Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 74

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtr aktywny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
This paper deals with the design of a new topology of arc welding power supply (AWPS) based on an active power filter (APF) suitable to feed an arc welding machine. The principal task of this welding topology is to ensure a good welding process and ensure a unity power factor correction (PF), on the grid side, an active power filter (APF) is connected in parallel between the three-phase full bridge diode rectifier and the grid. The utility of the APF is to provide a unity power factor correction of arc welding power supply (AWPS). The predictive current control (PCC) and self-tuning filter (STF) are used to control the APF. On the arc welding machine side, an optimized FO-PID controller is used to control the welding current and voltage, by controlling the full bridge buck circuit, which offers many exceptional features, like a rapid response to load and grid voltage variations, and inherent short-circuit current limit which results in an improved welding performance and weld bead quality. the performance of the proposed configuration is examined in regards to its power quality given by reading the total harmonic distortion (THD) of the grid current is 3.47%, ensuring the best regulation of the DC-link voltage of APF, and providing a good tuning of the welding voltage and current. The parameters of the FO-PID controller are extracted by a Grey Wolf Optimization approach (GWO). Simulation results are noticed as satisfactory and prove the stability, accuracy, and dynamic response of the synthesized optimized regulating system.
PL
Artykuł dotyczy zaprojektowania nowej topologii zasilania spawarki łukowej (AWPS) opartej na aktywnym filtrze mocy (APF) odpowiednim do zasilania spawarki łukowej. Podstawowym zadaniem tej topologii spawania jest zapewnienie dobrego procesu spawania i zapewnienie jednościowej korekcji współczynnika mocy (PF), po stronie sieci aktywny filtr mocy (APF) jest włączony równolegle pomiędzy trójfazowy prostownik diodowy pełnomostkowy i siatkę. Użyteczność APF polega na zapewnieniu jednościowej korekcji współczynnika mocy zasilacza do spawania łukowego (AWPS). Predykcyjne sterowanie prądem (PCC) i samodostrajający się filtr (STF) służą do sterowania APF. Po stronie spawarki łukowej zoptymalizowany kontroler FO-PID służy do sterowania prądem i napięciem spawania poprzez sterowanie obwodem pełnego mostka buck, który oferuje wiele wyjątkowych funkcji, takich jak szybka reakcja na zmiany obciążenia i napięcia sieci oraz nieodłączne ograniczenie prądu zwarciowego, co skutkuje lepszą wydajnością spawania i jakością spoiny. wydajność proponowanej konfiguracji jest badana pod kątem jakości zasilania podanej przez odczyt całkowitego zniekształcenia harmonicznego (THD) prądu sieciowego wynoszącego 3,47%, co zapewnia najlepszą regulację napięcia obwodu pośredniego APF i zapewnia dobre dostrojenie napięcia i prądu spawania. Parametry regulatora FO-PID są pozyskiwane metodą optymalizacji Gray Wolf (GWO). Wyniki symulacji oceniane są jako zadowalające i świadczą o stabilności, dokładności i dynamicznej odpowiedzi zsyntetyzowanego zoptymalizowanego układu regulacyjnego.
PL
Układy elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych coraz częściej obciążane są wyższymi harmonicznymi prądu. Związane jest to z powszechnym wykorzystaniem odbiorników nieliniowych. W artykule przedstawiono wybrane informacje dotyczące opisu parametrów jakości energii elektrycznej, spotykanych w przemyśle wyższych harmonicznych prądu oraz sposoby ich eliminacji.
EN
Power systems in industrial plants are increasingly loaded with higher current harmonics. This is associated with the widespread use of nonlinear loads. The article presents selected information on the description of power quality parameters, higher current harmonics encountered in industry and ways to eliminate them.
PL
Opis parametrów Jakości Energii Elektrycznej wymaga zastosowania właściwych miar i współczynników. Jednym z nich jest współczynnik całkowitego odkształcenia krzywej prądu THDI. Przy prawidłowym zastosowaniu, wartość współczynnika odkształcenia krzywej prądu jest użytecznym parametrem, który pozwala pełnić funkcję oceny jakości energii w zakładzie. W artykule przedstawiono sposób poprawnej interpretacji wartości ww. wskaźnika.
