Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektryczność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Przegląd rozwiązań magazynowania energii opartych na wodorze
PL
Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki jest wiodącą w kraju jednostką w zakresie zastosowań elektryczności, szczególnie w pojazdach elektrycznych. Obecnie w ramach wykorzystywania odnawialnych źródeł energii do alternatyw pojazdów z silnikami spalinowymi należą pojazdy elektryczne z napędem wodorowym. Stąd też zainteresowanie tą nową technologią magazynowania energii opartą na wodorze w Łukasiewicz - Instytucie Elektrotechniki. Wprowadzeniu w tę obiecującą tematykę poświęcony jest niniejszy artykuł.
2
Content available remote Pionierzy elektryczności: Nikola Tesla
3
Content available remote Pionierzy elektryczności - Heike Kamerlingh Onnes
PL
Niewątpliwie do największych odkryć wpływających szczególnie obecnie na rozwój elektryczności należy odkrycie nadprzewodnictwa. Zjawisko to od początku owiane było nimbem tajemniczości zarówno ze względu na jego nieoczekiwane właściwości, jak też interpretację matematyczno-fizyczną.
4
Content available remote Nadprzewodnikowe systemy magazynowania energii
PL
Wytwarzanie energii w odnawialnych źródłach energii (OZE) uzależnione jest od otaczających warunków atmosferycznych - od siły wiatru oraz napromieniowania słonecznego, w zależności od czego źródła te mogą być mniej lub bardziej wydajne. Stąd też pojawia się konieczność konstrukcji systemów magazynowania energii elektrycznej, z których energia zostanie następnie odprowadzona do sieci elektrycznej. Jedną z obiecujących alternatyw jest wykorzystanie w tym celu urządzeń nadprzewodnikowych. Tematyka nadprzewodnictwa stosowanego jest podejmowana w Łukasiewicz - Instytucie Elektrotechniki, stąd też zasadne jest jej przybliżenie na łamach bieżącego zeszytu „Inżynierii Elektrycznej”.
5
Content available remote Magazynowanie energii elektrycznej ze źródeł OZE
PL
Energia promieniowania słonecznego, siła wiatru i wody są źródłami energii, z których ludzkość czerpie korzyści od zarania dziejów. W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił ogromny przełom w możliwościach przekształcania wspomnianych źródeł energii na inną, bardziej uniwersalną formę - elektryczność.
6
Content available Bełchatów – wyzwania przyszłości
EN
The article presents technological and economic conditions of electricity production in coalfired units. In this context, the chances of Bełchatów’s survival are considered and various business scenarios are analyzed.
7
Content available Chemical electricity
EN
In 1800 Alessandro Volta published the results of several years’ work on the phenomenon of electric shocks which he experienced from physical contact with the terminals of his newly developed battery. His work was prompted by Luigi Galvani’s explanation of involuntary muscle spasms in frog’s legs, which he induced and attributed to animal electricity. Volta’s paper opened the floodgates for research in the new field of electrochemistry which has resulted in today’s worldwide electric battery industry. This essay explains the sequence of natural events and their explanations which led to the publication of Volta’s paper, and gives an overview of the scientific research resulting from Volta’s work. This research includes attempts to improve batteries, and the development of ideas which led to a better understanding of matter and the way it interacts with energy. Practical details for the teaching of several important chemical concepts are listed in the appendix. The experiments are related to a reaction which has been known for many centuries - that between iron and copper sulphate solution.
8
Content available Wyobrażenia elektryczności na medalach
PL
W artykule przytoczono przykłady przedstawień wyobrażeń elektryczności, które powstały dla popularyzowania ważnych wydarzeń i uhonorowania osób zasłużonych dla elektryfikacji. Przetransponowanie ze świata zjawisk fizycznych do dziedziny estetyki najczęściej przybierało postać kobiety-bogini. Takie personifikacje występują na medalach z okresu francuskiej secesji a także polskich i niemieckich. Opisano nawiązujący do tej tradycji, wydany w 2019 roku, medal z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
EN
The article presents examples of representations of electricity that were created to popularize important events and to honor people distinguished for electrification. When this elusive matter was transferred from the world of physical phenomena to the field of aesthetics, it most often took the form of a woman - goddess, but also a man. Such personifications appear on medals from the French Art Nouveau period, as well as on Polish and German ones. A medal referring to this tradition, released in 2019 on the occasion of the 100th anniversary of the Association of Polish Electrical Engineers, is described.
