Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  narzędzia GIS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main aim of the study was to present the possibility of using GIS (Geographic Information System) tools for measurement analysis of urban spatial layouts, using the square grid method, on the example of three medieval towns from the area of the former Teutonic Order (currently the territory of Poland) (Musiaka, Nalej, 2021). Determination of measurement modules of town layout, especially for a larger group of towns, was a very time-consuming task. New methods of spatial analysis using GIS tools have helped in the implementation of this type of research. Using the Python programming language, authors developed the HGIS Tools toolkit consisting of two tools: HGIS Fishnet and HGIS Fishnet Rhombus. First tool is based on the CreateFishnet_management (...) function of the ArcPy package and allows to precisely adjust the grid to the research area determined on the basis of the city plan. The second tool uses the UpdateCursor (...) function and allows to create a rhomboid grid. The obtained results confirmed that HGIS Tools allowed to determine the hypothetical measurement module of the studied towns layouts. The results were consistent with analysis conducted with the traditional square grid method and showed significant potential of HGIS Tools in conducting morphometric analysis of urban spatial systems on a larger scale.
PL
Głównym celem badania było sprawdzenie możliwości wykorzystania narzędzi GIS (Geographic Information System) do analizy miejskich układów przestrzennych metodą siatki kwadratów, na przykładzie trzech średniowiecznych miast zakonu krzyżackiego w Prusach (obecnie w Polsce) (Musiaka, Nalej, 2021). Określenie wielkość modułów miejskich układów osadniczych, szczególnie dla większej grupy miast było zadaniem bardzo czasochłonnym. Z pomocą w realizacji tych badań przyszły nowe metody analizy przestrzennej, wykorzystujące narzędzia GIS. Korzystając z języka programowania Python, autorzy opracowali zestaw narzędzi HGIS Tools składający się z dwóch narzędzi: HGIS Fishnet i HGIS Fishnet Rhombus. Pierwsze z narzędzi bazuje na funkcji CreateFishnet_management (...) pakietu ArcPy i umożliwia precyzyjne dopasowani siatki do wyznaczonego na podstawie planu miasta obszaru badań. Drugie z narzędzi, wykorzystuje głównie funkcję UpdateCursor (...) i umożliwia tworzenie siatki o oczkach w kształcie rombów. Otrzymane wyniki potwierdził, że narzędzia HGIS Tools pozwoliły określić hipotetyczny moduł pomiarowy układu badanych miast. Wyniki były zgodne z analizami innych autorów przeprowadzonych tradycyjną metodą siatki kwadratów i wykazały znaczny potencjał narzędzi HGIS w prowadzeniu analiz morfometrycznych miejskich układów przestrzennych na większą skalę.
EN
Disability is a natural part of the human experience across the world and an integral part of the human condition. However, people with disabilities are often seen as different from „the norm” of human being and as a result their needs are marginalized in their societies. The access to many aspects of social life is limited for them. Initially, disability was recognized in the medical and social context as a dysfunction requiring medical treatment, „special” schools, workplaces or social benefits due to incapacity for work. Over time, the influence of the environment on the functioning of a person with a disability became the subject of interest. The importance of shaping space for people with disabilities is developed in disciplines dealing with urban planning, spatial planning and architecture. Even the concept of „geography of disability” lately came into existence. Geographic information systems offer analytical methods and tools to explore various spatial concepts and their impact on the functioning of people with disabilities. Their application is growing and strengthening GIS in disability research can contribute to greater autonomy of people with disabilities and promote their integration into society. One of the impulses for the development of GIS in this area are undoubtedly regulations guaranteeing people with disabilities access to the physical environment, transport and other facilities, information and communication as well as services intended for use by the general public, and obliging not only public entities, but more and more often private entities to ensure accessibility. The aim of the article is to indicate what new challenges were created by the legal systems and what expectations can be addressed to GIS.