EN
The description of Electric Power Quality parameters requires the use of appropriate measures and coefficients. One of these is the Total Current Curve Distortion coefficient THDI. When used correctly, the value of the current curve distortion coefficient is a useful parameter that allows to perform the function of power quality assessment in the industry. The article presents a method for correct interpretation of the value of the above-mentioned index.
PL
Wzrost udziału elektronicznych i energoelektronicznych urządzeń w zakładach przemysłowych prowadzi do pogorszenia parametrów Jakości Energii Elektrycznej. Powoduje to występowanie określonych, negatywnych skutków dla urządzeń elektrycznych. Przeciwdziałać tym skutkom można dzięki zastosowaniu filtrów aktywnych. Pozwalają one w znaczący sposób wpłynąć na Jakość Energii Elektrycznej w zakładzie. Wybrane modele w wykonaniu modułowym pozwalają na dostosowanie samego urządzenia do rzeczywistego zapotrzebowania na ich moc.
EN
The increase in the proportion of electronic and power electronic devices in industry leads to a deterioration of the Power Quality parameters. This causes specific negative effects on electrical equipment. These effects can be counteracted by using active filters. They make it possible to significantly influence the Power Quality in a plant. Selected models in modular design allow the unit itself to be adapted to the actual demand.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów kompensacji mocy biernej, zrealizowanych za pomocą filtra aktywnego AHF. Przybliżono ocenę jakości kompensacji dla dwóch nastaw kompensatora, na podstawie oceny współczynnika mocy.
EN
The article presents the results of measurements of reactive power compensation, realized with an active filter AHF. The evaluation of the quality of compensation, for two settings of the compensator, based on the evaluation of the power factor is presented.
PL
Zwiększony udział odbiorników nieliniowych prowadzi do pogorszenia się parametrów jakości energii elektrycznej w torach przesyłowych. Jednocześnie obserwowany wzrost kosztów za energię elektryczną przyczynia się do zwiększenia częstości instalowania źródeł fotowoltaicznych. Równoczesne występowanie tych dwóch czynników wprowadza dodatkowe trudności w doborze i pracy filtrów aktywnych, stosowanych w celu kompensacji mocy biernej i eliminacji wyższych harmonicznych prądu. W artykule zostały przedstawione wybrane parametry jakości energii elektrycznej w układzie z instalacją fotowoltaiczną i filtrem aktywnym.
XX
The increased share of nonlinear loads leads to a deterioration of power quality parameters in the transmission paths. At the same time, the observed increase in the cost of electricity contributes to the increased frequency of installation of photovoltaic sources. The simultaneous occurrence of these two factors introduces additional difficulties in the selection and operation of active filters, used to compensate for reactive power and eliminate higher current harmonics. Presented in this article are selected parameters of power quality in a system with photovoltaic installation and active filter.
PL
W artykule przedstawiono jednofazowy filtr aktywny z zasobnikiem energii dwukierunkowym przekształtnikiem DC/DC, dedykowanym do kompensacji udarów mocy czynnej generowanych przez nieliniowe obciążenia o pracy przerywanej. Jako obiekt kompensacji użyto jednofazową zgrzewarkę punktową. Praca zawiera kompleksową analizę pracy urządzenia, która umożliwiła opracowanie aparatu matematycznego wykorzystanego do wymiarowania zasobnika. Wysoką skuteczność rozwiązania potwierdzono w wyniku badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych na zrealizowanym modelu laboratoryjny urządzenia. W części 1 artykułu przedstawiono zasadę działania, wyniki analiz teoretycznych oraz dobór podstawowych parametrów w układu.
EN
This paper presents a single-phase power filter with an energy storage bidirectional DC/DC converter. The device is dedicated to the compensation of active power surges generated by nonlinear loads characterized by intermittent operation. As a compensated and filtered object, the single-phase spot welding machine was assumed. The work contains a comprehensive analysis of the device's operation, which enabled the development of storage sizing methodology. The high efficiency of the solution was confirmed during simulation and experimental approach, on especially developed laboratory model. Part 1 of the article presents the principle of operation, results of theoretical analyzes and the selection of basic parameters in the system.
PL
Udział odbiorników nieliniowych w sieciach zasilających jest coraz większy, co powoduje niepożądany wzrost odkształcenia napięcia w sieci. Odkształcenie napięcia często jest przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania sieci, awarii i zaburzeń w pracy odbiorników, a także powoduje powstawanie dodatkowych strat energii. W artykule przedstawiono często spotykane źródła harmonicznych, a także sposoby zmniejszania ich wpływu na odkształcenie napięcia w sieci. Przedstawiono wady i zalety filtrów pasywnych oraz wybrane elementy metod projektowania filtrów dla pojedynczego odbiornika nieliniowego, a także uzasadnienie dalszego stosowania filtrów pasywnych.
