Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 205

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nagrzewanie indukcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny i numeryczny procesu indukcyjnego hartowania stali. W modelu uwzględniono wzajemne wpływy pól elektromagnetycznego i cieplnego oraz wpływ pola temperatury na przemiany fazowe w stali. Pole elektromagnetyczne obliczono na podstawie równań Maxwella biorąc pod uwagę zmiany konduktywności i przenikalności magnetycznej materiału w czasie procesu. Pole temperatury określono na podstawie równań Fouriera-Kirchhoffa. Udział poszczególnych struktur w czasie nagrzewania i chłodzenia wyznaczono na podstawie wykresów CTPi. Wzajemne wpływy pola temperatury i przemian fazowych rozważono stosując zasadę addytywności i wzory Avramiego do transformacji dyfuzyjnych, natomiast empiryczny wzór Koistinena i Marburgera został użyty do obliczenia transformacji martenzytycznej.
EN
The paper presents a mathematical and numerical models of the induction hardening process of steel. The model takes into account the mutual influence of electromagnetic and thermal fields and the influence of the temperature field on phase changes in steel. The electromagnetic field was calculated on the basis of Maxwell's equations taking into account the changes in conductivity and magnetic permeability of the material during the process. The temperature field was determined on the basis of Fourier-Kirchhoff's equations. The fractions of phases created during the phase transformations were calculated by use of TTT-heating and TTT- cooling diagrams. The coupled effects of temperature field and phase transformations were considered by applying the additivity principle and Avrami formulae for diffusion transformations while the Koistinen and Marburger empirical formula was used to calculate the martensite transformation.
EN
Continuous increase in demand for electricity causes that electrotechnical industry is relentlessly under pressure of technological development. It is necessary to reduce costs while increasing a reliability of manufactured products. Common miniaturization of products mounted in land vehicles, vessels and airplanes along with limitation of their weight requires the use of innovative production methods. This publication presents the problem of exploitation related with reliable assembly and disassembly of rail-mounted electrical connectors. In order to improve the reliability of injected electrical connector housings, the authors proposed the selective induction heating technology as a heating method of injection mould. To reveal the origin of the problem, in case of this work, the simulation studies of filling the mould cavity were carried out. They show an incorrect localization of polymer streams weld line. Then the results of the simulation and induction heating experiment are presented. They were necessary for the proper design and make of the injection mould. In the final stage, the experimental tests of the manufactured housings assembly and disassembly were performed in conditions corresponding to the actual conditions. The obtained results show, that selective induction heating technology has significantly improved the reliability of rail-mounted electrical connector housings.
PL
Ciągłe zwiększanie popytu na energię elektryczną powoduje, że przemysł elektrotechniczny znajduje się pod nieustanną presją rozwoju technologicznego. Konieczne jest ograniczanie kosztów przy równoczesnym zwiększaniu niezawodności produkowanych wyrobów. Powszechna miniaturyzacja oraz ograniczanie masy wyrobów montowanych w pojazdach lądowych, statkach i samolotach wymaga stosowania innowacyjnych metod produkcyjnych. W ramach publikacji przedstawiono problem eksploatacji złącz elektrycznych montowanych na szynach w zakresie niezawodności ich montażu i demontażu. Autorzy zaproponowali technologię selektywnego nagrzewania indukcyjnego formy wtryskowej do produkcji obudów złącz elektrycznych w celu poprawy ich niezawodności. Aby ujawnić genezę problemu, w ramach pracy przeprowadzono badania symulacyjne wypełniania formy wskazujące na niewłaściwą lokalizację linii łączenia płynących strug tworzywa. Następnie przedstawiono wyniki symulacji i eksperymentu nagrzewania indukcyjnego, które były niezbędne do właściwego zaprojektowania i wykonania formy wtryskowej. W końcowym etapie wykonano badania eksperymentalne montażu i demontażu wyprodukowanych obudów w warunkach odpowiadających rzeczywistym. Uzyskane wyniki pokazały, że selektywne nagrzewanie indukcyjne w znaczącym stopniu wpłynęło na poprawę niezawodności obudów złączy elektrotechnicznych montowanych na szynach.
