Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy flow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The assessment of energy flow through electric vehicle systems makes estimating their energy consumption possible. The article presents analyzes of the energy consumption of electric vehicles in selected driving tests (NEDC, WLTC and in real traffic conditions – RDC test) in relation to the vehicles different curb weight. The use of electric motors was also analyzed, providing their operating ranges, data of the energy flow in batteries and the change in their charge level. Simulation tests and analyzes were carried out using the AVL Cruise software. It was found that despite similar vehicle energy consumption values in NEDC and RDC testing, there are significant differences in energy flow in vehicle subsystems. The changes in the battery charge level per 100 km of test drive are similar in both the WLTC and RDC tests (6% difference); for the NEDC test, this difference is the greatest at 25% (compared to the previous tests). The energy consumption of electric vehicles depends significantly on the test itself; the values obtained in the tests are in the ranges of 10.1–13.5 kWh/100 km (NEDC test); 13–15 kWh/100 km (WLTC test) and 12.5–16.2 kWh/100 km in the RDC test. The energy consumption values in the NEDC and WLTC tests, compared to the RDC test, are approximately 20% and 10% lower, respectively. Increasing the vehicle mass increases the energy consumption (increasing the vehicle mass by 100 kg was found to increase the energy consumption by 0.34 kWh/100 km).
PL
Ocena przepływu energii przez układy pojazdów elektrycznych umożliwia oszacowanie ich energochłonności. W artykule przedstawiono analizy dotyczące zużycia energii pojazdów elektrycznych w wybranych testach jezdnych (NEDC, WLTC oraz w rzeczywistych warunkach ruchu – test RDC) w odniesieniu do zróżnicowanej masy pojazdów. Analizie poddano również wykorzystanie silników elektrycznych, przedstawiając mapy ich pracy, wielkości przepływu energii w akumulatorach oraz stopień zmiany ich naładowania. Badania i analizy symulacyjne wykonano z wykorzystaniem oprogramowania AVL Cruise. Stwierdzono, że mimo podobnych wartości energochłonności pojazdów w testach badawczych NEDC oraz RDC, to występują znaczące różnice przepływu energii w układach akumulacji pojazdów. Zmiany stopnia naładowania akumulatora odniesione do 100 km testu są zbliżone w testach WLTC oraz RDC (różnica 6%); dla testu NEDC różnica ta wynosi maksymalnie 25% (w odniesieniu do poprzednich testów). Energochłonność pojazdów elektrycznych jest silnie zależne od testu badawczego; wartości uzyskane w testach kształtują się na poziomie 10,1–13,5 kWh/100 km (test NEDC); 13–15 kWh/100 km (test WLTC) oraz 12,5–16,2 kWh/100 km w teście RDC. Wartości energochłonności w testach NEDC oraz WLTC są odpowiednio mniejsze o około 20% i 10% w odniesieniu do testu RDC. Zwiększenie masy pojazdu zwiększa zużycie energii (zwiększenie o 100 kg masy pojazdu zwiększa zużycie energii o 0,34 kWh/100 km).
EN
Energy flow is a central characteristic in all ecosystems, and it has attracted considerable scientific attention due to its significant effects on the stability of food webs. Lake ecosystems that undergo regime shifts (clear water phase, phytoplankton dominated changed into turbid water, macrophytes dominated or vice versa) are characterized by a series of transformation in trophic structure. Although previous studies have mainly focused on the causes and consequences of regime shifts in shallow lakes, studies about responses of energy flow changes to regime shifts is far from complete. In this paper, we estimated trophic position and benthivory (i.e. degree of benthivory) of seventeen fish species from seven shallow lakes. Our data show that the trophic position and benthivory of fish species in clear water phase are significantly higher than in turbid water. This finding might help spark some ideas for subtropical lake eutrophication treatment.
EN
The process of formation of the energy field by the explosion of a conical charge has been mathematically simulated. The features of the development of the energy field, depending on the point of initiation of the truncated cone explosive charge, were determined. The complex nature of the use of a charge at the bottom of a borehole with an intermediate conically-shaped detonator is discussed. Possible technological directions for using a charge with a complex shape are proposed.
