Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 271

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of the article is to present the benefits of using selected Lean Management elements in the production process on the example of a company producing mechanical seals. Design/methodology/approach: The article is theoretical and empirical in nature and is based on the analysis of a selected case. In the empirical part, the analysis concerns selected elements of the production process in the examined enterprise. Findings: The results obtained in the article refer to the benefits of using Lean Management in the production process in the analyzed enterprise. The use of identification and elimination of waste and standardization of activities at workplaces (introduction of job instructions) in selected areas of the production process allowed for the improvement of its parameters, which was presented in the article. Research limitations/implications: The limitations in the empirical area could be the reference only to selected aspects of Lean Management and the analyzed process. Future research will cover the broader scope of Lean Management and other companies. Practical implications: The results of the case study show the direct impact of Lean Management on the parameters of the analyzed production process. Thanks to the use of Lean Management, the process parameters have improved, which is an important factor in the context of the effectiveness of the company's functioning as a system. Originality/value: The added value of the article is the practical presentation of the use of Lean Management to improve the parameters of the production process.
EN
The paper presents the definitions of the term quality quoted in the literature on the subject. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) methodology was presented. A reloading ramp was characterized as the subject of the study. A cause-and-effect analysis of non-compliance in the finished product was performed using the Pareto-Lorenz diagram, Ishikawa diagram and brainstorming. The FMEA analysis of the assembly table indicated the elements of the workstation causing the most frequently occurring non-conformities. Based on the obtained results, corrective actions were proposed to reorganize the assembly station. The implemented activities made it possible to reduce the critical RPN coefficients for the elements of the assembly table and to shorten the time necessary to make one piece of the finished product.
PL
W artykule przedstawiono definicje pojęcia jakość przytaczane w literaturze przedmiotu. Zaprezentowano metodykę FMEA (Failure Mode and Effects Analysis). Scharakteryzowano rampę przeładunkową jako przedmiot badań. Dokonano analizy przyczynowo-skutkowej powstawania niezgodności w wyrobie gotowym z wykorzystaniem diagramu Pareto-Lorenza oraz diagramu Ishikawy i burzy mózgów. Dzięki przeprowadzonej analizie FMEA stołu montażowego wskazano elementy stanowiska powodujące najczęściej powstające niezgodności. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano działania korygujące, mające na celu reorganizacje stanowiska montażu. Wdrożone działania naprawcze umożliwiły obniżenie krytycznych współczynników RPN w elementach stołu montażowego oraz skrócenie czasu niezbędnego do wykonania jednej sztuki wyrobu gotowego na stanowisku montażu.
EN
The article presents the stages of the development of the lean management concept. The authors presented the SMED methodology. They made the analysis of the sealing station in the production process of tubes for catalytic converters in relation to the real model. Optimisation the sealing station in production process of tubes for catalytic converters has been done in this article. For this purpose was used one of the tools of Lean Manufacturing, SMED. Diagnosis of machine changeover operations was carried out and also measurement of the times necessary for doing these operations. Using spaghetti diagram, the path which is covered by the operator during machine changeover, was shown. Delegation of specific tasks carried out previously by the operator to production workers and implementation of organisational and technical solution has had the effect of relieving of the operator and shortening of time necessary for machine changeover and increasing productivity at the sealing station.
PL
W artykule przedstawiono etapy rozwoju koncepcji lean management. Autorki zaprezentowały metodologię SMED. Dokonały analizy stanowiska uszczelniania w procesie produkcyjnym przewodów do katalizatorów w odniesieniu do modelu rzeczywistego. W artykule dokonano optymalizacji stanowiska uszczelniania w procesie produkcyjnym przewodów do katalizatorów. W tym celu zastosowano jedno z narzędzi Lean Production, a mianowicie SMED. Dokonano diagnozy czynności wykonywanych podczas przezbrajania maszyny oraz dokonano pomiaru czasów niezbędnych do wykonania wskazanych czynności. Wykorzystując diagram spaghetti zilustrowano drogę, którą pokonuje operator podczas przezbrojenia maszyny. Oddelegowanie wybranych czynności wykonywanych uprzednio przez operatora na obsługę produkcji oraz wprowadzenie rozwiązania organizacyjno-technicznego wpłynęło na odciążenie operatora i skrócenie czasu niezbędnego do przezbrojenia maszyny i zwiększenia produktywności na stanowisku uszczelniania.
