Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A great deal of packaging made of PET is observed in logistics supply chains, and the article is mainly concerned with food – bottles. Implementing the EU’s “zero-waste” guidelines implies action on the part of producers of packaging and food for B2C distribution to find new solutions to enable the above-mentioned stakeholders in the logistics supply chain to balance the business mentioned above parties – taking into account environmental protection. The article discusses the tasks and possibilities under the above conditions of a new type of “RECYCLER” companies, which, at the end of the life of PET packaging, i.e. after the foodstuffs in PET bottles have been consumed, produce a recyclate and return it to reproduction. In several journals, including, e.g. (Połednik et al. 2016, Topiarzová et al. 2011), respecting good recycling practices – there is an ongoing discussion on the sense of introducing reusable packaging, deposits, etc. This article discusses the barriers to recovery in a multi-level plastics recovery system, with specific reference to the operation of a PET bottle recycling line, and presents a pre-verified concept for a method to increase the efficiency of separating PET bottles from the plastics fraction in a multi-level waste separation system.
PL
Zdobyta wiedza i doświadczenie skłoniły Pro Novum do opracowania Metody, której podstawowymi atutami są uniwersalność i niskie koszty wdrożenia, co sprawia, że może zostać zaimplementowana z korzyścią ekonomiczną nawet na blokach, których dalsza eksploatacja może być względnie krótka z uwagi na niespełnienie wszystkich wymagań emisyjnych oraz braku korzyści z Rynku Mocy, a także wykonywania specjalnych usług systemowych. W artykule przedstawiono genezę, podstawowe założenia, warunki wdrożenia, opis funkcjonalny oraz atuty Metody Pro Novum.
EN
The acquired knowledge and experience moved Pro Novum to develop a Method, the main advantages of which are universality and low implementation costs, which means that it can be implemented with an economic benefit even on units whose further operation may be relatively short due to failure to meet all emission requirements and no benefits from the Power Market as well as special system services. The article presents the genesis, basic assumptions, implementation conditions, functional description and advantages of the Pro Novum Method.
PL
W artykule przedstawiono opis cyfrowego środowiska diagnostycznego przygotowanego na potrzeby realizacji Metody Pro Novum, na bloku referencyjnym w ramach Programu „Bloki 200+”. Opisano wykonaną architekturę systemu kontrolno-pomiarowego i sterowania na podstawie danych konstrukcyjnych i procesowych. Przedstawiono zastosowanie Metody Pro Novum wykorzystującej specjalistyczne oprogramowanie i moduły oparte na wirtualnych modelach elementów krytycznych i symulacji procesów.
EN
The article describe a digital infrastructure of diagnostic environment was done to realized Pro Novum Method on reference power unit, which was in "Blocks 200+" competition. The article presents infrastructure of control and measurement system based on technical and process data. Pn Method was applied using a specialized software and modules including virtual models of critical elements and process simulation.
4
Content available Management Model Improving Environmental Protection
EN
The work concerns a detailed analysis of the possibilities of increasing environmental protection by increasing the efficiency of selective collection of municipal waste in the city of Wroclaw and the economic conditions of this activity. The study includes a short introduction and an overview of waste morphology indicators. Then, a research model for the study of the morphology of municipal waste is discussed, based on the example of Wroclaw (Poland). Finally, 3 variant cost models of measures supporting the segregation of municipal waste were described and discussed. The article ends with a numerical example for Wroclaw along with a verification of the applicable rates for municipal waste collection fees, whether sorted or not.
EN
The paper discusses the way of determining the noise level in railway traffic according to new EU recommendations, the introduction of which will result in new charges to be borne by the carriers who, during the provision of transport and handling services, use wagons of the old generation - i.e. such wagons that generate noise above the permitted level on a given section of railway road, determined on the basis of EU regulations. The analysis of technical condition of wagons used in transport in Poland was conducted. The method of determining the noise level in terms of exceedances and charges was discussed. The issue of an optional increase in the reloading of cargo units at railway terminals to transport cargo in silent wagons on designated silent sections of routes was raised - this may affect the development and operation of logistics centers.