4
Content available remote Analysis of the use of a hybrid drive system in urban traffic conditions
EN
The continued reduction of fuel consumption by vehicles leads to an increase in the share of hybrid and electric vehicle drives in the automotive market. There are many approaches, such as to focus only on the introduction of electric vehicles, however, using this type of drive requires additional infrastructure, reconstruction of many systems and has a long charging time, with which consumers are not entirely satisfied. Therefore, one of the leading types of passenger car drives is currently a hybrid drive. It does not require reconstruction of the entire infrastructure, only changes in vehicle drive systems. The costs related to this are relatively small compared to, for example, the construction of a network of new charging stations. Knowing the electric drive operating share in a vehicle with a hybrid system is used as a determinant of the profitability of using electric drives. The article estimated the share of electric and hybrid mode operation in urban traffic conditions. The research object was a Toyota C-HR vehicle equipped with a fourth generation hybrid drive. The analysis of the drive's operation allowed to determine the conditions of energy flow and determine the share of electric mode operation in the total driving time and in relation to the distance travelled.
PL
Ograniczanie zużycia paliwa przez pojazdy prowadzi do zwiększenia udziału napędów hybrydowych i elektrycznych w rynku pojazdów. Istnieje wiele pomysłów, aby skupić się tylko i wyłącznie na wprowadzeniu pojazdów elektrycznych, jednakże ten rodzaj napędu wymaga dodatkowej infrastruktury, przebudowy wielu systemów oraz charakteryzuje się długim czasem ładowania, z czego nie do końca zadowoleni są konsumenci. Dlatego obecnie jednym z wiodących rodzajów napędów pojazdów osobowych jest napęd hybrydowy. Nie wymaga on przebudowy całej infrastruktury, jedynie zmian w układach napędowych pojazdów. Koszty z tym związane są relatywnie małe, w porównaniu do np. do budowy sieci nowych stacji ładowania. Znajomość udziału pracy napędu elektrycznego w pojeździe z układem hybrydowym jest wyznacznikiem opłacalności stosowania napędów elektrycznych. W pracy oszacowano udział pracy trybu elektrycznego i hybrydowego w warunkach ruchu miejskiego. Obiektem badawczym był pojazd marki Toyota C-HR wyposażony w napęd hybrydowy czwartej generacji. Analiza pracy napędu pozwoliła na określenie warunków przepływu energii oraz ustalenie udziału pracy trybu elektrycznego w całkowitym czasie jazdy oraz w odniesieniu do przebytej drogi.
EN
Hybrid vehicles allow an increase in the powertrain efficiency thanks to their design. One such factor is the use of increased voltage supplying electric motors to the voltage supplying the high voltage battery. The battery voltage is increased several times in the inverter (boost) system to increase the final electric power supplied to the electric motor. The article presents the possibilities of using such a voltage boost in urban and non-urban driving conditions. The tests were performed on the latest generations of parallel hybrid drive systems in Lexus NX 300h and Toyota RAV4 hybrid vehicles. It has been shown that the boost system is used in about 30–40% of the urban drive distance (up to 20% of the driving time). The power supply voltage boost of the electric motors of both vehicles is used throughout the entire engine speed range of these machines at high torque values. Research has shown that the maximum voltage gain – approximately three times (up to 650 V) – is within the maximum torque range of the electric motors and allows for doubling the torque generated by the drive.
