Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 122

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  international security
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
This paper attempts to identify threats to the security environment of Lebanon and the prospects for their changes, affecting the activities of Polish military contingents and their personnel, taking into account historical aspects, internal and external threats and contemporary conditions of the security environment of the region and Lebanon. It uses the results of research conducted by the author in the years 2012-2020. Included in the study there are Polish military contingents operating as part of the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) between 1992 and 2009, such as: the Polish Military Medical Unit, the Polish Military Contingent in Lebanon (PMC Lebanon/PMC UNIFIL), and the "new" PMC in Lebanon, which began performing mandated tasks in November 2019. Polish contingent operations in Lebanon have been affected by the aftermath of the never-ending conflict with Israel since 1948, the civil war in Syria, the growth of terrorist organisations in the Levant region, Shiite Hezbollah, growing in terms of military strength and political influence, and nearly two million war refugees. These factors resulted in a significant increase in threats to peacekeepers and observers serving in Lebanon, and the primary source of these threats is the direct impact caused by the enemy using various heavy weapons, aviation and other arms in attacks on the bases, patrols and posts of the contingent’s subdivisions. UNIFIL forces, together with the PMC Lebanon, are likely to face the problem of "participation" in another armed conflict, whether small or large-scale. The PMC soldiers, due to their deployment and the nature of their tasks, are likely to be exposed to possible personnel loss and material damage.
PL
W pracy podjęto próbę określenia zagrożeń środowiska bezpieczeństwa Libanu i perspektyw ich zmian, wpływających na działalność polskich kontyngentów wojskowych i ich personelu, uwzględniając aspekty historyczne, zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz współczesne uwarunkowania środowiska bezpieczeństwa regionu i Libanu. Wykorzystano w niej wyniki badań prowadzonych przez autora w latach 2012-2020. W rozważaniach uwzględniono polskie kontyngenty wojskowe działające w ramach Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie (ang. United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL) w latach 1992-2009, takich jak: Polska Wojskowa Jednostka Medyczna (PWJM), Polski Kontyngent Wojskowy w Libanie (PKW w Libanie/PKW UNIFIL) oraz „nowy” PKW w Libanie, który rozpoczął wykonywanie zadań mandatowych w listopadzie 2019 roku. Na działania polskich kontyngentów w Libanie wpływ miały skutki niekończącego się od 1948 roku konfliktu z Izraelem, wojna domowa w Syrii, rozwój organizacji terrorystycznych w regionie Lewantu, rosnący w siłę pod względem militarnym i politycznym szyicki Hezbollah oraz blisko dwa miliony uchodźców wojennych. Czynniki te spowodowały znaczny wzrost zagrożeń dla żołnierzy sił pokojowych i obserwacyjnych pełniących służbę w Libanie, a podstawowym źródłem tych zagrożeń jest bezpośrednie oddziaływanie przez przeciwnika za pomocą różnego rodzaju broni ciężkiej, lotnictwa i innych na bazy, patrole i stanowiska pododdziałów kontyngentu. Siły UNIFIL wraz z PKW Liban prawdopodobnie staną przed problemem „uczestnictwa” w kolejnym konflikcie zbrojnym, małej lub dużej skali. Żołnierze polskiego PKW, ze względu na swoje rozmieszczenie i charakter zadań prawdopodobnie będą narażeni na ewentualne straty osobowe i materiałowe.
EN
The research conducted for this article aimed to explore the development of diplomacy (the research subject) over the years in the context of its influence on international security. The paper characterizes diplomacy and explores its development, including examples of international security activities undertaken by the international community applying diplomacy. The analysis of Polish and foreign literature sources and domestic and international law acts, with the use of content analysis technique, was employed as a research method.
