Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 143

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  culture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of this article is to present how the cultural melting pot, ubiquitous in international corporations, contributes to building and ensuring a safety culture in the company. By organization, we mean a company with an aviation profile, on the basis of which the analysis was based, and where the product safety is understood as ensuring the safety of the aircraft flight. Design/methodology/approach: The article uses the observation method which was based on the practical experience of the authors in implementing the Safety Management System. The publications and statistics related to the above system were analysed, the conclusions were presented in a comparative analysis. Findings/conclusions: The research evaluation showed that the awareness of the influence of cultures on ensuring the quality of products and services also translates into ensuring human safety. The combination of the cultural aspects with ensuring product safety is a signpost for the effective implementation of the Safety Management System in organizations. Despite many cultural differences, between employees, the organization should provide a work environment that aims at ensuring product safety as much as possible. The meaning of the word safety should be unambiguous for all employees across the organization. Research limitations: The research may be limited by focusing on an arbitrarily selected group of countries for analysis. The article compares the cultural aspects as well as the product quality management process characteristic of two countries: Poland and Singapore. In the future, to better understand the phenomenon of cultural impact on product safety, a larger number of countries, characterized by a diverse culture, should be analysed. Practical application: The applied methodology of implementing the Safety Management System, based on the analysis of the cultural aspects, can be used by industries whose priority is to ensure product safety – such as, for example, aviation or medicine. Originality/value: The aspect of cultural impact on ensuring product safety presented in the article may be an example of building foundations for the implementation of the Safety Management System in an organization.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie, jak tygiel kulturowy, wszechobecny w międzynarodowych korporacjach, przyczynia się do zbudowania i zapewnienia kultury bezpieczeństwa w organizacji. Poprzez organizację rozumiemy firmę o profilu lotniczym, na bazie której została oparta analiza, a gdzie bezpieczeństwo produktu rozumiane jest jako zapewnienie bezpieczeństwa lotu statku powietrznego. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W artykule użyto metody obserwacji, która została oparta na doświadczeniu praktycznym autorek przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (ang. Safety Management System). Przeanalizowano publikacje i statystyki związane z powyższym systemem, a wnioski z nich poddano analizie porównawczej. Wyniki/wnioski: Ocena badawcza ukazała, iż świadomość wpływu kultur na zapewnienie jakości produktów i usług przekłada się również na zapewnienie bezpieczeństwa człowieka. Połączenie aspektów kulturowych z zapewnieniem bezpieczeństwa produktu stanowi drogowskaz do skutecznego wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w organizacjach. Pomimo wielu różnic kulturowych pomiędzy pracownikami organizacja powinna zapewnić środowisko pracy dążące do jak największego zapewnienia bezpieczeństwa produktu. Znaczenie słowa bezpieczeństwo powinno być jednoznaczne dla wszystkich pracowników organizacji. Ograniczenia: Ograniczeniem badań może być skoncentrowanie się na wybranej arbitralnie grupie państw do analizy. W artykule porównane są bowiem aspekty kulturowe, a także proces zarządzania jakością produktu, charakterystyczne dla dwóch państw: Polski i Singapuru. W przyszłości w celu szerszego rozpoznania zjawiska wpływu kulturowego na bezpieczeństwo produktu należałoby poddać analizie większą liczbę państw charakteryzujących się zróżnicowaną kulturą. Zastosowanie praktyczne: Zastosowana metodyka wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, oparta na analizie aspektów kulturowych, może zostać wykorzystana przez branże, których priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa produktu – takie jak np. lotnictwo czy medycyna. Oryginalność/wartość poznawcza: Przedstawiony w artykule aspekt wpływu kulturowego na zapewnienie bezpieczeństwa produktu może stanowić przykład w zakresie budowania podwalin do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w organizacji
PL
