Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 164

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie strategiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
Purpose: Changes in the market of educational services require changes in the management of a higher education institution. The use of strategic management of a higher education institution, which should allow the improvement in the quality of education and research, as well as enable the implementation of innovation and building a strong competitive position also seem to be significant in this respect. Many researchers dealing with the issues of planning, formulation, implementation and monitoring of strategies in organisations are aware of the factors identified as success factors and barriers to strategy implementation. The article presents deliberations about higher education in Poland. A synthetic description of higher education is presented. The paper also identifies and presents a proposal to classify factors influencing the process of strategy implementation in a higher education institution. Design/methodology/approach: The authors of the article, based on an in-depth literature analysis and their own experience, specified 113 factors affecting the strategy implementation process in Polish higher education institutions. Findings: The authors of the article have decided to reconsider the subject of the effectiveness of strategy implementation in higher education institutions, focusing in particular on the critical factors affecting the effective implementation of a strategy in a higher education institution. Originality/value: The paper specifies 113 factors affecting the strategy implementation process in Polish higher education institutions.
EN
Purpose: The aim of the study has been to identify factors being a barrier to the implementation of strategic management in small and medium-sized enterprises. Design/methodology/approach: The basic sources of the information analysed are: the results of the survey questionnaire, in-depth interview and expert review. Findings: Based on the research performed in the northern part of Poland, it can be argued that in transport enterprises of the SME sector, there are only single elements of strategic management the entrepreneurs are often not aware of. Research limitations/implications: In the future, it is suggested to perform similar research on the presented topics. However, these tests should be done on the example of another industry. In 2020, it is planned to carry out research among enterprises in the printing industry. Practical implications: The SMEs owners should keep on searching for the sources of the emerging barriers to strategic management application and make attempts at applying such instruments which will facilitate eliminating or reducing those barriers considerably. Originality/value: A response to breaking the barriers not allowing for the implementation of strategic thinking in SMEs is also adapting the right IT tool, which is possible with a specific ERP class system function.
PL
Wprowadzenie zarządzania strategicznego w obszar planowania zakupów i gospodarowania taborem kolejowym jest kluczowym czynnikiem mającym na celu osiągnięcie wysokiej efektywności inwestycji i obniżki kosztów działalności przewoźników kolejowych. Nabycie taboru kolejowego jest wieloetapowym procesem począwszy od sformułowania celów strategicznych przez studia wykonalności, przygotowanie dokumentacji, wdrożenie taboru do eksploatacji aż do procedur monitorowania tego procesu i jego oceny. Projekt Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejowego taboru pasażerskiego „Innorail” sfinansowany przez NCBR dostarcza narzędzi dla optymalizacji procesów inwestycyjnych w zarządzaniu taborem kolejowym. Artykuł przedstawia uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne występujące w procesie przygotowania przez przewoźników strategii w zakresie taboru kolejowego.
EN
The implementation of strategic management into the area of purchasing planning and rolling stock management is a key factor aimed at achieving high investment efficiency and reducing the operating costs of railway carriers. The purchase of rolling stock is a multi-stage process, starting from the formulation of strategic goals, through feasibility studies, preparation of documentation, rolling stock implementation, to the procedures for monitoring this process and its evaluation. Completed project “An innovative and standardised model for the development of the purchase of passenger railway rolling stock "Innorail" financed by the National Center for Research and Development (NCBR) provides tools for optimising investment processes in the management of railway rolling stock. The article presents the external and internal conditions in the preparation of the railway rolling stock strategy by carriers.
PL
Nowoczesne rozwiązania technologiczne, które mogą być wykorzystywane w miastach, rozwijają się niezwykle dynamicznie. Również na polu zarządzania, organizacji czy finansowania miasta mają do dyspozycji coraz więcej możliwości. Tylko czy polskie miasta skutecznie i w pełni wykorzystują rozwiązania, które generalnie możemy sklasyfikować jako smart?