PL
Przedmiotem artykułu jest prezentacja oceny dostępności komunikacyjnej Olsztyna jako czynnika determinującego atrakcyjność turystyczną obszaru. W tym celu użyto narzędzi typu GIS. Porównano stan komunikacji miejskiej przed wybudowaniem linii tramwajowych i po ich wybudowaniu. W artykule poruszono tematykę komunikacji miejskiej w Olsztynie - opisano jej główne cechy oraz historię powstania. Przedstawiono wyniki analiz przy użyciu rozszerzenia Network Analyst, które - według definicji ze strony internetowej GIS - „pozwala na prowadzenie przestrzennych analiz sieciowych, takich jak: śledzenie tras, wyznaczanie kierunków poruszania się, wskazywanie najbliżej położonych obiektów oraz wyznaczanie obszarów działania”. Ostatnia z wymienionych możliwości została wykorzystana do zbadania obszaru, jaki jest w zasięgu przystanków pod względem czasu dojścia. Tego rodzaju analizy są pomocne do poprawy jakości komunikacji miejskiej, zmiany lokalizacji przystanków oraz przede wszystkim do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta.
EN
The aim of the article is to present the assessment of the accessibility of Olsztyn as a factor determining the tourist attractiveness of the area. For this purpose, GIS tools were used. The condition of public transport before and after the construction of tram lines was compared. The Network Analyst extension was used for analysis, thanks to which we can designate a supported area.
PL
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości, jakie niesie ze sobą oprogramowanie GIS w tematyce logistyki i transportu. Wyznaczono optymalne lokalizacje pod budowę centrum logistycznego w sąsiedztwie drogi ekspresowej S7 (odcinek Ostróda – Elbląg). Wykorzystując narzędzia GIS, jak i analizy geoinformacyjne stworzono mapę obrazującą uzyskane wyniki. Na potrzeby przeprowadzenia wskazanej analizy uwzględniono tylko wybrane kryteria, tj. odległość od dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych, a także odległości od miast: Gdańsk, Olsztyn, Elbląg. Dane natomiast pozyskano z dostępnych źródeł (Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz OpenStreetMap).
EN
The purpose of this article is to indicate the possibilities of GIS software in the subject of logistics and transport. Optimal locations for the construction of a logistics center in the neighborhood of the expressway S7 (section Ostróda - Elbląg) were determined. Using the GIS tools as well as geoinformation analyzes, a map was created depicting the results obtained. For the purpose of conducting the analysis, only selected criteria were taken into account, i.e. the distance from express, national, provincial and poviat roads, as well as distances from cities: Gdańsk, Olsztyn and Elbląg. The data was collected from available sources (Central Geodetic and Cartographic Documentation Center and OpenStreetMap).
EN
Tourism in rural areas has been defined as all tourist activities conducted in rural areas. The development of tourism in rural areas is dependent on external factors (e.g. landscape attractiveness), as well as internal factors (e.g. involvement of local authorities and society). Hence, it is important to increase the tourism potential for further increase of local tourism, and in turn to intensify the social-economic development according to a sustainable policy and multifunctional rural development. The main aim of the present study was to indicate possibilities to improve tourism management of the Zbąszyń urban-rural commune. For this purpose the following detailed aims were set: to evaluate local society satisfaction with tourism development in Zbąszyń commune, to evaluate the natural-landscape state of the analyzed area, to designate a new tourist trail or to revise the existing trails, and to propose modernization of existing tourism infrastructure. The obtained results revealed that in the opinion of local society there is still not sufficient tourism development despite some natural-landscape values. Hence, activities connected with tourism enrichment should be mainly connected with designation of two new cycling trails and supplementation of tourist information signs and tables. All proposed activities leading to an increase of tourism potential should bear in mind social aspects as well as natural values and would have a positive effect on economic income of the area.