Cel: Zaprezentowanie wybranych narzędzi pomiaru kultury lean management (LM) oraz przedstawienie etapów zastosowania jednego z takich narzędzi na przykładzie wybranej organizacji medycznej. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd i analizę krytyczną literatury przedmiotu, metodę studium przypadku, w tym analizę danych zastanych (wtórnych), metodę wywiadu pogłębionego, metodę samooceny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, metodę pracy koncepcyjnej, metodę analizy, syntezy oraz wnioskowania logicznego. Wyniki/wnioski: Wykazano, że przybywa narzędzi pomiaru LM, ale brakuje przykładów w obszarze opieki zdrowotnej. Badana placówka charakteryzuje się wysokim poziomem kultury LM, który może wynikać z wdrożonych przez nią wybranych narzędzi LM, ale także różnych systemów zarządzania, np. jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracownika, informacji, ciągłością działania, co do zasady ukierunkowanych na doskonalenie procesów. Ograniczenia: Ograniczenie uzyskanych wyników może wynikać z zastosowanej skali trzystopniowej Likerta. W przyszłości skala powinna być poszerzona do minimum skali pięciostopniowej. Zastosowanie praktyczne: Można zalecić wykorzystanie zaproponowanej metodyki do samooceny w placówkach różnego rodzaju, nie tylko medycznych. Oryginalność/wartość poznawcza: Oryginalność wynika z faktu, iż jest to pierwszy w kraju artykuł na temat kultury LM w organizacji medycznej. Wypełniono bowiem lukę badawczą, prezentując narzędzie samooceny kultury LM w tego typu placówce. Zaproponowano wieloetapową metodykę samooceny opartą na cyklu PDCA Deminga.
EN
Purpose: To present the selected tools for measuring lean management culture (LM) and to present the stages of using one of such tools on the example of a selected medical organization. Design/methodology/approach: The following research methods were used in the work: review and critical analysis of the literature on the subject, case study method, including analysis of existing (secondary) data, in-depth interview method, self-assessment method using a questionnaire, method of conceptual work, method of analysis, synthesis and logical concluding. Findings/conclusions: It has been shown that there are more and more tools for measuring LM, but there are no examples in the area of healthcare. The surveyed facility is characterized by a high level of LM culture, which may result from the selected LM tools implemented in it, but also various management systems, e.g. quality, environment, employee safety, information safety, business continuity, by definition focused on process improvement. Research limitations: The results obtained may be limited due to the applied three-point Likert scale. In the future, the scale should be extended to a minimum of a five-point scale. Practical implications: The proposed methodology of self-assessment of LM culture can be used in various types of institutions, not only medical ones. Originality/value: The originality comes from the fact that this is the first domestic article on the subject on LM culture in medical organization. The research gap was filled by presenting the LM culture self-assessment tool in a medical facility. A multi-stage self-assessment methodology based on the PDCA Deming cycle has been proposed.
3
Content available Preface
EN
As an island nation, the topic of training and sending out seafarers is a present challenge in Japan. Awareness activities for elementary, junior high, and senior high school students are essential for securing future mariner job candidates. In this study, we conducted maritime and marine educational methods using various procedures to raise awareness about previous maritime industries. We also brought in maritime specialists for junior high school students who will be continuing to maritime educational institutions, and conducted a comparative study of the results. In this study, we compared three types of educational content: lectures on leadership techniques, observational field trips, and hands-on lessons. The results showed that students had the highest interest in the hands-on lessons, followed by observational field trips, then finally the lectures. These results demonstrated that when creating class content for maritime and marine education, this should be adapted to the identity of the young people who are to receive that education.
EN
The research subject discussed in the article is the main conditions of the cultural nationality of The Italian Republic. In the first part of the text, the notions of spiritual and material cultural heritage and the concept of national identity are described and explained. Next, the problem of Italian national identity is discussed. The Italian Republic is a young state with a strong regional identity and still weak national identity. Italy is inhabited by many ethnic groups, often characterized by diverse cultures and customs. The situation is complicated by the Italian Peninsula’s history, which contributed to the conflict of interest between the north and south. The author analyzes history, language, and religion, searching for common elements determining Italian nationality. Italian society, as mentioned above, has still been searching for its national identity. Unification of the nation is a process that is in progress. It is still a challenge for both the authorities and the citizens. Finally, the elements of Italian material cultural heritage are characterized, and the domains of cultural heritage and the institutions responsible for their security are described.