EN
This article addresses the topic of technological transformation, which is a challenge for progressing automation and robotization processes. The topic is extremely important in terms of changes in contemporary global reality. On the one hand, changes in production factors, automation and robotization processes, and changes in the labor market give rise to some fears, on the other hand, they can be a chance to build a new socio-economic order based on the pillars of sustainability. This system requires the application of the rules of universal behavior and the recognition of work as value in itself. These rules are an important recommendation and basis for shaping decisions in the sphere of choosing new order and ensuring sustainability, rather than only in consumption. The article synthesizes existing research, which was the basis for further studies and the following hypothesis has been adopted: automation and robotization processes will result in turbulence on the labor market and in the social sphere. The key purpose of this article is demonstrate that currently automation and robotization are not the subject of systemic research in the field of shaping the structural order in the economic and social sphere, to develop a scheme of technological transformation and to indicate the need to build a strategy for automation and robotization by states that will ensure strategic order and security. Today, we need to think what should be done to ensure that automation and robotization, as well as the resulting income, do not push the crowds of society into the sphere of lucky losers. Will the distribution of benefits that automation and robotization give today affect the few or all of us? Will the economy and society based on these processes retain the value of work, and will the profits generated from automation and robotics contribute to prosperity, sustainability and development? Are decision makers ready today to prepare comprehensive solutions? The answer to these questions must be formulated today, because modernity will not pass us by.
PL
W artykule podjęto temat transformacji technologicznej, która jest wyzwaniem dla postępujących procesów automatyzacji i robotyzacji. Temat jest niezwykle istotny z punktu widzenia zmian w czynnikach produkcji. Zachodzące procesy automatyzacji i robotyzacji, zmiany na rynku pracy z jednej strony budzą pewne obawy, z drugiej mogą być szansą na zbudowanie nowego ładu społeczno-gospodarczego opartego na filarach zrównoważenia i trwałości. Wymaga stosowania reguł powszechnego postępowania i uznania pracy za wartość samą w sobie. Reguły te stanowią istotne wskazania i bazę dla kształtowania decyzji w sferze wyboru nowego ładu i zapewnienia zrównoważenia, a nie tylko konsumpcji. W artykule dokonano syntezy istniejących badań, które stanowiły bazę dla dalszych studiów i przyjęto hipotezę, że procesy automatyzacji oraz robotyzacji będą skutkowały turbulencjami na rynku pracy, a także w sferze społecznej. Kluczowym celem niniejszego artykułu jest: wykazanie, że obecnie automatyzacja i robotyzacja nie stanowi przedmiotu badań od strony systemowej w zakresie kształtowania ładu strukturalnego w sferze gospodarczej i społecznej; opracowanie schematu transformacji technologicznej; wskazanie na potrzebę zbudowania strategii automatyzacji i robotyzacji przez państwa, która zapewni ład i bezpieczeństwo strategiczne. Dzisiaj musimy zastanowić się, co należy uczynić, aby automatyzacja i robotyzacja oraz płynący z nich dochód gwarantowany nie zepchnął rzeszy społeczeństwa w sferę szczęśliwi przegrani. Czy dystrybucja korzyści, jakie dają już dziś automatyzacja i robotyzacja będzie dotyczyć nielicznych, czy też nas wszystkich? Czy gospodarka i społeczeństwo oparte na tych procesach zachowa wartość pracy, a zyski wypracowywane z procesów automatyzacji i robotyzacji przyczynią się do budowania dobrobytu, procesów zrównoważenia i rozwoju? Czy decydenci są dziś gotowi na przygotowanie kompleksowych rozwiązań? Odpowiedź na te pytania musimy sformułować już dziś, bo nowoczesność nas nie ominie.