PL
Pojazdy z napędem hybrydowym dzięki swojej konstrukcji, pozwalają na zwiększenie sprawności układu napędowego. Jednym z takich czynników jest stosowanie zwiększonego napięcia zasilającego silniki elektryczne w stosunku do napięcia zasilającego akumulator wysokonapięciowy. Napięcie akumulatora zostaje zwiększone kilkukrotnie w układzie inwertera (boost) w celu zwiększenia końcowej mocy elektrycznej doprowadzonej do silnika elektrycznego. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania takiego wzmocnienia napięcia w warunkach jazdy miejskiej i pozamiejskiej. W badaniach wykorzystano najnowsze generacje układów napędu hybrydowego równoległego w pojazdach Lexus NX 300h oraz Toyota RAV4 hybrid. Wykazano, że układ wzmocnienia napięcia w warunkach miejskich wykorzystany jest w około 30–40% dystansu (do 20% czasu jazdy). Wzmocnienie napięcia zasilającego maszyny elektryczne obu pojazdów wykorzystane jest w całym zakresie prędkości obrotowej tych maszyn przy dużych wartościach momentu obrotowego. Badania wykazały, że maksymalne wzmocnienie napięcia – około trzykrotne (do wartości 650 V) – występuje w zakresie maksymalnego momentu obrotowego silników elektrycznych i pozwala na ponad 2-krotne zwiększenie generowanego momentu obrotowego układu napędowego.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu parametrów dynamicznych rękawicy na obciążenie człowieka energią wibracyjną. W tym celu opracowano model energetyczny systemu Człowiek – Rękawica – Narzędzie, w którym wykorzystano model fizyczny człowieka z rękawicą według normy ISO 10068:2012 oraz zasady energetyczne, tzn. pierwszą zasadę rozdziału mocy oraz pierwszą zasadę przepływu energii w systemie mechanicznym. Ostatecznym celem pracy było przedstawienie zastosowania całościowej metody energetycznej do poprawy przepływu energii przez system Człowiek – Rękawica – Narzędzie, który zależy tylko od właściwości rękawicy. Wyznaczony metodą numeryczną przepływ energii w strukturze dynamicznej systemu pozwolił stwierdzić, że parametry dynamiczne rękawicy antywibracyjnej, tj. masowe, tłumiące i sprężyste, wpływają na obciążenie człowieka energią wibracyjną.
EN
The aim of this work is an analysis of influence of glove parameters on the human’s energy load. The study proposed a model of the Human – Glove – Tool system. For this purpose the model of the human with the glove specified in the ISO 10068:2012 standard and energy principles, i.e. the first principle of energy flow and the first principle of power distribution in a mechanical system, were used. The aim of the study is presentation of the energy method by means of which the energy flow in the Human – Glove – Tool system can be improved. This flow depends only on the properties of the glove. The defined by numerical simulation flow of energy in the dynamic structure of the system allowed to demonstrate that dynamic parameters of the glove, i.e. coefficients of mass, damping and stiffness affect on the human’s energy load.
7
Content available remote Concept of the Energy Flow Model in an Electric Car
EN
The article presents the concept of the energy flow model in an electric vehicle. The object of the study was the Nissan Leaf vehicle equipped with the AC synchronous motor. Energy flow model of the electric vehicle describes energy consumption in different road conditions. In order to record a decision problem in a mathematical form, invariable parameters were determined while solving a problem, decision variables - sought quantities, the limitations expressed in the form of algebraic equations. After identifying the variables, the decision variable was designated, which was the energy flow (energy consumption) in individual elements of the electric car drive system. Relations in the article describe the total energy consumption of the vehicle in various road conditions. The thermodynamic parameter (external temperature), operating parameters (acceleration, vehicle speed) and route characteristics (elevation slope) have been taken into account.
EN
The study relates to the phenomenon of power distribution in mechanical systems equipped with a dynamic vibration absorber. It is one of the methods of eliminating vibrations in a mechanical system, which stabilises its operation. This solution helps to reduce dynamic stress in subsystems of a vehicle's suspension or stabilise the motion of flying machines, such as helicopters. The article describes the phenomenon of power distribution of structural forces, which has not been described so far. The phenomenon reveals the power distribution in a dynamic structure of a system of interest and can be used to determine the rate of energy flow as a function of the dynamic state resulting from the selection of dynamic parameters of the vibration absorber. The energy analysis applied in the study is based on an energy-based optimization method of adjusting the dynamic vibration absorber to the main mechanical system without changing its dynamic parameters, as is the case, for example, in turbine rotor balancing.
