Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wizerunek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
CSR (corporate social responsibility), i.e. corporate social responsibility is understood as the concept of enterprise management, consisting of conscious and sustainable action. Currently, issues related to the use of CSR is the subject of many studies and analyzes, because nowadays corporate social responsibility is an important factor in shaping the image and competitive advantage on the market. The aim of the article was to analyze and evaluate the application of the concept of corporate social responsibility in dairy enterprises in Poland in shaping the image and competitive advantage. The article’s literature was used to define the concept of CSR and social responsibility reports published by leading dairy enterprises in Poland. The article uses simple descriptive and cause-and-effect methods. Based on the analyzes carried out, it was found that CSR has a global dimension, and the benefits it brings to enterprises, employees, the local community and the environment are significant. There was a positive perception among Polish society of dairy enterprises that implemented CSR activities, which contributes to increasing the stability of these enterprises. The article is a voice in the discussion on showing opportunities and creating competitive advantages in the aspect of social innovations and changing business models.
PL
CSR (corporate social responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu rozumiana jest jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na świadomym i zrównoważonym działaniu. Obecnie zagadnienia związane zastosowanieniem CSR jest przedmiotem wielu badań i analiz, gdyż współcześnie społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważnym czynnikiem w kształtowaniu wizerunku oraz przewagi konkurencyjnej na rynku. Celem artykułu była analiza i ocena zastosowania koncepcji społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach mleczarskich w Polsce w kształtowaniu wizerunku i przewagi konkurencyjnej. W opracowaniu artykułu wykorzystano literaturę przedmiotu, która posłużyła do zdefiniowania koncepcji CSR oraz raporty społecznej odpowiedzialności opublikowane przez przodujące przedsiębiorstwa mleczarskie w Polsce. W artykule zastosowano proste metody opisowe i przyczynowo-skutkowe. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że CSR ma wymiar globalny, a korzyści, które niesie dla przedsiębiorstw, pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska są znaczące. Zaobserwowano pozytywne postrzeganie wśród społeczeństwa polskich przedsiębiorstw mleczarskich, które wdrożyły działania CSR, co przyczynia się do zwiększenia stabilności funkcjonowania tych przedsiębiorstw. Artykuł stanowi głos w dyskusji w zakresie pokazywania możliwości i tworzenia przewag konkurencyjnych w aspekcie innowacji społecznych i zmieniających się modeli biznesowych.
PL
Państwowa Straż Pożarna to formacja, na której tożsamość składają się m.in. misja niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w sytuacji zagrożenia oraz ratowanie jego mienia. Kształtowanie wizerunku PSP obejmuje zarówno te elementy, które stanowią fundament funkcjonowania PSP, ale również to, w jaki sposób PSP przedstawiana jest w mediach. Wizerunek jest to wyobrażenie o organizacji, które ujawnia się pod postacią zbioru asocjacji (kojarzeń) powstałych w umyśle obserwatora. W niniejszym artykule ukazano zmienne determinujące wizerunek PSP w mediach społecznościowych, które można wykorzystać w odniesieniu do prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP. Dodatkowo poddano analizie szeroką grupę czynników warunkujących skuteczność podejmowanych czynności w mediach społecznościowych wskazując na profesjonalizm działań prasowo-informacyjnych i na konieczność ujednolicenia polityki wizerunkowej i medialnej.
EN
State Fire Service is a unit which identity is based on the mission to provide people help and saving the property in danger situations. Public relations formulation made by State Fire Service comprise elements fundamental for its function as well as the elements about how this unit is presented in media. Public relations are the concept of the organization unveiled under collected associating arisen in observer mind. The article presents State Fire Service public relations determinants for social media, which can be used in relation to conduct the information policy by each State Fire Service organizational units. Moreover, wild range of factors, conditioning the effectiveness of activities undertaken in social media, pointing to the professionalism of press and information activities and the need to harmonize public relations and media policy had been analyzed.
EN
The paper deals with an analysis of linking between brand’s factors and macroeconomic stability. For this purpose, the authors have checked two hypotheses such as multicollinearity between social-value determinants which form the country’s brand and linking between social-value determinants of the brand and country’s macroeconomic stability. The object of analysis deals with Lithuania, Latvia, Croatia, Bulgaria, Poland, Romania (the latest countries which joined the EU) and Ukraine. The dataset for analysis is obtained from Hofstede Insights (2018), World Data Bank, United Nations, Freedom House, etc. The methods adopted for this study are Pearson’s correlation coefficient and Generalized Least Squares model. The findings have proved the indicated hypotheses. Thus, the government should develop the strategy to manage the social-value determinates of a country’s brand with a purpose to achieve macroeconomic stability.