PL
Celem badań prowadzonych na potrzeby artykułu była eksploracja rozwoju dyplomacji (stanowiącej przedmiot badań) na przestrzeni lat w kontekście jej wpływu na bezpieczeństwo międzynarodowe. W artykule dokonano charakterystyki pojęcia dyplomacji oraz eksploracji jej rozwoju wraz ze wskazaniem przykładów podejmowanych z jej wykorzystaniem przez społeczność międzynarodową działań w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego. Jako metodę badawczą wykorzystano analizę polskich i zagranicznych źródeł literaturowych oraz aktów prawa krajowego i międzynarodowego, z zastosowaniem techniki analizy treści.
EN
Objectives: The purpose of this article is to identify the role of international diplomacy in shaping the outer Space Traffic Management. Methods: The theoretical research methods were used in this paper - analysis, synthesis, abstraction and generalization. Results: The article presents the potential possibility of not only gaining the public awareness in the area of space traffic management problems thanks to the international mandate of institutions such as the European Union (EU) or NATO, but also its attempt to indicate the role of European institutions in shaping international security in the context of the development of space traffic management at the global level. Conclusions: Taking into consideration all potential space threats and military and non-military issues of building international security we can find straight links of complexity with the outer space environment and multilateral diplomacy. It sems to be the most efficient tool to build resilience in the environment of international institutions of strategic status to establish space situational awareness of key importance for future global defence and deterrence. Taking a huge intensity of space traffic management, especially with the example of the tensed conflict in Ukraine since 24th February 2022 we are witnessing the new era of space technological resolutions. The awareness should also concern the possibility of technical achievement, as the example done by Chinese or Russians that can destroy satellites in orbit in case of the possible conflict scenario in the space.
EN
Objectives: An analysis of the nomenclature of war regarding the Russian invasion of Ukraine. Methods: The research methods include a historical analysis of the naming of wars, specifically the term “World War III,” and documentation of the current political and military situation. Results: The article answers three research questions: 1) How and why are wars named? 2) What is meant by the phrase “World War III”? 3) Is the Russo-Ukrainian War of 2022 a global conflict? 4) What are the ramifications of the conflict in terms of human rights (genocide) and the international system (political and economic)? Conclusions: The Russo-Ukrainian War of 2022 is not a regional act of aggression by a Russian belligerent state, but the escalation of imperialist aspirations into a global and genocidal conflict. This is a renewed Cold War that ought to be framed as World War III both in regards to collective numeration as well as a recognition of the global nature and potential regarding the use of tactical nuclear weapons.
5
Content available remote Międzynarodowe wsparcie wojskowe Ukrainy
PL
Od uzyskania przez Ukrainę niepodległości w 1991 roku dominującą cechą jej stosunków dwustronnych i wielostronnych jest współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa z zachodnimi sojusznikami. W związku z aspiracjami Kijowa przystąpienia zarówno do UE, jak i NATO początkowa pomoc wojskowa dla Ukrainy koncentrowała się w dużej mierze na reformie systemu obronnego, planowaniu obronnym i budowaniu zdolności. W latach 1991–2014 wspomagano Ukrainę głównie na płaszczyźnie szkoleniowo-doradczej i poza nielicznymi wyjątkami pomoc ta nie dotyczyła dostaw sprzętu i uzbrojenia, z czym jest najczęściej kojarzona. Sytuacja zmieniła się po aneksji Krymu i wybuchu walk na wschodzie Ukrainy, jednak i wówczas niewiele państw zdecydowało się na udzielenie pomocy wojskowej. Niektóre państwa otwarcie zapowiedziały, że nie wyślą Ukrainie żadnego uzbrojenia, a inne zdecydowały się na przekazanie jedynie pomocy humanitarnej. Jako odpowiedź na aneksję Krymu przez Rosję w 2014 roku i trwający kryzys we wschodniej Ukrainie oraz na prośbę rządu ukraińskiego zachodni sojusznicy znacznie zwiększyli swoje wsparcie.
