Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistics concept
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Logistyka pełni ważną rolę w zarządzaniu. Jest ona zarówno istotnym obszarem nauk o zarządzaniu i jakości, jak i instrumentem kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz łańcuchów i sieci dostaw. Artykuł ma charakter przeglądowy. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych problemów badawczych podejmowanych przez Profesora Piotra Blaika, związanych z logistyką jako koncepcją i determinantą zarządzania. W pracach autorstwa Profesora logistyka jest postrzegana przede wszystkim jako koncepcja zarządzania przepływami materiałów, towarów i informacji, a także jako determinanta zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Takie podejście do istoty logistyki nadal jest w Polsce relatywnie rzadko spotykane.
EN
Logistics plays an important role in business management. It is both an important area of the management and quality studies, as well as a tool for the forming the competitiveness of the firms, supply chains and supply networks. The article is a review. The aim of the article is to present the most important research problems conducted by Professor Piotr Blaik, related to logistics as a concept and determinant of business management. In the research studies performed by the Professor logistics is seen primarily as a concept of materials, goods and information flow management, as well as a determinant of changes in the business management system. Such an approach to the essence of logistics is still relatively rare in Poland.
PL
Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia i utrzymywania przewagi konkurencyjnej. W budowaniu tej przewagi istotną rolę odgrywa koncepcja logistyki. Kształtowanie i rozwój koncepcji logistyki pozostają pod wpływem różnych czynników, wśród których ważne miejsce zajmuje orientacja rynkowa. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań oraz najważniejszych kierunków oddziaływania orientacji rynkowej na kształtowanie i rozwój koncepcji logistyki. W artykule przedstawiono w szczególności: (1) istotę i podstawowe wyznaczniki orientacji rynkowej, (2) podstawowe determinanty orientacji rynkowej, (3) orientację rynkową przedsiębiorstwa na tle innych koncepcji biznesowych wyrażających podejście przedsiębiorstwa do rynku, (4) relacje orientacji rynkowej oraz koncepcji marketingowej, (5) najważniejsze metody pomiaru orientacji rynkowej, a także (6) przejawy oddziaływania orientacji rynkowej na kształtowanie i rozwój koncepcji.
EN
Firms are constantly looking for the ways leading to business competitive advantage achieving and maintaining. The logistics concept plays an important role in building such an advantage. The formation and development of the logistics concept is influenced by various factors, among which market orientation plays a significant role. The aim of the article is to present the circumstances as well as the most important directions of the market orientation influence on the logistics concept formation and development. In particular, the article presents: (1) the nature as well as basic characteristics of market orientation, (2) basic determinants of market orientation, (3) market orientation of a firm compared to other business concepts expressing the firm approach to the market, (4) relationships between market orientation and marketing concept, (5) the most important methods of the market orientation measuring, as well as (6) the symptoms of the market orientation influence on the logistics concept formation and development.
PL
Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. W procesie budowania tej przewagi ważną rolę pełni koncepcja logistyki. Ewolucja tej koncepcji wskazuje na coraz częstsze orientowanie się przedsiębiorstw na rozwój łańcuchów dostaw, w których procesy logistyczne mają kluczowe znaczenie. Jednym z rodzajów łańcuchów dostaw, które zasługują na szczególną uwagę, są krótkie łańcuchy dostaw, odgrywające istotną rolę w sektorze rolno-spożywczym. To właśnie w tym sektorze szybkie dotarcie produktu do ostatecznego klienta dzięki krótkiemu łańcuchowi jest często kwestią najważniejszą. Z jednej strony bowiem zapewnia zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów w odniesieniu do określonych produktów, z drugiej natomiast umożliwia osiąganie wymiernych korzyści przez producentów i dostawców tych produktów. Celem artykułu jest identyfikacja przesłanek i przejawów oddziaływania koncepcji logistyki na rozwój krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Na początku przybliżono istotę logistyki postrzeganej jako koncepcja zarządzania przepływami towarów i informacji, a także przedstawiono fazy jej rozwoju. Następnie zaprezentowano istotę i znaczenie krótkich łańcuchów dostaw, mając na uwadze najważniejsze charakterystyki sektora rolno-spożywczego. Ostatnia część została poświęcona przesłankom i przejawom oddziaływania koncepcji logistyki na rozwój krótkich łańcuchów dostaw.
