Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coefficient
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this study was to formulate a new balance disturbances coefficient enabling objective balance assessment on the basis of fast Fourier transform curves. The article presents the method of coefficient calculation and possible ways of its interpretation. Methods: 11 healthy participants took part in the experiment. There were four measurements: two in real environment with eyes open and eyes closed as well as two in virtual environment with scenery (surroundings) oscillating with frequency 0.7 Hz and 1.4 Hz. Scenery was displayed by means of the Oculus Rift system, whereas position of centre of pressure was measured with the use of Zebris FDM-S platform. Obtained centre of pressure positions were used to calculate fast Fourier transform, and then balance disturbances coefficient. Results: Comparisons of coefficient values obtained for the whole group and two selected participants were presented in order to explain how to interpret and use the coefficient. For better explanation of coefficient interpretation the most popular time domain stabilometric quantities and fast Fourier transform curves were presented as well. Conclusions: The balance disturbances coefficient makes it possible to quantitatively and objectively determine, on the basis of fast Fourier transform curves, the influence of the oscillating scenery on the tested person as well as show how the overall equilibrium of that person was disturbed.
PL
Trwałość mostów zależy od wielu czynników, które można pogrupować w różne kategorie. Do najważniejszych można zaliczyć wiek obiektu i historię jego eksploatacji, materiał konstrukcji, rodzaj konstrukcji, obciążenia działające na nią, czynniki środowiskowe i jakość utrzymania. Czynniki te można opisać liczbowo za pomocą współczynników określanych podczas przeglądów mostów. Obserwując zmiany ich wartości w czasie, można przewidzieć tendencję zmian i w rezultacie określić trwałość mostu oraz zracjonalizować koszty utrzymania.
EN
Durability of the bridge structure depends on many factors, which can be grouped in various categories. Among them, the most important are: age and history of its operational use, structural material, type of a structure, loads affecting the structure, environmental factors and quality of maintenance. Those factors are estimated as a result of current, basic and detailed inspections or taking data from permanently used monitoring systems. Observing the change of those estimations values in a longer period of time, it is possible to foresee tendency of changes and finally the durability of the bridge or its element and rationalize maintenance costs.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń współczynnika dyfuzji wilgoci i współczynnika przejmowania wilgoci dla drewna świerku norweskiego (Picea abies), w przypadku dyfuzji wzdłuż i stycznie do włókien. Wykorzystano przy tym wyniki badań desorpcji wilgoci w próbkach świerku pospolitego przedstawione w pracy S.V. Dvinskikh et al. [1], zrealizowane przy pomocy magnetycznego rezonansu jądrowego. Współczynników dyfuzji wilgoci poszukiwano na drodze minimalizacji funkcji błędu, przy założeniu warunków brzegowych III rodzaju i stałym współczynniku przejmowania wilgoci na brzegu próbki. Każdorazowo analizowano dwa przypadki zmienności współczynnika dyfuzji wraz z wilgotnością materiału, a mianowicie w postaci: stałej oraz funkcji kwadratowej.
EN
This work presents results of calculations of diffusion coefficient and surface emission coefficient for wood of Norway spruce (Picea abies) in the case of diffusion along fibres and tangentially to rings of wood. The results of moisture desorption in the samples of spruce presented in the article by S. V. Dvinskikh et al. [1] and realized by means of nuclear magnetic resonance were employed in the work. The values of moisture diffusion coefficients and mass surface emission coefficient were found using the method of minimizing the fitting function, assuming boundary conditions of the second and third kind with constant surface emission coefficient on the suitable edges of samples. Moreover two cases of variations of the moisture diffusion coefficient together with moisture content of the material were analysed each time: in the form of a constant and quadratic function.
EN
Machinability study of a material is used to find the ease and difficulty during machining operation. High Strength Low Alloy (HSLA) medium carbon steel (EN25 steel) is considered to possess better mechanical properties than carbon steel. In this work, an attempt is made to experimentally investigate and realize the machinability of EN25 steel during turning with coated carbide tools. The effects of machining parameters on cutting force components, Specific Cutting Pressure (SCP), co-efficient of friction and shear energy are analysed during the investigation. The results of the investigation revealed that the mentioned machinability characteristics are necessary and essential to evaluate the machinability of HSLA steel effectively.