4
Content available remote Prądy błądzące a utrzymanie ruchu
PL
Problematyka utrzymania ruchu (UR), w szczególności dla maszyn i urządzeń krytycznych oraz tych innych, które mają duże znaczenie dla realizowanego procesu produkcyjnego, jest nierozerwalnie związana z potrzebą oceny stanu technicznego. Jedną z przyczyn prowadzących do przyspieszonej utraty integralności mechanicznej są pasożytnicze efekty elektryczne, zwane też błądzącymi: napięcia błądzące i prądy błądzące... [wprowadzenie]
EN
The article is to present the application of genetic algorithm in production scheduling in a production company. In the research work the assumptions of the methodology were described and the operation of the proposed genetic algorithm was presented in details. Genetic algorithms are useful in complex large scale combinatorial optimisation tasks and in the engineering tasks with numerous limitations in the production engineering. Moreover, they are more reliable than the existing direct search algorithms. The research is focused on the effectivity improvement and on the methodology of scheduling of a manufacturing cell work. The genetic algorithm used in the work appeared to be robust and fast in finding accurate solutions. It was shown by experiment that using this method enables obtaining schedules suitable for a model. It gives a group of solutions that are at least as good as those created by the heuristic rules.
EN
Currently, the manufacturing management board applies technologies in line with the concept of Industry 4.0. Cyber-physical production systems (CPSs) mean integrating computational processes with the corresponding physical ones, i.e., allowing work at the operational level and at the strategic level to run side by side. This paper proposes a framework to collect data and information from a production process, namely, the burnishing one, in order to monitor real-time deviations from the correct course of the process and thus reduce the number of defective products within the manufacturing process. The proposed new solutions consist of (i) the data and information of the production process, acquired from sensors, (ii) a predictive model, based on the Hellwig method for errors in the production process, relying on indications of a machine status, and (iii) an information layer system, integrating the process data acquired in real time with the model for predicting errors within the production process in an enterprise resource planning (ERP) system, that is, the business intelligence module. The possibilities of using the results of research in managerial practice are demonstrated through the application of an actual burnishing process. This new framework can be treated as a solution which will help managers to monitor the production flow and respond, in real time, to interruptions.
EN
This paper is oriented on very important topics, which nowadays simulation and optimization surely are. First part of this paper is oriented on simulation software Plant Simulation, because this software is one of the best software on the market. Second section deals in detail with the procedure of saw blades production. Third section presents creation of simulation model for selected production process, which is production of saw blades. Final fourth section is about proposals for improvement of saw blade production.
PL
W artykule przedstawiono metodykę badań przy wyznaczeniu wąskiego gardła w przedsiębiorstwie branży metalurgicznej. Na początku omówiono znaczenie metod symulacyjnych w inżynierii produkcji. Następnie scharakteryzowano proces produkcyjny wytwarzania prętów mosiężnych w wybranym przedsiębiorstwie branży metalurgicznej z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych stanowisk roboczych w rzeczywistych warunkach produkcyjnych. Arbitralnie założono, że do opisu zachodzących zjawisk w analizowanym procesie produkcyjnym adekwatnym do rzeczywistych warunków eksploatacyjnych na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych odpowiednie są modele statystyczne oparte na rozkładzie trójkątnym, normalnym oraz jednostajnym. Dalej podjęto próbę przedstawienia wzajemnych relacji pomiędzy istniejącymi stanowiskami produkcyjnymi oraz połączenia ich w jeden system produkcyjny. Dokonano tego, stosując pakiet symulacyjny programu ARENA. Dla tak zaproponowanego podejścia symulacja komputerowa pozwoliła na wyodrębnienie wąskiego gardła w prezentowanym procesie technologicznym wytwarzania prętów mosiężnych. Rozwiązanie teoretyczne weryfikowano metodami statystycznymi w warunkach przemysłowych, czego efektem jest propozycja sposobu zwiększenia wydajności produkcji. Przeprowadzony plan eksperymentu pozwolił na zidentyfikowanie czynności oraz oszacowanie ich wpływu na występowanie wąskiego gardła w procesie produkcyjnym.