EN
Firms are permanently looking for ways leading to the competitive advantage creation. The concept of logistics plays an important role in the process of building such an advantage. The evolution of the logistics concept shows that firms are increasingly focused on the supply chains formation and development, including the key importance of the logistics processes in supply chain. One of the types of supply chains that deserve the special attention are the short supply chains, playing a significant role in the agri-food sector. It is in this sector that the fast time of product delivery to the end customer is often of the utmost importance. It ensures that the needs and expectations of customers are met. It also enables tangible benefits to be achieved by producers and suppliers. The aim of the article is to identify the most important premises and symptoms of the logistics concept impact on the development of short supply chains in the agri-food sector. The article is of a conceptual nature. Firstly, the nature of logistics as the concept of the goods and information flow management, as well as the logistics concept development were presented. Then the article presents the essence and significance of the short supply chains, bearing in mind the most important characteristics of the agri-food sector. The last part of the article comprises premises and symptoms of the logistics concept impact on the short supply chains development.
PL
Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. W procesie budowania tej przewagi ważną rolę odgrywa koncepcja logistyki. Logistyka jako koncepcja zarządzania przepływami, kształtująca modele biznesu, strategie i programy operacyjne, wykorzystuje szereg instrumentów, w tym projekty logistyczne. W zarządzaniu projektami logistycznymi istotne znaczenie ma efektywność tego zarządzania, związana z przepływami materiałów, towarów i informacji w tzw. cyklu życia projektu. Celem artykułu jest identyfikacja przejawów oddziaływania koncepcji logistyki na efektywność zarządzania projektami logistycznymi. Artykuł ma charakter koncepcyjny. W pierwszej części przybliżono istotę i charakterystyki orientacji przepływowej, nawiązując do badań poświęconych logistycznym determinantom zarządzania przedsiębiorstwem. W drugiej części artykułu przedstawiono podstawowe wyznaczniki koncepcji logistyki w kontekście relacji pomiędzy logistyką a systemem zarządzania, koncepcją zarządzania, procesami zarządczymi oraz instrumentami zarządzania. W trzeciej części artykułu zaprezentowano istotę i najważniejsze charakterystyki projektów logistycznych w świetle tzw. projektyzacji, a także nawiązano do przesłanek podejmowania badań poświęconych projektom logistycznym. W czwartej części artykułu przybliżono problematykę efektywności w zarządzaniu projektami logistycznymi, a także nawiązano do oddziaływania koncepcji logistyki na efektywność zarządzania tymi projektami.
EN
Firms are permanently looking for ways leading to the competitive advantage creation. The logistics concept plays a significant role in the process of building such an advantage. Logistics as a concept of flow management, forming business models, strategies and operational programs, uses a number of tools, including logistics projects. Within the management of logistics projects, the projects management performance, related to the flow of materials, goods and information in the project life cycle, plays a significant role. The aim of the article is to identify the symptoms of the logistics concept impact on the logistics projects management performance. The article is of a conceptual nature. The first part presents the essence and characteristics of the flow orientation, referring to the research on logistics determinants of business management. The second part of the article presents the basic characteristics of the logistics concept in the context of the relationships between logistics and the management system, the concept of management, management processes as well as management instruments. The third part of the article presents the nature and the most important characteristics of logistics projects, as well as the premises for undertaking research on these projects. The fourth part of the article presents the issues of the logistics projects management performance, as well as refers to the impact of the logistics concept on the logistics projects management performance.
