Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wartość rynkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badania procesu migracji wartości w odniesieniu do giełdowych spółek, reprezentujących sektor przemysłowy. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy spółki przemysłowe są pozytywnie oceniane przez inwestorów giełdowych i kreują wartość dla właścicieli? Analiza obejmuje okres 2011-2015, a badaniu poddano 113 spółek. Wykazano, że spółki sprywatyzowane prezentują się korzystniej w porównaniu do spółek z udziałem Skarbu Państwa i na tle ogółu spółek giełdowych.
EN
The paper presents results of value migration process of stock – exchange’s industrial companies’ analysis. The answer to following question has been attempted: Are industrial companies are evaluated positively by investors and are they creating value for their owners. The analysis covers 2011-2015 years for 113 companies. The results show that private entities are in better condition than state treasury’s companies and whole stock – exchange companies.
PL
Szereg czasowy to uporządkowany zbiór obserwacji, którego dziedziną jest czas. Strukturę większości szeregów scharakteryzować można za pomocą dwóch podstawowych składników: trendu i składowej okresowej. Znajomość matematycznego modelu procesu opisanego szeregiem umożliwia generowanie na jego podstawie predykcji analizowanego zjawiska. Skoro celem analizy szeregów czasowych jest wskazanie istoty zjawisk nimi opisanych albo prognozowanie przyszłych ich wartości, autorzy proponują wykorzystać je w wycenie nieruchomości do analizy trendu zmiany cen w czasie oraz określenia wartości rynkowej nieruchomości.
EN
Time series is an ordered set of observations whose domain is time. The structure of most series can be defined by two basic components: the trend and the seasonal component. The knowledge of a mathematical model of a process described by the series allows us to generate a prediction of the analyzed phenomenon on its basis. In view of the fact that the purpose of time series analysis is to identify the essence of the phenomena they describe, or to forecast their future value, the authors therefore propose to use them in the valuation of real estate to analyze a trend of price changes in time and to determine their market value.
PL
Wartość rynkowa nieruchomości, jako najczęściej wyznaczana kategoria wartości, może być określona w jednym z trzech podejść wyceny: porównawczym, dochodowym i mieszanym. Według Międzynarodowych Standardów Wyceny również podejście kosztowe może zostać zastosowane do oszacowania wartości rynkowej. W artykule przeanalizowano uzyskanye wyniki wartości rynkowych nieruchomości uzyskane przy zastosowaniu dwóch podejść wyceny: porównawczego i kosztowego. Podejście kosztowe sprowadzało się do zastosowania algorytmów prezentowanych przez autorów we wcześniejszych pracach i publikacjach. Poza analizą uzyskanych wartości rynkowych kilkunastu nieruchomości poddano również analizie wariancje obrazujące stopień zaufania do otrzymanych wyników.
EN
The market value of real property, as the most frequently determined value category, can be defined according to one of three approaches: comparative, income or mixed approach. According to the International Valuation Standards cost approach may also be applied to estimate the market value. The article contains an analysis of the results of the market values obtained from two valuation approaches – comparative and cost approach. The use of cost approach came down to applying the algorithms presented by the authors in their previous papers and publications. Apart from the analysis of the obtained market values for several real properties, an analysis of variances was also conducted, illustrating the confidence level of the obtained results.
4
Content available Historic cost versus fair value
EN
The value of accounting registering based upon historic cost is a sure and checkable value, written in a document that certifies a property right upon a certain good, a debt right or a debt. Historic costs' evaluation consists in registering goods in-comings into the company's patrimony at their buying cost, namely their historic cost, with no further modification although the real value changes. Fair value is the foundation of IFRS referential which displays basic principles, largely inspired by US GAAP, although they are not mentioned by them. Fair value evaluation is opposed to the principle of prudence, one of the main principles of French accounting law (also taken over by Romanian accounting standards) owing to which only possible losses are registered while potential profits are ignored. The issues that occur refer to the impact of the evaluation according to the fair value upon the accounting data of the company, namely upon the balance sheet and the results account drawn out on the basis of the fair value registrations. At the same time, the evaluation according to the fair value has determined a new foundation in displaying a company's performance. This issue determines the following question: "Which is closer to the truth and more credible? A result calculated according to the fair value or one which is founded upon historic cost?".
