Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 198

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyładowania niezupełne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Badania odbiorcze i diagnostyczne nowo zainstalowanych oraz już eksploatowanych przesyłowych kabli elektroenergetycznych stają się coraz ważniejszą kwestią w zakresie zapewniania wysokiej jakości obwodów kablowych. W ciągu ostatnich 20 lat, oprócz tradycyjnych testów wykonywanych przy użyciu ciągłego napięcia przemiennego oraz systemów rezonansowych AC, metoda wykorzystująca tłumione napięcie przemienne (DAC) stała się alternatywnym sposobem testowania stosowanym w wielu krajach. Próby napięciowe z monitorowaniem wyładowań niezupełnych (PD) przy użyciu tłumionego napięcia przemiennego dają podobne wyniki w zakresie występowania wyładowań niezupełnych oraz ich lokalizowania w porównaniu z tradycyjną metodą rezonansową. Próby napięciowe z monitorowaniem wyładowań niezupełnych (PD) przy użyciu DAC z powodzeniem stosuje się w kontroli jakości nowo zainstalowanych zarówno lądowych, jak i morskich połączeń kablowych (do 230 kV) wysokiego napięcia (WN) o dużych długościach. Testy te stanowią solidną podstawę do wykonywania czynności związanych z zapewnianiem jakości oraz konserwacją obwodów kablowych w okresie eksploatacji na podstawie aktualnego stanu instalacji.
EN
Testing of the newly installed and service aged transmission power cables is becoming more and more important issue to ensure high quality of the cable circuits. During the past 20 years, in addition to the traditional continuous AC voltage testing using AC resonant systems, the damped AC method has become an alternative testing way accepted in many countries. PD monitored voltage withstand testing using damped AC voltages provides similar results for PD occurrence and the localization to the traditional resonant method. PD monitored damped AC voltage testing was successfully applied for quality control of newly installed on – and offshore long length HV cable connections up to 230 kV. Such tests form a sound basis for quality assurance and condition-based maintenance during the cable’s service life.
PL
W artykule omówiono badania transformatorów metodą emisji akustycznej oraz sposoby interpretacji i weryfikacji ich wyników przy pomocy termowizji i analizy chromatograficznej gazów rozpuszczonych w oleju. Opisano rzeczywiste przypadki łącznego wykorzystania tych metod w celu precyzyjnego określenia przyczyn generacji emisji akustycznej w transformatorach i stopnia zagrożenia ich eksploatacji przez wyładowania niezupełne. Wskazano na niestandardowe możliwości zastosowania metody emisji akustycznej do wykrywania w kadzi transformatora miejsc o podwyższonej temperaturze.
EN
The article discusses tests of transformers using the acoustic emission method and methods of interpretation and verification of their results using thermal imaging and DGA analysis of gases dissolved in the oil. Real cases of combined usage of these methods are described in order to precisely determine the causes of acoustic emission generation in transformers and the degree of risk of their operation posed by partial discharges. Non-standard possibilities of using the acoustic emission method for detecting places with increased temperature in the transformer tank were indicated.
EN
The electrical cable reliability is largely linked to the state of its insulation, which can be threatened by the partial discharges (PDs) activity. This phenomenon is localized in defects created within insulation during the manufacture process and the cable installation. The cavity defect is among the most known defects within the insulating material filled with different gases and having various forms. Under electrical stress, the PDs occur and lead with time to a cable failure. The PDs simulation in cavity defect within cable insulation has became an important tool for a complementary understanding of the experimental task. The plasma model has been considered in last decade as an alternative to describe physically and chemically the PDs mechanism versus the other models such as the capacitance, conductance model. Using plasma model our work aims to simulate the PDs in cavity defect within cable insulation by showing the parameters influence such as the type of gas contained in the cavity, the voltage magnitude and frequency imposed on the insulation on their occurrence through its occurrence mechanisms. This helps to assess the PDs severity on the insulation system to carry out its diagnosis and therefore to have an effective reliability of cable.