PL
Przedmiotem rozważań podjętych w artykule są najważniejsze uwarunkowania bezpieczeństwa kulturowego Republiki Włoskiej. W pierwszej części tekstu opisano i wyjaśniono zagadnienia z zakresu duchowego i materialnego dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości narodowej, najważniejszych elementów bezpieczeństwa kulturowego, które stanowi integralną część bezpieczeństwa narodowego. Następnie został poruszony problem włoskiej tożsamości narodowej. Republika Włoska to młode państwo o silnych tożsamościach regionalnych i wciąż jeszcze słabej tożsamości narodowej. Włochy zamieszkuje grup etnicznych i społecznych o często odmiennych kulturach i obyczajach. Sytuację dodatkowo komplikuje zawiła historia Półwyspu Apenińskiego, która przyczyniła się do konfliktu interesów pomiędzy północą a południem kraju. Autorka analizuje czynniki, które determinują narodowość włoską, takie jak: historia, język, religia, poszukując części wspólnych. Społeczeństwo włoskie, jak wspomniano wcześniej, wciąż poszukuje tożsamości narodowej. Zjednoczenie narodu to proces, który nadal trwa. Stanowi wciąż wyzwanie dla władz państwowych i obywateli. Na koniec scharakteryzowano elementy materialnego dziedzictwa kulturowego Włoch oraz opisano dobra dziedzictwa kulturowego i najważniejsze instytucje odpowiedzialne za ich ochronę.
PL
Miasto jest miejscem społeczności. Zarówno pod względem formy jak i treści, jest najbardziej publicznym przejawem aspektów kultury, w tym sztuki. Ucieleśnia naszą pamięć kulturową, będąc zarazem miejscem ciągłej odnowy kultury i sztuki. Większość zjawisk, które łączymy z ideą kultury wynika z przestrzennych i funkcjonalnych elementów struktury miasta, które stają się synonimami „Polis”- Miasta. Oferowały agorę, świątynie, stadiony, teatry... - obiekty dla sztuki. W nich rodziło się poczucie tożsamości danej społeczności i przekonanie, że kultura dzieje się w teatrach, salach koncertowych... lub muzeach. Współczesne budynki dla kultury, teatrów, muzyki, winny być przyjazne, przystępne i łatwo dostępne, o kordialnym klimacie, funkcjonalne. Powinny „mówić” o tym, co w nich żywe i codzienne. Nie mają być pomnikami. Celem pracy jest dokonanie, poprzez autoanalizę i eksplorowanie, oceny podejmowanego we własnej twórczości zagadnienia synergii wewnętrznych przestrzeni publicznych obiektów kultury z przestrzeniami publicznymi miasta, rozumianych jako logicznie ze sobą powiązane przestrzenne zdarzenia wzbogacające zrozumienie i odczuwanie atmosfery miasta. Celem pracy jest też ujawnienie, w oparciu o autorefleksję wynikającą z analizy wybranych przykładów, w tym własnych projektów, nici powiązań pomiędzy budynkami dla kultury, obiektami - świadkami przeszłości miast i otwartymi publicznymi przestrzeniami ulic, placów, parków i naturalnego pejzażu.
EN
The city is a place of community. Both in form and content, it is the most public display of aspects of culture, including art. It embodies our cultural memory, which is also a place of constant renewal of culture and art. Most of the phenomena that we associate with the idea of culture stem from the elements of the city that become synonymous with “Polis” - the City. They offered agora, temples, stadiums, theatres... - facilities for art. That culture takes place in theatres, concert halls... or museums. Contemporary buildings for culture, theatres, music, etc. should be user-friendly and easily accessible, with a cordial atmosphere, functional. They should speak of what is alive and everyday in them. They are not meant to be monuments. The aim of the work is to explore and evaluate the issues of internal public spaces of cultural buildings as a development of the city’s public space and their significance in this context.