PL
W przedmiotowym artykule omówiono aspekty logistyczne procesu planowania w logistyce produkcji, fazy procesu, zadania, oraz metody i techniki stosowane w planowaniu koncepcji logistycznej. Wykazano, że rożne fazy planowania mają specyficzne potrzeby informacyjne wyrażone celowo dobranymi wskaźnikami logistycznymi. Podkreślono, że zbiór wskaźników powinien spełniać wymagania dotyczące informacji użytecznej. Zastosowanie wybranych wskaźników logistycznych wspomagających planowanie produkcji pozwala na zidentyfikowanie słabych miejsc oraz na przeprowadzenie analizy szans w procesie produkcji . Artykuł zakończono podsumowaniem.
EN
The article discusses logistic aspects of the planning process in production logistics, process phase, tasks, and methods and techniques used in planning the logistic concept. It has been shown that the various planning phases have specific information needs expressed through deliberately selected logistics indicators. The set of indicators should meet the requirements for useful information. Analysis of logistic indicators supporting production planning allows identification of weak spots and analysis of opportunities. The article is concluded with a summary.
EN
Logistics is the concept of materials, goods and information flow management, both within the firm, as well as the entire supply chain or even supply network. Nowadays, logistics is perceived as the determinant of achieving the expected market and economic outcomes by the firm, which are the symptoms of firm success and the basis for building a sustained, long-term competitive advantage. The article refers to the research conducted in recent years within the Chair of Logistics and Marketing at the University of Opole, Poland, including in particular research carried out by the Opole Logistics Research Team, concerning the relations between logistics and business management. Apart from the broad reference to the results of research carried out in the past, further directions of research on logistics and business management, planned in the near future, are also briefly presented in the article.
PL
Logistyka stanowi koncepcję zarządzania przepływami materiałów, towarów i informacji, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i całego łańcucha, a nawet całej sieci dostaw. Współcześnie, logistyka jest postrzegana jako determinanta osiągania oczekiwanych efektów rynkowych i ekonomicznych przez przedsiębiorstwo, będących wyznacznikami jego sukcesu oraz podstawą budowania trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej. W artykule nawiązano do badań prowadzonych w ostatnich latach w Zakładzie Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego, w tym w szczególności badań zrealizowanych przez Opole Logistics Research Team, związanych z relacjami występującymi pomiędzy logistyką a zarządzaniem przedsiębiorstwem. Poza szerokim odniesieniem się do wyników badań przeprowadzonych w przeszłości, w artykule przedstawiono również krótko dalsze kierunki badań dotyczących logistyki i zarządzania przedsiębiorstwem, planowanych w najbliższej przyszłości.
7
Content available Rozwój logistyki w kierunku dyscypliny nauki
PL
Artykuł dotyczy identyfikacji tożsamości współczesnej logistyki oraz rozwoju teoretycznych koncepcji logistyki w kierunku dyscypliny naukowej. Dyskusja dotycząca ewolucji logistyki i wyłonienia jej naukowego paradygmatu została zaprezentowana z perspektywy postępu idei/koncepcji i instrumentarium logistyki oraz fundamentów/podstaw niedawno zdefiniowanej w literaturze koncepcji rozumienia logistyki jako naukowej i akademickiej dyscypliny. Paradygmat naukowy logistyki postrzegany jest jako zestaw problemów i faktów dotyczących orientacji przepływowej i systemu przepływu w świecie zjawisk ekonomicznych i zarządczych jako wewnętrzne elementy tożsamości dziedziny logistyki.
EN
The article concerns the identification of the contemporary logistics identity as well as the development of the theoretical logistics concepts towards the scientific discipline. The discussion about logistics evolution and logistics scientific paradigm emergence has been presented from a perspective of logistics ideas/concepts and tools progress, as well as cornerstones/fundamentals recently defined in the literature as a scientific and academic discipline. Logistics scientific paradigm is perceived as a set of problems and facts concerning flow orientation and flow system within the world of economic and management issues as the internal elements of logistics area identity.
