Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 134

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system wizyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available Computer vision based on Raspberry Pi system
EN
The paper focused on designing and developing a Raspberry Pi based system employing a camera which is able to detect and count objects within a target area. Python was the programming language of choice for this work. This is because it is a very powerful language, and it is compatible with the Pi. Besides, it lends itself to rapid application development and there are online communities that program Raspberry Pi computer using Python. The results show that the implemented system was able to detect different kinds of objects in a given image. The number of objects were also generated displayed by the system. Also the results show an average efficiency of 90.206 % was determined. The system is therefore seen to be highly reliable.
PL
W artykule przedstawiono projekt zrobotyzowanego stanowiska typu pick and place z robotem typu SCARA serii RH-3FHR-Q z wykorzystaniem funkcji śledzenia transportera. Integracja wszystkich urządzeń na stanowisku została zrealizowana z zastosowaniem platformy iQ firmy Mitsubishi. Autorzy skupili się na opracowaniu programu dla systemu wizyjnego oraz aplikacji umożliwiającej pobieranie nieuporządkowanych detali z podajnika bez jego zatrzymywania oraz odkładanie ich zgodnie z przyjętym wzorem.
EN
The article presents the project of a robotic pick and place cell with the SCARA robot series RH-3FHR-Q using the transporter tracking function. The integration of all devices in the station was carried out based on the Mitsubishi iQ platform. The authors focused on developing a program for the vision system and an application enabling the retrieval of unstructured details from the feeder without stopping it, and laying them down in accordance with the accepted pattern.
PL
W artykule przedstawiono projekt zrobotyzowanego stanowiska do pakowania konwerterów LM2596 za pomocą robota IRB 360. W pierwszym etapie pracy opracowano wirtualne stanowisko w środowisku RobotStudio. Zaproponowane stanowisko zostało przetestowane pod względem wydajności i jakości. Przetestowana w środowisku wirtualnym aplikacja została zaimplementowana na rzeczywistej stacji, gdzie potwierdzono przyjęte założenia.
EN
The article presents the project of robotic cell for packaging step-down LM2596 converters with the use of IRB 360 robot. In the first stage of work was to develope a virtual cell in the RobotStudio environment. The proposed cell has been tested in terms of performance and quality. The application tested in a virtual environment was implemented in a real position where the assumptions were confirmed.
4
Content available remote System bezprzewodowego zdalnego sterowania dla pojazdu autonomicznego
PL
W artykule przedstawiono problem dotyczący technologii sterowania pojazdami autonomicznymi i jego rozwiązanie na przykładzie prototypu pojazdu do prac sadowniczych. Sterowanie lokalne pojazdu realizuje kontroler przemysłowy klasy PLC wraz z osprzętem, a sterowanie zdalne realizowane jest przez opracowaną aplikację komputerową za pośrednictwem sieci bezprzewodowej pracującej w standardzie WiFi. Zainstalowany na pojeździe system wizyjny umożliwia obserwację otoczenia pojazdu.
EN
The paper presents a problem concerning control technology of autonomous vehicles and its solution on the example of a vehicle prototype for orchard work. Local vehicle control is performed by an industrial PLC class controller with accessories, and the remote control is realized by a computer application which communicates via a wireless WiFi network. The vision system installed on the vehicle allows observation of the vehicle surroundings.
PL
W artykule zarysowano problematykę robotyzacji małych przedsiębiorstw, w szczególności aspekt robotyzacji z uwzględnieniem robotów współpracujących. Szeroko omówiono zagadnienie robotów współpracujących oraz bezpieczeństwa człowieka podczas takiej współpracy. Przedstawiono również najbardziej popularne systemy bezpieczeństwa w odniesieniu do obowiązujących norm. W głównej części artykułu przedstawiono Cooperating Automaton System with Stereovision Invigilating the Environment (CASSIE), system dedykowany do monitorowania bezpieczeństwa robotów kooperacyjnych za pomocą multimodalnych sensorów głębi. Ukazano również efekt działania takiego systemu.