PL
W artykule opisano zagadania związane z dwuczęstotliwościowymi falownikami rezonansowymi do nagrzewania indukcyjnego. Przedstawiono ideę nagrzewania indukcyjnego prądem o dwóch składowych: częstotliwości średniej MF i wysokiej HF. Omówiono dwa możliwe rozwiązania przekształtników: z dwoma falownikami składowymi oraz z pojedynczym falownikiem. Podano schematy układów oraz opisano sposób ; sterowania przekształtnika z pojedynczym falownikiem. Stwierdzono, że przekształtnik taki jest prosty w budowie a sterowanie mocą wyjściową jest realizowane niezależnie dla obu składowych MF i HF.
EN
The article describes issues related to Simultaneous Dual-Frequency (SDF) resonant inverters for induction heating of gear wheels. The idea of induction heating with two current harmonics is presented: medium frequency MF and high HF. Two possible converter structures are i discussed: with two component inverters and with a single inverter. System diagrams are given and a PWM control method of a single inverter is described. It has been found that such a single inverter is simple in construction and output power of both MF and HF components can be controlled separately.
4
Content available remote Hartowanie indukcyjne elementów płaskich metodą przelotową
PL
Przedmiotem pracy jest analiza numeryczna procesu hartowania indukcyjnego stali. Opracowano model matematyczny i numeryczny procesu hartowania indukcyjnego, w którym uwzględniono wzajemne wpływy zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych oraz wpływ pola temperatury na przemiany fazowe. Pole elektromagnetyczne obliczono opierając się na równaniach Maxwella, biorąc pod uwagę zmianę konduktywności i przenikalności magnetycznej materiału w czasie trwania procesu hartowania. Udział poszczególnych struktur w czasie nagrzewania i chłodzenia wyznaczono na podstawie wykresów CTPi i równań Avramiego, Koistinena i Marburgera.
EN
The subject of the paper is the process of steel induction hardening. There were made: a mathematical and numerical models of the induction hardening in which there were considered interactions of electromagnetic and thermal effects and the influence of thermal field on phase transformations and structural changes in the hardened element. The electromagnetic field was computed based on Maxwell equations, considering changes of material conductivity and magnetic permeability during the hardening process. The fractions of the particular structures in the proces of heating and cooling were computed on the grounds of TTT graphs and equations of Avrami, Koistinen and Marburger.
PL
W artykule przedstawiono strukturę pojedynczego szeregowego dwuczęstotliwościowego jednoczesnego falownika do nagrzewania indukcyjnego. Zaprezentowano metody sterowania mocy wyjściowych poszczególnych składowych. Dokonano analizy komutacji występujących przy pracy dwuczęstotliwościowej. Wykazano występowanie komutacji twardych D → sT.
EN
The paper presents topology of single simultaneous dual frequency serial inverter for inductive heating. The principles of power regulation control methods for each frequencies are presented. Commutation analysis of dual frequency operation is presented and illustrated by simulation tests. Occurrences of hard switching D→sT are shown.
PL
W artykule przedstawiono falownik napięciowy o strukturze półmostka wraz z szeregowym obwodem rezonansowym, jako układ testowy do pracy podczas komutacji twardych. Dokonano pomiarów dla trzech typów tranzystorów MOSFET o zbliżonych parametrach prądowonapięciowych. Wykazano możliwość pracy z dużą sprawnością falownika opartego o tranzystory SiC MOSFET przy komutacjach twardych D→sT.
EN
The paper presents half bridge, voltage source inverter with series RLC, as a hard switching test circuit. Three types of similar (voltagecurrent class) MOSFET transistors were implemented and measured. The conducted research proved the possibility of highly efficient operation of hard switching D→sT inverter based on SiC MOSFET
PL
W artykule przedstawiono falownik napięcia o strukturze półmostka tranzystorowego SiC MOSFET wraz z dwuczęstotliwościowym szeregowo-równoległym obwodem rezonansowym. Przedstawiono sposób realizacji układu sterowania z cyfrowym modulatorem MSI zaimplementowanym do układu FPGA. Dokonano laboratoryjnego wyznaczenia charakterystyki sprawności drenowej badanego układu w funkcji mocy szyny DC metodą skalowania temperaturowego.
EN
The paper presents a SiC MOSFET half bridge voltage source inverter with capacitive divider, loaded with a dual-frequency series resonant circuit. FPGA-based digital PWM control scheme is presented. Converter’s efficiency as a function of active power (DC bus) was measured by relying on transistors’ cases temperature increase as a function of power loss.