PL
Wartość ewidencji księgowej oparta o koszt historyczny jest z pewnością wartością sprawdzalną, zapisaną w dokumencie, który poświadcza prawo własności do określonych dóbr, prawo do długu i dług. Ocena kosztu historycznego polega na ewidencji dóbr wchodzących w skład dziedzictwa przedsiębiorstwa po kosztach zakupu, mianowicie ich koszt historyczny bez dalszych modyfikacji, mimo że wartość rzeczywista zmienia się. Realna wartość rynkowa jest podstawą odniesienia IFRS, który przedstawia podstawowe zasady, szeroko proponowane przez US GAAP, chociaż nie są przez nich wspominane. Realna wartość rynkowa jest w opozycji do zasady przezorności, jednej z głównych zasad francuskiego prawa księgowego (przejętego także przez rumuńskie standard księgowe), zgodnie z którą tylko możliwe straty są ewidencjonowane podczas gdy potencjalne zyski są ignorowane. Podjęte zagadnienie odnosi się do wpływu oceny zgodnie z realną wartością rynkową na podstawie danych księgowych przedsiębiorstwa, mianowicie na podstawie bilansu i wyników księgowych otrzymanych na podstawie ewidencji realnej wartości rynkowej. Jednoczśnie, ocena na podstawie realnej wartości rynkowej określiła nowe podstawy w prezentacji wydajności przedsiębiorstwa. Zagadnienie warunkuje następujące pytanie: Które jest bliżej prawdy i bardziej wiarygodne? Wynik obliczony zgodnie z realną wartością rynkową czy ten oparty na koszcie historycznym?.
EN
The paper presents results of quantitative and qualitative analysis of 12 companies listed on Warsaw Stock Exchange in 2011. The purpose of the research was to identify main factors of its growing market value. In the conclusion the most important features of value management in chosen companies have been described.
EN
This article makes a comparison between market and cost (or reconstruction) value. Market value can significantly differ from reconstruction value, especially when the latter one is improperly assessed. In Poland, each of presented value has its own rules of valuation and interpretation. Thus, changing the valuation base can result in significant differences in the valuation outcome. However, author made some efforts to prove that with specific assumptions concerning data use and procedures of analysis, the results of both kinds of values can be very similar. Therefore cost value can be treated as a substitute for market value. This thesis can be noticed in many countries and has been already proved in many cases.
PL
W artykule porównano koncepcję wartości rynkowej z koncepcją wartości odtworzeniowej. Wartość rynkowa, co wykazano w artykule, może się znacząco różnić od wartości odtworzeniowej, szczególnie jeśli ta druga wartość określona zostanie niewłaściwie. W Polsce każda z zaprezentowanych wartości ma odrębne zasady określania i interpretacji. Zmiana podstawy wartości może zatem skutkować istotną różnicą w poziomie (wysokości) wyniku wyceny. Jednocześnie starano się wykazać, że jeśli w wycenie zostaną zachowane szczególne założenia co do wykorzystanych danych i procedury ich przetworzenia, to otrzymane wyniki obu rodzajów wartości mogą być bardzo do siebie zbliżone. Wartość odtworzeniowa może być wtedy traktowana jako substytut wartości rynkowej. Teza ta jest stawiana także w wielu krajach i w wielu przypadkach udowodniona.
PL
Niemal na każdym rynku papierów wartościowych zauważalne są rozbieżności pomiędzy wartością księgową, a wartością rynkową przedsiębiorstw. Nierzadko rozbieżności te są tak znaczące oraz charakteryzują się tak dynamicznymi zmianami w czasie, że precyzyjne określenie czynników na nie wpływających wydaje się niezwykle skomplikowane. W literaturze ekonomicznej panuje pogląd, że na różnicę pomiędzy wartością rynkową a wartością księgową przedsiębiorstw wpływa przede wszystkim kapitał intelektualny. Opinie te można logicznie potwierdzić, brakuje jednak skutecznej metody pozwalającej na stosunkowo nieskomplikowaną wycenę wartości kapitału intelektualnego. W artykule autor zamierza zaprezentować metodykę wyznaczania wartości kapitału intelektualnego, opartą na wskaźniku cena/wartość księgowa. Metodyka ta, uwzględniająca czynniki determinujące bieżącą wartość kapitalizacji rynkowej spółek, umożliwia określenie przybliżonej wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa.