EN
Since Ukraine gained independence in 1991, a key feature of its bilateral and multilateral relations has been security cooperation with Western allies. Following Kyiv’s articulated aspirations to join both the EU and NATO, initial military assistance to Ukraine focused largely on defense reform, defense planning and capacity building. The assistance provided to Ukraine in the years 1991–2014 was implemented mainly on the training and advisory level and, apart from a few exceptions, did not apply to the supply of equipment and weapons, with which it is most often associated. This situation changed after the annexation of Crimea and the outbreak of fights in eastern Ukraine, but at that time few countries decided to provide military aid. Some countries had openly announced that they would not send any weapons to Ukraine, while others had decided to provide only humanitarian aid. In response to the annexation of Crimea by Russia in 2014 and the ongoing crisis in eastern Ukraine, and at the request of the Ukrainian government, the Western allies significantly increased their support.
7
Content available Anti-Satellite Weapons: A Political Dimension
EN
This article tackles the political dimension of the development of anti-satellite weapons. The main goal is to assess their significance from the American, Russian, and Chinese perspective to understand the emerging balance of power in space. While the U.S. is struggling to maintain its position of dominant space power, its main adversaries are developing technologies that can diminish American dominance. It is, therefore, widely believed that outer space is poised to be weaponized by multiple systems designed to destroy satellites in-orbit, both ground- and space-based. On the other hand, the United States is executing multiple fast-track research& development programs aimed at increasing the resilience of the U.S. space systems.
8
Content available remote Trzy dekady wojskowego wsparcia Ukrainy przez NATO : 1991-2021
PL
Szeroko rozumiana współpraca wojskowa oprócz wymiany doświadczeń szkoleniowych, z której zazwyczaj korzystają współpracujące strony, jest doskonałą okazją do udzielenia wsparcia państwu, które pomocy - na przykład związanej z modernizacją swojego systemu obronnego - potrzebuje i o nią zabiega. Historia wojskowej współpracy Ukrainy z NATO sięga początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Współpraca ta nabrała impetu po wybuchu walk w Donbasie oraz aneksji Krymu przez Federację Rosyjską. Jako odpowiedź na prośbę rządu ukraińskiego Sojusz znacznie zwiększył wojskowe wsparcie tego państwa, między innymi pomocą we wdrażaniu reform sektora bezpieczeństwa i obrony, doradztwem na poziomie strategicznym oraz realizacją wielu programów reformy systemu obronnego Ukrainy. Charakter i skala natowskiego wsparcia Ukrainy wydają się jednak ograniczone, ponieważ opinie na temat tego, co można zrobić, aby pomóc Ukrainie w jej trudnej sytuacji - i czy należy coś zrobić - jest wypadkową odmiennych stanowisk narodowych w ramach Sojuszu.
EN
Apart from being a platform to exchange training experience, a broadly perceived military cooperation, which is usually taken up by both cooperating parties, is an excellent opportunity to provide assistance to a country that needs and seeks such assistance, with respect to, for instance, modernizing its national security system. The history of cooperation between Ukraine and NATO dates back to the 1990s. The cooperation and military support provided to Ukraine by NATO gained a new impetus after the outbreak of an armed conflict in Donbas and the annexation of Crimea by the Russian Federation. In response to the request submitted by the Ukrainian government, the Alliance significantly increased its military support for Ukraine in, among other things, implementation of security and defense sector reforms, counseling on the strategic level, and realization of many programs aiming to modernize Ukraine’s defense system. However, the nature as well as the scope of support granted to Ukraine by NATO seem to be limited, because an opinion on what can be done to help Ukraine in its difficult situation, and whether anything should be done, is a resultant of various opinions represented by individual Alliance members.