7
Content available Sztuka architektury jako przekaźnik informacji ?
PL
Współczesny świat stał się globalną wioską. Doszło do momentu, w którym komunikacja może odbywać się w czasie rzeczywistym pomiędzy rozmówcami niezależnie od dystansu, jaki ich dzieli. Obraz „płaskiej ziemi” nabrał nowego, symbolicznego znaczenia. Skutkiem czego, posiadamy dostęp do nieograniczonej ilości komunikatów z całego świata. W konsekwencji, przekazywane informacje tracą swoje indywidualne cechy, poprzez ich nadmierne upowszechnienie. Co za tym idzie tracą również część znaczenia i siłę oddziaływania. W skutek czego odbiorcy nie czują już wartości przekazów i wszystko staje się ogólnie względne. Niestety podobny obraz zunifikowania i zatracania indywidualnego charakteru przekazu obserwujemy od lat również na polu sztuki (w tym architektury). Warto zatem zastanowić się, co opowie o nas architektura kolejnym pokoleniom ? Czy można ją traktować jako nośnik informacji? Przemyślenia zilustrowane zostały kilkoma przykładami architektonicznym – obiektów zarówno zrealizowanych jak i koncepcyjnych (w formie pracy dyplomowej).
EN
The modern world has become a global village. There has been a point where communication can take place in real time between the callers regardless of the distance that separates them. The image of the "flat earth" has acquired a new, symbolic meaning. As a result, we have access to an unlimited number of messages from around the world. Consequently, the information transmitted loses its individual characteristics through its excessive dissemination. Hence, they also lose some of their significance and impact. As a result, recipients no longer feel the value of messages and everything becomes generally relative... Unfortunately, a similar picture of unifying and losing the individual character of the message has also been observed in the field of art (including architecture) for years. Therefore, it is worth considering what architecture will tell us about next generations ? Can it be treated as an information carrier? The thoughts were illustrated by several examples of architecture – both completed and conceptual objects (in the form of a diploma thesis).
EN
One of the most transparent manifestations of globalization processes currently occurring is the phenomenon of economic migration. It is associated with the movement of large masses of people from poor, economically underdeveloped regions often disturbed by armed conflicts to economically developed countries with already shaped prosperity. Migration processes pose many economic, social and cultural problems that discourage the population of wealthy countries from receiving incoming migrants. This article was organized in order to firstly consider the impact of economic migration on the phenomenon of changes in the population structure and thus cultural changes that might result from it. The next stage of the conducted analysis refers to the problem of commodification of artworks created with in the area of culture. An important effect of the conducted research is to draw attention to the phenomenon of blurring differences, and , as a result, the emergence of widely accepted, supranational cultural patterns. Finally, the undertaken research identifies possible opportunities and threats for sustainable development of culture on an economically diverse world.
9
Content available Ludobójstwo w XX wieku
PL
Ludobójstwo w XX wieku przyczyniło się do wielu tragicznych wydarzeń w historii ludzkości. Kilkadziesiąt lat życia populacji przyniosło wiele doświadczeń w prowadzeniu konfliktów, ale także ukazało prawdziwe oblicze człowieka. Należałoby wskazać, że zarówno działania wojenne, jak i konflikty kulturowe mają duży wpływ na rozwój i postrzeganie danego społeczeństwa. Srebrenica, Wielki Głód na Ukrainie oraz Sahara Zachodnia pod marokańskim panowaniem ukazuje poważny problem, jakim jest ludobójstwo, które ma szeroki zakres działania. Artykuł pomaga dostrzec wydarzenia, w których ludzie są zmuszeni do podejmowania niecodziennych decyzji, które są i będą zapamiętane na całe życie. Podejmowane problemy ukazują nieludzkie sposoby traktowania człowieka, charakteryzują różne formy wyniszczania ludzkości oraz odzwierciedlają proces przymusowego przekształcania rolnictwa.
