Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 149

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrotechnics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje podstawowe problemy związane z przesyłem energii elektrycznej prądem stałym z końca XIX w. Zawiera też informacje na temat początków techniki prądu trójfazowego, która pozwoliła na organizację pionierskiego przesyłu energii elektrycznej na 175 km z Lauffen do Frankfurtu nad Menem na Międzynarodową Wystawę Elektrotechniczną w 1891 r., co symbolicznie otwiera epokę prądu trójfazowego w technice przesyłowej, która trwa do teraz.
EN
This article presents the basic problems of the transmission of electricity by direct current at the end of the 19th century. It also provides important facts on the beginnings of three-phase current technology, which made it possible to organise the pioneering 175 km transmission of electricity from Lauffen to Frankfurt am Main for the International Electrotechnical Exhibition of 1891, symbolically opening the era of three-phase current in transmission technology, which continues to this day.
2
Content available remote Załączniki zwarciowe opracowane w Łukasiewicz - Instytucie Elektrotechniki
PL
Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki jest wiodącym ośrodkiem naukowym Polsce w obszarze elektrotechniki i energetyki. W strukturze Instytutu działają akredytowane laboratoria badawcze i wzorcujące, w tym Laboratorium Badawcze Aparatury Rozdzielczej (LAR), posiadające akredytację PCA nr AB074.
3
Content available remote Wolność pachnąca różami. Profesor Jerzy Lando
PL
Jerzy Lando urodził się 22 listopada 1904 r. w Warszawie. Dzieciństwo (lata 1905-1913) spędził z rodzicami w zaborze austriackim. Od momentu wybuchu I wojny światowej do 1921 r. przebywał w Rosji. W 1923 r. ukończył gimnazjum matematyczno-przyrodnicze Władysława Giżyckiego w Warszawie. Następnie rozpoczął studia w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym, gdzie w 1929 r. zdał egzamin dyplomowy. Ukończył sekcję prądów silnych, a promotorem jego pracy dyplomowej był prof. Wysocki. Przez cały okres studiów utrzymywał się samodzielnie. Od 1928 r. pracował w Wydziale Technicznym Polskich Zakładów Elektrycznych Brown-Boveri, rozpoczynając karierę na stanowisku kreślarza. Później objął stanowisko inżyniera w dziale maszyn elektrycznych, a następnie został kierownikiem działu napędów elektrycznych. Ostatnie wymienione stanowisko objął po powrocie ze Szwajcarii, w 1933 r. Wtedy też (1 marca 1933 r.) PZE Brown-Boveri przejęły Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński S.A. Profesor Lando zajmował się tam projektowaniem napędów elektrycznych we wszelkich dziedzinach przemysłu. Jego praca została doceniona i w 1935 r. został szefem wydziału technicznego, a następnie prokurentem technicznym. W 1938 r. zaś został mianowany Dyrektorem Technicznym.
4
Content available remote Ten, który ujarzmił pioruny... Profesor Janusz Lech Jakubowski
PL
Profesor Janusz Lech Jakubowski twierdził, że kluczem do jego osobowości, wszystkich zamiłowań i poczynań jest jego największa namiętność i pasja - poznawanie cudownych zjawisk. Fascynacja iskrami i błyskami pojawiła się u niego już w dzieciństwie, burze były jego ulubionym obiektem obserwacji. Traktował to wówczas jako magię, a w dorosłym życiu ten „czarodziejski świat iskier i błysków” odnalazł w prawdziwym laboratorium, wybierając specjalność: technikę wysokich napięć. Genezy swojego powołania naukowego szukał nawet w dziedzictwie genów. Piękno przyrody zaczął poznawać ze swoją 3 lata starszą siostrą Wandą, która została później hydrobiologiem - kolekcjonowali oni motyle, za co zostali wyróżnieni trzecią nagrodą na ogólnokrajowym konkursie Towarzystwa Miłośników Przyrody i Towarzystwa Urania w 1918 r.
PL
Karol Morsztyn urodził się 9 października 1914 r. w Wiedniu. Wykształcenie zdobywał na Politechnice Lwowskiej. Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pracowników Nauki Uchwałą z dnia 25 września 1954 r. na zasadzie art. 47 ust. 2 i art. 49 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki, przyznała mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego.