PL
Doświadczenia międzynarodowe morskich farm wiatrowych pokazują, że w porównaniu z innymi komponentami elektrycznymi dotkliwość i częstotliwość awarii kabli eksportowych i międzyturbinowych są najwyższe. Ponieważ obecny stan norm międzynarodowych opiera się na doświadczeniach kabli lądowych, nadal problematyczne jest uwzględnienie rzeczywistych poważnych problemów awarii związanych z kablami dla morskich farm wiatrowych. W rezultacie systematyczne testowanie i diagnozowanie podczas: produkcji, transportu, instalacji i eksploatacji może wykluczyć lub przynajmniej zmniejszyć potencjalne ryzyko awarii podczas eksploatacji. W artykule podjęto dyskusję na temat zapewnienia jakości kabli elektroenergetycznych dla bezpieczeństwa technologicznego morskich farm wiatrowych. Przedstawione zostały różne praktyczne przykłady badania długich połączeń kabli elektroenergetycznych, a wspomniana powyżej problematyka zostanie omówiona z perspektywy kontroli jakości nowo zainstalowanych linii, jak również konserwacji linii w eksploatacji. Diagnostyka oparta na technologii tłumionego napięcia przemiennego (DAC) z monitorowaniem wyładowań niezupełnych w tym przypadku jest specjalnie omawiana w połączeniu z rzeczywistymi przykładami testów, które pokazują wyniki dotyczące badań kabli eksportowych i międzyturbinowych w farmach wiatrowych.
EN
The international experience of offshore wind farms shows that compared to other electrical components, the severity and frequency of failure of export and inter-array cables is the highest. As the current state of international standards is based on the experience of onshore cables, it is still problematic to address the real serious problems associated with cable accidents for offshore wind farms. As a result, systematic testing and diagnosis during production, transportation, installation and operation can exclude or at least reduce the potential risk of failure during operation. This article discusses the quality assurance of power cables for the technological safety of offshore wind farms. Various practical examples of testing long power cable connections will be presented, and the above-mentioned issues will be discussed from the perspective of quality control of newly installed lines as well as line maintenance in operation. The damped alternating voltage (DAC) diagnostics with PD monitoring in this case are specifically discussed in conjunction with real-world test examples that show the test results for export and inter-array cables in offshore wind farms.
PL
Wyładowania niezupełne są jedną z głównych przyczyn awarii uzwojeń stojana. Problemy izolacyjne wymuszają wyłączenia generatorów, silników i transformatorów suchych, powodując znaczne uszkodzenia i utratę przychodów. Okresowe monitorowanie wyładowań niezupełnych w trybie online zapewnia opłacalną i sprawdzoną technikę minimalizacji ryzyka nieoczekiwanych awarii [...]
EN
Diagnostic methodologies are of fundamental importance for operational strategies of electrical devices, both in the power grid and in industrial applications. This paper reports about a novel approach based on partial discharge analysis applied to high voltage electrical insulation. Especially dynamics of charges deposited by partial discharges is explored applying a chopped sequence. The applications refer to microvoids occurring inside solid insulating systems or at the interfaces, such as delaminations at the electrodes. The experiments were carried out on embedded voids having distinctive wall dielectric materials. The underlying physical phenomena of post discharge charge transport are analyzed. The assessment is performed using phase-resolved partial discharge patterns acquired applying a chopped sequence. The chopped partial discharge (CPD) method provides quantitative insight into post discharge charge decay processes due to deposited and accumulated charges fluctuations. The assessment indicator is based on comparing partial discharge inception angle between chopped sequence and continuous run. The experiments have shown that materials with distinctive surface conductivity revealed adequately different charge decay time dynamics. The detailed analysis yields time constant of walls charge decay for insulating paper equal to 12 ms and cross-linked polyethylene 407 ms. The CPD method may be further used to investigate streamer physics inside bounded cavities in the form of voids. The presented method provides a quantitative approach for charge non-invasive decay assessment and offers high potential in future diagnostics applications.