EN
The genocide of the 20th century contributed to many tragic events in human history. Several years life of the population brought forth many experiences in managing conflicts but also have showed us true contenance of man. It should be indicated that campaign and cultural conflict have impact on development and perception the people. Srebrenica, Great Famine in Ukraine and Western Sahara under a Moroccan reign shows a big problem which is genocide. That casus has wide range of activities. It is worth to add that the article helps to spot events in which people are forced to make unusual decisions that are and will be remembered for a lifetime. Taking problems showing inhuman a ways of considering another human, characterize different form attrition and describe the process of forced transoformation of agriculture which is known as collectivization.
10
EN
The article presents a case study; an analysis and a proposal concerning the improvement of the conditions of occupational health and safety in a reloading terminal of a logistics company. The specificity of the workplace means that employees are exposed to a permanent overload of the musculoskeletal system, which is determined in the process of transporting loads of significant mass. After the analysis, the introduction of changes in the conditions of safe and hygienic work at selected positions was suggested. Qualitative research using the observation method, as well as a quantitative approach after introducing changes in working conditions show a change in employees' attitudes to their work, as well as their higher performance. After a year of operation of the proposed and introduced changes, it was decided to introduce them for new employees and external companies working at the transshipment terminal.
EN
Transformational leadership has been acknowledged as innovative means of empowering employees. However, its applicability in developing countries remains unproven due to the different perspective in organizational cultures. This article aims at investigating the practice of paternalistic and transformational leadership and firm performance of the public sector organization in Indonesia mediated through organizational culture. The data were taken from the leaders and members of the public sector organization from South Kalimantan of Indonesia. The smart PLS was used for analysis. As Indonesia is still reflecting a traditional bureaucratic type culture in favour of paternalistic leadership, implementation of transformational leadership is only partially applicable. Empirical insights into transformational leadership attempts most clearly indicate that Indonesian’s ability to fit into this framework is problematical, but gradually, the concept is accepted. Thus, Indonesia can adopt the well-developed country administrative models, carefully examine their future and adversative effects, and selectively practice only those parts of such models that are appropriate to its societal contexts and people's need. This research implies that although public sector reform becomes more differentiated in the future and a variety of governance reforms emerge in the forms of law-driven, service-driven, or citizen-driven will be located within the context of a country’s overall cultural dimensions.
PL
Przywództwo transformacyjne zostało uznane za innowacyjny sposób wzmacniania pracowników. Jednak jego zastosowanie w krajach rozwijających się pozostaje nieudowodnione z powodu odmiennej perspektywy kultur organizacyjnych. Artykuł ma na celu zbadanie praktyki przywództwa paternalistycznego i transformacyjnego oraz zdecydowanych działań organizacji sektora publicznego w Indonezji, w których pośredniczy kultura organizacyjna. Dane zostały pobrane od liderów i członków organizacji sektora publicznego z południowego Kalimantanu w Indonezji. Do analizy wykorzystano inteligentny PLS. Ponieważ Indonezja nadal odzwierciedla tradycyjną kulturę biurokratyczną na rzecz paternalistycznego przywództwa, wdrażanie przywództwa transformacyjnego ma zastosowanie tylko częściowo. Empiryczne spostrzeżenia na temat prób przywództwa transformacyjnego najwyraźniej wskazują, że zdolność Indonezji do dopasowania się do tych ram jest problematyczna, ale stopniowo koncepcja jest akceptowana. W ten sposób Indonezja może przyjąć dobrze rozwinięte modele administracyjne kraju, dokładnie zbadać ich przyszłość i negatywne skutki i wybiórczo praktykować tylko te części takich modeli, które są odpowiednie dla jej kontekstu społecznego i potrzeb ludzi. Badania te sugerują, że chociaż reforma sektora publicznego będzie w przyszłości bardziej zróżnicowana i pojawi się wiele różnych reform zarządzania, w formie zorientowanych na prawo, usługi lub obywateli, będą one osadzone w kontekście ogólnych wymiarów kulturowych kraju.