EN
The aim of the article is to present the research methodology for determining the bottleneck in a metallurgical company. At the beginning, the importance of simulation methods in production engineering is discussed. Then, the production process of brass rods in a selected company in the metallurgical industry is characterized, taking into account the specificity of individual workstations in real production conditions. It was arbitrarily assumed that statistical models based on a triangular, normal and uniform distribution are used to describe the phenomena occurring in the analyzed production process, adequate to the actual operating conditions at individual production stations. Next, an attempt is made to present the mutual relations between the existing production stations and to combine them into one production system. This was done using the ARENA simulation model. In the proposed approach, the computer simulation allowed us to isolate the bottleneck in the presented technological process of producing brass bars. The theoretical solution was verified using statistical methods in industrial conditions, and the results show the possibility of increasing production efficiency. The conducted research identified the activities and estimated their impact on the occurrence of the bottleneck in the production process.
9
EN
Risk analysis is a tool supporting and allowing to determine the level of risk and the effects that may cause potential threats. Based on the results obtained, during the analysis of hazards in the chocolate production process, it was possible to assess the existing hazards and assign them a specific weight, which translates into risk levels that have a potential impact on the health safety of dark chocolates. Dark chocolate has been shown to be a relatively safe product. Many stages in the technological cycle allow for the elimination of hazards from raw materials and earlier processing stages, which is supported by properly designed quality systems.
PL
Analiza ryzyka jest narzędziem wspomagającym i pozwalającym na określenie poziomu ryzyka i skutków, jakie mogą wywołać potencjalne zagrożenia. W oparciu o uzyskane wyniki podczas analizy zagrożeń w procesie produkcji czekolady możliwe było dokonanie oceny występujących zagrożeń oraz nadanie im określonej wagi, przekładającej się na poziomy ryzyka mające potencjalny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne czekolad gorzkich. Wykazano, że czekolada gorzka jest produktem stosunkowo bezpiecznym. Wiele etapów w cyklu technologicznym pozwala na usunięcie zagrożeń pochodzących z surowców i wcześniejszych etapów przetwórczych, w czym są pomocne właściwie opracowane systemy jakości.
10
Content available Robotyzacja procesów produkcyjnych. Wprowadzenie
PL
Robotyka jest dziedziną wiedzy technicznej zajmującą się budową robotów, ich sterowaniem, programowaniem i zastosowaniem w różnych domenach nauki i techniki. Jest interdyscyplinarna, łączy wiedzę z wielu innych dziedzin (mechaniki, automatyki, elektroniki, informatyki itp.). Dziś z łatwością można zauważyć obecność robotów w przemyśle, medycynie, transporcie, budownictwie, administracji, wojsku, rolnictwie i kosmosie. Swoje miejsce w życiu człowieka robotyka znalazła wszędzie tam, gdzie praca jest szczególnie uciążliwa, monotonna i niebezpieczna.
11
Content available remote ACOPOS 6D. Nowa era produktywności
PL
Dzisiejsze zakłady i maszyny zajmują dużo miejsca. Ale tylko ułamek ich powierzchni ma rzeczywisty wpływ na sam proces produkcji. Znacznie większa część przestrzeni produkcyjnej przeznaczona jest do transportu produktów z miejsca na miejsce. Można jednak uwolnić się od tych ograniczeń jednowymiarowego transportu produktów i przygotować grunt pod nową erę produktywności.
EN
The article presents selected issues in the field of stochastic simulation of production processes. Attention was drawn to the possibility of including, in this type of models, the risk accompanying the implementation of processes. Probability density functions that can be used to characterize random variables present in the model are presented. The possibility of making mistakes while creating this type of models was pointed out. Two selected examples of the use of stochastic simulation in the analysis of production processes on the example of the mining process are presented.
EN
This paper presents an overview of a research on six practical cases that were solved in a precise casting company where parts are cast by the mean of the low-wax casting method (investment casting) in order to decrease poor quality production. The steel cast parts production technology by the lost-wax method requires the detailed work procedures observation. On the base of statistical processing data of given types of casting products, it was possible to assess the significance of each particular checking events by using the statistical hypothesis testing. The attention was focused on wax and ceramic departments. The data in technological flow were compared before and after the implementation of the change and statistical confirmative influences were assessed. The target consisted in setting such control manners in order to get the right conditions for decreasing poor quality parts. It was evidenced that the cast part defect cause correct identification and interpretation is important.