PL
Wiadomo, że podczas standardowych badań fabrycznych (koordynacja izolacji) jakość elektroenergetycznych kabli, a także osprzętu kablowego jest w pełni oceniana przez producenta. Niemniej jednak ryzyko problemów z dostawą i montażem poszczególnych elementów linii kablowej może wpłynąć na jakość nowo zainstalowanej linii. Obecne normy IEC są standardami sformułowanymi głównie przez producentów i nie zawierają odpowiednich zaleceń badań linii kablowych nowo zainstalowanych oraz już eksploatowanych, które by pozwoliły wykryć wady spowodowane wyżej wymienionymi problemami. Przyjęte w tych normach procedury badań odbiorczych skutkują tym, że przebicie/uszkodzenie może wystąpić tylko w przypadku bardzo poważnych wad (bardzo rzadko). Oznacza to, że w sytuacji braku uszkodzenia badanej linii podczas próby odbiorczej nie można wykryć wady w jakimś odcinku kabla lub w osprzęcie. Dlatego, w przeciwieństwie do norm IEC, standardy IEEE 400 i IEEE 400.4 zalecają po zainstalowaniu linii kablowej przeprowadzanie prób napięciowych połączonych z monitorowaniem wyładowań niezupełnych (WNZ), np. stosując napięcie ciągłe lub tłumione napięcie prądu przemiennego (DAC). W przypadku ciągłych napięć przemiennych, z powodu wysokiego poziomu zakłóceń elektromagnetycznych pojawiających się w wyniku generowania rezonansowych napięć przemiennych (ACRT), zgodnie z IEC 60270 wykrywanie WNZ nie jest wystarczająco czułe, aby można było zastosować tą metodę do wykrywania WNZ w izolacji kabli i we wszystkich typach osprzętu kablowego (czyli w głowicach i mufach). W przeciwieństwie do metody ACRT użycie metody DAC zapewnia, oprócz przeprowadzenia próby napięciowej, również bardzo czułe i zgodne z normą IEC 60270 wykrywanie WNZ w całym systemie kablowym. W oparciu na międzynarodowych doświadczeniach – zebrane w ciągu ostatnich 15 lat z badań przeprowadzonych w różnych sieciach energetycznych, w artykule skoncentrowano się na zastosowaniu metody DAC do badań odbiorczych i diagnostyki wszystkich rodzajów kablowych linii przesyłowych. Na praktycznych przykładach przedstawiono różne ważne aspekty badania nowych linii, a także dokonywanie oceny stanu elektroenergetycznych linii kablowych, będących w eksploatacji, wynikające z wieloletniego stosowania układów probierczych DAC w praktyce.
EN
It is known that using factory routine tests (insulation coordination) the quality of a power cable as well as the accessories is fully tested at the manufacturer. Nevertheless the risk of accessories parts delivery and installation problems may influence the quality of a newly installed power cable circuit. The current IEC standards are manufacturers'standards and they do not provide adequate recommendations for after-lying testing and demonstration of above-mentioned problems. A breakdown may occur only in case of extremely serious defects during the after-laying test (very seldom). This means that in a no-breakdown situation the presence of defects in cable parts or in accessories cannot be excluded. Therefore in contrast to the IEC standards the standards IEEE 400 and IEEE 400.4 recommend partial discharge monitored testing e.g. by continuous or damped AC voltages (DAC). In case of continuous AC voltages due to the high level of EM disturbances occurring by on-site generation of resonant AC voltages (ACRT), the PD detection in accordance to IEC 60270 is not sensitive enough to be used for PD detection in cable insulation and in all types of cable accessories. In contrast to ACRT the use of DAC provides in addition to voltage withstand test also very sensitive and IEC 60270 conform PD detection of the complete cable circuit. Based on the international experiences as collected in the last 15 years at different power grids this contribution focuses on the use of DAC for after-laying testing and diagnosis of all types of transmission power cables. In particular supported by practical examples different important aspect of testing new connections as well as condition assessment of service aged power cables will be mentioned in this paper.