PL
Artykuł dotyczy analizy powiązań między czynnikami marki a stabilnością makroekonomiczną. W tym celu autorzy sprawdzili dwie hipotezy, takie jak wielolinearność między determinantami wartości społecznych, które tworzą markę kraju, a powiązaniem między społeczno-wartościowymi determinantami marki i stabilności makroekonomicznej kraju. Przedmiotem analizy są Litwa, Łotwa, Chorwacja, Bułgaria, Polska, Rumunia (najnowsze kraje, które przystąpiły do UE) i Ukraina. Zestaw danych do analizy uzyskano z Hofstede Insights, World Data Bank, ONZ, Freedom House itp. Metody przyjęte w tym badaniu to współczynnik korelacji Pearsona i model Uogólnione najmniejsze kwadraty. Wyniki dowiodły wskazanych hipotez. W związku z tym, rząd powinien opracować strategię zarządzania określeniami wartości społecznej marki danego kraju w celu osiągnięcia stabilności makroekonomicznej.
PL
Wizerunek ma kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu organizacji. Celem artykułu koncepcyjnego jest ustalenie narzędzi komunikacyjnych dla systematycznych i długo-falowych działań zmierzających do optymalizacji zarządzania polityką informacyjną oraz promocyjną. Przeprowadzona analiza wskazuje, że realizacja strategii komunikacyjnej opierać się powinna o sprawne działanie komórki PR, której właściwe ulokowanie w strukturze organizacyjnej i odpowiedni zakres kompetencji ułatwi osiąganie celów wizerunkowych.
EN
Image can have a crucial meaning for functioning of organization. Gaining the desired reputation requires systematic and long-term efforts aiming at optimization of management of information and promotion policy. Realization of communication strategy should thus base on the effective work of a PR unit, proper location of which in the organizational structure as well as its proper range of competences will help to achieve the image objectives.
PL
W ostatnim dziesięcioleciu wraz z postępującym niżem demograficznym uczelnie zintensyfikowały działania marketingowe, chcąc tym samym zapewnić liczbę studentów gwarantujących stabilne funkcjonowanie. Celem artykułu jest prezentacja poglądu na temat roli i znaczenia kadry dydaktycznej w zarządzaniu wizerunkiem uczelni. Przedstawione zagadnienia stanowią wprowadzenie do dyskusji nad sposobem kształtowania reputacji szkoły wyższej. Analiza na bazie pogłębionej kwerendy literaturowej zestawiona została z badaniami empirycznymi przeprowadzonymi wśród studentów Politechniki Opolskiej. Wyniki badań stanowią istotne źródło wiedzy na temat czynników mających, w opinii studentów, najważniejsze znaczenie dla efektywności procesu kreowania i zarządzania wizerunkiem nowoczesnej uczelni.
EN
Over the last decade, with the increasing demographic decline, universities have intensified their marketing efforts, thus ensuring the number of students guaranteeing stable functioning. The aim of the article is to present the idea of the role and importance of didactic staff in managing the image of the university. The presented issues are an introduction into the discussion on how to create a reputation for higher education. An analysis based on an in depth literature review was compiled with empirical research conducted among students of the Opole University of Technology. The research results are an important source of knowledge about the factors which are, in the opinion of students, of paramount importance for the efficiency of the process of creating and managing the image of a modern university.
6
PL
Niniejszy artykuł przedstawia rolę jaką pełni CSR w kreowaniu wizerunku firmy produkcyjnej. Artykuł zawiera w sobie definicję samej koncepcji CSR oraz wytyczne, jak należy interpretować oraz rozpatrywać dane zjawisko. Uwzględnione są także zasady, które są domeną oraz wyznacznikiem działalności w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu. Zostały w nim zawarte wskazówki dotyczące tego w jaki sposób wdrożyć CSR w przedsiębiorstwie produkcyjnym wraz z przykładami praktyk składających się na CSR oraz przykład przedsiębiorstwa, który z powodzeniem wdrożył te praktyki dla osiągnięcia celów marketingowych. Przedstawione zostały również działania w zakresie CSR, które wpływają pozytywnie na wizerunek firmy produkcyjnej oraz ich wagę dla kreowania pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa.