PL
Układ nerwowy człowieka składa się z układu ośrodkowego oraz układu obwodowego. Nadrzędną funkcję nad całością organizmu pełni ośrodkowy układ nerwowy, stanowiący mózg i rdzeń kręgowy.
EN
The article examines the trends in the development of renewable energy in Ukraine in accordance with the long-term strategy of the energy sector of the state in the context of the transformation of employment in the energy sector of the country. It is emphasized that investments in renewable energy technologies create more jobs compared to traditional electricity generation technologies. It is defined that in Ukraine there is a significant untapped potential for energy efficiency, which requires accelerating the pace of modernization and development of renewable energy sources and raises the issue of labor supply to the industry. It was emphasized that there are a number of opportunities for the development of the energy sector of Ukraine related to the development of renew- able energy sources. It is underlined that the formation of territorial-industrial clusters in Ukraine for the production of equipment for solar and wind energy with a closed production cycle forms long-term prerequisites for socio-economic stability in the country and stimulates employment. It is substantiated that an important reserve for increasing employment in Ukraine is to ensure the energy efficiency of buildings. At the same time, it was noted that in the field of renewable energy and energy efficiency in Ukraine there is a significant shortage of qualified technicians and specialists in the field of innovative technologies, which confirms the importance of studying the problem of labor support in the industry. It is determined that today the solution of the issue of labor supply of the industry takes place mainly at the level of enterprises that invest in the development of their own staff.
PL
Artykuł analizuje trendy rozwoju energetyki odnawialnej na Ukrainie zgodnie z długoterminową strategią sektora energetycznego państwa w kontekście transformacji zatrudnienia w sektorze energetycznym kraju. Podkreśla się, że inwestycje w technologie energii odnawialnej tworzą więcej miejsc pracy w porównaniu z tradycyjnymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej. Na Ukrainie istnieje znaczny, niewykorzystany potencjał efektywności energetycznej, co wymaga przyspieszenia tempa modernizacji i rozwoju odnawialnych źródeł energii. To powoduje, że pojawia się kwestia możliwości zapewnienia dostępności pracowników w przemyśle. Podkreśla się, że możliwości rozwoju sektora energetycznego Ukrainy są związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Powstanie na Ukrainie klastrów terytorialno-przemysłowych do produkcji urządzeń do energetyki słonecznej i wiatrowej o zamkniętym cyklu produkcyjnym stanowi długoterminową przesłankę stabilności społeczno-gospodarczej kraju i stymuluje zatrudnienie. Wskazano, że ważnym elementem zwiększenia zatrudnienia jest zapewnienie efektywności energetycznej budynków. Jednocześnie zauważono, że w obszarze energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej na Ukrainie występuje znaczny niedobór wykwalifikowanych techników i specjalistów z zakresu innowacyjnych technologii, co potwierdza istotność badań związanych z problematyką wsparcia rynku pracy w przemyśle. Oceniono, że dziś rozwiązanie problemu podaży pracy w przemyśle następuje głównie na poziomie przedsiębiorstw inwestujących w rozwój własnej kadry.
EN
This research studies the concept of piezoelectricity, in which the energy can be captured with a small compression. Kinetic energy floor by piezoelectric is able to generate electricity under compression of human weight. A survey has been conducted to estimate the energy that can be harness from human walk. At Swinburne University of Technology Sarawak Campus, the pathway between A/B block and G block has been chosen to do the survey which has the highest population in walking. An experimental model has been designed and evaluated; results obtained after continuous experiments and troubleshooting are tabulated. Comparison between the theoretical and experimental result are made for better understanding on the functionality and credibility of the device. In this paper, recommendations are also included for future implementation.
PL
Praca ta bada zjawisko piezoelektryczności, które umożliwia pozyskiwanie energii przy niewielkich naciskach. Kinetyczna podłoga energetyczna z piezoelektryku może generować energię elektryczną pod wpływem nacisku masy człowieka. Przeprowadzono badanie w celu oszacowania energii, jaką można pozyskać i wykorzystać podczas chodzenia. W kampusie Sarawak Uniwersytetu Technicznego Swinburne do badań wybrano najbardziej uczęszczaną ścieżkę między blokiem A/B a blokiem G. Zaprojektowano i oceniono model eksperymentalny; wyniki uzyskane po ciągłych eksperymentach i rozwiązywaniu problemów zestawiono w tabeli. Aby lepiej poznać funkcjonalność i przydatność tego urządzenia, porównano wyniki teoretyczne i eksperymentalne. W artykule zawarto także zalecenia co do przyszłych wdrożeń.