EN
The article describes the determination and verification of regulator PID coefficients exampled by regulator which is a part of the control system of pumps for liquids. To implement the identification process we used functions available in Matlab. Obtained in the simulation result amounted to 93.59% of setpoint. The effectiveness of the method is illustrated by the graph allowing comparison of the preset value of the variable capacity of the pump operation with the results obtained from the simulation of the arrangement: the control system - the pump.
PL
W artykule przedstawiono opis wyznaczenia i weryfikacji współczynników regulatora PID na przykładzie regulatora w układzie sterującym pompy do substancji płynnych. Do realizacji procesu identyfikacji zastosowano funkcje dostępne w środowisku Matlab. Otrzymany w procesie symulacji wynik wyniósł 93,59% nastawy. Skuteczność metody zilustrowano za pomocą wykresu umożliwiającego porównanie zadanych zmiennych wartości wydajności pracy pompy z wynikami uzyskanymi z symulacji pracy układu: system sterujący - pompa.
PL
Artykuł prezentuje możliwości zastosowania metod geomatycznych w kompleksowej ocenie zjawiska presji inwestycyjnej na obszarach strefy podmiejskiej Krakowa. Strefa podmiejska jest to teren chętnie wybierany przez deweloperów oferujących mieszkania ludności pracującej w Krakowie. Tereny wybierane przez deweloperów podlegają w szczególnie widoczny sposób szybkiemu procesowi suburbanizacji. Obszary użytkowane rolniczo zmieniają swój charakter na miejski. W zabudowę rolniczą wpisują się osiedla deweloperskie, które są powodem dysharmonii w krajobrazie wiejskim prowadząc nierzadko do konfliktów przestrzennych. Poruszone zagadnienie wpisuje się w zakres identyfikowania obszarów problemowych w oparciu o dokumenty planistyczne tworzone w procesie planowania miejscowego. Obszar problemowy jest rozumiany jako „obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych” [Ustawa 2003]. Analizy bazują na wybranych współczynnikach służącymi do badania stanu zagospodarowania przestrzennego, w tym miarach koncentracji zbioru punktów na płaszczyźnie. W tym celu zastosowano podstawowe techniki geoprocessingu. Analizy opracowano w programie QGIS.
EN
This article presents the possibility of applying the geomatic methods to comprehensive assessment of the investment pressure phenomena in the Krakow suburban area. The suburban zone is the area of choice for developers offering homes for people working in Krakow. Areas chosen by the developers are subject to a particularly rapid suburbanization process. The areas used for agricultural change their character to the housing zones. The agricultural buildings are part of the estate developers, which are the cause of disharmony in rural landscapes often leading to spatial conflicts. Raised the issue is in the scope of identifying of problem areas based on planning documents created in the local planning process. The problem area is understood as an "area of particular phenomena of spatial or spatial conflicts" [Act 2003]. The study was made selected coefficients are used to measure the zoning state, including measures of concentration set points in the plane. For this purpose, the basic geoprocessing techniques were used. The analysis was developed in the QGIS and spatial databases.