EN
The following article is presenting the role of CRS in creating the image of a production company. The article contains the definition of CRS's conception, and guidelines on how to interpret the main idea. There is a number of guidelines on how to accustom the CSR in a production company, as well as practices examples that are a part of CSR, including an example of companies that have successfully implemented them into achieving their marketing goals. A set number of CSR's activities that can possitively affect the companies image has been presented.
PL
Integralną część zarządzania przedsiębiorstwem stanowi kształtowanie bezpiecznych warunków pracy, a także związane z tym modelowanie i promowanie kultury bezpieczeństwa. Wynika to z faktu, że kultura bezpieczeństwa, jako autonomiczna część kultury organizacji, określa normy, wartości, a także zasady postępowania uznawane przez członków organizacji, a odnoszące się do bezpiecznych warunków pracy. Celem opracowania jest przedstawienie istoty kultury bezpieczeństwa jako elementu budowania wizerunku „bezpiecznego” przedsiębiorstwa.
EN
The development of safe working conditions is an integral part of the company’s management, and what is connected with this is modeling and promotion of a safety culture. This is due to the fact that a safety culture as an autonomous part of the organization’s culture defines standards, values and principles of conduct that are recognized by the members of the organization and relate to safe working conditions. The goal of the study is to present the essence of safety culture as creating element of the safe enterprise image.
8
PL
Trzeci sektor to sektor obywatelski, na który składają się podmioty nazywane najczęściej organizacjami pozarządowymi, jednakże obok tego określenia funkcjonuje jeszcze kilka nazw: organizacje społeczne, organizacje non-profit, organizacje wolontarystyczne, organizacje obywatelskie. Celem artykułu jest pokazanie roli zarządzania wizerunkiem oraz kierunków rozwoju klubów sportowych w zakresie tego zarządzania. Podstawą jego będą badania własne przeprowadzone na kibicach sportowych pod kątem ich stosunku do klubów oraz znaczenia ich wizerunku w decyzjach zakupu usług i produktów sportowych. Poza tym podane w nim zostaną modelowe rozwiązania dotyczące wpływu wizerunku na funkcjonowanie klubów sportowych oraz wpływ czynników zewnętrznych na ten wizerunek. Dla harmonijnego rozwoju organizacji sportowej w społeczności lokalnej konieczny jest jej pozytywny wizerunek, a wszelkie negatywne zjawiska wizerunkowe negatywnie wpływają na podstawową działalność klubu. Podstawowa hipoteza zakłada, że istnieją stałe czynniki, będące rdzeniem wizerunku klubu sportowego oraz czynniki wizerunkowe wynikające z bieżącego zarządzania wizerunkiem. Wynikiem badań jest cząstkowy model zarządzania wizerunkiem w klubie sportowym.
EN
The third sector is the civic sector, which consists of entities most often called NGOs, but in addition to this definition, there are also several names: social organizations, non-profit organizations, voluntary organizations, civic organizations. The purpose of this article is to show the role of image managing and the directions of sport clubs development. The article will be based on research conducted on sports fans in terms of their attitude to the clubs and the importance of their image in the decision to purchase services and sports products. In addition, model-based solutions for the influence of the image on the functioning of sports clubs and the influence of external factors on this image will be presented. For the harmonious development of a sports organization in the local community, it is necessary to have a positive image, and any negative image-related phenomena negatively affect the basic activity of the club. The basic hypothesis assumes that there are constant factors that are the core of the sports club’s image and image-related factors resulting from the current image management. The result is a partial image management model in a sports club.
9
Content available remote Wizerunek menadżera jutra w organizacji
PL
Autorzy artykułu podjęli w nim próbę charakterystyki, jak powinien wyglądać menadżer jutra. Najpierw wskazano rolę menadżera w organizacji oraz scharakteryzowano umiejętności menadżerskie. Omówiono zasady etycznego zachowania i przedstawiono jak istotna jest rola etyki menadżera w zarządzaniu. Następnie określono wizerunek menadżera jutra wskazując, że jego prawdziwa siła będzie się przejawiać w jego zdolnościach, umiejętnościach i kreatywności rozumianej jako odkrywanie, porządkowanie oraz planowanie. Wskazano również na umiejętności i cechy menadżerów zwracając uwagę, że muszą być oni odporni na zmęczenie i zdolni do wykonywania zróżnicowanych zadań w nienormowanym czasie pracy. Ponadto menedżerowie muszą chcieć, umieć i lubić oddziaływać na innych ludzi. Powinni także umieć celowo dysponować swoimi osobistymi zasobami i używać ich na rzecz organizacji.