EN
The research aims at examining the impact of transformational leadership on job performance. Moreover, the research explores the mediating effect of High-Performance Work System (HPWS) in the relationship between transformational leadership and job performance. A purposive sample of 400 respondents from Omani service organizations was selected for the study. The results show that transformational leadership has a positive and significant impact on HPWS and job performance. Moreover, HPWS also has a positive impact on job performance. Partial support has been found for the hypothesized mediator role of HPWS in transformational leadership and job performance relationship.
PL
Celem badania jest zbadanie wpływu przywództwa transformacyjnego na wyniki w pracy. Ponadto badanie analizuje pośredniczący wpływ systemu pracy o wysokiej wydajności (HPWS) w związku między przywództwem transformacyjnym a wydajnością pracy. Do badania wybrano celowo 400 respondentów z omańskich organizacji usługowych. Wyniki pokazują, że przywództwo transformacyjne ma pozytywny i znaczący wpływ na HPWS i wydajność pracy. Ponadto HPWS miał również pozytywny wpływ na wydajność pracy. Stwierdzono częściowe poparcie dla hipotetycznej roli HPWS jako mediatora w transformacyjnym przywództwie i relacji z wynikami pracy.
EN
Introduction/background: The pandemic has had an impact on the rapid change in the conditions of the functioning of society, the economy and organization itself. Fundamental changes in decisions have occurred in various areas. The processes of strategic significance are of key importance, which determine the further functioning of society and the economy. Aim of the paper: The basic aim of writing this paper is to highlight the extraordinary phenomena of the COVID-19 pandemic in the context of the processes of strategic management in organizations. Moreover, the aim of indicating new challenges to managers of a crisis nature was adopted, which must be taken into account in terms of the strategic decisions of the organization at hand. Materials and methods: The authors utilized an analysis of scientific works relating to the problems of strategic management, together with deliberations in the science and practice environment related to the challenges of the pandemic sphere. Similarly, the survey and statistical research methods were applied in the domain of strategies, and the development of customer service on the Internet in terms of public administration. Results and conclusions: The research outcome was the indication of the following: - the development of the Internet in strategic management in organizations with regard to the challenges of the pandemic, - the utilitarianism of e-administration in serving clients of the administration offices of the province of Silesia (województwa śląskiego – 96 entities analyzed), - the implementation of strategic management in qualitative and pro-social dimensions.
EN
This paper seeks to examine and explore the strategic approach towards Generation Y in the municipalities of selected cities in Poland. The question at hand was if the needs of this generation are explicitly reflected and addressed in the strategic documents. A sample of 67 documents from 21 cities was used and an assessment scoring tool was developed. The research allowed for the indication of a number of barriers that need to be addressed in the design of city strategies. To explore the opportunities for creative and innovative companies’ development to be key resources for urban entrepreneurship, it is crucial to increase awareness among decision makers in local governments aimed at better catering to the needs of Millennials.
PL
Niniejsza praca ma na celu zbadanie oraz analizę tego, jak władze samorządowe w wybranych miastach Polski reagują na potrzeby przedstawicieli pokolenia Y na poziomie strategicznym. Pytanie badawcze sformułowano w następujący sposób: czy potrzeby tego pokolenia są wyraźnie odzwierciedlone i uwzględnione w dokumentach strategicznych. W badaniu wykorzystano 67 dokumentów strategicznych z 21 miast, a także opracowano narzędzie analityczne służące do ich oceny punktowej. Przeprowadzone przez autorów badania pozwoliły na wskazanie szeregu barier, które należy uwzględnić przy opracowywaniu strategii miast. W celu wykorzystania możliwości kreatywnych i innowacyjnych przedsiębiorstw jako kluczowych zasobów dla przedsiębiorczości w miastach, istotne jest zwiększenie świadomości decydentów w samorządach lokalnych o konieczności zaspokajania potrzeb millenialsów.
EN
The objective of the paper is to describe and systematise the concept of the enterprise’s resources, as well as to indicate comprehensive methods of managing intangible assets followed by the case study of a Polish gaming industry company with regard to protection of its non-material assets. The approach applied in the paper is of a descriptive-empirical nature. The research methods used in this paper are: induction, deduction, literature studies and a case study. The method of critical and comparative analysis was used in relation to the views presented in literature. The paper ends with a brief presentation of the research findings.