7
Content available remote Dyrektor Widmo. Profesor Andrzej Masalski
PL
Andrzej Masalski urodził się 3 lipca 1910 r. w Warszawie. W 1939 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie. Studiował w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym. Studia ukończył w 1951 r. uzyskując zawód inżyniera elektryka ze specjalnością elektroenergetyka.
9
Content available remote Współpraca Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki z Ukrainą w 2019 roku
PL
Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki współpracuje z wieloma partnerami krajowymi i zagranicznymi, obecnie w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. W ubiegłym roku nawiązana została współpraca z Narodowym Technicznym Uniwersytetem w Łucku oraz Wołyńskim Klubem Automobilowym. W jej ramach zorganizowano dwa międzynarodowe seminaria naukowo-techniczne nt. elektromobilności - 4 października w Łucku i 5-6 grudnia w Warszawie. Łuckie seminarium, w którym wzięli udział pracownicy instytutu, a także dr hab. inż. Witold Luty, dyrektor współpracującego z SBŁ-IEL Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, było okazją do odwiedzenia tamtejszej uczelni, a także zwiedzenia Łucka i Lwowa. Podczas grudniowej rewizyty ukraińscy partnerzy mieli możliwość bliższego zapoznania się z kadrą i infrastrukturą Ł-IEL.
10
Content available remote Przewody nawojowe - ich rola w elektrotechnice i kryteria doboru
PL
Przewodem nawojowym nazywamy okrągły drut miedziany lub aluminiowy, pokryty bardzo cienką warstwą termicznie utwardzonej żywicy syntetycznej o wysokiej odporności elektroizolacyjnej. Przewody tego typu są niezastąpione w produkcji wielu urządzeń elektrycznych. Znajdują zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznym, samochodowym, energetyce, górnictwie, AGD, aparaturze pomiarowej, elektronarzędziach czy systemach chłodniczych. Stanowią ważny komponent do produkcji uzwojeń transformatorów, silników elektrycznych, generatorów, cewek, przekaźników, styczników, dławików, falowników itp.
11
Content available remote Działalność naukowo-badawcza Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych w Lublinie
PL
W Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych w Lublinie (dawniej: Pracownia Krioelektromagnesów) prowadzone są od 1980 roku badania nad zastosowaniem nadprzewodników w urządzeniach dla elektrotechniki i energetyki. Badania te były realizowane do roku 2004 w ramach działalności Zakładu Badań Podstawowych Elektrotechniki w Instytucie Elektrotechniki, a obecnie Zakładu Wielkich Mocy. Początkowo tematyka badawcza skupiała się głównie na możliwości zastosowania nadprzewodników do budowy uzwojeń, opracowania technologii wykonania elektromagnesów nadprzewodnikowych oraz sposobu ich eksploatacji w warunkach próżniowych i kriogenicznych. Skupiano się na zdobywaniu nowej wiedzy na temat specyfiki materiałów nadprzewodnikowych i określaniu wymagań do ich prawidłowej eksploatacji z wykorzystaniem ciekłego helu i azotu, a obecnie przy wykorzystaniu kontaktowych kriochłodziarek, a także na możliwości ich zastosowania w urządzeniach. Badano zjawiska występujące w uzwojeniach nadprzewodnikowych, zwłaszcza w stanach nieustalonych. Opracowano układy zabezpieczeń oraz kontrolno-pomiarowe dla urządzeń nadprzewodnikowych.
PL
Symulacja komputerowa jest metodą badania zachowania obwodów, które można analizować bez konieczności ich fizycznego budowania. Pakiet Multisim jest wirtualnym narzędziem, które służy do komputerowej analizy układów analogowych i cyfrowych. Do badanych obwodów można dołączyć różne przyrządy pomiarowe, których obsługa jest podobna do obsługi mierników rzeczywistych. W artykule zostały przedstawione przykłady zastosowania pakietu Multisim w procesie kształcenia inżyniera, a szczególnie w zakresie elektrotechniki, teorii obwodów, elektroniki, techniki cyfrowej, cyfrowego przetwarzania sygnałów.