EN
The authors of the article attempted to characterize what the manager of tomorrow should look like. First, the manager's role in the organization was indicated and he characterized managerial skills. The principles of ethical behavior were discussed and the importance of the manager's ethical role in management was discussed. Next, the image of the manager of tomorrow was determined, indicating that his real strength would be manifested in his abilities, skills and creativity understood as discovering, organizing and planning. They also pointed to the skills and characteristics of managers, pointing out that they must be resistant to fatigue and able to perform differentiated tasks in non-standard working hours. In addition, managers must want to, be able to and enjoy interacting with other people. They should also be able to deliberately dispose of their personal resources and use them for the organization.
10
Content available remote Rola krajobrazu w zarządzaniu wizerunkiem jednostki terytorialnej
EN
Landscape is an object of perception, while its image is the sum of ideas on this object. Both terms used in the title of the paper have fairly strong impact on each other. In order to manage the city’s image well, it is necessary to take care of the landscape in all its areas especially in the “forgotten” and degraded ones. The aim of the author was to identify elements of landscape exposure along railway lines – areas with low aesthetic value in many cities around the world. The research area includes railway lines, in Cracow and Wrocław. The method adopted for the implementation of the study is the analysis of mental maps made in 2018 during field workshops. The paper is ended by conclusions on the landscape impact on the image of the city.
EN
Modern cities are increasingly promoting their own individual brands to gain a competitive advantage. 28 Polish cities, after joining the Cittaslow international network of cities, can additionally use their native brand in their activities. The aim of the author was to answer the question: should cities only use an individual brand, or maybe they can support these activities with a common brand strategy. The growth of interest in individual brands of 28 cities belonging to the Cittaslow network has been evaluated, also their popularity, popularity of the native brand on the Facebook, and the use of the Cittaslow brand by cities on their websites were analysed. It was noticed that not all cities use the Cittaslow logo. But most cities in Cittaslow publish a link to the network and brand information on their websites. The native brand Cittaslow is in Poland at the positioning stage but probably its popularity will grow as the benefits from using it begin to be noticed.
12
Content available Identity building in creative clusters
EN
The goal of this study is to show the importance of conscious and purposeful identity building in creative clusters. The author has made a research assumption that the method of identity building in creative clusters may become a standard method of conduct for other clusters. In order to verify the research assumption, the author has used critical data analysis on secondary sources (with the desk research method), the Polish and foreign subject literature studies as well as author’s own observations and carried out personal interviews.
EN
The article deals with specific aspects of the issue of e-commerce and reputation management. The main aim of the article is to identify factors determining the success of the e-commerce process with a focus on reputation management variables. Based on this, our aim was to identify the importance of selected factors of e-commerce and their impact on the reputation of e-commerce subjects under the model B2C business with a primary focus on the actual point of sale - e-shop. The studied variables included the selected features of the website such as clarity and intuitive design, contact details, methods of communication, easy and well-functioning search, responsive design for mobile devices, or well-written Terms and Conditions. Primary data collection was conducted on a random basis in early 2015 in the region of Eastern Slovakia. A total of 226 respondents were surveyed, after the quality control of data the analysis featured 201 respondents. From the analysis results it is clear that the features subjected to the correlation analysis influence respondents’ Internet shopping behavior only marginally. The aim of the article is to also evaluate the possibilities this issue brings for marketing managers as well as owners of e-commerce subjects.
PL
Artykuł dotyczy konkretnych aspektów e-commerce i zarządzania reputacją. Głównym celem artykułu jest zidentyfikowanie czynników decydujących o sukcesie handlu elektronicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zmiennych zarządzania reputacją. Naszym celem było określenie znaczenia wybranych czynników handlu elektronicznego i ich wpływu na reputację przedmiotów handlu elektronicznego w ramach modelu biznesowego B2C, ze szczególnym uwzględnieniem rzeczywistego punktu sprzedaży - e-sklepu. Badane zmienne obejmowały wybrane cechy witryny, takie jak przejrzystość i intuicyjny wygląd, dane kontaktowe, sposoby komunikacji, łatwe i dobrze funkcjonujące wyszukiwanie, responsywny projekt dla urządzeń mobilnych lub dobrze napisane Warunki Umowy. Podstawowe zbieranie danych przeprowadzono w sposób losowy na początku 2015 roku, w regionie Słowacji Wschodniej. Łącznie przebadano 226 respondentów, po kontroli jakości danych wyróżniono 201 respondentów. Z wyników analizy jasno wynika, że cechy poddane analizie korelacyjnej jedynie nieznacznie wpływają na zachowania zakupowe konsumentów. Celem artykułu jest także ocena możliwości, jakie ta kwestia daje menedżerom marketingu, a także właścicielom podmiotów związanych z handlem elektronicznym.