EN
This article outlines the problems of robotization in small production enterprises, in particular the aspect of their robotization with colaborating robots. The issue of cobots, especially the human security aspect in such a cooperation has been presented. The most popular safety systems in relation to applicable standards has been also presented. The main part of the article shows the Cooperating Automaton System with Stereovision Invigilating the Environment (CASSIE), a system dedicated for safety monitoring of cobot environment using multimodal depth sensors. The effect of such a system has also been shown.
6
PL
Czujniki stosowane w robotach możemy podzielić na czujniki dostarczające informacji o parametrach charakteryzujących stan robota (wewnętrzne) i czujniki dostarczające informacji o stanie środowiska (zewnętrzne). Parametrami stanu robota są: położenie i prędkość jego członów oraz siły wywierane na poszczególne człony. Do parametrów stanu otoczenia robota zalicza się: położenie i orientację w przestrzeni chwytanych przedmiotów, rozpoznawanie ich barwy, parametry zaburzeń pracy robota oraz różnego rodzaju specyficzne cechy środowiska, które należy znać przy wykonywaniu określonej operacji.
7
Content available remote A Public Fabric Database for Defect Detection Methods and Results
EN
The use of image processing for the detection and classification of defects has been a reality for some time in science and industry. New methods are continually being presented to improve every aspect of this process. However, these new approaches are applied to a small, private collection of images, which makes a real comparative study of these methods very difficult. The objective of this paper was to compile a public annotated benchmark, that is, an extensive set of images with and without defects, and make these public, to enable the direct comparison of detection and classification methods. Moreover, different methods are reviewed and one of these is applied to the set of images; the results of which are also presented in this paper.
PL
W artykule opisano typy skanerów 3D oraz przedstawiono stosowane procesy skanowania. Proces wykonania skanera 3D przedstawiono zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Opisano proces tworzenia chmury punktów oraz programy, w których można wizualizować i modyfikować zeskanowany element.
EN
The types of 3D scanners have been described and used solutions of 3D scanning process have been given in the paper. The process of making 3D scanner, both from the theoretical and practical point of view has been presented. The process of creating points cloud and programs, in which the scanned object could be visualized and modified have been described.
PL
W artykule przedstawiono narzędzia programistyczne, a szczególnie różne typy sensorów wspomagających zrobotyzowane spawanie elementów wielkogabarytowych.
EN
This article present software tools and especially different types of sensors which support large-size structure robotic welding process.
PL
Problem zniekształceń geometrycznych obrazu jest rozwiązywany mniej lub bardziej skutecznie w istniejących detektorach i deskryptorach punktów kluczowych. Rozwiązania te są jednak zaszyte jako integralna część algorytmów, często uniemożliwiając ich wykorzystanie w innych zastosowaniach. Analiza literatury i dotychczasowych rozwiązań pozwala stwierdzić, że nie stworzono do tej pory rozwiązania, które mogłoby być uniwersalne i stosowane jako krok pośredni korekcji, pomiędzy detekcją punktów kluczowych a obliczeniem ich deskryptorów. Stworzenie tego typu algorytmu, w przeciwieństwie do kolejnego, "jeszcze lepszego" deskryptora, pozwoli na łatwą integrację w istniejących zastosowaniach, niezależnie od wybranego zestawu detektor/deskryptor.
EN
Geometrical distortions are tackled in different way in multiple keypoint detection and feature extraction algorithms. However, those are implemented as an integral part of the solution, making it impossible to use the same distortion removal method in other solutions. To the best of authors knowledge, there are no universal methods of distortion removal, that can be used as an intermediate step, between keypoint detection and feature extraction. Creating that kind of algorithm, instead of development of yet another 'robust descriptor', will enable seamless integration in existing applications, and, possibly, will increase object recognition success rate, independent of the selected keypoint detector/descriptor pair.