PL
W artykule przedstwiono rolę autorytetu w ocenie źródeł i informacji we wdrażaniu nowych technologii. Na przykładzie ważnych technologii i ich procesu społecznej recepcji autorzy pokazują jakie znaczenie ma we wprowadzaniu nowych technologii jej społeczne wartościowanie.
EN
The article presents the role of authority in assessing sources and information in implementing new technologies. On the example of important technologies and their social reception process, the authors show the importance of social valuation in the introduction of new technologies.
PL
W prezentowanym artykule omawiana jest jedna z największych przygód intelektualnych ludzkości, jaką było zbudowanie wiedzy o elektryczności jako o podstawie naukowej oraz stworzenie elektrotechniki jako obszaru kreatywności technicznej.
EN
This paper presents an analysis of the possibilities of using energy generated by an experimental photovoltaic façade located on the building of the Technical University of Lodz, on the eastern elevation. The Energy produced by the façade was designed to cover the demand for lighting in an office room. Research was carried out during the years 2015-2017 in selected periods of the year. The analysis showed that the winter and transitional periods generated much less electricity compared to the summer period, which is inversely proportional to the energy demand for artificial lighting in the office room.
EN
Research into environmental pollution and global warming has induced the energy industry and various levels of government to reduce their dependence on fossil fuels, especially coal and oil. One of the options being considered is increasing nuclear power generation, which has the advantage of high production capacity that can be fully utilized, low fuel consumption and low cost relative to the amount of electricity being generated. However, despite technological progress, the share of nuclear energy in the world’s energy mix is decreasing, especially in countries with highly developed economies. The reasons for this are high capital expenditures and their uncontrolled increase, fear of contamination of the natural environment in the event of a failure or terrorist attack as well as difficulties in long-term disposal of radioactive waste. This article analyzes the development of nuclear power as an alternative to fossil fuels in the pursuit of sustainable development, in particular with regard to investment outlays, the cost of generating electricity, environmental protection and security.
PL
W pracy przedstawiono stan elektryczności i magnetyzmu po zbudowaniu stosu przez A. Volta, a przed epokowym odkryciem związku między elektrycznością a magnetyzmem dokonanego przez wybitnego Duńskiego naukowca, fizyka, chemika i filozofa Hansa Christiana Ørsteda w roku 1820. Przedstawiono sylwetkę odkrywcy jako wybitnej jednostki swojej epoki, przesiąkniętej ideami konstytucyjno-liberalnymi, podano różne aspekty działalności naukowej i społecznej oraz pokazano życie prywatne. Krótko omówiono działalność fizyków o niespotykanej dotychczas dynamice po odkryciu elektromagnetyzmu przez H. C. Ørsteda oraz powstanie licznych odkryć i teoretycznych prac naukowych dotyczących elektrodynamiki. Szczególną uwagę zwrócono na osiągnięcia A.M. Ampere’a i M. Faraday’a. W pracy przedstawiono również wpływ odkrycia Hansa Christiana Ørsteda na powstanie mierników elektromechanicznych.
EN
The paper presents the state of electricity and magnetism after the construction of the pile by Italian A. Volta and before the epochal discovery of the relationship between them made by the outstanding Danish scientist, physicist, chemist and philosopher Hans Christian Ørsted in 1820. His figure was presented as an outstanding individual of his era, saturated with constitutional ideas - liberal, various aspects of scientific and social activity were given and private life shown. The activity of physicists of unprecedented dynamics after the discovery of electromagnetism by H. C. Ørsted and the creation of numerous discoveries and theoretical scientific papers on electrodynamics were briefly discussed. Particular attention has been paid to the achievements of Frenchman A.-M. Ampere and the Englishman M. Faraday. The paper also presents the impact of the discovery of Hans Christian Ørsted on the creation of electromechanical meters.