EN
For the induction heating process, the knowledge of the material parameters of the charge is great importance both at the stage of the design and its operation. Study is presenting the sensitivity analysis of electrical parameters of induction heating setup and dedicated magnetic flux probe on electrical parameters of induction heated charge. These dependencies can potentially be used to estimate the value of material parameters, as long as the sensitivity tested is sufficiently large and unambiguous. Results of conducted examinations allows to implement proposed method on real laboratory stand.
PL
Przy nagrzewaniu indukcyjnym znajomość parametrów materiałowych wsadu ma istotne znaczenie zarówno na etapie projektowania stanowiska, jak i jego eksploatacji. W pracy przedstawiono analizę wrażliwości łatwo mierzalnych parametrów elektrycznych nagrzewnicy indukcyjnej oraz dedykowanego czujnika strumienia magnetycznego, na zmianę elektrycznych parametrów materiałowych nagrzewanego wsadu. Tego typu zależności mogą być potencjalnie wykorzystywane do szacowania wartości parametrów materiałowych, o ile badana wrażliwość jest dostatecznie duża i jednoznaczna. Osiągnięte rezultaty pozwalają podjąć próbę wykorzystania zaproponowanej metody na rzeczywistym stanowisku badawczym.
9
Content available remote Induction surface hardening – comparison of different methods
EN
The overview of the induction surface hardening methods were presented in the paper. Two examples are considered: continual hardening of cylinders made of steel 38Mn6 and dual frequency hardening of gear wheels made of steel 40 HNMA. Results of measurements provided at the experimental stand were presented. Acceptable accordance between measurements and numerical computations were obtained. Final conclusions were formulated.
PL
W pracy dokonano przeglądu metod hartowania indukcyjnego powierzchniowego elementów stalowych. Rozpatrzono dwa przypadki: hartowania przelotowego wałków ze stali 38Mn6 oraz hartowania dwuczęstotliwościowego kół zębatych ze stali 40HNMA. Przedstawiono wyniki pomiarów na stanowisku doświadczalnym. Uzyskano zadowalającą zbieżność między wynikami pomiarów i obliczeń numerycznych.
EN
An example of determining a fixed control frequency for a series inverter for induction heating is dealt with in this paper, which ensures power control with ZVS switching at varying parameters of the resonant circuit. The analysis has been carried out for three fixed-frequency switching strategies: PS, ADC and ACM. Conditions for a proper operation and resulting problems have also been presented.
PL
W artykule przedstawiono przykład wyznaczania stałej częstotliwości sterowania falownika szeregowego do nagrzewania indukcyjnego, która zapewni regulację mocy przy przełączaniu tranzystorów falownika przy zerowym napięciu i przy zmianach parametrów obwodu rezonansowego. Analizę przeprowadzono dla trzech stałoczęstotliwościowych metod sterowania: PS, ADC i ACM. Podano także warunki uzyskania prawidłowej pracy i występujące problemy.
11
Content available remote Induction hardening of steel elements with complex shapes
EN
As an example of induction hardening of steel elements with complex shapes the induction contour hardening of gear wheels was selected. The model of the process was proposed and simulation results elaborated by means of professional computer software for coupled physical fields were presented. Quite reasonable accordance between computations and measurements was obtained.
PL
Jako przykład hartowania indukcyjnego elementów stalowych o złożonych kształtach wybrano proces hartowania konturowego kół zębatych. Zaproponowano model procesu oraz przedstawiono wyniki symulacji z wykorzystaniem programów do obliczania sprzężonych pól fizycznych. Uzyskano zadowalającą zbieżność wyników pomiarów i obliczeń.
12
Content available remote Impedance matching of the inverter for induction heating
EN
The impedance matching of source and load has influences on the ability to transfer power. In induction heating processes, the electrical parameters of the induction heating system can significantly differ. In the paper the comparison of sensitivity of power sources with different resonant systems on the changing the load impedance are presented. The possibility of increasing the elasticity of the inverter with LLC resonant circuit has been analyzed. The solution combining the controlled LLC circuit with a suitable algorithm has been proposed to automatically correct the substitute impedance of the load by the power source system.