PL
W pracy zamieszczono opis i badania markerów ArUco do określenia pozycji i orientacji robotów w przestrzeni roboczej. Podano opis stanowiska badawczego oraz sposób działania algorytmu detekcji markerów wraz z kalibracją kamery z użyciem markerów ChaArUco. Kamera została opisana za pomocą modelu kamery otworkowej z uwzględnieniem dystorsji soczewki. Praca kończy się przedstawieniem wyników badań eksperymentalnych.
EN
The paper describes how to use ArUco markers to determine the position and orientation of robots in 3D space. It is preceded by a general description of the test rig and a detailed description of the marker detection algorithm along with the camera calibration using the ChaArUco markers. The camera has been described and calibrated using the pinhole camera model, taking into account distortion of the lens. The second part of the article describes the wheeled robots with their mechanical construction.
PL
W niniejszej pracy zaproponowano nowe kryteria rozróżniania struktur takich jak ściana, krawędź oraz kąt pomieszczenia. Wykorzystują one nową konstrukcję sonarów ultradźwiękowych. Kryteria te pozwalają zwiększyć odstęp od wartości błędu pomiaru. Tym samym niemal czterokrotnie zwiększają obszar poprawnego rozróżniania wspomnianych struktur. Istotną zaletą metody jest to, że jej implementacja może zostać obecnie zrealizowana przy użyciu sonarów o relatywnie prostej konstrukcji.
EN
In this paper, new criteria were proposed for differentiating objects form walls, edges and corners. They are based on a new construction of ultrasonic sonar which makes it possible to enlarge ratio of a criterion values to error measurements. In this way, an area of correct object differentiation was enlarged almost four times. A very important advantage of this method is that its application can be done by using sonars having a simple construction. In spite of its simplicity, these sonars deliver data which allow accurate estimation of echo arrival direction to be obtained. To prove correctness of the method, results of preliminary experiments were presented.
EN
In this paper the 3D SLAM solution for indoor inspection tasks with wheeled mobile robots is introduced. The application is regarded to exploring and map creating in multi-level buildings with usage of differential drive robots. Working environment is represented as three-dimensional occupancy grid map, that constructed by laser rangefinder sensor system and octrees. Robot's base frame displacement and orientation is given from visual odometry and inertial navigation system feedback. The pose estimation process is based on combined particular and Gaussian filtering techniques. The whole SLAM system is implemented in ROS framework in accordance with multi-agent extension requirements, and therefore might be used for a mobile robot group applications.
PL
W artykule przedstawiono metodę estymacji położenia na podstawie pomiaru globalnej orientacji członów ramienia manipulatora z wykorzystaniem czujników pola grawitacyjnego. Niniejszy artykuł przybliża problem estymacji położenia na podstawie pomiarów obarczonych dużym szumem i wykorzystania rozszerzonego filtra Kalmana do ograniczenia w dużym stopniu wpływu szumów na pomiar.
EN
Paper presents kinematic structure of measurement arm along with its construction restrains originating from using only accelerometers for determining relative positions of links. This article introduces the problem of position estimation based on measurements with high noise and the use of the extended Kalman filter to limit the impact of noise on the measurement to a large extent. Repeatability tests were performed using custom made test stand.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemu wizyjnego, którego rolą będzie zarządzanie sygnalizacją świetlną na podstawie natężenia ruchu, rodzaju pojazdów oraz ich prędkości. Koncepcja będzie miała wpływ na elastyczną zmianę czasu trwania poszczególnych faz sygnalizacji. Na podstawie wykonanych pomiarów pokazano, że ciągła analiza danego wlotu przez system wizyjny może przynieść lepsze efekty w jego funkcjonowaniu, niż jak to jest obecnie, czyli poprzez detektory pętlowe (przejazdowe lub obecności). Porównano również metody detekcji pod względem niezawodności oraz ich wpływ na sterowanie.