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i weryfikacja istniejących rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa zdrowia w strefach działań służb wywiadowczych oraz wskazanie kierunków doskonalenia ich systemu operacyjnego. Uznając wagę sytuacji problemowej wynikającej z zagrożenia epidemicznego, uzasadnione jest zwrócenie uwagi na te obszary działalności, w których przewiduje się potrzebę modyfikacji i dla których wskazany jest proponowany obszar zainteresowań. Państwowe Służby Wywiadowcze, działające w warunkach zagrożenia COVID-19, stają się celem ataków wielu środowisk eksperckich ale przede wszystkim swych odpowiedników w innych państwach. W artykule określono zakres współpracy pomiędzy podmiotami państwowymi posiadającymi kompetencje w zakresie prowadzenia działalności wywiadowczych i kontrwywiadowczych zarówno na szczeblu wewnętrznym jak i międzynarodowym. Domeną wywiadu jest informacja wydobywana zazwyczaj z trudno dostępnych lub ściśle strzeżonych pokładów. W procesie weryfikacji przybiera ona postać gotowego materiału dostarczającego wiedzę o wybranym fragmencie rzeczywistości dzięki której decydenci korzystają z uzyskanej wiedzy. Dziś klasyczny łańcuch wiedzy rozpada się. Współczesna informacja tworzona jest w coraz większym stopniu przez zmechanizowane systemy przetwarzania danych sterowane za pomocą sztucznej inteligencji. Tempo generowania informacji przez elektroniczne urządzenia telekomunikacyjne oszałamia zwykłych użytkowników oraz przyprawia o ból głowy decydentów. W obliczu zarysowanych powyżej wyzwań, przed którymi stoją współczesne państwa i społeczeństwa, służby wywiadowcze zmuszone są do podjęcia gruntownej przebudowy w sferze organizacyjnej, mentalnej i technicznej zgodnie z kluczowymi interesami państwa. Współczesne globalne zagrożenie epidemiologiczne preferuje dużych, aktywnych graczy i łatwo degraduje pozostałych do roli outsiderów. Natomiast bierność i impas decyzyjny prowadzi do marginalizacji państwa i przekształcenia go w instrument w rękach światowych mocarstw.
EN
The purpose of the article is to present and verify the existing solutions in the field of health security in the areas of operation of intelligence services and to indicate the directions of improving their operating systems. Recognizing the importance of the problem situation resulting from the epidemic threat, it is justified to pay attention to those areas of activity where the need for modification is anticipated and for which the proposed area of interest is indicated. The State Intelligence Services, operating in the conditions of the COVID-19 threat, are becoming the target of attacks by many expert circles, but above all by their counterparts in other countries. The article defines the scope of cooperation between state entities with competences in the field of intelligence activities and counterintelligence services both internally and internationally. The domain of intelligence is information usually extracted from hard to reach or closely guarded layers. In the verification process, it takes the form of a ready made material that provides knowledge about a selected fragment of reality, thanks to which decision makers use the knowledge obtained. Today the classical chain of knowledge is falling apart. Modern information is increasingly created by mechanized data processing systems controlled by artificial intelligence. The pace of information generated by electronic telecommunication devices bewildering ordinary users and making decision-makers a headache. In the face of the above outlined challenges faced by modern states and societies, the intelligence services are forced to undertake a thorough restructuring in the organizational, mental and technical spheres in accordance with the key interests of the state. The contemporary global epidemiological threat prefers large, active players and easily degrades others to the role of outsiders. On the other hand, passivity and deadlock in decisions lead to the marginalization of the state and its transformation into an instrument in the hands of world powers.
10
Content available remote Bezpieczeństwo Unii Europejskiej a wartości kulturowe
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu wartości kulturowych na bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Przedstawiono uwarunkowania bezpieczeństwa tego podmiotu oraz dokonano identyfikacji podstawowych zagrożeń dla jej funkcjonowania. Szczególną uwagę zwrócono na zjawiska radykalizacji i ekstremizmu jako zagrożeń dla wartości kulturowych. W pracy posłużono się metodami analizy i syntezy dokumentów.
