Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 123

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environment pollution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
This study investigated the nexus between environmental pollution measured by carbon dioxide (CO2), nitrogen dioxide (N2O) and net Foreign Direct Investment (FDI), along with some other variables, namely economic growth by gross domestic product per capita, trade openness, manufacturing, political stability, urbanization, and population growth, using annual data of 11 countries from Southeast Asia for the period from 1999 to 2019. After testing the suitability of the fixed effects and random effects model, this study used the former. The results show that FDI inflows cause CO2 levels to increase in Southeast Asia, supporting Pollution Heaven Theory. However, as for N2O level, the result is not significant, meaning that there is no relationship between FDI inflows and N2O level. Other variables, including GDP and trade openness, negatively affect the environment in Southeast Asia as well. Some recommendations for the Southeast Asia government are also provided to improve the environmental condition in this region.
PL
W niniejszym badaniu zbadano związek między zanieczyszczeniem środowiska mierzonym dwutlenkiem węgla (CO2), dwutlenkiem azotu (N2O) i bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi netto (BIZ), wraz z kilkoma innymi zmiennymi, a mianowicie: wzrostem gospodarczym według produktu krajowego brutto na mieszkańca, otwartością handlową, produkcją, stabilnością polityczną, urbanizacją i wzrostem liczby ludności, wykorzystując roczne dane 11 krajów z Azji Południowo-Wschodniej za okres od 1999 do 2019 roku. Po przetestowaniu przydatności modelu efektów stałych i losowych, w niniejszym badaniu wykorzystano ten pierwszy. Wyniki pokazują, że napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych powoduje wzrost poziomu CO2 w Azji Południowo-Wschodniej, co potwierdza teorię nieba zanieczyszczeń. Jednak jeśli chodzi o poziom N2O, wynik nie jest znaczący, co oznacza, że nie ma związku między napływem BIZ a poziomem N2O. Inne zmienne, w tym PKB i otwartość handlowa, również negatywnie wpływają na środowisko w Azji Południowo-Wschodniej. Przedstawiono również pewne zalecenia dla rządu Azji Południowo-Wschodniej w celu poprawy stanu środowiska w tym regionie.
PL
Celem pracy było wykorzystanie procedury, dzięki której możliwa jest kwantyfikacja charakterystyki eksploatacyjnej ciągników siodłowych, jednego zasilanego olejem napędowym (ON) i drugiego zasilanego skroplonym gazem ziemnym (LNG). Przedmiotem badań było ustalenie, który z tych ciągników podczas eksploatacji w drogowym transporcie towarowym jest mniej szkodliwy dla środowiska i generuje mniej spalin oraz zużywa mniej paliwa. Oceny pojazdów dokonano na podstawie prób drogowych na określonej trasie z wykorzystaniem zestawów transportowych składających się z ciągnika siodłowego oraz naczepy z cysterną. Podczas pomiaru rejestrowano dane pomiarowe z analizatora spalin samochodowych oraz aparatury diagnostycznej podłączonej do układów sterowania silników, zamontowanych w ocenianych samochodach ciężarowych.
EN
The compn. of exhaust gases (CO, CO₂, HC and NOx emitted by 2 trucks powered by diesel oil or liquefied natural gas, covering the same route with or without a load, was analyzed. A procedure was used to quantify the operational characteristics of the tractor units. Lower CO₂, HC and NOx emissions and higher CO emissions were found for the LNG-powered vehicle compared to the diesel-powered vehicle.
PL
We współczesnych koncepcjach rozwoju gospodarczego w coraz większym stopniu akcentowane są kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego. Wśród przyczyn tej sytuacji można wymienić: zanieczyszczenie środowiska naturalnego, co jest czynnikiem motywującym do działań ograniczających emisję zanieczyszczeń oraz usuwanie zalegających w środowisku odpadów; ograniczenie zasobów naturalnych, co motywuje do ograniczenia zużycia surowców i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych uniezależniających gospodarkę od tego typu ograniczeń oraz wzrost „odpowiedzialności za środowisko” przez społeczeństwa.
EN
Shale and tight gas production create a potential threat to the environment. In Poland, no comprehensive guidelines for Life Cycle Assessment (LCA) have been prepared so far. The paper presents a proposal for Life Cycle Assessment (LCA) which can be used to assess the impact of production of unconventional hydrocarbons processes in Polish circumstances. It can be also a complement to environmental risk assessment. We used the methodology of Life Cycle Assessment (LCA) and estimated the environmental impact of shale and tight gas exploration and operation for several elements like: global warming, water consumption, human carcinogenic toxicity, terrestrial acidification, and others.