PL
W artykule przybliżono najważniejsze wyzwania, jakie obecnie stoją przed polską elektroenergetyką w aspekcie poprawy standardów jakościowych dystrybucji energii elektrycznej oraz wyposażenie i możliwości techniczne Centrum Badawczo-Rozwojowego Inżynierii Wysokonapięciowej EnergoTech Lublin, powstałego dzięki współpracy naukowej i biznesowej Politechniki Lubelskiej z firmą EnergoTech Lublin. Działalność Centrum obejmująca szeroko rozumianą diagnostykę i monitoring parametrów linii kablowych i napowietrznych średniego i wysokiego napięcia oraz aparatury łączeniowej przeznaczonej do tych sieci jest odpowiedzią na te wyzwania i próbą rozwiązania najważniejszych problemów z nimi związanych. W nowo utworzonym Centrum Badawczo-Rozwojowym będą prowadzone zaawansowane prace badawczo-rozwojowe obejmujące m.in.: – poprawę niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej przez przeciwdziałanie awariom sieci elektroenergetycznych, – zwiększenie zakresu informacji pozyskiwanych z sieci elektroenergetycznych w celu lepszego monitorowania i zarządzania nimi, – diagnostykę stanu pracy poszczególnych elementów sieci w celu kompleksowej analizy potrzeb remontowych i modernizacyjnych, – wykorzystanie systemów łączności cyfrowej do kompleksowego zarządzania systemem dystrybucji energii elektrycznej, – automatyzację procesu analizy danych pomiarowych w celu zwiększenia szybkości i precyzji działań diagnostycznych.
EN
The article presents the most important challenges currently facing the Polish energy sector in the aspect of improving the quality standards of electricity distribution as well as equipment and technical capabilities of the EnergoTech Lublin Research and Development Center for High Voltage Engineering, resulting from scientific and business cooperation of the Lublin University of Technology with EnergoTech Lublin. The activities of the Center covering broadly defined diagnostics and monitoring of medium and high voltage cable and overhead lines as well as switchgear dedicated to these networks is a response to these challenges and an attempt to solve the most important problems related to them. The newly created Research and Development Center will carry out advanced research and development works, including: – improving the reliability of supplying electricity to consumers by preventing power grid failures.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykonywania pomiarów wyładowań niezupełnych (WNZ) w miejscu zainstalowania transformatora na stacji elektroenergetycznej. Scharakteryzowano trzy metody umożliwiające wykonanie pomiarów w warunkach stacyjnych: metodę elektryczną, ultra wysokiej częstotliwości (UHF) i akustyczną. Przedstawiono urządzenie pomiarowe umożliwiające wykonywanie pomiarów w trybie off-line, a także rejestrację ciągłą parametrów charakteryzujących WNZ w trybie on-line. Dodatkowo omówiono możliwości praktycznego wykorzystania pomiarów WNZ wykonywanych na miejscu zainstalowania transformatora w codziennej praktyce eksploatacyjnej.
EN
The article presents the possibilities of performing partial discharge measurements (PD) at the place where the transformer is installed at the power station. Three methods have been characterized enabling measurements to be carried out under station conditions: electrical, ultrahigh frequency (UHF) and acoustic methods. A measuring device enabling measurements in off-line mode as well as continuous recording of parameters characterizing PD in on-line mode were presented. In addition, the possibilities of practical use of PD measurements taken at the place of installation of the transformer in everyday operational practice were exploitation.
EN
The article presents the assumptions, characteristics and description of the implementation of a pilot installation of electromagnetic partial discharge sensors on the operating 110 kV high voltage cable line. The installation was intended to realize the measurement of partial discharges without switching off the line, by using an unconventional UHF method. The works described in the article were the first stage of the implementation of a complete on-line partial discharges monitoring system whose main objective is to increase the reliability of cable lines. The article also presents an analysis of received measurement results whose correct interpretation requires additional research work.
PL
W artykule przedstawiono założenia, charakterystykę oraz opis realizacji pilotażowej instalacji elektromagnetycznych czujników wyładowań niezupełnych na czynnej linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV. Instalacja miała na celu zrealizowanie pomiaru wyładowań niezupełnych bez konieczności wyłączania linii spod napięcia, poprzez wykorzystanie niekonwencjonalnej metody UHF. Opisane w artykule prace były pierwszym etapem wdrożenia kompletnego systemu monitoringu on-line wyładowań niezupełnych, którego głównym celem badań jest zwiększenie niezawodności pracy linii kablowych. W artykule przedstawiono również analizę otrzymywanych wyników pomiarowych, których prawidłowa interpretacja wymaga podjęcia dodatkowych prac badawczych.