EN
The aim of the article is to assess the impact of cultural values on the security of the European Union. The security conditions of this entity were presented and the basic threats to its functioning were identified. Particular attention was paid to the phenomena of radicalization and extremism as threats to cultural values. The paper uses the methods of document analysis and synthesis.
EN
The main purpose of the article is to examine the causal relationship between key elements of the geostrategic environment (i.e. political, military, and technological) and the changes in the characteristics of proxy force. Qualitative data analysis is used to identify the geopolitical environment conditions, actors, and their relationship. The causal analysis between key elements of the geopolitical environment, such as politics, military, and technological, therefore influences how proxy forces change character. The findings imply that the contemporary geopolitical environment is changing the character of the proxies. They can be used as multipurpose forces depending on the desired strategic outcome. The results advocate that proxies have a global reach beyond the traditional battlefield. These capabilities allow proxies to be used in a wide range of political, economic, and military activities, especially in peacetime, and, therefore, influencing, changing, and damaging the state’s mutual relationships. Despite differences between several theoretical perspectives of security theories, many concur on the low desirability of proxy force. The changing characteristics of proxy war allow state and non-state actors to wage war with a minimal use of force, or none at all, beyond the traditional battlefield. Political violence demonstrated through proxy force to fulfil foreign policy goals has become even more violent. In such action, disregarding the sustainable strategic goal can easily damage the state’s international relations and threaten international and regional stability. The overall findings show the urgency for a more holistic approach in the analysis of proxy warfare as part of security studies and military operations.
EN
Poland was forming allied relations in the twenties and thirties of the twentieth century due to the state’s weakness, mainly in military and economic terms. The Polish state’s situation regarding political and military security guarantees on the part of other subjects of the international community was neither stable nor advantageous during that period. That was influenced, among others, by the following phenomena: changes in the international arena that were unfavorable for the Second Republic of Poland, diplomatic activities of Germany and the USSR aimed at revising the borders of the Polish state, political and military rapprochement between the USSR and Germany in the area of economic and military cooperation, conciliatory and ineffective international policy of the Western powers (mainly the French Republic) towards Germany in the late 1920s, impermanence and low effectiveness of bilateral agreements and declarations concluded by Poland with its eastern neighbor – the Soviet Union and its western neighbor – Germany, ineffectiveness of the political-military alliances concluded by Poland with France, Romania, and the United Kingdom, and significant disproportions between Polish and German and Soviet industrial and military potential, combined with the inability of the western powers to fulfil their allied obligations in practical terms.
PL
W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku Polska zawierała związki sojusznicze z powodu słabości państwa, przede wszystkim w wymiarze militarnym i ekonomicznym. Sytuacja państwa polskiego pod względem gwarancji bezpieczeństwa polityczno-militarnego ze strony innych podmiotów społeczności międzynarodowej w tym okresie nie była ani stabilna ani korzystna. Wpływ na to miały między innymi następujące zjawiska: niekorzystne dla II Rzeczypospolitej zmiany na arenie międzynarodowej; działania dyplomatyczne Niemiec i ZSRR zmierzające do rewizji granic państwa polskiego; zbliżenie polityczno-militarne ZSRR i Niemiec w dziedzinie współpracy ekonomiczno-militarnej; ugodowa i nieskuteczna polityka międzynarodowa mocarstw zachodnich (głównie Republiki Francuskiej) względem Niemiec pod koniec lat dwudziestych XX wieku; nietrwałość oraz mała skuteczność umów i deklaracji bilateralnych zawartych przez Polskę z sąsiadem wschodnim – Związkiem Radzieckim oraz sąsiadem zachodnim – Niemcami; nieskuteczność zawartych przez Polskę sojuszy polityczno-wojskowych z Francją, Rumunią i Wielką Brytanią oraz znaczące dysproporcje między polskim a niemieckim i radzieckim potencjałem przemysłowo-militarnym, połączone z brakiem możliwości wypełnienia zobowiązań sojuszniczych w wymiarze praktycznym ze strony mocarstw zachodnich.