EN
In running the sustainability of a business, Balinese Indonesia depends on a philosophy of Tri Hita Karana (three causes of well-being) guiding people to live harmoniously with others as well as their surroundings. This principle makes Bali become the most competitive and distinctive tourism business compared to other parts of Indonesia. However, the eroding market position and massive expansion of international hotel chains force the indigenous businessman to look insight from outside to maintain the business sustainability. The main objective of this study is to examine a broadercomprehensive view ofhow the company identifiessustainability impetus without neglecting the right practices and values prevalent among Balinese Indonesia.Experimental data have been acquired from native ethnic specialists and organization influential executives. The results indicate that from an internal perspective, the responsive leaderis the most determinant force.In contrast, from an external perspective, the most significant factor is the company’sdistinction. The study combines both company’s sustainability impetus from inside and outside organization and how the cultural values affect these drivers. Since cultural identity has strategic importance in Bali tourism, it is necessary to revitalize TriHita Karanaculture’s application related to strategy formulation and implementation in the hotel industry to gain a competitive advantage as well as organizational performance.
PL
Zrównoważony rozwój firm, Balijska Indonezja opiera się na filozofii Tri Hita Karana (trzy przyczyny dobrego samopoczucia), która prowadzi ludzi do harmonijnego życia z innymi, a także z otoczeniem. Ta zasada sprawia, że Bali staje się najbardziej konkurencyjnym i wyróżniającym się biznesem turystycznym w porównaniu do innych części Indonezji. Jednak niszcząca pozycja rynkowa i masowa ekspansja międzynarodowych sieci hoteli zmuszają rdzennych biznesmenów do szukania wglądu z zewnątrz w celu utrzymania stabilności biznesu. Głównym celem tego badania jest zbadanie szerszego, kompleksowego poglądu na to, w jaki sposób firma identyfikuje impuls zrównoważonego rozwoju, nie zaniedbując właściwych praktyk i wartości panujących wśród balijskiej Indonezji. Dane badawcze zostały uzyskane od rodzimych specjalistów etnicznych i wpływowych organizacji. Wyniki wskazują, że z perspektywy wewnętrznej reagujący lider jest najbardziej determinującą siłą, natomiast z perspektywy zewnętrznej najbardziej znaczącym czynnikiem jest rozróżnienie firmy. Badanie łączy w sobie impuls firmy zarówno w organizacji, jak i poza nią, oraz wpływ wartości kulturowych na te czynniki. Ponieważ tożsamość kulturowa ma strategiczne znaczenie w turystyce na Bali, konieczna jest rewitalizacja aplikacji Tri Hita Karanaculture związanej z formułowaniem i wdrażaniem strategii w branży hotelarskiej, aby uzyskać przewagę konkurencyjną, a także wyniki organizacyjne.
PL
Artykuł omawia wygłaszane na Forum Międzynarodowego Komitetu Naukowego prezentacje, dotyczące rdzennego dziedzictwa kulturowego. Forum oraz poprzedzająca je Konferencja zorganizowane zostało przez Międzynarodowy Komitet Naukowy ds. Teorii i Filozofii Restauracji oraz Konserwacji ICOMOS we współpracy z First Nations House of Learning, University of British Columbia w Vancouver (Kanada) w listopadzie 2019 r.
EN
In support of advancing the recognition and inclusion of Indigenous Cultural Heritage in all its diverse forms within the UNESCO World Heritage Convention and World Heritage Site designations, this paper documents and discusses the presentations, Indigenous-led Forum, and recommendations and outcomes of the International Conference on Indigenous Cultural Heritage organized by the ICOMOS International Scientific Committee on Theory and Philosophy of Restoration and Conservation in partnership with the First Nations House of Learning, University of British Columbia, Vancouver, Canada, in November 2019.