EN
The participation of non-linear loads in power supply networks have been increasing, which causes unwanted growth of voltage distortions in a power supply network. Voltage distortions often causes network malfunctions, failures and disturbances in the operation of loads, as well as the formation of additional energy losses. In the article presents often seen sources of harmonics and ways to reduce their impact on network’s voltage distortions. The advantages and disadvantages of passive filters and selected elements of filter design methods for a single nonlinear load, as well as the reasons for the continued use of passive filters are shown.
EN
The CPC-based power theory (PT) provides fundamentals for the development of the reactive compensators needed for the improvement of the effectiveness of the energy transfer. It also provides fundamentals for the development of algorithms for control of switching compensators and hybrid compensators that serve the same purpose. These fundamentals have been developed, along with the CPC, step-by-step, with partial results published in Polish, German, English and American journals and in conference proceedings, often not reported on the main databases and consequently, difficult to be found. This Review provides a draft of these CPC-based fundamentals of compensation with references to more detailed results.
PL
Teoria mocy obwodów i systemów elektrycznych, oparta na koncepcji Składowych Fizycznych Prądów, tworzy podstawę teoretyczną syntezy kompensatorów potrzebnych do poprawy skuteczności przenoszenia energii. Dotyczy to także podstaw konstrukcji algorytmów sterowania kompensatorów kluczujących oraz hybrydowych. Metody kompensacji, oparte na teorii mocy CPC, były rozwijane stopniowo, z częściowymi wynikami publikowanymi w polskich, niemieckich, angielskich oraz amerykańskich czasopismach i materiałach konferencyjnych, często nie notowanych w głównych indeksach i trudnych do odnalezienia. Przegląd ten zestawia wynikające z teorii mocy CPC metody syntezy kompensatorów reaktancyjnych i algorytmy sterowania kompensatorów kluczujących, ze wskazaniem źródeł bardziej szczegółowych wyników.
PL
W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost liczby zastosowań urządzeń energoelektrycznych o dużych mocach jednostkowych i niesinusoidalnych prądach fazowych zasilania. Urządzenia te są źródłami zarówno wyższych harmonicznych, jak i w wielu przypadkach obciążeniami o charakterze indukcyjnym lub pojemnościowym. Eliminację wyższych harmonicznych z przebiegów fazowych prądów uzyskuje się po zastosowaniu kompensatorów indywidualnych włączanych na zasilaniu przekształtnika energoelektronicznego.
EN
In recent years, there has been a significant increase in the number of applications of power devices with high unit powers and non-sinusoidal supply phase currents. These devices are the sources of both higher harmonics and, in many cases, inductive or capacitive loads. The elimination of higher harmonics from the phase waveforms of the currents is achieved by using individual compensators switched on in the power supply of the power electronic converter.
EN
A new definition formula for apparent power of the three-phase system is justificated. It is the average geometric value of the currents power losses and short circuit power of the voltage source loaded by transmission line resistances. The Buchholz's apparent power formula follows from this definition as a special case if both zero sequence components of currents and voltages are nil. Under unbalanced voltage the meaning of apparent power in accordance with proposed formula may exceed Buchholz's one more than on 10%. The generalized definition formula for introduced by Professor Fryze concept of power system’s active current is grounded. It is part of the short-circuit current that is equal to ratio between load power and short-circuit power of the voltage source. In such way specified active current provides up to 15% power losses gain in the transmission line compared to the original Fryze’s definition in the presence of voltage zero-sequence component.