15
EN
Peace missions in the modern world are inextricably linked to the political and social processes taking place in specific regions of the globe. When looking closer to the more than fifty-year history of international peacekeeping operations, it should be noted that as time passes, they undergo constant transformations. Their types, goals, and ways of implementation are changing. That is because the environment in which such operations are carried out is changing. They are also transforming the goals and priorities of local and international communities. Permanent modification is also subject to threats in the modern world. Peace missions are conducted under ever-changing social, economic, and political conditions. They must be flexible so that they can adapt to new challenges. Success is never guaranteed because the tasks related to maintaining peace are carried out in challenging conditions. The success of the peace mission depends on many factors, such as the composition of the peacekeeping mission (military personnel, police, civilian employees), logistical support, entrusted tasks and the environment in which the peace mission operates.
PL
Misje pokojowe we współczesnym świecie są nierozerwalnie związane z procesami polityczno-społecznymi zachodzącymi w poszczególnych regionach kuli ziemskiej. Przyglądając się bliżej ponad pięćdziesięcioletniej historii międzynarodowych operacji pokojowych należy stwierdzić, iż w miarę upływu czasu ulegają one ciągłym przeobrażeniom. Zmieniają się ich rodzaje, cele i sposoby realizacji. Dzieje się tak, dlatego, iż zmienia się środowisko, w którym prowadzone są takie operacje. Ulegają również przekształceniom cele i priorytety społeczności lokalnych oraz międzynarodowych. Permanentnej modyfikacji podlegają także zagrożenia we współczesnym świecie. Misje pokojowe są prowadzone we wciąż zmieniających się warunkach społecznych, gospodarczych i politycznych. Muszą być elastyczne, aby mogły dostosować się do nowych wyzwań. Sukces nigdy nie jest pewny, ponieważ zadania związane z utrzymaniem pokoju realizowane są w wyjątkowo trudnych warunkach. Powodzenie misji pokojowej zależy od wielu czynników, takich jak skład misji pokojowej (personel wojskowy, policji, pracownicy cywilni), wsparcie logistyczne, powierzone zadania oraz środowisko, w którym działa misja pokojowa.
EN
The first association that comes to mind after hearing the phrase „contemporary religious fundamentalism” are usually terrorist attacks made by Islamic fighters in western countries. However, it is a fact, that today’s religious fundamentalism is no longer connected only with religion. Its protestant roots are reaching back previous centuries. Also, fundamentalism itself is often a base to terror acts carried out by some radical groups. In this article, author brings closer the concept of fundamentalism itself, points the genesis of religious fundamentalism and explains its contemporary essence and nature.
PL
Pierwszym skojarzeniem, jakie przychodzi na myśl po usłyszeniu frazy „współczesny fundamentalizm religijny” są zazwyczaj ataki terrorystyczne doko-nywane przez islamskich bojowników na państwa Zachodu. Faktem jest jednak, że dziś fundamentalizm religijny nie jest już związany wyłącznie z religią. Jego prote-stanckie korzenie sięgają poprzednich stuleci, co więcej, nierzadko stanowił on podstawę do aktów terroru dokonywanych przez pewne radykalne ugrupowania. W artykule autor przybliża definiowanie fundamentalizmu, wskazując genezę fun-damentalizmu religijnego. Co więcej, stara się wyjaśnić jego współczesną istotę i charakter.
17
Content available remote Recenzja książki "Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku"
PL
W artykule określono czy dyplomacja koersywna stanowi nowy rodzaj dyplomacji oraz czy należy rozpatrywać ją jako ukryte narzędzie przymusu. Zainteresowanie dyplomacją koersywną spowodowane jest tym, że tematyka ta poruszana jest wyłącznie w anglojęzycznych publikacjach. W trakcie opracowywania artykułu opierano się na publikacjach amerykańskich naukowców. W artykule zdefiniowano pojęcie dyplomacji koersywnej, wskazano jej charakterystykę, a także elementy oraz instrumenty. Ponadto przytoczone zostały praktyczne przykłady wykorzystania instrumentów dyplomacji koersywnej skierowane na utrzymanie bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczegółowym omówieniem kazusu Iranu.