EN
In almost every stock market, there are visible divergences between the book value and market value of companies. Quite often, these divergences are so serious and they are characterized by the so dynamic changes in time, that precise guesstimate of factors which are influence of, seems to be unusually complicated. In the literature, there is a belief that the intellectual capital is the main reason of the variation between market and book value. These opinions could be logically explained. However, there is no efficient and uncomplicated method of valuation of the intellectual capital. In this article, the author intends to present the methodology of intellectual capital estimation, based on the price/book value ratio. This methodology built on the factors which determines current market value of entities, enables to the estimation of approximate value of the intellectual capital.
PL
Zaprezentowano wyniki badań rynku wtórnego wybranych technicznych środków produkcji wykorzystywanych w rolnictwie. Przedstawiono atrybuty wybranych obiektów mechanicznych mające wpływ na ich wartość rynkową. Na podstawie analizy korelacji określono wpływ atrybutów na wartość rynkową: ciągnika rolniczego, samochodu dostawczego, opryskiwacza ciągnikowego oraz kombajnu do zbioru ziemniaków.
EN
The paper presents the results of studies on secondary market for selected technical means of production used in agriculture. Attributes of selected mechanical units are shown, which affect their market value. Correlation analysis was employed to determine the impact of these attributes on market value of the following machines: farm tractor, delivery van/truck, tractor mounted spray machine and potato harvester.
9
Content available Valuation of fixed assets for accounting purposes
EN
Fixed assets are elements of company's material assets. They have a determined useful life which is longer than one year, they are complete and usable at the moment of bringing them into operation, destined for the entity's own needs or transferred to other entities on the basis of rental, lease or other agreements of similar kind. Fixed assets comprise real property, machines and equipment, means of transport and livestock. The article discusses the methods of fixed asset valuation exemplified by real property, machines and appliances as well as means of transport in use at one of enterprises located near Krakow in January 2008. Showing method of estimating market value of machines and devices as well means of transport building properties depends on calculating formula takes into consideration initial value fixed asset, number of years of depreciation, years of using as well as capital rate. In case when initial value is not original value but recalculated, should be improve up on real coefficient from accounting value to market value. Because that method can not be using in estimating of ground estates author shown another method of estimating its value.
PL
Środki trwałe to składniki rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa. Mają one przewidywalny okres użytkowania, dłuższy niż jeden rok, są kompletne i zdatne do użytku w momencie ich przyjęcia do eksploatacji, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub oddane do używania innym jednostkom na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Środkami trwałymi są nieruchomości, maszyny i urządzenia, środki transportu, a także inwentarz żywy. W artykule omówione zostały sposoby wyceny środków trwałych na przykładzie nieruchomości, maszyn i urządzeń oraz środków transportu będących w użyciu w jednym z podkrakowskich przedsiębiorstw w styczniu 2008 roku. Zaprezentowana metoda szacowania wartości rynkowej maszyn i urządzeń oraz środków transportu i nieruchomości budowlanych polega na wyliczeniu formuły uwzględniającej wartość początkową środka trwałego, liczbę lat naliczania amortyzacji, liczbę lat eksploatacji oraz stopę kapitalizacji. Gdy wartość początkowa nie jest wartością pierwotną, a przeszacowaną, powinna zostać poprawiona o współczynnik korygujący wartość księgowaną w wartość rynkową. Ponieważ metoda ta nie może być użyta do szacowania wartości nieruchomości gruntowych, zaprezentowano inny sposób określenia ich wartości.
PL
Niniejszy artykuł podejmuje próbę określenia wartości rynkowej nieruchomości w procesie przygotowania nowej inwestycji drogowej. Wykorzystując założenia tzw. "podejścia dochodowego" przedstawiono w nim analizę specyficznych mechanizmów kreujących wartość gruntów wykorzystywanych do lokalizacji dróg. Przeprowadzono także analizę prawnych uwarunkowań zastosowania tej metody.
