Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  izolation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Termoizolacyjne systemy natryskowe - właściwości i zastosowanie
PL
W artykule omówiono rodzaje i właściwości materiałów do izolacji natryskowych: pianek poliuretanowych, zapraw termoizolacyjnych na bazie spoiwa cementowego i włókien mineralnych oraz celulozy. Opisano technologię i warunki aplikacji tych materiałów, porównano ich wybrane parametry techniczne, właściwości ogniowe oraz akustyczne. Podano także wpływ tych materiałów na środowisko oraz warunki bezpiecznej aplikacji.
EN
The article discusses the types and properties of spraying insulation materials: polyurethane foams, cement- and mineral fibrebased thermal insulation mortars, as well as cellulose. It also describes application conditions and the technology used for these materials, as well as compares their several selected technical, fire resistance, and acoustic properties. It also investigates the impact of using these materials on the environment, as well as their safe application conditions.
2
Content available remote Bezwykopowe odtwarzanie zewnętrznej izolacji pionowej
PL
W artykule omówiono metody iniekcji strukturalnych i kurtynowych. Opisano grupy materiałów iniekcyjnych. Zamieszczono wskazówki dotyczące określania zużycia iniektów, przeprowadzania iniekcji oraz dokumentowania etapów prac.
EN
The article discusses the methods of structural and curtain injections, as well as describes injec-tion material groups. It also provides guidelines on how to determine the wear of injected material, how to perform the injections, as well as how to document the stages of performed works.
3
Content available remote Zmiany klimatyczne a wymagania izolacyjności cieplnej
PL
W artykule podjęto próbę zbadania, jak zmiany klimatyczne wpływają na zużycie energii. Zaprezentowano w nim metodykę określania kosztów optymalnych w kontekście formułowania wymagań energetycznych. Przedstawiono eksperyment obliczeniowy dotyczący wyznaczania kosztu optymalnego na potrzeby określania standardu energetycznego budynków w nowych warunkach klimatycznych. Do obliczeń przyjęto wzrost temperatury o 2 i 4 [stopni]C.
EN
The article attempts to examine the impact of climate changes on energy consumption. It presents the methodology of determining optimal costs in the context of energy requirements formulation. It also presents an analytical experiment concerning optimal cost determination for the purposes of specifying building energy requirements in new climatic conditions. The calculations are based on the increase of temperature by 2 and 4[degrees]C.
PL
W artykule przedstawiono specyfikę sprawdzania właściwości użytkowych wyrobów do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Opisano wymagania norm związane z określaniem proponowanej krzywej współczynnika przewodzenia ciepła i procedurę jej weryfikacji, a także budowę i sposób działania aparatu z osłoniętą płytą grzewczą do pomiarów wartości współczynnika przewodzenia ciepła w zakresie tempera-turowym od -160[stopni]C do 700[stopni]C.
EN
The article presents the specificity of evaluating the performance of products intended for thermal insulation of fixtures and fittings, as well as installations for industrial plants. It describes the requirements of standards, related to the determination of proposed thermal conductivity coefficient curve and the procedure of its verification, as well as the construction and principle of operation of a heating device equipped with a covered heating panel, for the purposes of measuring the value of thermal conductivity coefficient within the temperature range of -160 [degrees]C to 700 [degrees]C.
5
Content available remote Właściwości dźwiękochłonne i zastosowanie granulatów gumowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki rozszerzonego programu badań właściwości dźwiękochłonnych granulatów gumowych, które przeprowadzono w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki w latach 2008-2011. Materiałami ziarnistymi w swej naturalnej postaci oraz granulatami powstałymi z przetworzonych technologicznie substancji stałych autorzy zajmują się od kilku lat. Upatrują w nich możliwy do stosowania rdzeń dźwiękochłonny w ściankach zabezpieczeń ograniczających nadmierną aktywność akustyczną źródeł hałasu wewnętrznego i zewnętrznego. Opublikowane w 2007 r. artykuły z wynikami wstępnych badań materiałów ziarnistych zainteresowały producentów ekranów akustycznych.
EN
This article presents the results of the extended research program on sound ab-sorbing properties of rubber granulates, executed at the Department of Mechanics and Vibroacoustics in 2008-2011. The authors have worked for several years on granular materials in their natural form and on granulated products formed from processed solids, expecting that it would be possible to use them as the sound absorbing core in protection walls that limit the excessive acoustic activity of internal and external noise sources. The papers published in 2007, presenting the findings of preliminary research on acoustic properties of the granular materials, aroused interest among the manufacturers of acoustic screens.
6
Content available remote Warstwy ochronne z mieszanek mineralno-asfaltowych na obiektach mostowych
PL
W artykule omówiono historię i właściwości dwóch rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych: asfaltu lanego (MA) i mastyksu grysowego typu SMA. Przedstawiono także wyniki badań porównawczych, określające przydatność tych materiałów jako warstwy ochronnej na obiektach mostowych.
EN
The article discusses the history and properties of two types of asphalt-aggregate mixtures: mastic asphalt (MA) and stone mastic asphalt (SMA). It also presents the results of comparative tests which specify the suitability of these materials as a protection course on bridges.
