono, że proponowana metoda prowadzi do otrzymania surfaktantów z surowców naturalnych o dobrych właściwościach powierzchniowo czynnych. Zsyntezowane surfaktanty oceniono na podstawie pomiarów napięcia powierzchniowego ich roztworów wodnych, pomiarów kąta zwilżania oraz zwilżania tkaniny, zdolności pianotwórczej i zdolności emulgowania.
EN
The synthesis of surfactants from epoxidized rape oil and epoxidized methyl esters of rape oil fatty acids are studied. Rape oil and methyl esters of rape oil fatty acids were epoxidized with H2O2 in the presence of glacial acetic acid and H2SO4 as a catalyst. These epoxidized substrates are phosphorylated with 85 % H3PO4 in diethyl ether. The sodium salts of such phosphorylated oils are good ionic surfactants. Nonionic surfactants are synthesized by ring opening of epoxides of unsaturated fatty acid by methanol in the presence of BF3. These intermediates are oxyethylenated in the presence of BF3 to final products. Surface properties of these surfactants, i.e. surface tension, cloud point, wetting ability, contact angle, foam height and emulsion stability have been determined.
PL
Metodą spektroskopową (HNMR) oznaczono zawartość segmentów oksyetylenowych w strukturze Rofamów, Rokacetów i Rokanoli, a także liczbową wartość HLB i H/L. Powyższe odniesiono do wielkości fizyko-chemicznych określających aktywność powierzchniową tenzydów. Metodę Rosena wykorzystano do oceny właściwości aplikacyjnych ( emulgatory, solubilizatory, promotory przejścia przezskórnego) badanych klas niejonowych tenzydów.
EN
The content of oxyetylene segments - [CH2CH2O]n - in the structure of polyoxyethylene - mono - and -polioles, as well as numerical values of HLB and H/L were determined by means of (HNMR) spectroscopic methods. The above parameters were related to - chemical values characterizing the surface activity of Rokanols, Rokwinols, Rofam's and Rokacet.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad oceną aktywności antystatycznej i powierzchniowo czynnej czwartorzędowych metylosiarczanów N-(3-alkosy-2-hydroksypropylo)-N,N-dialkilo-N-metyloamoniowych oraz metylosiarczanów N,N-di-(3-alkosy-2-hydroksypropylo)-N-alkilo-N-metyloamoniowych. Stwierdzono, że związki będące dobrymi antystatykami są także dobrymi środkami powierzchniowo czynnymi.
EN
In this work we presented antistatic and surface properties of N-(3-alkyloxy-2-hydroxypropyl)-N,N-dialkyl-N- methylammonium methylsulphates and N,N-di(3-alkyloxy-2-hydroxypropyl)-N-alkyl-N-methylammonium methylsulphates. It was concluded that the studied compounds having excellent antistatic properties reveal also good surface activity.
PL
W pracy zbadano i omówiono aktywność powierzchniową trioktyloaminy (TOA) w układach węglowodór/faza wodna. Stwierdzono, że TOA adsorbuje się na granicy faz węglowodór/woda obniżając napięcie międzyfazowe, szczególnie w układach zawierających jony wodorowe w fazie wodnej. Wielkość adsorpcji zależy zarówno od typu stosowanego rozpuszczalnika organicznego, jak i składu fazy wodnej. W układach, w których fazę wodną stanowił roztwór HCl cząsteczka TOA ulega sprotonowaniu i jako cząsteczka o charakterze jonowym jest bardziej aktywna powierzchniowo. Na podstawie doświadczalnie wyznaczonych izoterm napięcia międzyfazowego gamma = f(c) określono izotermy nadmiaru powierzchniowego wg równania Szyszkowskiego.
EN
Interfacial tension and surface excess isotherms for trioctylamine (TOA) were determined and interpreted. Despite its high hydrophobicity, TOA adsorbs at the hydrocarbon/water interfaces and decreases effectively the interfacial tension, especially in systems containing acidic aqueous phase. Interfacial activity of TOA rises with an increase of the aqueous phase acidity. The effect of amine protonation is clearly observed. Interfacial tension isotherms obtained experimentally can be well matched with the Szyszkowski equation. The interfacial activity of TOA is affected by the type of the organic diluents and the composition of the aqueous phase, i.e. the kind and concentration of non-organic electrolyte present in the system.
PL
Określono izotermy napięcia powierzchniowego dla oksyetylenowanego dodekanianu metylu o różnym średnim stopniu oksyetylenowania, dodecylobenzenosulfonianu sodu oraz ich mieszanin o stałych stosunkach wagowych. Nie stwierdzono synergizmu w obniżaniu napięcia powierzchniowego mieszanin surfaktantów. Oksyetylowany dodekanian metylu dominuje w warstwie adsorpcyjnej dla napięć powierzchniowych poniżej 40 nN/ m. Udział surfaktantów w warstwie adsorpcyjnej zależy od hydrofilowości oksyetylenowanego dodekanianu metylu, względnego stosunku surfaktantu niejonowego i anionowego w roztworze oraz od stopnia wysycenia granicy fazowej.
EN
Surface tension isotherms were determined for oxyethylated methyl dodecanoates of various average degrees of oxyethylation, sodium dodecylbenzene sulphonate and their mixtures. None synergism in decreasing of surface tension was observed. Oxyethylated methyl dodecanoates are the dominant species in the adsorption layers. Their contributions in these layers depend on their hydrophilicities, the ratio of nonionic to anionic surfactant and degree of surface saturation.