EN
Computer simulation is a mathematical method of studying the behavior of circuits without the need to physically build them. Demonstrations and simulation studies play a significant role in didactics, research and design, which is primarily determined by economic considerations. There are many programs that enable simulation of various phenomena and systems in the field of electrical and electronic engineering, eg EDA, CAD. In scientific research and teaching, the SPICE environment, Multisim (as SPICE version), Mathcad, Matlab, Simulink, LabVIEW are often used.Multisim environment is a virtual tool that allows simulation of almost every electrical and electronic circuit, used for computer analysis of analogue and digital circuits. Various measuring devices can be connected to the tested circuits, the operation of which is similar to the operation of real meters. The article presents examples of the use of Multisim environment in the process of educating an engineer, especially in the field of electrical engineering, circuit theory, electronics, digital technique, digital signal processing.
14
Content available remote Gabriel Sokolnicki – w 140. rocznicę urodzin
PL
W 2017 roku minęła 140. rocznica urodzin Gabriela Sokolnickiego. Był on uczniem prof. Romana Dzieślewskiego i przykładowo łączył pracę w przemyśle z działalnością dydaktyczną, jako profesor Politechniki Lwowskiej w latach 1921-1939. Później kontynuował pracę na lwowskiej uczelni technicznej (w Instytucie Politechnicznym, w który przekształcono Politechnikę Lwowską po zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną). W 1946 roku, w wieku 69 lat podjął trudną decyzję pozostania we Lwowie, tłumacząc to zaawansowanym wiekiem, pracując na uczelni do roku 1965. W okresie przedwojennym miał wielkie zasługi przy elektryfikacji Polski, zwłaszcza jej ówczesnych terenów południowo-wschodnich. Był wybitym działaczem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Działał w zakresie przepisów i słownictwa elektrotechnicznego. Wielce szanowany, może być postacią, która łączy polskich i ukraińskich elektrotechników.
EN
In 2017 is the 140th anniversary of the birth of Gabriel Sokolnicki. He was a student of Professor Roman Dzieślewski and, in exemplary way, simultaneously worked at industry, as well as was involved in didactic activity, as a professor at the Technical University of Lvov in 1921-1939. Later he continued his work at the same university, which was transformed to the Polytechnic Institute, when the Red Army began occupation of Lvov. In 1946, at the age of 69, he made a difficult decision to stay in Lvov (which at this time became a part of Soviet Union), explaining this decision with his advanced age, and was working at the university until 1965. In the pre-war period he had great merit in the electrification of Poland, especially, at the time, in its south-eastern areas. He was a prominent activist of the Association of Polish Electrical Engineers. He acted in areas of electrical engineering regulations and vocabulary. Very respected, can be a figure that links Polish and Ukrainian electrical engineers.
PL
W publikacji przedstawiono wybrane etapy rozwoju elektrotechniki w przełomowym jej okresie widziane oczami artystów. Zwrócono uwagę na różne symbole, z którymi kojarzyli oni poszczególne, wybitne osiągnięcia elektrotechniki. Niestety, mało jest opracowań poświęconych tej tematyce, a przecież zasługują one na dużo większą uwagę. Wybitni artyści, głównie europejscy, postrzegali elektrotechnikę jako boginię elektryczności. Ich niektóre dzieła w formie ilustracji zamieszczane na plakatach, w książkach i folderach wystawowych zostały przytoczone i krótko omówione. Należy podkreślić, że pod koniec XIX i na początku XX wieku pojawiła się zupełnie nowa alegoria – „Elektryczność“. Wizerunek ten, który narodził się w momencie gwałtownego rozwoju elektrotechniki, symbolizował triumf nowej nauki. Wizerunki „Elektryczności“ tworzyli znani artyści, których nazwiska na zawsze weszły do historii światowej kultury. Oddają one ducha wielkiej epoki wynalazków i jest to klucz, jeden z wielu, do zrozumienia tamtych czasów. Później romantyzm pierwszych osiągnięć został zamieniony przez pragmatyczne podejście. Wraz z odejściem pokolenia „pionierów elektryczności” niektóre piękne tradycje dawnej elektrotechniki zaczęły odchodzić w zapomnienie. Alegoryczne przedstawienie „Elektryczności” stawało się coraz rzadszym zjawiskiem. Jednak nie trzeba być prorokiem, aby zrozumieć, że elektryczność będzie kontynuowała swój triumfalny pochód. W tym miejscu na pierwszy plan wysuwają się kategorie moralne. W zależności od tego, kto i w jakim celu będzie służył „Bogini Elektryczności”, taką ona będzie: dobrą, mądrą i szczodrą, albo straszną i niosącą z sobą zniszczenia, co jest głównym przesłaniem niniejszego artykułu.