17
Content available remote Analiza zużycia energii w budynku biurowym na podstawie rzeczywistych pomiarów
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy zapotrzebowania na ciepło, chłód i energię elektryczną budynku biurowego na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych. Pokazano profile czasowe w odniesieniu do zapotrzebowania na moc do ogrzewania i chłodzenia, uwzględniając temperaturę zewnętrzną i natężenie promieniowania słonecznego. Przedstawiono również podział ilości ciepła i chłodu dostarczanych do instalacji ogrzewania/chłodzenia i central wentylacyjnych. Dane pomiarowe posłużyły do wyciągnięcia pierwszych wniosków dotyczących charakterystyki zużycia energii i umożliwiają zaproponowanie rozwiązań mających na celu oszczędności energii.
EN
In the paper a result of analysis of measurement of heating, cooling and electricity consumption in existing office building was presented. Time profiles have been shown and the power demand for heating and cooling has also been referred to the outside temperature and the solar irradiation. The division of the amount of heat and cold delivered to heating / cooling installations and air handling units is also presented. The presented data were used to draw the first conclusions on the characteristics of energy consumption and allow to propose energy efficiency measures.
18
Content available remote Spór odnawialnych źródeł energii z atomem
EN
The article contains an analysis of the power balance and the balance of electricity from the point of view of renewable energy sources. The author indicates that renewable energy sources are not fully available, so they can’t be included in the power balance. It does not matter to the power balance how much power will be installed in renewable sources. This dispute in this area is settled by the laws of physics and no faith, climate beliefs or even money will change that. Renewable energy sources are put into the energy balance for political reasons. As a result of the priority, dispose power plants are not fully used, which results in the need to subsidize conventional power plants. Such subsidies are also applied in Poland. The “power market” being introduced is PLN 40 billion subsidies, mainly for coal-fired power plants.
PL
W XXI wieku coraz większą uwagę poświęca się zdrowiu psychicznemu człowieka. Wszechobecność urządzeń elektrycznych, które są zasilane prądem elektrycznym mogącym zabić człowieka, połączone z coraz większym uzależnianiem się od takiego zasilania i koniecznością ponoszenia opłat za energię elektryczną, u niektórych ludzi może powodować powstawanie, występowanie i nasilanie się różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Artykuł przedstawia podstawowe zaburzenia psychiczne mogące wystąpić u ludzi w wyniku zajścia interakcji człowieka i prądu elektrycznego. W przypadku większości przedstawianych tutaj zaburzeń faktyczne mechanizmy ich powstawania zostały poznane lub znajdują one uzasadnienie, jednak w niektórych przypadkach wynikają one z nadmiernych lub nieuzasadnionych lęków. Intencją autora było wykazanie, że prąd elektryczny może powodować nie tylko ubytki zdrowia fizycznego człowieka, ale również i psychicznego.
EN
In the twenty-first century, more and more attention is paid to the mental health of people. The ubiquity of electrical devices that are powered by electricity which can kill a human being, it can cause the occurrence and severity of various types of mental disorders. The article presents basic mental disorders that can occur in humans. In these cases, we know actual mechanisms of their formation or they are justified. However, in some cases, these disorders result from excessive or unnecessary medication.
PL
W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się psychice człowieka. Akcentuje się fakt istnienia różnych zaburzeń i dolegliwości oraz opracowuje sposoby radzenia sobie z nimi lub pomocy osobom. Generowanie lub przepływ prądu elektrycznego również może powodować powstawanie, występowanie i nasilanie się różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. W artykule wyszczególniono i pokrótce scharakteryzowano podstawowe zaburzenia lękowe i fobiczne. Przedstawiono również obawy i zachowania mogące wystąpić u ludzi, a których obecność jest związana z użytkowaniem, porażeniem, brakiem lub niemożnością zakupienia odpowiedniej ilości energii elektrycznej.
EN
More and more attention has recently been paid to the human psyche. Emphasized is the fact that there exist many ailments and disorders and developed are methods to cope with them or to just help the afflicted persons. Generation or a flow of an electric current can also cause formation, occurrence and growth of various mental illnesses. Specified and described briefly are basic anxiety and phobic disorders. Presented are also fears and specific kinds of behaviour in humans which occurrence is connected with everyday use of electricity, cases of electric shocks, inability to buy sufficient quantity of electric energy or the feeling to be completely cut off from its deliveries.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.