EN
Too often traditional internal patent management strategies are used, while the exploitation of the newer notion of external patenting would allow to capture greater value. Therefore, the aim of this article is to identify and analyse the most common external patent exploitation motives and its forms. The research method applied is the literature review in the area of strategic management. As the analysis has shown, the motives of external patent exploitation can be divided into strategic (internal and external) and monetary motives, which allowed their clearer depiction. The most popular forms of external patent exploitation are: licensing out, cross-licensing, patent pools, patent selling, joint ventures and strategic alliances. Their use is dependent on multiple factors and connected with specific advantages and risks, as exemplified in the article.
PL
Opracowanie ma charakter koncepcyjny, prezentujący przydatność analizy ogólnej otoczenia organizacji jaką jest marynarka wojenna państwa średniej wielkości, w procesie jej modernizacji. Zaprezentowano sekwencje działań związanych z tą analizą, dzięki której można zdefiniować wpływ otoczenia na siły marynarki wojennej, definiując jego burzliwość i złożoność oraz trendy wiodące i niespodziankowe, co pozwala zdefiniować pewne wytyczne i kierunkowe działania do tworzenia programów modernizacyjnych. Zastosowanie przedmiotowej analizy jest charakterystyczne dla nauk o zarządzaniu i jakości, niemniej ze względu na dużą kompatybilność stosowania, można ją łatwo implementować w obszarze bezpieczeństwa i obronności.
EN
The application of environment analysis within the process of establishment of modernization program for naval forces was presented in the paper. The analysis is composed of several activities, which allow determine the influence of environment on naval forces functioning through identifying the environment characteristic like its boisterousness and complexity, more and less likely trends related to the key factors depicting the organisation environment. The result of the analysis make the basis to define some recommendation referring to modernization programs establishment. The application of the analysis is typical for sciences of management and qualities. However, its compatibility of use, makes it very practicable within the national security and defense areas.
EN
The article is of research nature. The analysis of strategic documents of the city of Cieszyn-Český Těšín divided by the state border, as well as individual in-depth interviews with the directors of all local government cultural institutions in this city allowed for the identification of opportunities for further development of the common Polish-Czech cross-border market of cultural services. The research conducted proves that despite the dynamically developing Polish-Czech cross-border cooperation in the field of culture, there are still no mentions in the strategic documents pointing directly to the need to intensify common Polish-Czech cultural activities, and thus indicating the need to develop the cross-border market of cultural services. Therefore, by following the interview results, actions in the area of strategic management were specified, which could significantly contribute to the so-called "blurring of the border" and the development of this market in the city of Cieszyn-Český Těšín. The recommendations may be useful not only for the authorities of the city of Cieszyn-Český Těšín, but also for decision-makers and cultural managers of other European cities in the Schengen area that are divided by the state border.
PL
Artykuł ma charakter badawczy na podstawie analizy dokumentów strategicznych miasta Cieszyn-Český Těšín podzielonego granicą państwową oraz pogłębione indywidualnych wywiadów z dyrektorami wszystkich samorządowych instytucji kulturalnych w tym mieście, które pozwoliły na zidentyfikowanie możliwości dalszego rozwoju wspólnego polsko-czeskiego transgranicznego rynku usług kulturalnych. Przeprowadzone badania dowodzą, że pomimo dynamicznie rozwijającej się polsko-czeskiej współpracy transgranicznej w dziedzinie kultury, w dokumentach strategicznych wciąż nie ma wzmianek o potrzebie intensyfikacji wspólnych polsko-czeskich działań kulturalnych, a tym samym wskazania na potrzebę rozwoju transgranicznego rynku usług kulturalnych. Dlatego też, śledząc wyniki wywiadu, określono działania w obszarze zarządzania strategicznego, które mogłyby znacząco przyczynić się do tzw. „rozmycia granicy” i rozwoju tego rynku w mieście Cieszyn-Český Těšín. Zalecenia mogą być przydatne nie tylko dla władz miasta Cieszyn-Český Těšín, ale także dla decydentów i menedżerów kultury innych miast europejskich w strefie Schengen, które są podzielone granicą państwową.