PL
Turystyka na obszarach wiejskich oznacza ogół aktywności turystycznych odbywających się na tym obszarze. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich zależy zarówno od czynników zewnętrznych (np. atrakcyjność krajobrazu), jak też od czynników wewnętrznych (np. zaangażowanie władz i lokalnej społeczności). Ważne jest zatem, aby zwiększyć potencjał turystyczny dla dalszego wzrostu poziomu lokalnej turystyki. Prowadzi to z kolei do intensyfikacji rozwoju społeczno-gospodarczego zgodnie z polityką zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Głównym celem prezentowanych badań było wskazanie możliwości poprawy zagospodarowania turystycznego gminy miejsko-wiejskiej Zbąszyń. Określono również następujące cele szczegółowe: ocena zadowolenia mieszkańców z rozwoju turystyki w gminie Zbąszyń, ocena stanu przyrodniczokrajobrazowego analizowanego terenu, wyznaczenie nowego szlaku turystycznego bądź skorygowanie już istniejących, a także modernizacja dotychczasowej infrastruktury turystycznej. Uzyskane wyniki wskazują, że w opinii mieszkańców wciąż brakuje właściwego zagospodarowania turystycznego, pomimo posiadanych walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru. Działania wzbogacające zagospodarowanie turystyczne powinny przede wszystkim skupić się na wyznaczeniu dwóch nowych szlaków rowerowych i uzupełnieniu oznakowania szlaków. Wszystkie proponowane działania prowadzące do zwiększenia potencjału turystycznego obszaru uwzględniły aspekty społeczne, jak również walory przyrodnicze, i będą miały pozytywny wpływ na dalszy rozwój ekonomiczny obszaru.
PL
W artykule podjęto tematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie miasta Olsztyn. Porównano stan bezpieczeństwa ruchu drogowego z ostatnich lat ze stanem aktualnym, opisywanym w dokumentach planistycznych oraz sprawozdaniach z działalności różnych organów funkcjonujących w Olsztynie na rzecz bezpieczeństwa w tym obszarze, m.in. Policji. Opisano także najistotniejsze zamierzenia zawarte w planach i strategiach, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym obszarze. W analizach wykorzystano również oprogramowania typu GIS (System Informacji Geograficznej). Narzędzia GIS umożliwiają prezentację różnego rodzaju zjawisk w formie czytelnych map, dzięki czemu zobrazowano niektóre aspekty bezpieczeństwa, takie jak najbardziej niebezpieczne skrzyżowania w Olsztynie. Zbadano również stosunek społeczeństwa do stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.
EN
In the article the subject of road safety is explained on the example of the city of Olsztyn. The authors compare road safety level from last few years and current state described in the planning documents and reports made by other entities responsible for safety in Olsztyn. The article also explains the most important plans contained in planning documents that should improve road safety in Olsztyn. Analyzes where made using GIS tools (Geographic Information System). GIS tools allow to present various phenomena on maps. The authors show some aspects of security, such as most dangerous crossings in Olsztyn using GIS tools. The article also present attitude of society to the level of road safety in Olsztyn.
EN
The aim of the study is to assess spatial changes in Wroclaw and its suburban municipalities in terms of the potential of ecosystems to provide selected ecosystem services.
PL
Usługi ekosystemów przyczyniają się do podnoszenia jakości życia mieszkańców miast i obszarów suburbialnych, co sprawia, że ich kwantyfikacja i przestrzenne rozmieszczenie jest istotne z punktu widzenia planowania przestrzennego. W pracy przedstawiono wyniki kartowania potencjału dostarczania dwóch wybranych usług ekosystemów dla skali sub-regionalnej na przykładzie miasta Wrocławia i gmin ościennych. Badanie dotyczy usług ekosystemów zaopatrujących (dostarczanie pożywienia) oraz regulacyjnych (regulacja klimatu globalnego poprzez zmniejszenie koncentracji gazów cieplarnianych).
PL
W artykule zostały scharakteryzowane służby mundurowe biorące bezpośredni udział w udzielaniu pomocy przy wypadkach. Następnie został opisany aktualny stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim. Dane statystyczne dotyczące wypadków na drogach w województwie zostały zobrazowane w postaci map. Artykuł zawiera również charakterystykę analiz przestrzennych, które służby mundurowe mogą wykorzystywać w swojej pracy. Ostatnią częścią artykułu są analizy sprawdzające czy dany obszar jest odpowiednio obsługiwany przez poszczególne jednostki służb.
EN
The aim of the article is to characterize the uniformed services, which involved in involved in the road accidents. The authors describe the current state of road safety in the Warmia-Mazury. Then they show statistical data relating to accidents on the roads in the region, which are illustrated on maps. The article includes also the characteristics of spatial analysis. Uniformed services can use it in their work. The last part of the article are analyzes, which show that areas are adequately served by the uniformed services.