PL
Procesy poszukiwania i wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych typu shale (gaz z łupków) oraz tight (gaz zamknięty) stwarzają potencjalne zagrożenie dla środowiska. W Polsce nie zostały dotychczas opracowane kompleksowe wytyczne dotyczące oceny ryzyka środowiskowego oraz oceny cyklu życia (LCA) dla produktów takich jak shale i tight gas. W niniejszym artykule zaprezentowano analizę procesów poszukiwania i eksploatacji shale i tight gas przy użyciu metodyki oceny cyklu życia (LCA) dla warunków polskich. Może ona stanowić uzupełnienie analizy ryzyka środowiskowego. Metodyka oceny cyklu życia (LCA) została wykorzystana do szacowania wpływu procesów poszukiwania i eksploatacji shale i tight gas na elementy takie jak: globalne ocieplenie, zużycie wody, oddziaływanie rakotwórcze na człowieka, zakwaszenie gleb i inne.
5
EN
Bridges by their nature are structures that absorb a large amount of resources. For the promoter, usually public entities, the biggest share of the investment is made when the new structures are raised. However, as will be shown in the study presented in this paper, user costs are often much higher than direct costs and may even be higher by an order of magnitude. In addition to the costs resulting from maintenance/rehabilitation interventions, there are also environmental damages due to the pollution caused by the vehicles. The presented methodology will be applied to a case study where the global costs are highlighted and determined considering the scenario in which there are no disturbances in the circulation of vehicles and when they occur due to maintenance and rehabilitation works.
PL
Poznanie niejednorodności, składu morfologicznego oraz mineralnego i chemicznego mikrocząstek popiołów lotnych węgli, kamiennego i brunatnego, jest niezbędne do oceny ich potencjalnego zagrożenia dla środowiska naturalnego.
PL
W ostatnim 20-leciu polimery IIP były tematem intensywnych badań, których wynikiem oprócz poprawy selektywności i rozwoju nowych metod syntezy tych materiałów jest opracowanie polimerów zdolnych do jednoczesnego wydzielania dwóch (DIIP) oraz kilku jonów (MIIP).
8
PL
Dzisiejsze społeczeństwo jest w pełni świadome, że zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Dyrektywy Unii Europejskiej oraz Konkluzje BAT zainicjowały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań proekologicznych w zakresie kontroli emisji zanieczyszczeń. Aby zminimalizować skutki działalności przemysłowej, przedsiębiorcy zostali postawieni przed trudnym wyborem i poważnymi decyzjami.
PL
Wpływ plastiku na organizmy wodne, biorąc pod uwagę ich wszechobecność w środowisku wodnym (jeziora, rzeki, morza, oceany), budzi coraz większe obawy. Zauważalny jest postęp badań naukowych w tym kierunku, ale są one wciąż bardzo fragmentaryczne.
PL
Artykuł na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: 'Wpływ zanieczyszczeń środowiskowych na jakość mleka matki. Opracowanie innowacyjnych sorbentów i kropek kwantowych jako narzędzie analityczne w przygotowaniu próbek' nagrodzonej przez Komitet Chemii Analitycznej PAN w 2021 roku w konkursie na najlepsze prace doktorskie, nagroda ufundowana przez firmę Perlan Technologies.
PL
Przedstawiono stan wiedzy na temat źródeł uwalniania rtęci do środowiska i związanych z tym zagrożeń dla człowieka i innych organizmów.
EN
The article presents an adverse impact of the transport in agglomerations on the environment and climate conditions. The sources and acceptable levels of environmental pollution and climate degradation are presented as well as contribution of the cars to this process, together with the actions undertaken with a view to reduce the emission. The trends in modernizing of the public transport systems are pointed out, inclusive of justification of the ecological tramtrain system implementation. The next part of the paper includes comparison of the features of the tram and passenger rail vehicles used for public transport in agglomerations. A brief outline of the actions initiated to implement the tram-train system in Poland is depicted. The final part of the article highlights the technical issues related to the difference between the tram and rail vehicle construction and equipment and discusses the scope of organizational and legal tasks necessary to undertake the practical measures. The Polish contractors potentially able to perform these tasks are indicated. In the last part a brief assessment of railway network suitability for implementation of the tram-train system was carried out on the example of the Poznań agglomeration. An extensive bibliography makes an essential part of the paper. The present article is a continuation of the earlier papers developed with participation of the author. Some of these problems have been only identified in the former papers and, therefore, they are discussed here more clearly, due to their importance to the topic of the tram-train system. The present text is a continuation of the paper of the same title, published in the quarterly Pojazdy Szynowe nr 4/2019.
PL
W artykule przedstawiono negatywne oddziaływanie transportu zbiorowego w aglomeracjach na stan środowiska i klimat. Opisano źródła i dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń środowiska i degradacji klimatu oraz udział samochodów w tym procesie oraz podejmowane działania dla ograniczenia emisji. Przedstawiono uzasadnienie wdrażania ekologicznego systemu tram-train oraz tendencje unowocześniania systemów komunikacji zbiorowej. W dalszej części artykułu porównano cechy tramwaju i pasażerskich pojazdów kolejowych jako środków transportu zbiorowego w aglomeracjach. W krótkim zarysie opisano działania, jakie zostały podjęte dla wdrożenia systemu tram-train w Polsce. W końcowej części artykułu odniesiono się do zagadnień technicznych związanych z różnicami w zakresie budowy i wyposażenia tramwajów i pojazdów kolejowych, a także omówiono zakres prac organizacyjno-prawnych, których podjęcie jest niezbędne dla rozpoczęcia działań praktycznych. Wskazano potencjalnych realizatorów tych działań na poziomie krajowym. W ostatniej części przeprowadzono, na przykładzie aglomeracji poznańskiej, krótka analizę przydatności sieci kolejowej do wprowadzenia systemu tram-train. Istotną częścią artykułu jest obszerna lista bibliografii. Niniejszy artykuł jest kontynuacją wcześniejszych artykułów, których autor był współautorem. W poprzednich artykułach niektóre zagadnienia były tylko zasygnalizowane, dlatego jednak w związku z ich istotnym znaczeniem dla tematu systemu tram-train zostały omówione szerzej. Tekst jest kontynuacją artykułu pod tym samym tytułem, zamieszczonym w kwartalniku Pojazdy Szynowe nr 4/2019.