PL
Przedmiotem referatu jest ocena wpływu stosunku objętości zaprawy do objętości kruszywa, jak również wyjściowej wilgotności kruszywa porowatego na sorpcyjność kapilarną betonu popiołoporytowego. Przeprowadzono badania podciągania kapilarnego w odniesieniu do grupy betonów lekkich, o różnych recepturach, ale wykonanych na bazie tych samych składników. Przetestowano łącznie sześć receptur mieszanki betonowej, zróżnicowanych stopniem wstępnego nasycenia kruszywa oraz stosunkiem objętościowym zaprawy do kruszywa. Czynności badawcze przeprowadzono na próbkach o wymiarach 40 x 40 x 160 mm. Doświadczenie polegało na ustawieniu próbek w kuwecie z wodą oraz dokładnym ważeniu próbek, zgodnie z harmonogramem, przez 15 dni. Po wykonaniu badań podciągania kapilarnego, zebrano dane i sporządzono wykresy, które przedstawiają stosunek masy wody podciąganej kapilarnie do jednostki powierzchni materiału w funkcji pierwiastka z czasu. Sporządzone wykresy pozwoliły na wyznaczenie współczynnika sorpcji A dla każdej badanej próbki. Analiza badań wilgotnościowych polegała na porównaniu betonów lekkich o jednakowym stosunku objętościowym zaprawy do kruszywa i różnym wstępnym zawilgoceniu kruszywa Pollytag oraz betonów lekkich o różnym stosunku objętościowym zaprawy do kruszywa i jednakowym wstępnym zawilgoceniu kruszywa Pollytag. Przeprowadzone badania wykazały, że betony wykonane na kruszywie suchym charakteryzowały się wyraźnie najmniejszym współczynnikiem sorpcji. Betony, do produkcji których wykorzystano kruszywo całkowicie nasączone lub powierzchniowo-suche, osiągnęły znacznie większy współczynnik sorpcji. Betony wykonane z użyciem większej ilości zaprawy wykazały znacznie większą zdolność podciągania wody, niż betony wykonane z mniejszej ilości zaprawy. Wyniki zrealizowanych badań wskazują, że im bardziej wilgotne kruszywo, tym wyższy otrzymuje się współczynnik sorpcji A, który będzie dodatkowo wzrastał wraz ze wzrostem ilość zaprawy cementowej wprowadzonej do mieszanki betonowej.
EN
The paper aims at assessing the influence of mortar to aggregate volumetric ratio, as well as it attempts to estimate the impact of initial moistness of porous aggregate on capillary sorption of lyttag concrete. The research tested capillary action referring to a group of light concretes of different formulas but prepared from the same ingredients. In total, six formulas of concrete mixes have been tested, with various levels of initial saturation of the aggregate and various volumetric mortar to aggregate ratios. The research procedures were conducted on samples of 40 x 40 x 160 mm size. The experiment involved positioning the samples in a dish filled with water and weighing the samples according to the timetable for period of 15 days. After the completion of the research on capillary sorption, the final data was collected and the figures were drawn which present proportion of capillary water mass to the area unit of the material in time root function. The presented figures allowed to determine sorption coefficient A for each of the samples researched. Analysis of moisture tests involved a comparison of light concretes featuring the same mortar to aggregate volumetric ratio and different initial moistness of Pollytag aggregate. The tests also included light concretes with different mortar to aggregate volumetric ratios and featuring the same initial moistness of Pollytag aggregate. The research conducted proved that concretes made with dry aggregate featured the lowest sorption coefficient. Concrete which were produced with entirely soaked or dry on surface aggregate showed considerably higher sorption coefficient. Concretes made with application of bigger amount of mortar featured much higher ability to perform capillary action than concretes made from smaller amount of mortar. The results of the research indicate that the moister the aggregate is, the higher sorption coefficient A is obtained and the coefficient will be growing incrementally following the amount of cement mortar applied into the concrete mix.
8
PL
Celem pracy było określenie wpływu parametrów oszklenia na zużycie energii w wybranej strefie cieplnej. Jako strefę o regulowanej temperaturze wybrano pomieszczenie o charakterze pokoju dziennego z aneksem kuchennym (open space), często spotykane w rozwiązaniach architektonicznych współczesnego budownictwa jednorodzinnego, energooszczędnego. Elewację południową pomieszczenia stanowi przeszklona fasada, która w założeniu miała być elementem pozyskiwania energii cieplnej z promieniowania słonecznego. Wymiary pomieszczenia wynoszą 4,0 x 6,0 m, wysokość 2,8 m. Metoda badawcza przyjęta w pracy to badania numeryczne z wykorzystaniem programów Comfen, Window, Therm oraz EnergyPlus. Do analiz przyjęto 4 warianty. Punkt odniesienia stanowi przeszklona fasada złożona z zestawu szybowego jednokomorowego wypełnionego powietrzem. Pozostałe warianty dobrano tak, aby odpowiadały współczesnym rozwiązaniom zestawów szybowych dla budownictwa niskoenergetycznego. Spełniają one aktualne wymagania izolacyjności termicznej wg [3], przy czym różnią się wartościami współczynników: przenikania ciepła U, całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g oraz przepuszczalności światła τvis. Są to zestawy trójszybowe, w których komory wypełniono argonem, szyby pokryto powłokami selektywnymi (por. tab. 1). Dodatkowo analizowano wpływ zastosowania ruchomych żaluzji. Najbardziej korzystnymi z punktu widzenia miesięcznych zysków ciepła przez fasadę oraz zużycia energii w roku wydają się być rozwiązania W2 oraz W2_Ż czyli zestaw trójszybowy, w którym komory są wypełnione argonem, szyby pokryte powłokami niskoemisyjnymi, bez lub z żaluzjami.