EN
Purpose: The purpose of including the following analysis was the problem diagnosed in a manufacturing company with hydraulic technology in the aspect of the growing number of hydraulic connected complaints. Therefore, a decision was made to analyze in detail the problem encountered with the available methods and tools. Design/methodology/approach: The study presents a literature approach to issues related to the effectiveness of the production process and the characteristics of the principles, methods, tools and techniques of quality management, as well as the practical application of the 5 WHY tool, based on a production enterprise from the hydraulic industry. Findings: The analysis carried out noticed problem using the Five Whys tool on the basis of data from a manufacturing enterprise from the hydraulic industry, as well as the created summaries of reasons for both quantitative and qualitative complaints in 2016 and 2017 enabled the identification of the main source of the diagnosed problem in the form of too many corroded hydraulic components in 2017 and the formulating of necessary recommendations to eliminate the above mentioned disadvantages of finished products for the enterprise. Practical implications: The introduced changes in the company from the hydraulic industry will significantly facilitate and improve the identification of defective products that should ultimately not reach the enterprise's customers. Originality/value: Formulating practical conclusions on using quality management tools in the aspect of the assessment of the effectiveness of the enterprise production process in the hydraulic industry.
EN
Purpose: Critical defects are of great significance when evaluating the production process effectiveness, especially in the automotive branch. It is important to analyse these defects and distinguish the crucial ones. In this article, the authors have identified critical defects in the process of brake master cylinders production using quality management tools, and proposed improvement actions. Design/methodology/approach: The aim of the article was to analyse defects and the reasons for their occurrence, and improve the production process of master cylinder with special attention to critical defects. In order to improve this process, critical flaws had to be identified and eliminated from the entire set, which was the engineering problem to be solved. Then the causes of their occurrence as well as the factors causing process disturbances affecting the final occurrence of the defect were identified, and actions eliminating or limiting their occurrence were proposed. In the project, they were used to analyse the tools and principles, i.e. process diagram, Pareto-Lorenz diagram, cause-effect diagram, and to improve the Poka-Yoke process. Findings: Based on the examined causes of defects, improvements were proposed, i.e. guides for applying the body, a program stopping the piston assembly station to control the oil level, purchase of caps from sealed material and the need to work in long-sleeved work clothing, moving the body type verification camera from the final to first station, pallet spacers to protect against piston damage, change of supplier, especially of body castings. Research limitations/implications: The major limitation of the paper is that it is based on one case of an organization. In the future, it will be necessary to conduct studies in more organizations so as to find out if the same result can be achieved. Originality/value: Until now, no quality management tools have been used to analyse and organize the formation of defects in production processes.
EN
The aim of the study is to use the 8D methodology to solve the production problem, which was the incorrect installation of the rings in the piston designed for excavators. The idea of the method used is to correctly identify the causes of the problem and implement corrective actions to prevent recurrence of the problem. In order to detect as many potential causes of non-compliance as possible, the working team conducted brainstorming sessions and then developed the Ishikawa diagram. Team members found that the most common source of the problem was human error. In order to eliminate it, it was decided to carry out a series of training courses and to additionally equip assembly stations. The presented methodology of solving quality problems can be implied in every production company.
PL
W artykule przedstawiono projekt obsługi oraz kontroli procesu produkcji z wykorzystaniem sterownika PLC i panelu operatorskiego HMI. Poruszono problem związany z automatyzacją procesów produkcyjnych. W artykule zwrócono również uwagę na bezpieczeństwo w zakładach pracy, zwłaszcza przy wykonywaniu przez ludzi niebezpiecznych czynności. Pokazano sposób połączenia wszystkich elementów pneumatyki oraz elektroniki ze sterownikiem PLC oraz panelem HMI. Zaprezentowany został schemat poglądowy procesu produkcji wraz z algorytmem jego działania opartym na sterowniku PLC i panelu HMI.
XX
The article presents project to operation and control of the production process using the PLC controller and the HMI panel. Discussed about the problem related to the automation of production process. The rest of the article is devoted to safety in workplaces, especially when people perform dangerous activities. The article also show how connecting all elements with the PLC controller and the HMI panel. At the end of the article, an overview diagram of the production process is presented along with an operation algorithm based on the PLC controller and the HMI panel.