EN
Managing organizational knowledge and employee’s competency is observed as key towards success. However, significance of intellectual capital for strategic management of knowledge and organizational competency has got limited attention in the literature. The aim of present study is to examine the impact of intellectual capital on strategic management of knowledge and competency from the context of Indonesia. A sample of 242 respondents is collected through developed questionnaire. From methodological context, study has followed descriptive and regression analysis. It is observed that significant association exists between various items of Intellectual capital and strategic management of knowledge and competency. Findings are significantly suggested to policy makers and strategic decision takers in the business and relevant industry. Key limitations includes limited sample and non-application of cross-sectional analysis.
PL
Zarządzanie wiedzą organizacji i kompetencjami pracowników jest postrzegane jako klucz do sukcesu. Jednak znaczenie kapitału intelektualnego w strategicznym zarządzaniu wiedzą i kompetencjami organizacyjnymi ma ograniczoną uwagę w literaturze. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie wpływu kapitału intelektualnego na strategiczne zarządzanie wiedzą i kompetencjami z kontekstu Indonezji. Próbę 242 respondentów zebrano za pomocą opracowanego kwestionariusza. Z kontekstu metodologicznego wynika, że w badaniu zastosowano analizę opisową i regresyjną. Zauważono, że istnieje znaczący związek między różnymi elementami kapitału intelektualnego i strategicznym zarządzaniem wiedzą i kompetencjami. Ustalenia są w znacznym stopniu sugerowane decydentom i decydentom strategicznym w biznesie i danej branży. Kluczowe ograniczenia obejmują ograniczoną próbkę i niestosowanie analizy przekrojowej.
EN
This article constitutes the second of three parts of a publication titled: "Use of PESTEL analysis for assessing the situation of Polish transport enterprises". The aim of this article is to present the influence (positive or negative) which macro-environmental factors specified in the first part of the work have on the activities of studied enterprises. The defined factors will serve as a basis for creating a PESTEL analysis of the transport market in Poland. This analysis will be presented in the third part.
EN
The adoption of a cleaner production approach to environmental protection has generated the need to identify obstacles affecting the absorption of clean technologies by enterprises with different strategic environmental types in Poland. This research analysis focuses on a sample of industrial firms representing the following industries: food, fuel and energy and chemical. Findings indicate that there are statistical differences between the types of environmental strategies related to the influence of financial and legal obstacles to the absorption of clean technologies. The study also shows that the influence of obstacles on proactive environmental strategies was found to be smaller than on strategies with a lower level of adaptation
EN
The underlying assumption of this study is that it is possible to define some principles of strategic management. These principles, called strategic orientations, influence and direct the activities of an organisation and are intended to ensure its viability and superior performance. So far, studies into strategic orientations that set out to explain different levels of organisational performance prove that each type of strategic orientation can have a positive impact on business performance. The purpose of this study is to discuss the key aspects of the three strategic orientations - entrepreneurial, market and organizational learning, outlining the relationship between them and the consequences of their choice on the development of the organization. In addressing entrepreneurial, market and learning orientations, the study has described some of the relationships between orientations and their effect on organisational performance. This has allowed us to identify areas of future studies on strategic orientations – that is to say, their integration, the effect of their configurations on organisational performance in different environments, and internal factors underlying strategic orientations.