EN
The goal of this paper was to determine the impact of glazing parameters on energy consumption in selected thermal zone. A room with parameters of a living room and kitchenette was selected as such a zone. Such zones are frequently used in architectural solutions for contemporary energy-saving detached buildings. The south façade is glazed in order to gather thermal energy from solar radiation. The dimensions of this room are as follows: 4.0 x 6.0 m, height of 2.8 m. We chose the numerical method for testing - Comfen, Window, Therm and EnergyPlus software. 4 variants were used in the analysis. The reference point was the glazed façade made of single chamber pane set filled with air. Other variants were selected in such a way that they corresponded to modern solutions of pane sets assigned for low-energy buildings. They meet current requirements of thermal insulating power [3] but they have different values of the following coefficients: heat transfer [U], total permeability of solar radiation energy [g] and light transmittance [τvis]. They are sets with three glasses and chambers filled with argon and the panes are covered with selective coats (see Table 1). Additionally, the impact of movable shutters was tested. From the point of view of monthly heat gains via the façade and annual energy consumption it seems that the most advantageous are W2 and W2_Ż solutions – that is the set with three panes and chambers filled with argon, the panes are covered by low emission coats without or with shutters.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów intensywności chłodzenia dla wybranej dyszy wodno-powietrznej. Na podstawie otrzymanych wyników sporządzono mapę rozkładu współczynnika wnikania ciepła dla trzech różnych temperatur początku chłodzenia. Badania wykonano dla dwóch odległości dyszy rozpylającej mieszaninę wodno – powietrzną od chłodzonego materiału.
EN
The paper presents the results of measurements of the intensity of cooling for the selected water-air nozzle. On the basis of the results map of the distribution of heat transfer coefficient for the three temperature settings beginning of the cooling was drawn. Testes were performed for two distances of the spray nozzle within the mixture of water - air in respect to the cooling material.
11
Content available remote Ab intio study of Yni4Si under pressure
EN
In the framework of the density functional theory, we study conditions of formation of YNi4Si and its electronic properties under pressure. Within the local density approximation (LDA) used in calculation, the equilibrium volume and the bulk modulus are obtained. The theoretical electronic specific heat coefficient γ (12.32 mJ/(f.u. mol K2)) derived from the density of states at the Fermi energy at ambient pressure and the experimental value of γ (13 mJ/(mol K2)) are in a reasonable agreement.
EN
Comparing environmental stability coefficient of historic cadastres of Sokolov region and environmental stability coefficients of the current cadastres affected by brown coal mining, we may conclude that the memory structures of the landscape unabigously determine the level of the current environmental stability of the territory. These memory structures represent continuous landscape segments containing a varying scope of original ecosystems that have been preserved since historical period of the development of the landscape by now. A complete detailed assessment of continuous landscape structures indicates that the scope of the share of these original landscape structures documented on indication sketches of the stable cadastre and described in the written part of so called 'operate' fully influences the value of the historic and current coefficient of the ecological of the landscapes as subject-matter to the comparison.