EN
This article analysed if coercive diplomacy is a new type of diplomacy and if it should be considered as a hidden coercion tool. The main field of interest in coercive diplomacy is that this subject area is affected only in English-language releases. During elaboration of this article there were used releases of American scientists. In this article there were defined the notion of coercive diplomacy, its characteristics, elements and instruments. There were also quoted the practical examples of using instruments of coercive diplomacy, which is focused on maintenance international security, with detailed discuss of the Iran casus.
19
Content available remote Znaczenie analizy i ocena ryzyka polityki zagranicznej USA
PL
W artykule podjęto temat analizy oraz oceny ryzyka polityki zagranicznej USA w odniesieniu do bezpieczeństwa międzynarodowego. Stany Zjednoczone są mocarstwem światowym, dlatego też trudno zaprzeczyć, że mają one istotny wpływ na bezpieczeństwo. Nie da się nie zauważyć, że są inicjatorem chociażby tak wielkiego projektu, jakim jest NATO, które pośrednio oraz bezpośrednio wpływa na sytuację na arenie międzynarodowej, w tym na bezpieczeństwo. Wydaje się więc właściwe przeprowadzenie analizy w odniesieniu do zagrożeń, które mogą zakłócać proces, jakim jest polityka zagraniczna USA. Realizacja bowiem przez Stany Zjednoczone swojej polityki zagranicznej nie tylko wpływa na ich bezpieczeństwo narodowe, ale także na bezpieczeństwo ich sojuszników oraz ogólnie postrzegane bezpieczeństwo międzynarodowe.
EN
The article on the analysis and risk assessment of US foreign policy in relation to international security. The United States is a global power, so it’s hard to deny that they have a significant impact on security. It is impossible not to notice that they are the initiator of even such a great project as NATO, which directly and indirectly influences the international situation, including security. It therefore seems appropriate to analyze the threats that may interfere with the process of US foreign policy. The implementation of its foreign policy by the United States not only affects its national security, but also the security of its allies and generally perceived international security.
PL
W artykule przedstawiono ocenę rosyjskiej polityki arktycznej w aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego odnosząc ją do strategii gospodarczych i bezpieczeństwa Rosji oraz USA. Przedstawiono bieżące relacje USA – Rosja w obszarze rywalizacji o wpływy w Arktyce. Wskazano na rosyjskie projekty polityczne i gospodarcze w Arktyce. Przedstawiono amerykańskie i rosyjskie zaangażowanie wojskowe i militarne w obszarze podnoszenia gotowości obronnej na Dalekiej Północy. Podkreślono wzrost napięcia politycznego wywołanego wojskową aktywnością Rosji w Arktyce na przełomie ostatnich lat. Zwrócono uwagę na wzrost znaczenia politycznego, gospodarczego i militarnego basenu Oceanu Arktycznego, zwłaszcza w sytuacji dynamicznych zmian klimatycznych w Arktyce i dostępu do zasobów energetycznych oraz nowych szlaków morskich.
EN
The article presents an assessment of the Russian Arctic policy in the aspect of international security, referring to the economic and security strategies of Russia and the USA. The current US-Russia relations in the area of competition for influence in the Arctic are presented. The Russian political and economic projects in the Arctic were pointed out. American military and military involvement in the area of raising defense readiness in the High North was presented. The increase in political tension caused by the political and military activity of Russia in the Arctic at the turn of recent years was emphasized. Attention was drawn to the growing importance of the political, economic and military area of the Arctic Ocean basin, especially in the context of dynamic climate change in the Arctic and access to energy resources and new sea routes.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.