PL
W artykule przedstawiłem wyniki sześciu badań wizerunku oraz społecznego funkcjonowania ulicy Świdnickiej. W przekrojowych, jakościowych i ilościowych badaniach, włącznie z metodą kartowania poznawczego, wzięło udział 292 respondentów. Byli to mieszkańcy Wrocławia, obcokrajowcy mieszkający czasowo we Wrocławiu oraz przedsiębiorcy prowadzący sklepy i lokale usługowe w ramach tej ulicy. Eksplorując źródła i prawdopodobne fizyczne fundamenty wizerunku ulicy inspirowałem się koncepcją obrazu miasta Kevina Lyncha oraz językiem wzorców Christophera Alexandra i jego współpracowników. Okazało się, między innymi, że ulicy Świdnickiej brakuje niektórych struktur urbanistyczno-architektonicznych kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania społecznego ulicy handlowej, a także że jej niezły wizerunek raczej nie jest silnie związany z funkcją handlowo-usługową. Tylko jeden z najbardziej atrakcyjnych i najczęściej przywoływanych przez badanych punktów orientacyjnych, DH Renoma, stanowi w wizerunku ulicy element o jednoznacznie wielkomiejsko-handlowym charakterze.
EN
This article presents the results of six image and social function studies of Świdnicka Street. Cross-sectional, qualitative and quantitative studies, including the method of cognitive mapping, were attended by 292 respondents. The group included the inhabitants of Wrocław, temporary residents of the city and entrepreneurs associated with the street, running shops and providing services. My exploration of the sources and probable physical foundations of the image of the street was inspired by the concept of the image of the city developed by Kevin Lynch, and pattern language of Christopher Alexander and his team. It turned out, among other things, that Świdnicka Street is lacking particular urban and architectural structures that are prerequisite for the proper functioning of a high street, and that the good image of the street is not strongly associated with trade and services. Renoma, the leading and most attractive shopping mall and ex-department store of Świdnicka Street, was also most frequently cited by respondents as the only element of the street unambiguously metropolitan and commercial in character.
16
Content available remote Gra „America’s Army” jako narzędzie PR wojska USA
PL
W artykule przedstawiono grę America’s Army jako narzędzie PR US Army, które ma na celu poprawę wizerunku Armii oraz zachęcanie młodych ludzi do wstępowania w szeregi wojska. Podobne działania bywają określane w literaturze przedmiotu terminem „employer branding”. Celem poznawczym artykułu jest identyfikacja czynników (elementów), które sprawiają, że gra America’s Army stała się znakomitym narzędziem PR wojska. Pierwsza część artykułu przedstawia rozważania dotyczące definiowania terminu „employer branding” oraz wizerunku. W drugiej części przedstawiono dokładnie grę America’s Army. Ostatnia część artykułu zawiera próbę definiowania pojęcia public relations i wnioski dotyczące gry komputerowej jako narzędzia PR.
EN
This article regards America’s Army game as a PR instrument of the USA Army which purposes are to improve Army image and to encourage young people to join to the Army. Similar activities are specified in the literature as employer branding. The goal of this article is to demonstrate factors which decide about attractiveness of the game and which have made America’s Army a splendid PR instrument of the USA Army. The first part of this text is focused on employer branding and image. The second part of this text shows America’s Army game. The third part contains the term PR and conclusions onthe game as a PR instrument of the USA Army.
17
Content available Tożsamość w sieciach organizacyjnych
PL
Celem artykułu jest wskazanie problemów podczas planowania procesu świadomego i celowego budowania tożsamości sieci organizacyjnych. Przyjęto założenie badawcze zakładające, że kreowanie tożsamości przez organizację może stać się modelowym sposobem postępowania dla sieci organizacyjnej. Do zweryfikowania założenia badawczego wykorzystano krytyczną analizę danych źródłowych wtórnych (metodą desk research), studia literaturowe polskojęzycznej oraz zagranicznej literatury przedmiotu oraz badania metodą case study, wzbogacone o obserwacje własne oraz przeprowadzone wywiady osobiste.