PL
Porównując współczynnik stabilności środowiska historycznych katasterów regionu Sokolov i współczynniki stabilności środowiska obecnych katasterów podlegających działaniu prowadzonego górnictwa węgla brunatnego, możemy dojść do wniosku, że struktury pamięciowe krajobrazu jednoznacznie określają poziom bieżącej stabilności środowiskowej na danym terenie. Te struktury pamięciowe reprezentują ciągłe segmenty krajobrazu zawierające rozmaite pierwotne ekosystemy, które zachowały się od historycznych epok powstawania krajobrazu po dzień dzisiejszy. Pełna szczegółowa ocena ciągłych struktur krajobrazu wskazuje, że zakres udziału tych pierwotnych struktur krajobrazu udokumentowany na szkicach stabilnego katasteru i opisany w części opisowej tak zwanego 'operatu' mają pełny wpływ na wartość historyczną i bieżący współczynnik ekologicznej wartości krajobrazów będących przedmiotem porównania.
PL
W literaturze nie ma dotychczas prostej zależności opisującej współczynnik przenikania ciepła wymienników typu JAD w funkcji strumienia wody sieciowej i wody ogrzewanej przy różnych wartościach średniej temperatury ścianek. Skłoniło to autora do opracowania takiej zależności.
EN
An experimental investigation is described in which the coefficient of friction for steel-aluminum contact surface has been found. This test was conducted by using a new testing machine on the basis of twist-compression test. A flat plate of aluminum has been placed under pressure between two steel dies. One of the dies (upper die) was capable of rotating while the other (lower die) was stationary and attached to a load cell which has been used for measuring the torque and force on the flat plate. By using a strain bridge data logger the coefficient of friction can be found within 0.75 second intervals. In the tests the normal loads continuously increased and at the same time the upper die rotated. The results show the coefficient of friction of steel-aluminum interface started at an initial value of 0.2 and increased almost to 0.8 in the elastic region and then decreased to the value of 0.6 in the plastic region.
15
Content available Obciążenie pracą osób w gospodarstwach rolnych
PL
Obciążenie podczas pracy w gospodarstwie rolnym oceniono na podstawie pomiarów tętna. Badaniami objęto 23 osoby, pracujące w trzech, wybranych gospodarstwach rolnych.
EN
Load during work in farms has been assessed on the grounds of pulse checks. 23 people were subject to checks, all of them working in three selected farms.
PL
Celem opracowania była analiza wskaźników jakości pracy wybranych grup maszyn rolniczych znajdujących zastosowanie w produkcji roślinnej. Na podstawie badań ankietowych, przeprowadzonych wśród bezpośrednich użytkowników tych maszyn z terenu Wielkopolski dokonano ich systematyzacji. Analiza wyników badań pozwoli określić stan wiedzy rolników w tym zakresie jak również zweryfikuje zasadność stosowania parametrów określających jakość pracy maszyn i narzędzi rolniczych zawartych w Polskich Normach. Przedmiotem badań są maszyny rolnicze najczęściej stosowane i spotykane w rolnictwie, a mianowicie: siewniki zbożowe, sadzarki do ziemniaków, kombajny zbożowe i kombajny do zbioru ziemniaków.
EN
The aim of this work was an analysis of coefficients of quality of work of selected groups of agricultural machines, which are used in vegetable production. On the basis of inquiry held among immediate users of these machines from Wielkopolska region was made the systematization. The analysis of the results of the inquiry will allow to estimate the knowledge of the farmers in this field as well it will verify legitimacy of usage of parameters describing the quality of work of agricultural machines and tools, which are contained in Polish Norms. Agricultural machines, which are the most often used in agriculture are the object of the researches, and namely: cereal sowing-machines, planters to potatoes, combine cereal harvesters and combine harvesters to gathering potatoes.