EN
The publication presents selected stages of the development of electrotechnics at its crucial period in artists` mind`s eye. The special attention was paid to various symbols with which they associated particular outstanding achievements of electrical engineering. Unfortunately, there are few treatises only dedicated to this subject, however it deserves much more attention definitely. Eminent artists, coming mainly from the European countries, perceived the electrotechnics as the Goddess of Electricity. Their some works in the form of illustrations which were placed on many posters, in books and exhibition folders as well have been mentioned and briefly described in this publication. It should be emphasized that at the end of the 19th and at the beginning of the 20th century a quite new allegory appeared – it`s name was "Electricity". This image, which was born at the moment of the rapid development of electrotechnics, symbolized the triumph of the rise of a new science. The images of "Electricity" were created by well-known artists, whose names have always entered the history of the world culture. They reflect the spirit of the great age of inventions and it is a key, one of many, to comprehend those times. However, more later the romanticism of the first achievements was changed by a pragmatic approach. Some of the beautiful traditions of old electrotechnics began to fall into oblivion with the leaving of a generation of "pioneers of electricity". The allegorical representation of "Electricity" was becoming a rarer phenomenon. However, you do not have to be a prophet to understand that electricity will continue its triumphal march. Now the moral principles come into prominence. Dependence on who and for what purpose will serve the "Goddess of Electricity", it will be: good, wise and generous Goddess, or terrible and carrying destruction one. As a matter of fact, it is the main central idea of this article.
PL
Dymitr Sokolcow był inżynierem elektrykiem, pionierem radiotechniki i radiotelegrafii, konstruktorem i świetnym organizatorem. Jako jeden z pierwszych konstruował i budował radiostacje. Był profesorem w szkołach politechnicznych w Rosji i Polsce, był współtwórcą szkolnictwa radiotechnicznego i współtwórcą radiotechniki w Polsce. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Radiotechników Polskich (1921) i Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK) (1930). Został członkiem honorowym PZK. Był działaczem SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich) oraz Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego (PTR), które pierwsze (1 lutego 1925) zaczęło nadawać codzienne audycje radiowe w Polsce z własnej radiostacji. Był jednym z założycieli i dyrektorem Instytutu Radiotechniki.
EN
Dymitr Sokolcow was an electrical engineer, a pioneer in radio technology and radiotelegraphy, a constructor and a great organizer. He was one of the first who constructed and built radio stations. He was a professor at polytechnic schools in Russia and Poland, he was a co-founder of radio-engineering education and co-founder of radio technology in Poland. He was also a co-founder of the Association of Polish Radiotechnical Engineers (1921) and of the Polish Amateur Radio Union (PZK) (1930). He became an honorary member of PZK. He was an activist of SEP (Association of Polish Electrical Engineers) and of the Polish Radiotechnical Company, which was the first broadcaster of daily radio programs in Poland from its own radio station (1 February 1925). He was a co-founder and director of the Institute of Radio Technology.
PL
W artykule omówiono przebieg XVIII Międzynarodowego Kongresu Unii Zastosowań Elektrotechniki odbytego w dniach 6-9 czerwca 2017 roku w Hanowerze. Krótko przypomniano historię dotychczasowych Kongresów UIE, z których dwa w latach 1972/2008 odbyły się w Polsce. Pełny zestaw wygłoszonych referatów zamieszczono na stronie internetowej czasopisma.
EN
The 18th International UIE Congress taking place in Hannover between 6-9 of June, 2017 was described in the paper. The history of previous UIE congresses was shortly reminded including two of them being organized in years 1972/2008 in Poland. The full list of presented papers was presented in the web page of the journal.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.