EN
The paper brings analyses of electromagnetic conditions around conductor clamp of ceramic insulator used in medium voltage networks with covered conductors. The objective of the analyses performed was to investigate the reasons of frequent damages of conductor clamps, covered conductors' insulation or the conductors themselves in the area of the conductor clamp. The analyses were performed on an insulator made by one of commercial manufacturers of electrical equipment using the Opera Vector Fields program tool, which uses 3D finite elements method. The paper also includes a description of comparisons of conditions for various materials of conductor clamps with the same shape. For all the examples investigated, it also contains the distributions of electric field in the insulator and its surroundings, as well as eddy currents in the nearby metal parts. Thus, the importance of adequate selection of materials of conductor clamps is demonstrated, since inadequate selection can due to electrical burden lead to serious damage. On the basis of the results obtained a technical solution that reduces possibility of damage is proposed.
PL
W pracy przedstawiono analizy warunków elektromagnetycznych wokół zacisku przewodu izolatora ceramicznego stosowanego w sieciach średniego napięcia z osłoniętymi przewodnikami. Celem przeprowadzonych analiz było zbadanie przyczyn częstych uszkodzeń zacisków przewodów, pokrycia izolacji przewodów lub samych przewodów w obszarze zacisku przewodu. Analizy przeprowadzono na izolatorze wykonanym przez jednego z komercyjnych producentów sprzętu elektrycznego za pomocą programu Opera Vector Fields, wykorzystującego metodę elementów skończonych 3D. Artykuł zawiera również opis porównań warunków dla różnych materiałów zacisków przewodnika o tym samym kształcie. Dla wszystkich zbadanych przykładów zawiera również rozkłady pola elektrycznego w izolatorze i jego otoczeniu, a także prądy wirowe w pobliskich częściach metalowych. W związku z tym wykazano znaczenie odpowiedniego doboru materiałów na zaciski przewodów, ponieważ nieodpowiedni wybór może ze względu na obciążenie elektryczne prowadzić do poważnych uszkodzeń. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano rozwiązanie techniczne, które ogranicza możliwość uszkodzenia.
12
Content available remote Moduł monitoringu wyładowań niezupełnych
PL
W ramach projektu realizowanego przez Mikronikę i Politechnikę Poznańską, współfinansowanego przez NCBiR, powstał moduł monitoringu wyładowań niezupełnych (wnz) w trybie on-line. W artykule omówiono jego strukturę oraz przyjęte zasady monitorowania wnz metodą UHF i HF. Przestawiono skonstruowane urządzenia pomiarowe i wyniki prób laboratoryjnych. Zaprezentowano także prace zmierzające do wykorzystania wykonanych urządzeń i oprogramowania w monitoringu rozdzielnic GIS.
EN
The on-line partial discharge (PD) monitoring module has been manufactured by Mikronika and Politechnika Poznańska in scope of a project co-financed by the NCBiR. The article discusses the module structure and the adopted rules of PD monitoring by the UHF and HF methods. The measuring devices and the results of laboratory tests are also presented. The works aiming the use of constructed structures and software in the monitoring of GIS substations are also showed.
PL
Artykuł porusza temat lokalizacji wyładowań niezupełnych (wnz) w transformatorach energetycznych. Autorzy proponują innowacyjną metodę, wykorzystującą matryce sensorowe zbudowane z anten mikropaskowych, obejmujących swoim zakresem pasmo wysokich i ultra wysokich częstotliwości (HF/UHF). Analiza sygnałów przeprowadzana jest z użyciem algorytmów określania kierunków nadejścia sygnału (ang. DOA – Direction-of-Arrival). W artykule zaprezentowano metodologię projektowania wybranego typu anteny wraz z określeniem, na drodze symulacji obliczeniowych, jej użytecznych parametrów, które zostały porównane z wartościami zmierzonymi.