EN
The present article is posing the attempt at creating the market value of the land property in the new road investment preparation process. The analysis of mechanisms creating the land property value in so called "income approach" is discussed as well as legal premises of this method.
PL
Koszty eksploatacji oraz ceny nośników energii w bardzo dużej mierze wpływają na rynkową wartość prywatyzowanych elektrociepłowni. Zmniejszenie przeogromnych przerostów zatrudnienia, już nawet tylko o kilkanaście procent, z równoczesnym kilkuprocentowym zwiększeniem cen ciepła i energii elektrycznej oraz z kilkuprocentowym obniżeniem wysokiej ceny krajowego węgla kamiennego jest w stanie zwiększyć o ponad 50% rynkową cenę sprzedaży prywatyzowanych elektrociepłowni. W interesie Skarbu Państwa jest przeprowadzenie przed sprzedażą źródeł ciepła i energii elektrycznej ich restrukturyzacji. Prywatyzacja krajowej energetyki zawodowej z uwagi na zły stan techniczny zaawansowanych wiekiem elektrowni i elekrociepłowni jest bezwzględną koniecznością. Powinna się ona jednak odbywać za pośrednictwem rynku kapitałowego, a nie w postaci "rozdawnictwa" koncernom zachodnim, czy grupom kapitałowym, i w 15% pracownikom prywatyzowanych elektrowni i elektrociepłowni. Cena tego "rozdawnictwa" jest rażąco niska.
EN
Operational costs and energy carrier prices influence largely the market value of privatised CHP stations. Decrease of an employment great excess, even by a dozen or so percent only, with simultaneous increase of the heat and electricity prices by several percent and decrease of the domestic coal price by several percent can cause the increase of the market sale price of privatised CHP stations by more than 50%. It is in the interest of State Treasury to restructure the heat and electric energy sources before their sale. Privatisation of the national power industry due to bad technical condition of aged power stations and CHP stations is an absolute necessity. It should be proceeded however within the capital market, but not in the way of "giving out" to the eastern concerns or capital groups and giving the 15 % shares out to the employees of privatised power stations and CHP stations. The price of such a "giving out" is flagrant low.
PL
W pracy przedstawiono przykład adaptacji metody analizy statystycznej rynku, stosowanej głównie w wycenie nieruchomości, do szacowania wartości rynkowej technicznych środków produkcji. Przedmiotem wyceny był ciągnik rolniczy Zetor 9540, dla którego oszacowano wartość rynkową, odzwierciedlającą stan rynku w dniu wyceny i odpowiadającą cenie jaką można byłoby uzyskać przy zawarciu umowy sprzedaży.
EN
The paper presents the example of application for a market statistical analysis method, used mainly for appraisal of the real estate property and for market value evaluation of the technical means of production. The subject of evaluation was Zetor 9540 agricultural tractor for which a market value was assessed to reflect prevailing market trend on the day of assessment and to relate to the price one could get for the binding purchase agreement.
PL
Dokonano analizy wartości rynkowej oraz odtworzeniowej obiektu budowlanego o charakterze rolniczym (kurnika). Uzyskane dwie kategorie wartości są wynikiem dwóch niezależnych od siebie wycen, dokonanych z zastosowaniem metody porównywania parami, mieszczącej się w podejściu porównawczym oraz metody odtworzeniowej, zaliczanej do podejścia kosztowego.
EN
An analysis was performed of the market and reconstruction value of the farm building structure (poultry house). The two obtained value categories are a result of two independent pricing, done using a paired comparison method, falling into an comparative approach and reconstruction method, included into a cost approach.
16
Content available Zapomniane wartości starych parków
EN
Lower Silesia is an area prodigal with palace-park sets which have been preserved until the present. Localization in this part of Europe because of historical and cultural conditions. Many of the objects preserved until today still have the readable compositional set and we can easily discover the main thought of their creators. The analyzed objects have undergone dramatic changes during the years. Starting with the changes of the park area, devastation of cubature objects, clearing trees to complete liquidation of sets and building small housing estates in their place. The present state of many objects often requires immediate human intervention and large financial inputs. This article is an attempt at systematizing information on the subject of compositional, cultural, historical and landscape value of old parks remaining after the destruction of mansions, which are the cultural element of Lower Silesia heritage.