PL
Dopasowanie impedancyjne źródła i obciążenia decyduje o możliwość przekazywania mocy do obciążenia. Przy nagrzewaniu indukcyjnym parametry elektryczne indukcyjnego układu grzejnego mogą się znacząco różnić. W artykule porównano wrażliwość źródeł zasilania z różnymi układami rezonansowymi na zmianę impedancji obciążenia. Przeanalizowano możliwości zwiększenia elastyczności impedancyjnej źródła z układem rezonansowym LLC poprzez połączenie sterowanego układu LLC z odpowiednim algorytmem pozwalającym na samoczynne korygowanie przez źródło zasilania zastępczej impedancji obciążenia.
13
Content available remote Impedance matching in dual-frequency induction heating systems
EN
The paper discusses the issues of impedance matching occurring between the source and the load in induction heating systems. The problem of impedance matching related to the skin effect that occurs in the systems for dual-frequency heating, especially those fed from a singleinverter topology source, is pointed out. Two new topologies of resonance high-current circuits of dual-frequency induction heating generators were proposed in which it is possible to regulate the ratio of substitute resistances occurring for low and high resonance frequency.
PL
W pracy omówiono zagadnienia dopasowania impedancyjnego występującego między źródłem a obciążeniem w układach nagrzewania indukcyjnego. Wskazano na problem dopasowania impedancyjnego związany ze zjawiskiem naskórkowości jaki występuje w układach do nagrzewania dwuczęstotliwościowego, szczególnie zasilanych ze źródła o topologii jedno-falownikowej. Zaproponowano dwie nowe topologie rezonansowych obwodów silnoprądowych generatorów do indukcyjnego nagrzewania dwuczęstotliwościowego, w których możliwe jest regulowanie stosunku rezystancji zastępczych występujących dla niskiej i wysokiej częstotliwości rezonansowej.
EN
In this paper the problem of delayed heating power generation in the induction heating system applied for a rotating steel cylinder has been presented. The source of the delay along with the method of its identification based on analysis of the infrared image of cylinder surface temperature have been discussed. As a consequence, a simple compensation method of the delay has been proposed and experimentally verified.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie opóźnień generowania mocy grzejnej w układzie indukcyjnie nagrzewanego wirującego walca stalowego. Omówiono źródła tych opóźnień oraz metodę ich identyfikacji na podstawie analizy obrazów termograficznych pola temperatury powierzchni walca. Następnie zaproponowano oraz doświadczalnie zweryfikowano prostą metodę kompensacji zidentyfikowanych opóźnień.
15
PL
Nagrzewnice indukcyjne z wzbudnikami płaskimi wykorzystywane są w wielu zastosowaniach, zarówno domowych, jak i przemysłowych. Jednym z podstawowych czynników decydujących o popularności tych rozwiązań jest wysoka sprawność procesu nagrzewania. Tym niemniej osiąganie niskich energochłonności wymaga precyzyjnych obliczeń na etapie projektowania przetworników tej klasy. W artykule omówiono podstawowe czynniki wpływające na dokładność numerycznych obliczeń płaskich nagrzewnic indukcyjnych. Analizie poddano zjawiska występujące w tego typu układach oraz podstawowe źródła błędów pojawiających się w modelach analitycznych i numerycznych.
EN
Induction heaters with flat inductors are very popular in many domestic and industrial applications. One of the most important benefit of such solutions is possibility to achieve a high efficiencies of heating processes. However, low energy consumption requires a precise calculations during the designing process of such energy converters. In the paper some important factors that have a strong influence on numerical calculations precise of analyzed heaters was presented. Basic physical phenomenon was described and error sources were discussed.
PL
W pracy przedstawiono i przeanalizowano system sterowania generatora do nagrzewania indukcyjnego o sterowanej topologii LLC. Kaskadowy regulator mocy pozwala na stopniowane sterowanie zarówno napięciem zasilania, częstotliwością, jak i indukcyjnością szeregową układu LLC. Zasadniczą częścią zaprojektowanego systemu jest układ logiki programowalnej FPGA, w którym zaimplementowano strukturę umożliwiającą pomiar z wysoką częstotliwością próbkowania i analizę 12 sygnałów analogowych.
EN
In this paper there is presented and analysed a control system for induction heating using topology LLC in which it is used cascade power controler. Main part of this system is programmable logic device FPGA in which there is implemented a structure enabling measurement and analysis of 12 analog sygnals with extremelty high frequency of sampling.