7
Content available remote Zjawisko wysadziny zmarzlinowej - metody zapobiegania
PL
Wysadzina zmarzlinowa to zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego [gliny, ifu] wskutek zamarzania wody gruntowej podciąganej kapilarnie do strefy przemarzania, a dokładniej: na skutek kolejno tworzących się w podłożu soczewek lodu.
8
Content available remote Jak poprawnie zaprojektować i wykonać Izolacjeprzeciwwodne dachów płaskich
PL
Analiza opracowania .Dachy płaskie. Wytyczne do projektowania i wykonania dachów z izolacją przeciwwodną - wytyczne dachów płaskich. stowarzyszenia DAFA. Skuteczność działania izolacji przeciwwodnych w konstrukcji każdego rodzaju dachu jest sprawą zasadniczą. Ich złe funkcjonowanie prowadzi bowiem do pogorszenia stanu technicznego tej części budynku, a w efekcie jest przyczy.ną strat materialnych. Dlatego niezwykle istotne są działania podejmowane już na etapie projektu i wykonawstwa, które w późniejszej eksploatacji zdecydowanie zmniejszą prawdopodobieństwo wystąpienia przecieków wody.
9
Content available remote Izolacjew instalacjach słonecznych
PL
Kolektory słoneczne są urządzeniami grzewczymi wykorzystującymi zjawisko konwersji fototermicznej, czyli zamianę promieniowania słonecznego na energie cieplną. A ponieważ każda forma zamiany lub transportu ciepła wymaga zastosowania odpowiednich systemów izolacyjnych [wiąże się z tym spraw.ność energetyczna urządzenia], w systemach solarnych muszą być stosowa.ne specjalne materiały izolacyjne.
10
Content available remote Izolacje konstrukcji obiektów mostowych
PL
Obowiązek zabezpieczania/izolowania elementów konstrukcji obiektów mostowych przed działaniem czynników niszczących wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [1].
11
Content available remote Dlaczego izolacja jest najważniejsza?
PL
Komentarz do artykułu .Dachy chłodne - sposób na obniżenie zużycia energii w budynkach.. W numerze 1/2009 IZOLACJI ukazał się przetłumaczony z angielskiego artykuł autorstwa Michelle van Tijen i Rebecci Cohen dotyczący dachów odbijających promieniowanie cieplne'1. Zachęcony tytułem zabrałem się za jego lekturę. Jak się jednak okazało, dachy chłodne mają tylko taki związek i oszczędzaniem energii, że dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów odbijają ciepło pochodzące z promieniowania słonecznego. W związku z tym wzmiankowane oszczędności dotyczą wyłącznie energii zużywanej przez klimatyzację. Autorzy powinni też wyraźniej poinformować, że kon.strukcja dachów chłodnych jest sprawdzonym sposobem na obniżenie zużycia energii w budynkach w Kalifornii.
PL
Na podstawie lektury literatury fachowej można stwierdzić, że badania wła.ściwości ETICS, w tym zewnętrznej warstwy wykończeniowej, nie powinny być traktowane jako zakończony proces poznawczy, lecz należy go stale dosko.nalić i uzupełniać o nowe metody badawcze. Stanowisko to wynika też z tego, że producenci sukcesywnie prowadzą prace nad ulepszaniem właściwości wyrobów i wprowadzają na rynek nowe.
PL
Zmiany w przepisach budowlanych zmienią świadomość użytkowników budynków o działaniu hałasu na budynki oraz na nich samych. Przełoży się to z czasem na zwiększenie znaczenia izolacyjności akustycznej w podejmowanych decyzjach inwestycyjnych.
14
Content available remote Racjonalne i optymalne izolowanie ścian zewnętrznych budynków
PL
Inwestor czy właściciel budynku [a także działający na jego rzecz projektant i wykonawca) powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). W jego interesie jest jednak rozważenie zastosowania lepszej ochrony cieplnej, niż wymagana w przepisach, tzn. wyboru takich rozwiązań, których efektywność ekonomiczna będzie najwyższa.
PL
W artykule przedstawiono obecny stan wdrożeń w Polsce norm europejskich, podano również informacje na temat stanu prac nad nowymi opracowaniami normalizacyjnymi, które nie zostały jeszcze przyjęte jako normy europejskie.
16
Content available remote Jak docieplić dach płaski
PL
Niewłaściwie izolowany dach jest drugim po ścianach zewnętrznych elementem budynku odpowiedzialnym za straty energii cieplnej. Według różnych szacunków prawie 25% ciepła ucieka z budynku właśnie przez nieizolowane dachy.
PL
Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a dodatkowy problem mogą stanowić dokonane w trakcie realizacji zmiany technologii czy materiałów w stosunku do zaplanowanych w projekcie. Aby zatem dokonać poprawnej oceny, należy wykonać dodatkowe badania, najlepiej metodą bezinwazyjną. Taka bezinwazyjna weryfikacja prac izolacyjnych nie jest możliwa bez zastosowania nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Są nimi kamery termowizyjne.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.