EN
The article presents the differences in energy flow for two human physical models from ISO 10068:2012. The models are compared on the basis of a numerical simulation of energy flow implemented with MATLAB/simulink software. For purposes of comparison, the dynamics of the two Human-Tool systems is mathematically modelled and then used to derive their energy models. The model dynamic structures are fully specified in order to determine and compare three kinds of powers. The study revealed differences between the model characteristics when analysed along different directions of vibrations and as a whole.
EN
The article analyses information energy diagrams of thermodynamic interaction at drying of printing products. It shows the models of thermodynamic interaction of thermal energy with drying objects. We have built the structure of the integrated system of thermal process control at drying of printing products. We have formulated the tasks of optimization of drying technological process.
PL
Podjęto problem zapewnienia prawidłowości technologicznego procesu suszenia produkcji poligraficznej, który dotychczas nie był w pełni rozwiązany, m.in. z powodu rozmaitości obiektów o różnej postaci fizycznej, chemicznej, strukturalnej oraz wielorakich właściwościach. Także w źródłach energii cieplnej stosowane są różne rozwiązania systemu działania. Autorzy proponują optymalizować proces technologiczny przez zbudowanie strukturalnego schematu obiektu suszenia oraz identyfikację parametrów na podstawie równania termodynamiki procesu wymiany dla źródeł danego typu i samej suszarki. Graniczne wymagania procesu suszenia oparto na kompleksowych badaniach eksperymentalnych i teoretycznych. W efekcie uzyskano bezawaryjność procesu oraz jego efektywność.
EN
This article is a continuation of the article entitled „A comparison of human physical models used in the ISO 10068:2012 standard based on power distribution – Part 1” [5], which presented a method of energybased assessment of two human physical models. The first article revealed a discrepancy between the models in terms of three types of power and the total power. The focus of the present study was to determine the order of energy inputs in the dynamic structure and link different types of power to potential threats they pose to human health. Additionally, differences between the models were discussed.
PL
W artykule przedstawiono metodę umożliwiającą wyznaczanie rozpływu energii układu przeniesienia napędu samochodu ciężarowo – terenowego. Ukazano możliwość wykorzystania jej w celu określenia jego sprawności którą zweryfikowano na podstawie wyników przeprowadzonych badań rozpływu energii samochodu ciężarowo - terenowego STAR 266M2. Zwiększenie sprawności jest równoznaczne ze zmniejszeniem zużycia energii, a dążenie do jak najwyższej sprawności wymaga redukcji strat. Sprawność tego układu ma bezpośredni wpływ na zużycie energii w formie paliwa, pobieranej przez silnik. Uzyskane wyniki badań mogą ułatwić identyfikację miejsc występowania strat energii w układzie napędowym pojazdów będących w procesie eksploatacji.
EN
In the article were introduced the methodology of the all-terrain vehicle power transmission system efficiency evaluation. Basis on the vehicle Star 266M2 energy flow investigations this method was verified and could be used in the vehicle efficiency estimation. The efficiency enlargement is equivalent with the energy waste decrease, so the aspiration to the highest efficiency require of losses reduction. The efficiency of vehicle power transmission system has the direct influence on the fuel waste in combustion engine. The received results of investigations could be helpful in identification of the power transmission system energy losses occurrence places for vehicles during exploitation.