EN
This paper aims at examining the role of job autonomy in organizations and its relation with employee performance. This will be achieved by providing a critical review of the subject matter in existing management literature. In recent years, the concept of job autonomy has gained an increasing importance in practice of Human Resource Management. Even some studies claimed that job autonomy directly affects job performance and some of its indicators including job satisfaction, motivation, job engagement and job commitment. As a result, current paper aims at studying the effect of job autonomy on employee performance by critically reviewing existing work of human resource scholars. Main research questions approached by authors include: Is there any meaningful relationship between job autonomy and employee’s job performance distinguished in existing literature? If yes, what impact can be expected from job autonomy on employee’s job performance?
15
Content available remote State and prospects of development of food tourism in the Republic of Belarus
EN
The article discusses the main factors influencing the development of food tourism in the world and, specifically, in the Republic of Belarus. It touches upon the objects of food tourism, its target audience, classification of tourist types according to gastronomic tourism, as well as types of gastronomic tours and routs. The author briefly presents the regions where the development of gastronomic tourism is viable and describes unique food and drink recipes, the preparation of which is exclusively characteristic of the national cuisine of the Republic of Belarus. The key aspects concerning the development of gastronomic tourism in the Republic of Belarus are discussed, namely: available master classes and tastings, appearance, development, as well as implementation of projects pertaining to gastronomic tourism, such as, among others, “Bella Cuisine”, “Syrnaya Lavka” from Slavgorod cheese makers, “Mukhovetska Kumora” in Kobrin. Also, the author provides a culinary map of the Republic of Belarus supplemented with the description of individual regions and national dishes. Lastly, the paper offers some recommendations for improving the development of food tourism in the Republic of Belarus. Food tourism reveals the authenticity of the destination region through culinary art, which allows a foreigner to plunge into the old traditions and life of Belarusians, to feel the atmosphere of hospitality and see the unique local, natural, historical, cultural and environmental facilities.
16
Content available remote Food tourism as a tool for intergenerational transfer of culinary traditions
EN
The presented study reveals the phenomenon of culinary collection as an element of a region’s tradition and culture. Learning about culinary traditions is possible via culinary tourism, which contributes to the popularisation of local cuisine and serves as a tool for education in this field. The culinary attractiveness of a region or a specific place is determined by the richness and distinctiveness of its cuisine and the degree in which it is faithful to its roots. In addition, culinary tourism not only provides a sensory experience, but also contributes to social and economic development. In the list of results, it is difficult to overestimate the role of culinary tourism in conveying cultural traditions as well as learning and maintaining the culinary heritage in its various forms. Today, besides the alternative methods of globalised gastronomy and experience, the skill of creating tradition as a resource of cultural memory is also gaining popularity. Traditions implemented in the parents’ home often reoccur in the children’s homes, and known flavours evoke positive emotions and precious memories. Traditional cooking, which requires time and dedication, is part of the modern “slow food” trend. The time and diligence needed to prepare a set of dishes are a rarity in the modern world. At the same time, it seems that the common table symbolising harmony, unity and continuity of inheritance is so indispensable that it needs to be integrated into our modern life.
EN
In the developed countries of the world, the interests of society are increasingly becoming oriented towards acquaintance with the cultural characteristics that characterize the identity of a particular region. The result of interaction with national traditions, as components of culture is clearly demonstrated by architecture. In relation to China, its rich cultural heritage has become a source for creating unique modern museum structures. This paper analyzes a number of design solutions of museum constructions in the PRC, which clearly represent actual ways of rethinking of cultural traditions. Using the example of the Ningbo History Museum, the Xinjin Zhi Museum in Chengdu, the Folk-art galleries for China Academy of Arts and the Museum of Handcraft Paper, professional methods that determine architectural nature of museum structure are systematized. At the same time, they act as carriers of local features expressing “the spirit of the place”.