EN
The paper discusses the topic of partial discharges localization in power transformers. The authors propose an innovative method, using sensor arrays built of microstrip patch antennas, including their range of high and ultra high frequencies (HF/UHF). Signal analysis is carried out using the Direction-of-Arrival (DOA) estimation algorithms. A methodology for designing a selected antenna type together with the determination of its useful parameters, by way of computational simulations along with the comparison with the measured values were presented.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie napięcia przemiennego tłumionego (DAC) do badań odbiorczych i diagnostyki w miejscu zainstalowania elektroenergetycznych kabli wysokiego napięcia (do 230 kV).
EN
The article presents the application of damped alternating voltage (DAC) for acceptance tests and diagnostics in the place of installing high voltage power cables (up to 230 kV).
PL
Badanie wyładowań niezupełnych jest jedną z najczęściej stosowanych metod kontroli jakości izolacji w układach eklektycznych. W przypadku transformatorów mocy pomiary te wykonuje się bazując na dobrze znanych i ustalonych standardach międzynarodowych. Detekcja wyładowań niezupełnych w wysokich częstotliwościach jest jedną z metod najbardziej rozwijanych w ostatnich latach, a przez swoją łatwość w implementacji oraz możliwość wykorzystania w systemach monitoringu sprawia, że jest ona coraz częściej postrzegana, jako uzupełnienie lub wręcz alternatywa dla metody elektrycznej podczas odbiorów fabrycznych.
EN
Investigation of partial discharges is one of the most commonly used methods of controlling the quality of insulation in electric systems. In the case of power transformers, these measurements are performed based on well-known and established international standards. Detection of partial discharges at high frequencies is one of the most developed methods in recent years, because of its ease implementation and possibility of utilization in monitoring systems. It is more often perceived as an accompanying or even substitute for the electrical method during factory tests.
PL
Wyładowania niezupełne (wnz) są źródłami impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych o bardzo szerokim widmie. Dzięki temu dla ich wykrywania i lokalizowania mogą być stosowane metody antenowe, wykorzystujące różne techniki pomiarowe. W szczególności dotyczy to lokalizowania wyładowań powstających w liniach napowietrznych i urządzeniach stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć. W artykule przedstawiono podstawy i rozważania teoretyczne dotyczące zastosowania w tym celu szyków (macierzy) antenowych o różnych konfiguracjach oraz wybrane wyniki badań laboratoryjnych. Przedstawione zostały m.in. analizy zastosowania metody TDOA (Time Difference Of Arrival), pozwalającej na określenie położenia źródeł wyładowań niezupełnych w oparciu o pomiar różnic czasów detekcji przebiegów impulsowych rejestrowanych przez poszczególne anteny wchodzące w skład szyku antenowego.
EN
Partial discharges (PD) are sources of very short impulsive electromagnetic disturbances with extra wide spectrum. As a result, aerial methods using various measuring techniques can be used to detect and locate them. In particular, this refers to locating partial discharges occurring at overhead transmission lines and power station equipment of high and very high voltages. The paper, which presents the continuation of the work of authors in this field, describes theoretical foundations and theoretical considerations as well as the results of laboratory investigations of the use of antenna arrays of various configurations for PDs source location. The analysis of the application of the TDOA method (Time Difference of Arrival) to determine the position of the discharge sources is based on the measurement of the time differences of pulse waveforms received by the individual antennas – members of particular antenna array.
PL
Wyładowania niezupełne (wnz) powstające w układach izolacyjnych urządzeń wysokonapięciowych mogą przybierać różne formy, zależne od właściwości fizykochemicznych zastosowanych materiałów dielektrycznych, wzajemnej konfiguracji geometrycznej izolacji i układu elektrod oraz rodzaju i geometrii defektu. W artykule przedstawiono wyniki rejestracji i analiz zbiorów impulsów wyładowań niezupełnych powstających w trzech różnych, modelowych układach izolacyjnych (wyładowania ulotowe, wyładowania w zamkniętej inkluzji gazowej zlokalizowanej wewnątrz układu izolacyjnego oraz wyładowania powierzchniowe, powstające w obecności punktu potrójnego metalgazdielektryk). Analiza wyładowań dotyczyła specyficznych cech ich obrazów fazowo-rozdzielczych D(, q, n). Biorąc pod uwagę fakt, że pole elektryczne jest podstawową przyczyną powstawania wyładowań niezupełnych w wysokonapięciowych układach izolacyjnych zaprezentowano różnice w rozkładach natężenia pola elektrycznego w badanych układach modelowych.