PL
Znaczna redukcja emisji zanieczyszczeń środowiska i poprawa jakości powietrza, to główny cel prowadzonych od wielu lat przez PGNiG TERMIKA SA programów modernizacji zakładów produkcyjnych, a także realizacji nowych inwestycji. Spółka ma też w planach działania akwizycyjne, które umocnią jej ogólnopolski zasięg.
PL
Hałas - czyli rodzaj niekorzystanego dla zdrowego człowieka dźwięku - otacza nas i występuje coraz powszechniej. Przekroczenie wartości dopuszczalnych stanowi miarę zanieczyszczenia środowiska hałasem.
PL
Fotokataliza uznawana jest za metodę z rosnącym potencjałem do usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych - zarówno z fazy wodnej, jak i gazowej. Liczba publikacji z ostatnich pięciu lat związana z tematyką fotokatalizy osiąga ponad 4000 rocznie, wg bazy danych Web of Science (2019 r.). Szczególny potencjał fotokatalizy tkwi w możliwości usuwania zanieczyszczeń uporczywie zalegających w środowisku, których źródłem są ścieki przemysłowe i komunalne.
PL
Czy tworzywa sztuczne mogą być traktowane jako produkt zrównoważony, czyli taki, który zaspokaja potrzeby klientów oraz znacząco poprawia społeczną i środowiskową wydajność podczas całego cyklu życia w porównaniu z konwencjonalnymi lub konkurencyjnymi ofertami? Żeby tak było, powinny one spełniać określone wymagania: - z punktu widzenia ochrony środowiska nie powinny przyczyniać się do wzrostu degradacji ziemskich systemów, - ze społecznego punktu widzenia powinny być dostępne oraz wspierać i umacniać kapitał ludzki, - z ekonomicznego punktu widzenia powinny zachować funkcjonalność i cechy użytkowe oraz normalną cenę.
PL
Od wielu lat monitoring poziomu zanieczyszczenia środowiska przez ekotoksyny jest przedmiotem powszechnego zainteresowania. Natomiast wykorzystywanie organizmów jako narzędzi w tym procesie może dostarczyć wielu cennych informacji na temat kondycji ekosystemów, których są częścią.
PL
Składniki kosmetyków pielęgnacyjnych niewątpliwie zapewniają poprawę jakości życia, jednakże powszechność ich zastosowania stanowi poważny problem środowiskowy.
EN
The publication presents issues concerning the impact of the natural environment on food safety. It presents problems regarding existing environmental pollutants in the context of their impact on food safety. The publication focuses on the analysis of the relationship between the economic development of the country and food security. The aim of the article is to analyse the impact of the natural environment on food safety using critical literature analysis and analysis of the Global Security Index (food quality and safety sub-indicator) and its relations with the country's PKB on the example of the European Union.
PL
W publikacji przedstawiono kwestie dotyczące wpływu środowiska naturalnego na bezpieczeństwo żywności. Zaprezentowano w nim zagadnienia dotyczące występujących zanieczyszczeń środowiska w kontekście ich wpływu na bezpieczeństwo żywności. W publikacji skoncentrowaniu się na analizie związków pomiędzy rozwojem gospodarczym kraju a bezpieczeństwem żywności. Celem artykułu jest analiza wpływu środowiska naturalnego na bezpieczeństwo żywności przy wykorzystaniu krytycznej analizy literatury oraz analizy wskaźnika Global Security Index (subwskaźnik jakości i bezpieczeństwa żywności) oraz jego związków z zamożnością kraju na przykładzie Unii Europejskiej.
PL
Badano wpływ zasilania silnika z zapłonem iskrowym (ZI) paliwem alternatywnym E40 i porównano procesy spalania paliwa oraz stężenia substancji szkodliwych w spalinach przy zasilaniu benzyną LO95 E5 oraz paliwem E40. Badania przeprowadzono w hamowni silnikowej.
EN
EtOH-gasoline blend was used as fuel in a spark ignition engine to study the combustion process, formation of harmful substances (NOx, HC, CO) and their concn. in exhaust gas. The concn. of NOx and HC was lower than in the exhaust gases from combustion of a com. gasoline by 13% and 21% resp. No difference in concn. of CO was obsd.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.