PL
Określono i zinterpretowano izotermy napięcia międzyfazowego dla indywidualnych ekstrahentów palladu(II). Do badań wykorzystano następujące ekstrahenty: 4-alkilofenyloaminy zawierające od 6 do 14 atomów węgla w grupie alkilowej, sulfid diheksylowy, 2-decylosulfanyloetanol i jego częściowo sfluorowana pochodną, decylonikotynian i N.N-diheksylenikotynoamid Napięcie międzyfazowe określano metodą pierścieniową w temperaturze 18-20°C, używając wzajemnie wysyconych faz. Do badań wykorzystano tensometr K-12 firmy Kruss. Ekstrahenty te ulegają adsorpcji na granicy faz: faza organiczna-kwaśny roztwór wodny. 4-alkilofenyloaminy wykazują szczególnie silną aktywność powierzchniową, gdzie obserwuje się znaczne obniżenie napięcia międzyfazowego w zakresie bardzo niskich stężeń aminy w porównaniu do innych badanych ekstrahentów. 4-Alkilofenyloaminy adsorbują się na granicy faz węglowodór/faza wodna już przy stężeniu 10(-5) M i zmniejszają napięcie międzyfazowe do 5 mN m(-1). Dlatego też mogą być wykorzystane jako katalizatory przeniesienia międzyfazowego w celu zwiększenia szybkości ekstrakcji palladu(II) z zastosowaniem innych ekstrahentów. Początkowa szybkość ekstrakcji palladu(II) z zastosowaniem 4-alkilofenyloamin wzrasta znacznie ze wzrostem długości grupy alkilowej od 6 do 12 atomów węgla, co spowodowane jest w sposób wyraźny większą hydrofobowością amin z długim łańcuchem węglowodorowym i wzrostem aktywności międzyfazowej.
EN
Interfacial tension isotherms were determined for individual palladium (II) extractants and interpreted. The following extractants were considered 4-alkylphenylamines containing from 6 to 14 carbon atoms in the alkyl group, dihexyl sulfide, 2-hydroxyethyldecyl sulfide and its partly fluorinated derivative, decylnicotiniate and N,N- dihexyl-nicotinamide. 4-alkylphenylamines exhibit significantly stronger interfacial activity than the other extractants. They adsorb at the hydrocarbon/water interfaces already at concentrations 10(-5) M and permit to decrease the interfacial tension to 5 mN m(-1). As a result, they can be used as a phase transfer catalyst to increase the rate of palladium(II) extraction with other extractants. When used alone, the initial rate of extraction rises with extractant increasing hydrophobicity, thus in the order of increased interfacial activity.
20
Content available remote Floatability of coals as a function of surface activity of the alcohols
EN
It is a common practice in flotation to compare the action of various reagents on the basis of results of experiments carried out at several concentrations or amounts of reagents, identical for cach reagent used. The same concentrations do not mean, however, the same surface coverages or the same dispersion of gas bubbles in the flotation celI. In this paper, results of flotation of various coals were analysed as a function of coneentration and surface activity of aliphatic alcohols. Coal slimes from the Halemba, Rydultowy, and Pokój Mines were floated. The aIiphatic alcohols used as collecting/frothing agents were n-butanol and n-pentanol, and n-hexanol. It was found that the concentrate yields and ash content in tailings increase with the concentration of these alcohols. Also, at the same bulk concentrations, the longer the hydrocarbon chain of the alcohol molecule, the better the flotation results. The increase in floatability of coals with the length of the hydrocarbon chain in the alcohol molecule is associated with a simultaneous increase in surface activity ofthe homologous series of alcohols. When the processes are compared at the same surface activity (the same surface pressure), the concentrate yields are practically independent of the alcohol used. This shows that the action of aliphatic alcohols in flotation consisted mainly in enlarging the solution-gas interface, and their collecting properties in respect to coal slimes studied were very similar.
PL
W praktyce flotacyjnej porównuje się działanie różnych odczynników robiąc doświadczenia dla kilku jednakowych ilości lub ich stężeń molowych. Temu samemu stężeniu molowemu nie odpowiada to samo pokrycie powierzchni i ta sama dyspersja pęcherzyków gazu w komorze. W pracy przeprowadzono analizę wyników flotacji węgli w funkcji stężenia i aktywności powierzchniowej alkoholi alifatycznych. Flotowano muły węglowe pochodzące z trzech różnych kopalń: "Halemba"",Rydułtowy" i "Pokój". Stosowano alkohole alifatyczne: n-butanol, n-pentanol i n-heksanol jako odczynniki zbierająco-pianotwórcze. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem stężenia alkoholi rosną wychody koncentratów i zawartości popiołu w odpadach. Ponadto przy tym samym stężeniu objętościowym wyniki flotacji były tym lepsze, im dłuższy był łańcuch węglowodorowy w cząsteczce alkoholu. Wzrost flotowalności węgli wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowodorowego w cząsteczce alkoholu związany jest z zachodzącym w tym samym kierunku wzrostem aktywności powierzchniowej w szeregu homologicznym alkoholi. Jeżeli porównanie wykona się przy tej samej aktywności powierzchniowej (przy tym samym ciśnieniu powierzchniowym), to wychody koncentratów badanych węgli są praktycznie niezależne od rodzaju użytego alkoholu. Wynika stąd, że działanie alkoholi alifatycznych w procesie flotacji polega głównie na rozwinięciu powierzchni międzyfazowej gaz-ciecz, a ich własności zbierające względem węgla są bardzo zbliżone.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.