PL
Rola logistyki postrzeganej jako koncepcja zarządzania przepływami towarów i informacji stale rośnie. Zarówno z perspektywy prowadzonych badań teoretycznych, jak i z perspektywy rozwiązań stosowanych w biznesie, logistyka coraz częściej stanowi systemową determinantę sukcesu i efektywności przedsiębiorstwa, a także instrument tworzenia jego trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej. W artykule nawiązano do ważniejszych aspektów i wyznaczników rozwoju koncepcji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych w tym zakresie w Katedrze/Zakładzie Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego. W szczególności, uwzględniono następujące obszary i problemy badawcze: podstawowe fazy rozwoju koncepcji logistyki, relacje pomiędzy logistyką (koncepcją logistyki) a tworzeniem wartości dla klienta i dla przedsiębiorstwa, logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwem oraz kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
EN
The role of logistics perceived as a concept of goods and information flow management is constantly growing. From the perspective of the theoretical research, as well as from the perspective of the business solutions, logistics is more and more becoming a systemic determinant affecting business success and performance, as well as an instrument for sustainable, long-term business competitive advantage creation. The article refers to the most important aspects and characteristics of the logistics concept development within business management, with particular emphasis on the research carried out within this area in the Chair of Logistics and Marketing at Opole University, Poland. In particular, in this article the following areas and research problems were considered: (1) the most significant stages in logistics concept development, (2) the relationships between logistics (logistics concept) and the value creation for the customer and for the company, (3) logistics determinants of business management, and (4) logistics competences in business competitive advantage creation.
PL
W ostatnich latach wśród instrumentów zarządzania przedsię-biorstwem zauważalny jest wzrost znaczenia instrumentów związanych ze sferą logistyki. Szczególną rolę pełni przede wszystkim koncepcja logistyki, która może stanowić istotną determinantę zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W artykule przedstawiono wyniki badań Katedry Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego przeprowadzonych w latach 2009-2011, w ramach projektu badawczego pt. „Logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwami”. Przedmiotem badań były m.in. kompetencje menedżerów ds. logistyki, związane z procesami i zadaniami realizowanymi przez tych menedżerów w przedsiębiorstwie, a także kompetencje logistyki związane z wdrażaniem koncepcji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
EN
In recent years, within business management instruments one may notice the growing importance of instruments related to the area of logistics. A very special role is assigned to logistics concept, which may be an important determinant of changes in business management. The paper presents the results of the research project named “Logistics determinants of business management”, carried out from 2009 to 2011 by the Chair of Logistics and Marketing at Opole University, Poland. The subject of the study was, among others, competencies of logistics managers, related to the processes and tasks performed by these managers in the company, as well as logistics competences related to logistics concept implementation within business management.
PL
Jednym ze sposobów osiągnięcia i utrzymania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo jest wdrożenie orientacji na klienta, umożliwiającej rozpoznanie i zaspokojenie jego potrzeb i oczekiwań. Orientacja na klienta, będąca kluczowym elementem orientacji rynkowej przedsiębiorstwa, poza trwałym miejscem i znaczącą rolą w marketingu, w ostatnich latach, coraz częściej uwzględniana jest w koncepcji logistyki. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania podstawowych wyznaczników orientacji na klienta, możliwości „osadzenia" tej orientacji w logistyce, a także próbę oceny znaczenia obsługi logistycznej w kształtowaniu orientacji na klienta. Przejawy i efekty zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem związane z wdrożeniem orientacji na klienta zostały przedstawione w świetle badań empirycznych przeprowadzonych przez Katedrę Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego.
EN
One of the ways of getting and maintaining sustained competitive advantage by a company is to implement customer orientation, which facilitates identification and satisfaction of customer’s needs and wants. Apart from the important place and role in marketing concept, customer orientation as a key component of market orientation has been more and more frequently taken into consideration in logistics concept in recent years. The article attempts to identify basic dimensions of customer orientation and possibilities of embedding customer orientation in logistics. An important role in customer orientation development plays logistics service. The symptoms and effects of business management changes connected with customer orientation implementation have been presented in the light of empirical research conducted by the Chair of Logistics and Marketing at Opole University, Poland.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.