EN
The aim of this article is to show the importance of conscious and purposeful creation of organizational network identity. The author has made a research assumption that the way of creating the identity by the organization may become the standard method of conduct for the organizational network. In order to verify the research assumption, the author has used critical data analysis on secondary sources (with the desk research method), the Polish and foreign subject literature studies as well as case study research enhanced with author’s own observations and carried out personal interviews.
EN
The main objective of the article is to clarify the importance of different types of website content found on websites of higher education institutions in relation to the image – reputation perceived by their students – customers based on the analysis. Specifically, the analysis focused on the content found in the sections Information about the study and News and events. The analysis focused on the higher education institution of economic and economic-management type that actively communicates with its existing students as well as prospective students online. The results of the analysis are based on responses from 400 respondents - 20.83 % of the total number of students studying at the selected educational institution. Based on the findings it can be concluded that the correlation coefficients found in both cases - contents of the website - were significantly low. In the case of the section "Information about the study” the analysis did not reveal a significant relationship between variables, however, in the case of the section "News events” the analysis found a positive relationship. This relationship was described using the regression equation. The results of the analysis should serve higher education institutions as a tool for better understanding of their target groups’ preferences in order to optimize online reputational management activities.
PL
Głównym celem artykułu jest wyjaśnienie znaczenia różnych rodzajów treści strony znalezionych na stronach internetowych szkół wyższych w stosunku do wizerunku - reputacji postrzeganej przez swoich studentów - klientów na podstawie analizy. W szczególności analiza skupiła się na zawartości znajdującej się w sekcji Informacje na temat studiów i Nowościach i wydarzeniach. Analiza skoncentrowała się na instytucji szkolnictwa wyższego typu ekonomicznego i zarządzania ekonomicznego, która aktywnie komunikuje się zarówno z istniejącymi studentami, jak i przyszłymi studentami online. Wyniki analizy oparte są na odpowiedziach 400 respondentów - 20.83% ogólnej liczby studentów studiujących w wybranej placówce edukacyjnej. Na podstawie wyników można stwierdzić, że współczynniki korelacji w obu przypadkach - zawartość strony - były znacząco niskie. W przypadku sekcji "Informacje o badaniu" analiza nie wykazała istotnego związku pomiędzy zmiennymi, jednakże w przypadku sekcji "Aktualne wydarzenia" analiza wykazała pozytywną relację. Związek ten został opisany za pomocą równania regresji. Wyniki analizy powinny służyć instytucjom szkolnictwa wyższego jako narzędzie do lepszego zrozumienia preferencji grup docelowych odnośnie optymalizacji działań związanych z internetową działalnością w zakresie zarządzania reputacją.
PL
Image – modne słowo, które bardziej pasuje do aktora, piosenkarza, a nawet polityka, niż do… kopalni, zakładu przemysłowego czy kamieniołomu. Czy kopalnia może mieć image? Nie tylko może, a nawet powinna, choć lepiej chyba mówić tu o wizerunku, reputacji czy sposobie postrzegania. Ten pozytywny image buduje się latami, żmudnie, długo i na różnych polach. Traci – błyskawicznie, z łatwością. Czasami okazuje się, że wizerunek firmy to największy jej majątek. Jak zbudować go solidnie i trwale?
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu budowania wizerunku przedsiębiorstwa. W opracowaniu przedstawiono podstawowe teorie związane z tym zagadnieniem, a więc wyjaśniono istotę wizerunku i instrumentów mających wpływ na jego kształtowanie. W szczególności autorka skupiła się jednak na prezentacji przykładu budowania wizerunku przez wybrany podmiot z branży logistycznej. Zamysłem autorki było wykazanie, iż budowaniu image firmy mogą służyć między innymi działania z zakresu społecznej odpowiedzialności. Starano się ukazać, iż aktywność prospołeczna może wpłynąć pozytywnie na kształtowanie odbioru przedsiębiorstwa przez jego grupy interesariuszy. W opracowaniu wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu oraz materiały internetowe, a także raporty społeczne publikowane przez wybraną do analizy firmę.
EN
The article concerns the issue of creating corporate image. The paper presents basic theories on this subject and explains the principle of corporate image and the instruments affecting its creation. The author principally focuses on an example of creating an image by a chosen business from the logistics industry. The author aimed to demonstrate that corporate social responsibility can be one of the means of creating corporate image. The article explained that pro-social activity may positively influence the reception of a firm by its stakeholders. The paper uses available literature on the problem, internet resources and social reports published by the firm examined.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.