Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Analiza gotowości autobusów miejskich w wybranych okresach użytkowania
PL
Celem artykułu jest porównanie gotowości technicznej autobusów miejskich. Przeprowadzono badania 2 popularnych marek autobusów w funkcji czasu użytkowania, w okresie 6 lat eksploatacji, w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. Zaprezentowano nowy podział czasu eksploatacji na okres pełnej przydatności eksploatacyjnej i okres ograniczonej przydatności eksploatacyjnej pojazdów. Wykazano, że średnie wartości gotowości technicznej badanych autobusów różniły się istotnie między sobą ze względu na markę pojazdu, a także ze względu na okres eksploatacji. Do oceny istotności różnic wykorzystano metodę analizy wariancji ANOVA.
EN
The aim of the article is to compare the operational availability of the city buses. Two popular makes of buses were analysed in the function of time of use, during the six years of operation, in the Municipal Transport Company (MPK) in Lublin. A new division of operating time for the period of full operational usefulness and period of limited operational usefulness of vehicles was presented. It was shown that the average operational availability of the analysed buses differed significantly due to the vehicle’s make and also due to the service life. The ANOVA analysis method was used to assess the significance of differences.
EN
This paper reports the results of compressive strength and elasticity studies of light-cured polymer matrix ceramic composites (LC PMCCs). The main purpose was to obtain new data on experimental composites and compare them with commercial composites from the world’s leading manufacturer. The objective was to investigate the relationship between the content of reinforcing components in the composites studied and the stability of their strength in time, expressed as the number of fatigue thermal cycles.
PL
W artykule przeanalizowano niezawodność specjalistycznych zabudów samochodów pożarniczych użytkowanych przez Państwową Straż Pożarną (PSP). Badania zostały przeprowadzone na próbie 22 średnich samochodów ratowniczo- gaśniczych będących na wyposażeniu jednostek PSP na terenie m.st. Warszawa. Dane do analizy niezawodności zostały pozyskane z Systemu Wspomagania Decyzji – ST Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawa i obejmowały przedział czasu od stycznia 2012 r. do maja 2015 r. Wyniki badań przedstawiają liczbę i czas odnowy niezdatności oraz wartości wskaźników niezawodności podsystemu pożarniczego samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wykazano, że jedną z głównych przyczyn niezdatności zabudów specjalistycznych analizowanych samochodów pożarniczych jest uszkodzenie układu wodno- pianowego. Ponadto wykazano niską gotowość techniczną zabudów specjalistycznych średnich samochodów ratowniczo -gaśniczych przeznaczonych do użytkowania podczas w działaniach ratowniczych.
EN
The aim of the study was to analyse the reliability of specialized vehicle bodies of firefighting vehicles used in fire and rescue operations. The study was conducted on a sample of 22 medium rescue and firefighting vehicles used by the State Fire Service in Warsaw. In the studies the data obtained from Decision Support System (DSS) of Warsaw State Fire Service were applied. Studies included time period from January 2012 to May 2015. The results show the number and time needed to restore the vehicles’ unavailability as well as the values of reliability factors of the specialized subsystem of firefighting vehicles. The results indicate that one of the main causes of unavailability of specialized vehicle bodies is the unavailability of a foam- water system. In addition, it was demonstrated that specialized vehicle bodies of medium rescue and firefighting vehicles used in fire and rescue operations are characterized by a low technical availability.
4
PL
Przebieg prędkości pojazdu stanowi przykład funkcji stosunkowo trudnej do filtrowania. Metoda filtrująca musi bowiem cechować się nie tylko określonymi właściwościami widma częstotliwościowego. Musi także wykazywać inne właściwości, które zostaną bliżej omówione w niniejszym artykule. W przypadku złego doboru algorytmu filtracji często okazuje się, że przetworzony przebieg zawiera zniekształcenia sygnału, które uniemożliwiają jego poprawną interpretację fizyczną. W artykule porównano ze sobą 2 popularne metody filtracji wraz z ich podstawowymi modyfikacjami, omówiono ich wady i zalety, a także przedstawiono ich praktyczne zastosowanie dla zarejestrowanych przebiegów prędkości pojazdu. Oceniono również, które rozwiązanie może być częściej przydatne podczas opracowywania wyników badań stanowiących przebieg prędkości pojazdu.