17
Content available remote Dopasowywanie impedancyjne falownika do nagrzewania indukcyjnego
PL
W procesach nagrzewania indukcyjnego parametry elektryczne indukcyjnego układu grzejnego mogą się bardzo znacząco różnić. Dopasowanie impedancyjne źródła i obciążenia wpływa na możliwość przekazywania mocy. W artykule porównano wrażliwość źródeł zasilania z różnymi układami rezonansowymi na zmianę impedancji obciążenia. Przeanalizowano możliwości zwiększenia elastyczności impedancyjnej źródła z układem rezonansowym LLC poprzez połączenie sterowanego układu LLC z odpowiednim algorytmem pozwalającym na samoczynne korygowanie przez źródło zasilania zastępczej impedancji obciążenia.
EN
In induction heating processes, the electrical parameters of the induction heating system can significantly differ. The impedance matching of source and load has influences on the ability to transmit power. In the paper the comparison of sensitivity of power sources with different resonant systems on the changing the load impedance are presented. The possibility of increasing the elasticity of the inverter with LLC resonant circuit has been analyzed. The solution combining the controlled LLC circuit with a suitable algorithm has been proposed to automatically correct the substitute impedance of the load by the power source system.
PL
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania wartości stałej częstotliwości sterowania falownika szeregowego do nagrzewania indukcyjnego, która zapewni przełączanie tranzystorów falownika przy zerowym napięciu w zadanym zakresie temperatury przy możliwości regulacji mocy. Oparto się na przykładowym układzie wzbudnik-wsad o znanej zależności parametrów od temperatury. Analizę przeprowadzono dla trzech stałoczęstotliwościowych metod sterowania PS, ADC i ACM.
EN
A way to determine a fixed switching frequency for a series inverter for induction heating is dealt with in this paper that ensures power control with ZVS switching in a given temperature range. The discussion is based on an example of an inductor-charge system with known parameters over the temperature range. The analysis has been carried out for three fixed-frequency switching strategies: PS, ADC and ACM.
19
PL
Procesy spawania są nieodzowne w przypadku produkcji wielu komponentów dla branży motoryzacyjnej. Znaczenie tej metody stale wzrasta, choćby ze względu na fakt, że w przypadku kół przekładniowych w samochodach osobowych wiele połączeń śrubowych można zastąpić spawanymi. W ten sposób można obniżyć ich masę oraz koszty materiałowe danego elementu. Istotną rolę w przypadku licznych procesów spawania odgrywa podgrzewanie. Zapobiega ono stwardnieniu struktury materiału w tzw. strefie wpływu ciepła – obszarze znajdującym się bezpośrednio przy spoinie. Dzięki temu można niemal całkowicie wyeliminować ryzyko pęknięcia elementu po zespawaniu. Niemniej jednak tempo obróbki w nowoczesnej produkcji dla przemysłu motoryzacyjnego stanowi szczególne wyzwanie w zakresie procesów podgrzewania: w ciągu kilku sekund element w ramach zautomatyzowanego procesu musi osiągnąć dokładnie zdefiniowaną temperaturę. Opracowana przez EMAG innowacyjna technologia nagrzewania indukcyjnego eldec to idealne, kompleksowe rozwiązanie pozwalające sprostać temu wymogowi. Należące do systemu generatory i induktory są idealnie dostosowywane do obrabianego elementu. Pomagają przy tym testy przeprowadzane na danej części. Powstaje w ten sposób solidne i efektywne rozwiązanie, które można łatwo zintegrować w linii produkcyjnej.
20
PL
W artykule przedstawiono efektywny model nagrzewanego indukcyjnie walca stalowego, dedykowany do obrazowania temperatury jego powierzchni. Prezentowany model pomija mniej istotne szczegóły wymiany ciepła, w szczególności wzdłuż promienia walca, umożliwiając zmniejszenie czasochłonności wykonywanych przy jego zastosowaniu symulacji. Porównanie zaproponowanego rozwiązania z pełnym modelem 3D udowodniło jego przydatność dla przyjętego celu modelowania.
EN
In the paper the efficient model of an induction heated steel cylinder, aimed at its surface temperature representation has been presented. The model neglects some details of heat exchange fenomena especially along the radius of the cylinder mantel so that calculations’ burden was made reasonable. The comparison of the proposed solution with the three-dimensional model proved its usefulness for a given modelling aim.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.