PL
Sprawdzono (pod kątem przydatności do oceny skuteczności obróbki termicznej nasion rzepaku) 28 wersji roztworów roboczych, zawierających jako substancję czynną, purpurę bromokrezolową (5’, 5’’ dibromo-3’, 3’’ dimetylofenolosulfoftaleinę), w których każdemu z czterech poziomów stężenia substancji czynnej (0,10; 0,12; 0,14 i 0,16 mg/cm3), odpowiada siedem wariantów kwasowości roztworu (0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,1; 0,2 MHCl/dm3). Jako kryterium porównania tych wariantów przyjęto czułość projektowanego testu (χ), wyznaczoną poprzez obliczenie współczynnika kierunkowego w równaniu regresji liniowej, (wartości sorpcji barwnika -purpury bromokrezolowej) w funkcji ogrzewania nasion. Jako podstawę obliczeń przyjęto sorpcję barwnika (w przeliczeniu na gram białka w suchej masie nasion) dla próby autoklawowanej (120 minut przy 121ºC) i surowej. Największą czułością (spośród porównywanych wariantów - 0,63) charakteryzował się test (nazwany przez autorów wskaźnikiem purpury bromokrezolowej - BCPI), w którym zastosowano roztwór purpury bromokrezolowej o stężeniu 0,10mg/cm3 i kwasowości 0,03; MHCl/dm3).
EN
Verification was applied, (in view of usefulness for the efficiency assessment of thermal treatment of rapeseeds) to 28 versions of working solutions including bromocreosol purple as an active substance (5’, 5’’ dibromo-3’, 3’’ dimetylophenosulfophthlein), where seven variants of solution acidity (0.01; 0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.1; 0.2 MHCl/dm3) corresponded with each of four levels of the active substance concentration (0.10; 0.12; 0.14 and 0.16 mg/cm3). As a criterion for the comparison of these variants the sensitivity of a designer test (χ), determined by calculating the directional coefficient in a linear regression equation, (the value of dye sorption - bromocreosol purple) as a function of heating the seeds was assumed. As a basis for calculating the dye sorption (adjusted to a gram of protein in a dry bulk of seeds) was assumed for the autoclaved (120 minutes at 121ºC) and the raw test. The test (called by the authors as a bromocreosol purple coefficient) was marked by the highest sensitivity (among comparative variants - 0.63), where a solution of bromocreosol purple with 0,10mg/cm3 concentration and 0.03 acidity; MHCl/dm3) were applied.
18
Content available remote Wpływ gatunku gleby na wybrane parametry bulw odmiany Irga i Baszta
PL
Badania przeprowadzono z bulwami odmian ziemniaków Baszta i Irga uprawianymi na dwóch gatunkach gleb. Wyznaczono współczynniki sferyczności bulw i współczynniki tarcia kinetycznego bulw i typowych zanieczyszczeń plonu. Stwierdzono wpływ gatunku gleby na średnie wartości współczynników tarcia bulw o podłoże gumowe. Natomiast w przypadku współczynników sferyczności tylko w dwóch przypadkach odnotowano taką zależność. Zaobserwowano także zróżnicowanie pomiędzy wartościami badanej cechy bulw, a cechami odnotowanymi w przypadku kamieni i brył ziemi. Zróżnicowanie to ma znaczenie, zwłaszcza w przypadku zbioru ziemniaków maszynami złożonymi wyposażonymi w separatory, których zasada działania oparta jest o zróżnicowanie badanych cech.
EN
The study of Irg and Baszt potato varieties was done on two kinds of soil. Bulbs' sphericity coefficients and kinetic friction coefficients, as well as coefficient of typical crop pollution were defined. The influence of soil kind on average values of coefficients of bulbs' friction against rubber ground was noticed. The same influence on sphericity coefficient was evident in two cases only. Compared to rocks and dirt clumps, the values of the examined features of the bulb were different. It is important for potato harvest especially when complex machines are used, such as those supplied with separators whose performance is based on the variability of the examined features.
EN
Presented hereby are the results of the modernisation of nineteen centrifugal compressor refrigeration plants into using the ozone-safe cooling agent Rl34a. These plants arc of the typce KhTMF and TKhMV and have been manufactured by the Kazan Compressor Factory. It has been shown that the proposed method of modernisation essentially cuts losses as compared to the cost of purchasing new equipment and also as regards to the period of time necessary for this type of modemisation work. In addition, this method of modernisation ensures a significant increase in energy coefficients of the equipment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.