13
Content available remote Etapy pracy tarana wodnego
PL
W artykule przedstawiono szczegółowo zasadę działania urządzenia zwanego taranem wodnym oraz omówiono etapy jego pracy w odniesieniu do zjawiska uderzenia hydraulicznego, stanowiącego podstawę działania tego typu urządzeń. W poszczególnych punktach opisano historię taranów wodnych, klasyczną teorię uderzenia hydraulicznego opracowaną w roku 1889 przez Nikolaja Żukowskiego oraz jej współczesne rozszerzenia, omówiono budowę typowego tarana wodnego, scharakteryzowano funkcje poszczególnych jego elementów oraz przedstawiono warunki, przy których taran wodny może poprawnie pracować. Najważniejszym elementem pracy jest opis cyklu pracy tarana wodnego z podziałem na etapy. Motywacją do napisania artykułu było spostrzeżenie, że w literaturze fachowej, zarówno polskiej jak i zagranicznej, brak jest podobnego typu opisów, a materiały popularno-naukowe, spotykane głównie na różnych stronach internetowych, są przeważnie zbyt ogólne (a czasami i błędne), przez co nie spełniają wymogów źródeł naukowych. Najważniejszą nowością zawartą w pracy, a zarazem głównym jej celem, jest połączenie opisu działania taranów wodnych z przebiegiem uderzenia hydraulicznego. Artykuł stanowi kontynuację cyklu związanego z poszukiwaniem obecnych możliwości praktycznego wykorzystania taranów wodnych w możliwie szerokim obszarze zastosowań.
EN
The article presents in detail the principle of operation of a device called a ram pump and discusses the operational steps of its work in relation to the water hammer phenomenon, which is the basis of operation of this type of equipment. In different points of article described history rams water, classical theory of hammer developed at the Nikolai Zhukovsky in 1889 and it a modern extension, described the typical ram of water, characterized the function of each of its components and presents the conditions under which water ram can properly work. The most important element of the work is the description of the water cycle ram broken down into stages. The motivation to write this article was the observation that in the literature, both Polish and foreign, there is a similar type descriptions, and popular-science materials, mostly found on various websites are often too general (and sometimes incorrect), which not meet the requirements of scientific sources. The most important new feature included in the work, and at the same time its main objective is to combine the description of action rams the course of the water hammer. The article is a continuation of the cycle associated with the exploration of current possibilities of practical use of rams water as possible a wide range of applications.
EN
The paper deals with the analysis of limited mechanisms construction designs exemplifying modern restricted couplings of world leading manufacturers. The description of limited mechanism structure as a technical system is given on the base of functional approach. The possibility of limited mechanisms separation into individual modules on the functional principle is proved. Main internal and external links between the elements of the technical system of limited mechanism are analyzed. These elements are proposed to be regarded as individual modules with the certain functions, characteristics and criteria.
PL
W pracy przedstawiono modele nowoczesnych ograniczających mechanizmów konstrukcyjnych na przykładzie sprzęgieł przeciążeniowych dostarczonych od wytwórców. Wykonano analizę charakterystyki badanych sprzęgieł uwzględniającą ich właściwości funkcjonalne. Stwierdzono możliwość zastosowania metody prowadzenia procesu projektowania poszczególnych mechanizmów konstrukcji sprzęgieł na podstawie analizy dostępnych modułów opracowanego programu. Stwierdzono przydatność wszystkich składowych programu symulacji numerycznej na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów funkcjonalnych, parametrów oraz wymagań konstrukcyjnych.
15
PL
W artykule przedstawiono energetyczną metodę oceny modeli fizycznych na przykładzie modelu systemu Człowiek – Narzędzie. Jest to metoda stosowana do porównania systemów mechanicznych i biomechanicznych, która realizowana jest w dziedzinie rozdziału mocy i przepływu energii w ich strukturach dynamicznych. Zastosowana metoda wykorzystuje ścisły związek między dynamiką badanych systemów i zjawiskami energetycznymi, które zachodzą w badanych systemach. Przeprowadzenie oceny energetycznej modeli fizycznych wymagało zbudowania energetycznych modeli systemów Człowiek – Narzędzie i ich rozwiązania. W tym celu opracowano programy symulujące przepływ energii w systemach w środowisku MATLAB/Simulink. W ten sposób wykazano różnicę pomiędzy modelami w przepływie rodzajowym energii i globalnie w całym systemie.
EN
The main aim of this study is a presentation of energy comparison between two human physical models in case of hand-arm vibrations which are based on the energy flow in their dynamic structure.The method which was used, takes advantage of theclose relationshipbetween the dynamicsof the systems and energetic phenomena that occurin the studied systems.The energy evaluation of physical models of human required tobuildthe energy modelsof the Human– Tool systems and their solutions. For this purpose, there are elaborated programs which realize energy flow of systems in the MATLAB/simulink software. In this way, showed the discrepancy between models in the participation of three types of energy and globally in whole system.