PL
U podstaw opracowania leży założenie o możliwości zdefiniowania zasad strategicznego zarządzania, wpływających na zachowania organizacji i skoncentrowanych na realizację celów oraz na zapewnienie wysokiego poziomu sprawności funkcjonowania określanych mianem strategicznych orientacji. Dotychczasowe badania nad strategicznymi orientacjami, pozwalające na wyjaśnianie odmiennych poziomów rezultatów osiąganych przez organizacje, udowadniają, że każdy z rodzajów strategicznych orientacji może wywierać korzystny wpływ na osiągane przez organizacje rezultaty działalności biznesowej. Celem opracowania jest przeprowadzenie dyskusji nad kluczowymi aspektami trzech orientacji strategicznych, tj.: przedsiębiorczej, rynkowej i organizacyjnego uczenia się, zarysowanie relacji pomiędzy nimi i konsekwencji ich wyboru na rozwój organizacji. W opracowaniu odnosząc się do orientacji przedsiębiorczej, orientacji rynkowej orientacji i orientacji na organizacyjne uczenie się wskazano na relacje między poszczególnymi orientacjami i ich wpływ na rezultaty organizacji. Pozwoliło to na identyfikację obszarów, w których powinny być realizowane przyszłe badań nad strategicznymi orientacjami – integrację orientacji, wpływ konfiguracji strategicznych orientacji na efektywność organizacji w różnych warunkach otoczenia, wewnętrzne uwarunkowania strategicznych orientacji.
EN
The fundamental objective of this research paper is to determine whether contemporary management is recognized traditionally, in the light of a strategy and the entailing methods of operation, adapted to the target recipients, based on knowledge and studies, strongly embedded in the market reality or perhaps more as a paradigm, in which the focal point is the architecture of business processes, which comprises a description of their conceptualization, the determination of individual and necessary stages of operations and the modelling of these process, i.e., a business model. Opinion reconnaissance requires – in the first place – to develop a catalogue of features clearly identifying a business model and a strategy. The theoretical and design layers will utilize a method of reconstructing and interpreting the source literature supported by a discussion among purposively selected experts. This will be reflected by a set of key identifiers, which quantify a strategy and a business model subject to further assessment by the representatives of agricultural machinery companies. On the empirical level, it is important to determine, which of the suggested dimensions truly capture the sense of the concept in terms of practical operations of the enterprises invited to the study. It seems that the complexity of the problems and the so far limited scientific recognition justify treatment of the mentioned issues as the subject matter of the research.
PL
Fundamentalnym celem niniejszej pracy jest rozpoznanie czy współczesne zarządzanie postrzegane jest tradycyjnie przez pryzmat strategii i wynikających z niej metod działania, dostosowanej do docelowych odbiorców, opartej na wiedzy i badaniach, osadzonej mocno w realiach rynkowych czy może bardziej jako paradygmat, w którym punktem centralnym jest architektura procesów biznesowych, na którą składa się opis ich konceptualizacji, wyznaczenie poszczególnych i niezbędnych etapów działań operacyjnych oraz modelowanie tych procesów, tj. model biznesu. Rekonesans opinii wymaga – w pierwszej kolejności – sprokurowania katalogu cech istotnie identyfikujących strategię oraz model biznesu. W warstwie teoretycznej i projektowej wykorzystana zostanie metoda rekonstrukcji i interpretacji literatury przedmiotu wsparta dyskusją w grupie celowo dobranych ekspertów. Znajdzie to swój wyraz w zestawie kluczowych identyfikatorów kwantyfikujących strategię oraz model biznesu podlegających dalszej ocenie wśród przedstawicieli przedsiębiorstw sektora maszyn rolniczych. Na płaszczyźnie empirycznej istotne jest ustalenie, które z zasugerowanych wymiarów najbardziej oddają sens pojęcia w kontekście praktycznych działań przedsiębiorstw zaproszonych do badań. Wydaje się, że złożoność problemów i małe, jak dotychczas, naukowe rozpoznanie uzasadniają traktowanie wymienionych kwestii jako przedmiotu badań.