PL
W pracy przedstawiono formuły i przykłady liczbowe szacowania rynkowej wartości nieruchomości, dla których przypisane są ograniczenia prawne. Obliczenia wykonano dla prawa własności ograniczonego użytkowaniem wieczystym gruntu, przy czym rozpatrzono okresy 99 i 45 lat oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Następnie rozpatrzono, jak kształtuje się rynkowa wartość prawa własności ograniczonego prawami rzeczowymi. Przedstawiono formuły do szacowania rynkowej wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego gruntu lub najmu albo dzierżawy nieruchomości
EN
In the paper, formulas and numerical examples of real estate market value, for which legal limitations are assigned, have been shown. Investigations have been done for perpetual use, and therefore periods of 45 and 99 years of laying down perpetual use have been considered. Then, observing of real estate market value of limited rights has been examined. Formulas for taxations of real estate market value has been shown, as an object of perpetual use or lease or tenancy
PL
Podstawą modelowania jednostkowych wartości nieruchomości są informacje o cenach i cechach nieruchomości, będących przedmiotem obrotu rynkowego lub o rynkowych wartościach nieruchomości reprezentatywnych i ich atrybutach. Zbiór takich informacji stanowi reprezentatywną bazę nieruchomości dla analizowanego rynku, która spełnia wszystkie kryteria zmiennej losowej wielowymiarowej. Spośród różnych nieliniowych funkcji wielu zmiennych w modelowaniu wartości nieruchomości będzie rozpatrywana multiplikatywna funkcja wykładnicza względem poszczególnych atrybutów. Wykładnicza postać funkcji zapewnia dodatnią wartość rynkową nieruchomości oraz pozwala opisywać zmienność w formie funkcji monofonicznej. Rozpatrywany był model w formie następującej multiplikatywnej funkcji wykładniczej [wzór]. Estymacja parametrów modelu może być wykonana różnymi metodami. W niniejszym opracowaniu przedstawiony został schemat postępowania dla metody Markowa (w postaci ważonej metody najmniejszych kwadratów). Weryfikacja wyestymowanego modelu przebiega następująco: 1. badanie dopuszczalności modelu ze względu na wartości współczynników zmienności oraz zbieżności, 2. badanie istotności współczynników modelu, 3. badanie symetrii składnika losowego.
EN
The basis of modelling real estate unit values is information on prices and qualities of real estates as subject of market turnover or on market values of representative real estates and their attributes. Such a data set constitutes a representative basis of real estates for analysing the market, meeting all criteria of multidimensional random variable. Among different non-linear functions of many variables, in modelling of a real estate unit price or value, multiplicative exponential function is chosen to be examined in relation to the particular attributes. Exponential form of the function assures positive values of real estates and it permits to describe their variability as a monotone function. The model of real estates unit values in form of multiplicative exponential function was analysed as follow [formula]. Estimation of model parameters may be done in many ways. In the present paper, the run system for Markow method (in form of least squares weighing method) will be submitted. Verification of estimated model proceeds as follows: 1. investigation of model acceptability regarding the values of factors variability as well as the convergence, 2. analysis of model factors significance, 3. analysis of random components symmetry.
19
Content available remote Market value of agricultural land as a determiner of agricultural production area
EN
This paper includes a description and characteristics of the factors conditioning the market value of agricultural land. An analysis of agricultural land price in Poland between 1991 and 1995 is presented. The authors tried to answer the question: Is what is economically more valuable better protected?
PL
Opisano i scharakteryzowano czynniki decydujące o wartości rynkowej gruntów rolnych, dokonano również analizy cen ziemi rolniczej w Polsce w latach 1991-1995. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy to, co jest cenniejsze ekonomicznie, jest bardziej chronione?
20
Content available remote Wartość nieruchomości w inwestycjach budowlanych
EN
The paper presents a methods of building investments estimation and dependence between market value of grounds assign for buildings and method of valuation of considered real estates.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.