EN
The vehicle speed waveforms is an example of the function that is relatively difficult to filter. In this case the filtering method must be characterized not only by specific properties of the frequency spectrum. It must also meet other conditions that will be discussed in more detail in this article. In the case of wrong selection of filtering algorithm it often turns out that the processed waveform contains signal distortions witch make it impossible to correct physical interpretation of given signal. The article compares two popular filtering methods with their basic modifications, discusses their advantages and disadvantages and shows their practical application for registered waveforms vehicle speed. It aIso evaluates which solution can be more useful during the development of research results that covering the course of vehicle speed.
PL
Celem eksploatacji samochodu ciężarowego jest zysk właściciela. Awarie samochodu generują nieplanowe koszty związane z naprawami i straty związane z czasową niemożnością użytkowania pojazdu. Problemem podstawowym dla nabywcy takiego pojazdu jest kwestia wyboru marki i typu pojazdu. Producenci oferują wybór dostosowanej do wymagań odbiorcy konfiguracji samochodu. Podkreślają walory użytkowe pojazdu, zwracają uwagę na planowe obsługi: ich częstotliwość i koszty. Czynnikiem nieakcentowanym jest wspomniana kwestia awaryjności pojazdu i związane z nią nieplanowane koszty napraw i straty. Wybór samochodu użytkowego powinien uwzględniać reprezentowany przez niego poziom niezawodności. Rozpoznanie uszkodzeń eksploatacyjnych pojazdów jest częścią opisową analizy niezawodności związanej z wyborem pojazdu. Zaprezentowane rozważania są częścią prac zmierzających do opracowania metody oceny efektywności eksploatacyjnej samochodów ciężarowych.
6
EN
The paper presents analysis of the availability of medium firefighting and rescue vehicles chassis used by State Fire Brigade in Warsaw. For analysis of availability of vehicles chassis the technical availability factor has been used. Additionally, in the paper time to restore of the vehicles chassis regarding causes of unavailability has been presented. In the tests the data obtained from the Decision Support System (DSS) of Warsaw State Fire Brigade were applied. The research included the period from January 2012 to May 2015. Based on the results, it can be statement that the operating mileage is the crucial factor of operating degradation of firefighting vehicles chassis.
PL
W artykule przedstawiono analizę gotowości podwozi średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych użytkowanych przez Państwową Straż Pożarną na terenie miasta stołecznego Warszawa. Do analizy gotowości podwozi samochodów pożarniczych wykorzystano współczynnik gotowości technicznej. Ponadto w artykule przedstawiono czasy odnowy podwozi samochodów w zależności od przyczyn stanu niezdatności. W badaniach wykorzystano dane pozyskane z Systemu Wspomagania Decyzji ST (SWD-ST) Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawa. Zakres badań obejmował przedział czasu od stycznia 2012 r. do maja 2015 r. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że dominującym czynnikiem degradacji eksploatacyjnej samochodów pożarniczych jest przebieg eksploatacyjny pojazdu.
EN
The article presents the results of the reliability tests of three makes of trucks. They used samples of 30 vehicles of each make. The vehicles were used by transport companies on a rental basis. The analysis omitted defects of the body-work of the vehicles as the component unrelated to a particular make. The first part of the analysis characterized operating process in respect to mileages and operating time. Then the analysis of the reliability of vehicles and their components was conducted taking into account the mileages till the first recorded defect and separately inter-repair periods’ mileages. The analyses presented are part of a larger work, which aims to develop a method for evaluating the operational quality of trucks from the point of view of the owner of the rental vehicles.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań niezawodności samochodów ciężarowych trzech marek. Wykorzystano próbki liczące 30 sztuk pojazdów każdej marki. Pojazdy były użytkowane przez firmy transportowe na zasadach wynajmu. W analizie pominięto uszkodzenia zabudowy pojazdów jako komponentu niezwiązanego z daną marką. W pierwszej części analizy scharakteryzowano proces eksploatacji w aspekcie przebiegów i czasu użytkowania. Następnie przeprowadzono analizę niezawodności pojazdów oraz ich podzespołów na podstawie przebiegów do pierwszego uszkodzenia oraz osobno na podstawie przebiegów międzynaprawczych. Prezentowane analizy są częścią większej pracy, której celem jest opracowanie metody oceny jakości eksploatacyjnej samochodów ciężarowych z punktu widzenia właściciela wynajmującego pojazdy.