EN
Partial discharges (PD) occurring in insulation systems of high-voltage equipment can take various forms, depending on: the physicochemical properties of used dielectric materials; the geometric configuration of the insulating system and the electrode arrangement; and also the type and geometry of the defect. The paper presents the results of registration and analysis of partial discharge pulses sets generated in three different models of insulating systems (corona discharges; discharge in closed gas inclusions located inside the insulating system, and surface discharge formed in the presence of triple point metal-solid dielectric-gas). The analysis of the discharges concerned the specific features of their phase-resolved patterns D(, q, n). The differences in distribution of electric field intensity in the studied insulating systems were also presented, due to the fact that this is the primary cause of partial discharges in high-voltage insulating systems.
PL
Nowoczesne metody badań i diagnostyki kablowych linii elektroenergetycznych na napięcie do 230 kV obejmują próby napięciowe, badanie wyładowań niezupełnych i pomiar współczynnika strat dielektrycznych. Od ok. 14 lat na całym świecie coraz częściej stosowane są metody diagnostyczne z wykorzystaniem tłumionego napięcia przemiennego DAC. Na podstawie prac prowadzonych w ramach CIGRÉ i standardów IEEE poświęconych wykorzystaniu napięcia probierczego DAC, w artykule opisano różne międzynarodowe doświadczenia i praktyczne wykorzystanie napięć tłumionych AC i procedur badawczych stosowanych przy badaniach odbiorczych i diagnostycznych linii kablowych na napięcie do 230 kV, co zilustrowano przykładami praktycznymi.
EN
Modern on-site testing and diagnosis of power cable lines up to 230 kV consists of voltage testing, partial discharge detection and dissipation factor measurements. Since last 14 years more and more the use of damped AC (DAC) energizing is getting worldwide attention. Having in mind new developments by CIGRE and IEEE for the use of DAC testing in this paper different international practical application of damped AC voltages and testing procedures for on-site testing and diagnosis of underground power cable lines up to 230 kV will be discussed based on general considerations and practical examples.
19
Content available remote Diagnozowanie stanu rozdzielni elektrycznych
PL
Rozdzielnie elektryczne stanowią kluczowy element infrastruktury technicznej każdego przedsiębiorstwa, dlatego ich prawidłowa eksploatacja, a także diagnostyka są podstawą zapewnienia nieprzerwanego dostępu do energii elektrycznej. W artykule omówiono bezkontaktowe i bezpieczne dla personelu służb utrzymania ruchu metody detekcji, lokalizacji i identyfikacji uszkodzeń rozdzielni elektrycznych.
PL
Artykuł podejmuje aktualną tematykę detekcji, lokalizacji i identyfikacji wyładowań niezupełnych (wnz) w urządzeniach elektroenergetycznych z użyciem metod wykorzystujących sygnały elektromagnetyczne w zakresie UHF (ang. Ultra High Frequency -ultra wysokie częstotliwości). Przedstawiony został proces projektowania i budowy stanowiska badawczego, umożliwiającego przeprowadzanie badań z wykorzystaniem metod detekcji, identyfikacji i lokalizacji wyładowań niezupełnych. Głównym elementem jest symulator wnz w postaci przenośnego generatora iskry elektrycznej, wykorzystywanego dalej jako referencyjne źródło sygnału elektromagnetycznego. W pracy oprócz opisu stanowiska badawczego oraz procesu jego projektowania i budowy zostały przedstawione wyniki badań rejestracji sygnału fali elektromagnetycznej generowanej przez źródło referencyjne.
EN
This paper discuss the actual subject of detection, location and identification of partial discharge (PD) in electrical equipment using methods that use electromagnetic signals in the Ultra High Frequency (UHF) band. Design steps and construction process of research site to maintain tests using methods of detection, identification and location of PD were described. The main element is the PD simulator in the form of a portable electric spark generator, which is used as a reference source of electromagnetic signals. In further part of this paper analysis results of EM signal, generated with mentioned portable spark generator, both in time and frequency domain, were presented.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.