EN
Businesses today are incredibly data rich, and dealing with large amount of data, so making some inferences and conclusions, depending on the organisation size and complexity of its processes, it has been a challenge, especially that the next disruptive phase in manufacturing, i.e. Industry 4.0 (I4.0) is already underway. Business Intelligence (BI) and Enterprise Resource Planning (ERP) have become key issues for business activities as well a necessity for further phases of the industrialisation. Their importance has been recognised especially in supporting decision making by building an analytic capability and providing a holistic framework for technical systems in production, quality management, predictive modelling and maintenance, simulation techniques, etc. The introduction of Industry 4.0 requires the digitalisation of data stored in distributed systems and organisational and technological processes. The integration allows one to facilitate the collection, integration, and analysis of data in order to affect the process of development of technical innovations and support the planning and managing in efficient and productive manner. Therefore, the main purpose of this paper was to discuss the importance of BI and ERP amalgamation for the process of the digitalisation and maximisation of company resources stored in distributed transactional systems in the context of Industry 4.0.
PL
Współczesny biznes i przemysł charakteryzuje wielowymiarowość danych, duża dynamika zmian oraz konieczność podejmowania elastycznych decyzji, co stanowi także wyzwanie dla narzędzi informatycznych oraz metod zarządzania. Systemy Business Intelligence (BI) i Enterprise Resource Planning (ERP) stały się kluczowymi platformami analizy i przetwarzania danych, a także podstawą dalszych etapów zaawansowanej industrializacji. Ich znaczenie doceniono szczególnie na płaszczyźnie wspomagania decyzji poprzez budowanie zdolności analitycznych, dostarczanie real-time danych oraz integrację wielowymiarowych przekrojów informacyjnych. Business Intelligence (BI) to nie tylko koncepcja, ale także zestaw technologii, które ułatwiają gromadzenie, integrację i analizę danych w celu wspomagania procesów decyzyjnych. Z drugiej strony w większości organizacji wszystkie dane potrzebne do analiz są najczęściej przechowywane w systemach planowania zasobów przedsiębiorstwa klasy ERP. Zatem głównym celem tego artykułu jest omówienie znaczenia konsolidacji systemów klasy BI i ERP dla potrzeb procesu digitalizacji i maksymalizacji zasobów informacyjnych składowych w rozproszonych systemach transakcyjnych w kontekście koncepcji Przemysłu 4.0.
EN
The study deals with strategic management of organisations in conformity with quality management system requirements. The aim of the paper is to point out factors with impact on strategic performance of organisations, taking into account strategic concepts of its management. The implementation of a quality management system is a strategic decision that can improve the organization's overall performance. Results of the questionnaire survey focused on identification of industrial enterprises readiness to implement the ISO 9001:2015 are presented in the paper. Survey was also focused on strategic management of the organisations. The survey results recovered implemented strategic tools for performance management in industrial enterprises in the Slovak Republic. There is also described further continued research focussed on correlation between the factors impacting performance of organizations and strategic management tool s in conformity with quality management system.
PL
Współczesne przedsiębiorstwa szukają sposobów obniżania kosztów działalności, likwidacji przyczyn marnotrawstwa oraz zwiększania rentowności. Stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością jest rozwiązaniem ale oznacza to wyzwanie dla całej organizacji i integracji z innymi systemami zarządzania. Kluczem dla sprawnie zaplanowanego procesu doskonalenia jakości jest uwzględnienie działań z tym związanych już w planach strategicznych. Dlatego kształtowanie polityki jakości w przedsiębiorstwach powinno współgrać z systemem zarządzania strategicznego. System jakości wypracowujemy przez lata.
EN
Today's businesses are looking for ways to reduce operating costs, elimination of the causes of waste and increasing profitability. Constant improvement of the quality management system is a solution but it means a challenge for the entire organization and integration with other management systems. The key to a well-planned quality improvement process is to include actions already involved in strategic plans. That is why shaping the quality policy in enterprises should be in tune with the strategic management system. We have been working on the quality system for years.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.