EN
Acquisition and retention of talented employees is still a challenge for many organisations. Therefore, the processes improving management of best individuals are of particular importance during the difficult times on the labour market. The paper presents research findings concerning the internal conditioning of talent management (TM) in large enterprises. The following conditions are taken into consideration: defining TM, placement of TM in an organizational structure, interconnections with the corporate strategy, and the significance of TM for the organizations under examination.
PL
Ukraina jest w piątym roku wojny. We wrześniu 2015 roku Parlament ukraiński uznał część obwodów donieckiego i ługańskiego za czasowo zajęte regiony. Ukraińscy analitycy przewidują kilka scenariuszy dotyczących przyszłości swojego kraju. Najbardziej optymistyczne scenariusze to odzyskanie tych regionów przez Ukrainę, ich likwidacja i odbudowa po konflikcie. Działania kulturalne mogą być pomocne w tym procesie. Niektórzy ukraińscy artyści rozpoczęli już realizację projektów skierowanych zarówno do mieszkańców okupowanych regionów, jak i reszty ukraińskiej ludności. Ich celem jest zmniejszenie podziału między tymi dwiema grupami, ukazanie każdego z nich w świetle „życiowego życia” (w kategorii Judith Bulter), a także stworzenie nowego i bardziej skutecznego dyskursu na temat wojny, zwycięstwa i stanowiska – konflikt procesu.
EN
Ukraine is in its fifth year of war. In September 2015 the Ukrainian parliament recognized a part of the Donetsk and Luhansk Oblasts as temporarily occupied regions. Ukrainian analysts predict several scenarios regarding the future of their country. The most optimistic scenarios is the recovery of these regions by Ukraine, their deoccupation and post-conflict reconstruction. Cultural activities may be helpful in this process. Some Ukrainian artists have already launched projects addressed to both the inhabitants of the occupied regions and the rest of the Ukrainian population. Their aim is to reduce the division between these two groups, showing each of them in the light of the Grievable Life (in Judith Bulters category) as well as to form new and more effective discourse about war, victory and the post-conflict process.
EN
While for some immigrants contemporary Europe is a paradise, others consider it an evil and a plague, which should be fought with fire. It is the battlefield between the Western culture and the culture brought from the south with the influx of the Muslim population, which leads to the erosion of the former. Refugees who mingled with radical Islamic warriors penetrate the borders of the EU. Some people try to live alongside their native inhabitants, set up their enclaves, profess their faith, and enforce their laws, especially Sharia law. This behavior of the Muslims directly affects the possibilities of preserving and nourishing the values that determine the national and religious identity of local communities. As a consequence, it poses an immediate threat to the security of the cultural state. Constant anxiety and fear for their lives and health as well as the good of the culture fuel the ongoing terrorist attacks carried out by current Islamists as well as their children and grandchildren who have been recruited and drawn to faith in Allah.
PL
Podczas gdy dla niektórych imigrantów współczesna Europa wydaje się być rajem, inni uważają ją za zło i zarazę, z którą należy walczyć ogniem. Jest to pole bitwy między kulturą zachodnią a kulturą sprowadzoną z południa wraz z napływem ludności muzułmańskiej, co prowadzi do erozji tej pierwszej. Uchodźcy, którzy zmieszali się z radykalnymi islamskimi wojownikami, penetrują granice UE. Niektórzy ludzie próbują żyć razem z tubylcami, zakładać enklawy, wyznawać wiarę i egzekwować swoje prawa, zwłaszcza prawo szariatu. Takie zachowanie muzułmanów bezpośrednio wpływa na możliwości zachowania i pielęgnowania wartości, które determinują tożsamość narodową i religijną społeczności lokalnych. W konsekwencji stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa kulturowego. Ciągły niepokój i lęk o życie i zdrowie, a także dobro kultury podsycają ciągłe ataki terrorystyczne przeprowadzane przez islamistów, a także ich dzieci i wnuki, które zostały zwerbowane i związane z wiarą w Allaha.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.