PL
Opracowano nową formułę określającą pozorną moc układu trójfazowego. Jest to średnia wartość geometryczna strat prądu i mocy zwarciowej źródła napięcia obciążonego rezystancją kabla. Wzór na pozorną moc Buchholza wynika z tej definicji jako szczególnego przypadku, gdy oba składniki zerowej sekwencji prądów i napięć są zerowe. Przy niezrównoważonym napięciu pozorna wartość mocy zgodnie z proponowaną formułą może przekroczyć wartość formuły Buchholza o więcej niż 10%. Przedstawiono uogólnioną formułę determinującą koncepcję prądu czynnego systemu elektroenergetycznego wprowadzoną przez Profesora Fryzego. Jest to część prądu zwarciowego, równa stosunkowi mocy obciążenia i mocy zwarciowej źródła napięcia. W ten sposób określony prąd czynny zapewnia do 15% wzrost strat mocy w linii transmisyjnej w porównaniu z pierwotną definicją Fryze'a w obecności składowej zerowej napięcia.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję filtru aktywnego z zasobnikiem energii przystosowanego do kompensacji chwilowych dużych obciążeń mocą czynną i bierną o nieciągłym charakterze jej poboru (np. zgrzewarek punktowych). Zadaniem układu, oprócz typowych możliwości filtracyjnych jest również realizacja ciągłości poboru energii z linii zasilającej - ograniczenie wahań mocy czynnej. Artykuł omawia algorytm sterowania układem, opracowany za pomocą programu Matlab & Simulink, który następnie automatycznie przeniesiono ze środowiska symulacyjnego na zrealizowany na potrzeby eksperymentu układ sterownika DSP. Skuteczność przeprowadzonego procesu programowania potwierdzono w wyniku testów HIL, na stanowisku symulatora czasu rzeczywistego RTS.
EN
This paper presents a novel active power filter equipped with an energy storage system. Solution can be used for compensation of singlephase, high active and reactive momentary power loads. Characterized by non-periodic power flow (e.g. spot-welders). Apart from typical filtration capabilities, the device is responsible for continuous energy flow from the mains and reduction of active power fluctuations. The article provide comprehensive description of control algorithm, developed in Matlab & Simulink environment, which was automatically transferred from the simulation model to the DSP controller - especially developed for this purpose. The effectiveness of the programming process was confirmed during HIL tests, carried out on real time simulator RTS.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wykonanych w Laboratorium Elektroenergetyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni. Badania obejmo­wały pomiar napięć na szynach głównych rozdzielnicy i prądów odbiorników przy obciążeniu modelu rozdzielnicy okrętowej przez odbiorniki liniowe oraz nieliniowe, dla jednej i dwóch prądnic pracujących równolegle na szyny z dołączonym filtrem aktywnym firmy MEDCOM z serii FA3-10k. Zaprezentowano przebiegi chwilowe napięć i prądów dla wspomnia­nych konfiguracji rozdzielnicy wraz z parametrami opisującymi jakość energii elektrycznej. Celem pracy było sprawdzenie możliwości współpracy równoległego filtru aktywnego z labo­ra­toryjnym modelem okrętowego systemu elektroenergetycznego, jak również praktyczne wykorzystanie modelu do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W wyniku badań potwierdzono skuteczność działania filtru w kompensacji harmonicznych wyższych rzędów, występujących podczas pracy odbiornika nieliniowego w ww. okrętowej sieci elektroenergetycznej.
EN
This paper presents the results of experimental research carried out at the Laboratory of Marine Power Engineering in Gdynia Maritime University. The studies included the measurement of voltages on the main switchboard busbars and loads currents during the work of linear and nonlinear receivers for one and two generators working in parallel with MEDCOM active filter FA3-10k series. In the paper the wave forms of voltages and currents, for above mentioned switchboard configurations, are presented, along with the power quality parameters. The main purpose of the paper is to investigate the possibility of working parallel active filter with the laboratory model of marine power system as well as practical use of the model to conduct didactic activities. As the result of the research, the effectiveness of the active filter in higher harmonic compensation during operation of the nonlinear load in the above-mentioned marine power network was confirmed.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań eksperymentalnych aktywnych filtrów do tłumienia zaburzeń przewodzonych EMI (Electromagnetic Interference), gdzie źródłem tych zaburzeń jest falownik. Na wstępie omówiono ideę działania filtrów oraz parametr określający skuteczność ich działania czyli tłumienność wtrąceniową IL (insertion losses). Następnie przedstawiono struktury filtrów ze sprzężeniem zwrotnym (feedback-type), z których zostały wybrane dwie do eksperymentu. W dalszej części zostały pokazane układy pomiarowe oraz schematy ideowe wraz z widmami częstotliwościowymi uzyskanych tłumienności. Na koniec wskazano wady i zalety badanych filtrów.