EN
The tradition of wine production and consumption has been known since ancient times. Consumption of wine is particularly widespread in the Mediterranean countries. Wine is composed mainly of water, ethanol, carbohydrates, organic acids, minerals and phenols that shape the taste, aroma and colour of the final product. Phenolic compounds contained in wine also determine its beneficial effect on health. The aim of this article is to characterize the phenolic compounds of wine, as well as presenting the impact of the raw material and wine production process on phenolic content, as well as its healthy properties.
PL
Tradycja produkcji i konsumpcji wina sięga czasów starożytnych. Spożycie wina jest szczególnie rozpowszechnione w krajach basenu Morza Śródziemnego. Wino składa się głównie z wody, etanolu, węglowodanów, kwasów organicznych, składników mineralnych oraz związków fenolowych, które kształtują smak, aromat i barwę produktu finalnego. Obecność związków fenolowych w winie decyduje także o jego korzystnym wpływie na zdrowie. Celem artykułu jest charakterystyka zawartych w winie związków fenolowych, a także przedstawienie wpływu zastosowanego do produkcji wina surowca oraz procesów produkcji wina na zawartość fenoli, jak również ich prozdrowotne właściwości.
PL
Zastosowanie nowych technologii w Przemyśle 4.0 umożliwia lepszą organizację, monitorowanie, kontrolę oraz skuteczną optymalizację procesów produkcyjnych, szczególnie w zakresie wydajności. Prezentowane rozwiązanie opiera się na hierarchicznej analizie wskaźników efektywności, w tym głównie na kontroli wskaźnika ogólnej efektywności zasobów produkcyjnych OEE. Rosnąca liczba możliwych do uzyskania skwantyfikowanych sygnałów monitorujących pracę maszyn, temperaturę otoczenia czy częstotliwość drgań sprawia, że narzędzia wspomagające decyzje są coraz bardziej wyrafinowane i, poza prezentacją obecnego stanu zasobów, coraz częściej obejmują także analizę predykcyjną. Opisywane narzędzie PUPMT pozwala zidentyfikować kluczowe zdarzenia, które mają istotny wpływ na bieżącą lub przyszłą efektywność produkcji. Umożliwia także analizę typu what-if, dopuszczając symulację wpływu projektowanych zmian, a wyniki tej symulacji uzależnia od skutków podobnych zmian, które miały miejsce w przeszłości w danym przedsiębiorstwie. Dzięki automatycznej identyfikacji potencjalnych zależności rozwiązanie dostosowuje się do specyfiki firmy lub wybranej jednostki produkcyjnej. Początkowe rozdziały zawierają m.in. opis najważniejszych metod wykorzystywanych w rozwiązaniu PUPMT. W dalszej części przedstawiono wybrane wyniki badań przemysłowych, które przeprowadzono na kilkudziesięciu jednostkach produkcyjnych.
EN
The use of new technologies in Industry 4.0 enables better organization, monitoring, control and effective optimization of production processes, especially in terms of efficiency. The solution is based on a hierarchical analysis of key performance indicators, including mainly the control of Overall Equipment Effectiveness (OEE). The growing number of quantifiable signals monitoring machine operation, ambient temperature or even the frequency of vibrations makes decision support tools more and more sophisticated. Moreover, they also include predictive analysis in addition to presentations of the current state of resources. PUPMT tool allows identifying key events that have a significant impact on current or future production efficiency. It also allows the what-iftype analysis, running the simulation of the impact of the proposed changes, and the results of this simulation depend on the effects of similar changes that occurred in the past in a given enterprise. Thanks to the automatic identification of potential dependencies, the proposed solution adapts to the specifics of a given company or even a selected production unit. The paper in the first part contains a description of the essential methods used in the PUPMT tool. The second part presents selected results of industrial research, which were carried out on several dozen production units.
20
Content available Systemy informatyczne wspomagające produkcję
PL
W procesach planowania produkcji i sterowania ich przebiegiem coraz częściej wykorzystuje się informatyczne systemy ERP/ERPII. Stanowią one główne źródło informacji i wspierają firmy w podejmowaniu decyzji. Są wsparciem informacyjnym, organizacyjnym i finansowym dla przedsiębiorstw, zastępując niekiedy pracę człowieka w wielu obszarach planowania i kierowania produkcją.
EN
Production planning and control processes are increasingly using ERP/ERP II IT systems. They are main source of information and support companies in making decisions. They provide information, organizational and financial support for companies, sometimes replacing human work in many areas of production planning and management.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.