PL
W artykule omówiono sposób określania poziomu hałasu w ruchu kolejowym według nowych rekomendacji UE, których wprowadzenie będzie skutkować nowymi opłatami ponoszonymi przez przewoźników, którzy podczas świadczenia usług transportowo-przeładunkowych korzystają z wagonów starej generacji – tzn. takich wagonów, które generują hałas powyżej dopuszczalnego na danym odcinku drogi kolejowej, ustalonego na podstawie przepisów UE. Przeprowadzano analizę stanu technicznego wagonów stosowanych w przewozach w Polsce. Omówiono sposób określania poziomu hałasu pod kątem określenia przekroczeń i opłat. Poruszono zagadnienie opcjonalnego zwiększenia przeładunków jednostek ładunkowych na terminalach kolejowych aby na wyznaczonych cichych odcinkach tras ładunki transportować cichymi wagonami – co może wpłynąć na rozwój i działanie centrów logistycznych.
6
Content available remote System logistyczny magazynu do składowania stali
PL
W artykule przedstawiono system logistyczny magazynu technologicznie specjalizowanego pod kątem obsługi i magazynowania wyrobów stalowych. Technologie składowania łączą się z szeregiem zabiegów i czynności służących zabezpieczeniu dóbr materialnych i utrzymywaniu ich w stanie pełnej przydatności użytkowej podczas pozostawania w danym miejscu. Jest to możliwe poprzez zapewnienie im najodpowiedniejszych, niezbędnych warunków przechowywania. Ogół poczynań służących temu celowi nazywany jest przechowalnictwem. Przez określenie „składowanie” rozumiany jest całokształt działalności związanej z przechowywaniem surowców, półproduktów, produktów finalnych oraz materiałów odpadowych. Miejsca służące do tego celu noszą nazwę magazynów oraz składowisk, przy czym zwyczajowo (umownie) określa się, że ładunki sztukowe uformowane z surowców użytecznych oraz półprodukty i produkty finalne składowane są w magazynach.
EN
To solve the problem of determining the volume of memory of information systems (IS), it was suggested to use a stochastic model based on the use of HM (Howard-Matalytski) - a queueing network with revenues. This model allows you to take into account the dependencies of the processing times of messages (claims) on their volumes, the possibility of changing the volume of messages over time, and also the possibility of getting computer viruses into it. In such cases the processing of messages in nodes can be interrupted for some random time. Expressions are obtained for the mean (expected) values of the total message volumes in the IS nodes.
PL
Przymiot tajności głosowania stanowi jeden z fundamentalnych kanonów prawa wyborczego. Gwarantuje on prawo do anonimizacji oddanego głosu co wiąże się z zerwaniem więzi pomiędzy wyborcą a oddanym przez niego głosem na etapie ustalania wyników wyborów. Jednak w wyniku postępującego procesu technologizacji życia społecznego mającego za cel ułatwienie jednostkom funkcjonowania w życiu publicznym objawiającego się m.in. w możliwości głosowania przez internet z dowolnego miejsca (i-voting), zasada ta zostaje marginalizowana. I-voting nie zapewnia bowiem realnej gwarancji zapewnienia zachowania tajności podczas procesu głosowania, jednak mimo to rozwiązanie to przyjęte zostało w kilku krajach. Niniejszy artykuł porusza kwestie wątpliwości natury prawnej związane z zastosowaniem i-votingu w polskim porządku prawnym.
EN
The secret ballot is one of the fundamental canons of electoral law. It guarantees the right to anonymize the vote, which means breaking the bond between the voter and his voice at the stage of determining the election results. However, as a result of the progressing process of technologization of social life aimed at making a easier for individuals to function in public life, manifesting itself, inter alia, in the possibility of voting via the internet from anywhere (i-voting), this rule is marginalized. I-voting does not provide a real guarantee of ensuring secrecy during the voting process, but nevertheless these solutions have been adopted in several countries. This article raises questions of legal nature related to the use of i-voting in the Polish legal order.
9
Content available remote Zastosowanie Microsoft Kinect w tworzeniu animacji komputerowych
PL
Typowym zastosowaniem interfejsu Microsoft Kinect jest rozpoznawanie ruchu. Możliwość tę wykorzystuje się głównie w grach. W tej pracy zamieszczono opis innego zastosowania interfejsu Kinect. Przedstawiono kolejne kroki, które prowadzą od przechwycenia ruchu obiektu, aż do stworzenia prostej animacji komputerowej.
EN
A typical application of interface Microsoft Kinect is motion detection. This possibility is mainly used in games. In this work, a description of other application of Kinect interface is placed. The paper presents the consecutive steps that lead from the motion capture, to making a simple computer animation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.