PL
W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań konstrukcyjnych napędów hybrydowych obecnie stosowanych. Zaprezentowano analizę zakresów pracy systemu hybrydowego zastosowane w Toyocie Prius w oparciu o przeprowadzone badania podczas jazdy miejskiej. Możliwość zapisu wybranych parametrów pracy napędu hybrydowego i zestawienie ich z parametrami takimi jak profil prędkości i zużycie paliwa umożliwia przeprowadzenie analizy energochłonności pojazdów z napędem hybrydowym. Analiza energochłonności umożliwia diagnostykę napędu hybrydowego, pozwala na optymalizację konstrukcji napędu oraz wspiera rozwój technologii proekologicznych.
EN
This paper presents an overview of currently used solutions for hybrid vehicle designs. It also presents an analysis in the scope of work for the Toyota Prius hybrid system, based on research carried out in urban areas. The ability to save selected parameters of the hybrid as well as a summary of these parameters such as the velocity profile and fuel consumption, allows analyzing the energy consumption in hybrid vehicles. An analysis of the energy consumption provides the diagnosis of the hybrid drive, which allows you to optimize the design of the propulsion, and supports the development of environmental causes.
17
Content available remote Energy flow as a base of new energy approach to fatigue strength
EN
This paper deals with the question of applying a new energy method in fatigue strength. The concept of using the equations of vibrations theory and two energy principles of Dobry to describe the process of material degradation was proposed. The main idea of this approach with the indication of these features which differ it from the other energy method was presented. The way of using MATLAB/Simulink models to carry out the simulation and the general idea of real experiment were described.
EN
The article concerns the dynamic energy analysis in a Human–Breaker (H–B) system with the application of spatial WoSSO vibration damping. The analysis required the development of a spatial mathematical energy model of a biomechanical system in which the Constant-Force Vibration Damping (WoSSO) system is applied; this model was solved by means of a simulation prepared with the use of a special programme created with the MATLAB/simulink software. The obtained results indicated that the innovative WoSSO system applied in this case effectively dampens the flow of energy to the human operator while retaining the full energy of blows to the base under the breaker.
19
EN
The importance of ciliates as a trophic link, which is defined as a fraction of the energy bound by primary producers that is transferred through the ciliate community, was assessed in the pelagic zones of shallow, eutrophic, and estuarine lakes. The study was conducted in Lake Gardno and Lake Łebsko located in northern Poland. Each of these lakes is characterized by very high mean annual ciliate biomasses of 115 μg C-1 (Lake Gardno, April 2006 – April 2007), 107 μg C L-1 (Lake Gardno, February 2007 – February 2008), 85 [mu]g C L-1 (Lake Łebsko, April – November 2007), and 127 μg C L-1 (Lake Łebsko, April – September 2008). Ciliate production was estimated using allometric equations and was compared to primary production measured with the light-and-dark bottles method. Annual, depth-integrated ciliate secondary production corresponded to 9 and 11% (Lake Gardno, two consecutive years studied) and 12% (Lake Łebsko, the same value for two growing seasons studied) of primary production. These values exceed the majority of other estimates in the literature, which indicates the high importance of ciliates in such highly-productive, shallow lakes.
EN
The article presents energetic experimental method of verification dynamical model of human under whole body vibration. There are two phases of this method. Base of the first one is laboratory measurements of strength stimulation power and energy flow. Measurement is made in point of connection actuator and seat loaded sitting operator for slow turn of standard frequency band for whole body vibration. The second phase its digital simulation of power distribution and energy flow in biodynamical structure of physical model human seated also at this some frequency. Compare e.g. two energy flow curves into biodynamical structure of human body and energy dose, which passed in this time to man, allows to assess the correctness of the structure and dynamical parameters of physical models.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.