EN
The article presents the results of experimental studies of active EMI filters where the noise source is a frequency inverter. Firstly, the idea of active EMI filters is presented. Then, feedback–type filter structures are introduced, with two of them selected for further experiments. Measurement system and schematic diagram of inspected structures are presented, along with the characteristics of noise spectrum in the function of frequency. The article concludes with the summary of positive and negative properties of the subject filters.
PL
W drugiej części artykułu przedstawiono analizę wyników badań układów elektroenergetycznych z zastosowanym filtrem aktywnym.
EN
The second part of the article presents the results of measurements in the system supplying the industrial plant with active filter turned on and off.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję filtru aktywnego z zasobnikiem energii przystosowanego do kompensacji chwilowych dużych obciążeń mocą czynną i bierna o nieciągłym okresowym lub prawie okresowym charakterze jej poboru (np. zgrzewarek punktowych). Zadaniem układu, oprócz typowych możliwości filtracyjnych jest również realizacja ciągłości poboru energii z linii zasilającej - ograniczenie wahań mocy czynnej. Przebiegi prądu otrzymane w wyniku zgrzewania umożliwiły analizę zjawisk towarzyszących pracy tego typu odbiorników, jak również zwymiarowanie elementów w badanym układzie. Badania symulacyjne przeprowadzone w środowisku Matlab & Simulink potwierdziły wysoką skuteczność prezentowanego rozwiązania.
EN
This paper presents a novel active power filter equipped with an energy storage system. Solution can be used for compensation of singlephase, high active and reactive momentary power loads. Characterized by non-periodic power flow (e.g. spot-welders). Apart from typical filtration capabilities, the device is responsible for continuous energy flow from the mains and reduction of active power fluctuations. The current waveforms which occurred during welding enabled the analysis of the phenomena associated with operation of such loads, as well as dimensioning of passive elements in the structure. Simulation studies, carried out in Matlab & Simulink environment, confirmed high efficiency of presented solution.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące strat mocy w układach zasilających wraz z prezentacją możliwości ich ograniczenia.
EN
The first part of the article presents issues concerning power losses in supplying power systems together with the presentation of the possibilities of their limitation.
PL
W artykule opisano modelowanie 3-poziomowego 4-gałęziowego przekształtnika z kondensatorami o zmiennym potencjale pracującego jako równoległy filtr aktywny do stosowania w sterowaniu predykcyjnym wykorzystującym model nieliniowy. Przedstawiono sposób modelowania poszczególnych elementów układu: przekształtnika z kondensatorami o zmiennym potencjale z pasywnym filtrem wyjściowym L. W celu weryfikacji opisanego rozwiązania przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych.
EN
This paper presents modelling of 3-level 4-leg Flying Capacitor Converter operating as Shunt Active Power Filter (SAPF) for Model Predictive Control based on nonlinear model. The main parts of the model are described: Flying Capacitor Converter, output L-type passive filter, 4- leg SAPF.
EN
This paper introduces a fuzzy logic (FL) based decision support system (DSS) for a three-phase bidirectional AC-DC grid converter, working in a modern grid-like smart grid or smart industry. It is assumed that the appliances connected to that grid interact as in the Internet of Things (IoT) or like in the Internet of Everything (IoE) i.e. with a human being located in the chain of data flow. A power electronics AC-DC converter, operating as a shunt active power filter (SAPF) is selected for the case study. A harmonics reduction algorithm is presented as an implementation sample of the DSS. The operation of the SAPF is described and analysed. Experimental results showing the tuning process and operation of the laboratory model are also presented and discussed. Finally, it is shown that the DSS is an elegant and intuitive interface, which can simplify a human’s or machine’s decision-making process. Thanks to the DSS, the meaning of transferred data is translated into linguistic variables that can be understood by non-experts. Hence, it is expected that the amount of transferred data in the smart grid and in the IoE would be reduced. But in the same time, the high quality of the controlled process is retained, as shown by the example of a conventional SAPF.
EN
This paper presents an analysis of the properties of pulse width modulator with a single (symmetrical regular sampled PWM) and double (asymmetrical regular sampled PWM) control sampling of the input signal (low-frequency control input wave) in presence of a triangular auxiliary signal. In this paper, a comparison of the characteristics of these modulators used in the control system with a linear proportional controller is presented. The article provides the relations derived for the maximum amplification of regulators for which the control system operates stably. Analysis results have been confirmed by simulation and experimental studies of a commercial active filter installed in an industrial plant.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.