PL
Krajobraz ziemi wodzisławsko‐karwińskiej pierwotnie kształtowany był przez komponenty przyrodnicze, a od momentu przybycia na ten obszar pierwszych osadników w jego strukturze zaczęły pojawiać się komponenty antropogeniczne. Stopień zmian i obecną wartość estetyczną krajobrazu określić można poprzez wykonanie jego oceny (waloryzacji). Skala oceny uwzględniająca 6 kryteriów pozwala maksymalnie uzyskać 18 punktów. Obszarem o najwyższej wartości estetycznej krajobrazu jest południowa część terenu badań o funkcjach mieszkalno‐rolniczych (14 punktów). Najniższe oceny przyznano obszarom pełniącym funkcję rolniczo‐wodno‐gospodarczą (11 punktów), mieszkalnoprzemysłową (12 punktów) i przemysłową (10 punktów).
EN
The landscape of Wodzisław and Karwina region was originally formed by natural components, and since the first settlers arrived in this area, anthropogenic components began to emerge in its structure. The degree of changes and the current aesthetic value of the landscape can be determined by performing its evaluation (valorisation). The scale of the evaluation, which includes six criteria, allows obtaining up to 18 points. The area with the highest aesthetic value of the landscape is the southern part of the study region with residential and agricultural features (14 points). The lowest marks were awarded to the areas fulfilling an agricultural, aquatic and economic function (11 points), residential and industrial function (12 points) and industrial function (10 points).
EN
The activities in name of tourist development in Wodzislaw poviat are the reason to evaluate the tourist land development. The evaluation was prepared on the basis of selected indexes characterizing the level of tourist infrastructure development. It considered: the number of lodgings per km2, the number of restaurants per km2, the amount of additional attractions per km2 and the density of tourist tracks. This database was analyzed by the use of GIS tools. Using GIS software allowed working with large databases and provided the possibility to create a graphic representation of the results. The level of tourist land development is diversified and depends on it function. The cities with the best developed tourist infrastructure are Wodzislaw Slaski, Radlin, Pszow, Rydultowy and town in Odra Valley: Olza, Bukow and Nieboczowy. Pszow, Gorzyce and Godow commons have the biggest density of tourist tracks.
PL
Działania na rzecz rozwoju turystyki w powiecie wodzisławskim są powodem do oceny zagospodarowania turystycznego obszaru. Ocenę wykonano w oparciu o wybrane wskaźniki, charakteryzujące stopień rozwoju infrastruktury turystycznej. Uwzględniono: liczbę miejsc noclegowych/km2, liczbę lokali gastronomicznych/km2, liczbę atrakcji dodatkowych/km2 oraz gęstość szlaków turystycznych. Bazę danych o zapleczu noclegowym, gastronomicznym, atrakcjach towarzyszących i szlakach turystycznych poddano analizom przy użyciu narzędzi GIS. Wykorzystanie oprogramowania GIS umożliwiło pracę z dużymi bazami danych i pozwoliło na graficzną prezentację wyników. Stopień zagospodarowania turystycznego obszaru jest zróżnicowany i zależy od pełnionej przez niego funkcji. Najlepiej rozwiniętą bazę turystyczną posiadają miasta Wodzisław Śląski, Radlin, Pszów i Rydułtowy oraz miejscowości w Dolinie Odry: Olza, Buków i Nieboczowy. Największa gęstość szlaków turystycznych występuje w Pszowie oraz w gminach Gorzyce i Godów.
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości, jakie niesie ze sobą wykorzystanie narzędzi GIS w procesie wyznaczania zasięgu stref zalewowych, a także pokazanie korzyści, jakie daje integracja GIS z modelami hydraulicznymi. Artykuł bazuje na doświadczeniach związanych z wykonaniem projektów pn. "Określenie zagrożenia powo-dziowego w zlewni Wisłoki" oraz "Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka".
EN
The goal of the study is to present possibilities offered by the GIS tools in the process of marking out flood zones, as well as to demonstrate the benefits resulting from the integration of GIS with hydraulic models. The article is based on experience from realisation of the projects entitled Determination of the flood risk in the Wisłoka catchment basin and Determination of the flood risk in the Wisłok catchment basin.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.