EN
The main issue presented in this article is creating a vision system, which duty will be to control traffic lights taking into account the traffic flow, types of vehicles and their velocity. The main conception is to have influence on the flexible change of the duration of each signaling phase. It will be proved, on the basis of the measurements, that continuous analysis of the junction through vision system can have better impact on its functioning than analysis through inductive-loop traffic detectors (passing or arriving). The detection methods is compared considering reliability of operation and the impact on the control.
EN
Electromagnetic articulography (EMA) is one of the instrumental phonetic research methods used for recording and assessing articulatory movements. Usually, articulographic data are analysed together with standard audio recordings. This paper, however, demonstrates how coupling the articulograph with devices providing other types of information may be used in more advanced speech research. A novel measurement system is presented that consists of the AG 500 electromagnetic articulograph, a 16-channel microphone array with a dedicated audio recorder and a video module consisting of 3 high-speed cameras. It is argued that synchronization of all these devices allows for comparative analyses of results obtained with the three components. To complement the description of the system, the article presents innovative data analysis techniques developed by the authors as well as preliminary results of the system’s accuracy.
EN
The article deals with the application of vision guided parallel robot FANUC M-1iA for automated assembly process. Vision system is used for object identification and filtering the data about its position and orientation. Control system based on iR Vision system can process data collected from camera Sony XC-56 fixed to the frame and navigate the end-effector to grasp and move selected objects. Integration of vision guided robot control into the high speed parallel robot can be highly productive. The functionality of vision guided robot system is demonstrated at automated assembly process of USB memory stick with variable positioning of its components.
PL
Podczas pożaru wewnętrznego strażacy nigdy nie wchodzą do palącego się budynku czy pomieszczenia pojedynczo. Do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pożarze wewnętrznym przystępuje przodownik roty i pomocnik roty. Aby umożliwić strażakom trening w bezpiecznych warunkach rzeczywistości wirtualnej, niezbędne jest zastosowanie technologii, która umożliwi przodownikowi i pomocnikowi roty taktyczne współdziałanie w obrębie jednego środowiska wirtualnego, w czasie rzeczywistym. Za pomocą hełmów HMD (Head Mounted Display) umieszczanych na głowach szkolonych strażaków, zanurzają się oni do środowiska wirtualnego. Niezbędnym aspektem symulatora jest fakt, iż zanurzeni strażacy muszą widzieć się nawzajem. Dzięki zastosowaniu awatara - wirtualnej postaci człowieka poruszającej się zgodnie z wykonywanymi ruchami, w czasie rzeczywistym – oraz technologii networking, wzajemny kontakt wzrokowy jest możliwy.
EN
During action with fighting internal fire, firefighters never come into room or building alone. Rescue - firefighting action is always carried by pair of firefighters which is leaded by one of them, another one is assistant. To enable for firefighters safe conditions of training in virtual reality environment, necessary is to implement technology which allow them possibility of tactical cooperation in one virtual environment, in real time. Essential aspect of simulator is fact that both of immersed firefighters must be in eye contact. By implementation of human avatar, and networking architecture eye contact is now possible, what is more also physical contact.
PL
Przeprowadzenie interaktywnej symulacji wymaga zbierania w czasie rzeczywistym informacji o położeniu wybranych obiektów, takich jak dłonie i głowa, a także przedmiotów wykorzystywanych w trakcie symulacji. W takich sytuacjach cenna jest możliwość wykorzystania pasywnych znaczników oraz brak ograniczenia liczby przedmiotów, których ruch jest monitorowany Takie zalety mają systemy wizyjne składające się z wielu kamer, których liczba jest zależna od skanowanej objętości. W artykule przedstawiono architekturę tego typu systemu pomiarowego.
EN
Conducting interactive simulation requires the real-time motion capture system gathering Information about the location of selected objects, such as hands and head, as well as items used during the simulation. In such systems ability to use passive tags is important, because there is no strict limit to the number of observed objects. Such advantages have vision systems consisting of multiple cameras, the number of which depends on the scanned volume. The paper presents the architecture of this type of measurement system.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.