EN
This paper analyses the influence of selected factors of operational availability of public city buses from the Municipal Transport Company (MPK) in Lublin based on a case study for two makes of buses: Solaris and Mercedes-Benz. The study investigated changes in operational availability in a function of operating time with a division into two periods of operation: warranty and post-warranty. To evaluate the significance of differences between average operational availability with regards to the above periods, one-way analysis of variance was applied. The results demonstrate that in the warranty period the operational availability of both makes of buses is similar, while the post-warranty period reveals a significant difference, with the operational availability being higher for Mercedes buses. As a result, this method can be of use for investment projects during purchase of new vehicles.
PL
Celem pracy była analiza wpływu wybranych czynników gotowości technicznej autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie autobusów marki Solaris i Mercedes-Benz w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym (MPK) w Lublinie. Przeprowadzono badania zmian gotowości technicznej w funkcji czasu użytkowania z podziałem na dwa okresy użytkowania: gwarancyjny i pogwarancyjny. Do sprawdzenia istotności różnic średnich wartości gotowości technicznej, w zależności od marki autobusów oraz w zależności od okresów eksploatacji zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji. Wykazano, że w okresie gwarancyjnym gotowość techniczna autobusów obu marek jest porównywalna, natomiast w okresie pogwarancyjnym jest istotnie różna, wyższa dla autobusu marki Mercedes. W rezultacie metoda ta może zostać użyta do programu inwestycyjnego podczas zakupu nowych pojazdów.
PL
Artykuł dotyczy samochodów dostawczych użytkowanych przez firmy przewozowe. Przy doborze samochodu przez przedsiębiorcę zasadniczy wpływ poza ceną i eksploatacyjnym spadkiem wartości, mają koszty eksploatacji: planowane i incydentalne. Jednak dotychczas w ocenie kosztów przez użytkownika bierze się pod uwagę tylko przewidywalne koszty użytkowania oraz koszty planowanych obsług technicznych. Natomiast marginalizuje się „koszty incydentalne” wynikające z prawdopodobnych usterek i awarii samochodu. Koszty te są ściśle związane z niezawodnością pojazdów. Są one bardzo istotne, ponieważ mają duży wpływ na gwarancję i terminowość wykonania usługi przewozowej. Celem pracy jest analiza liczby uszkodzeń i kosztów naprawy mających wpływ na efektywność eksploatacyjną samochodów.
EN
The article concerns vans used by transport companies. When selecting a car the major impact besides the price and operational decrease in value have operating costs - both the planned and the incidental ones. However, so far in assessing the costs are taken into account by the user only predictable operating costs and the costs of the planned technical services. The „incidental costs” resulting from the probable faults and failures of the car are marginalized. These costs are closely related to the reliability of vehicles. They are very important because they have a big impact on the warranty and punctuality of the performance of a transport service. The aim of the study is to compare the number of failures and repair costs affecting the operational efficiency of cars.
10
Content available remote Study of ceramic-polymer composites reliability based on the bending strength test
EN
In this paper the reliability assessment of structural reliability of the selected light-cured dental composites based on the biaxial flexural strength test results has been presented. A two-parameter Weibull distribution was applied as a reliability model in order to estimate probability of strength maintenance in the analysed population. Weibull distribution parameters were interpreted as a characteristic material strength (scale parameter) and structural reliability parameter in terms of ability to maintain strength by each of specimen from the general population (shape parameter). 20 composite specimens underwent strength tests, including 2 "flow" type composites and 2 standard composites (with typical filler content). "Flow" type composites were characterized with lower characteristic strength and higher structural reliability comparing to other studied composites.
PL
W artykule przedstawiono ocenę niezawodności strukturalnej wybranych światłoutwardzalnych kompozytów stomatologicznych na podstawie wyników testu wytrzymałości na zginanie dwuosiowe. Wykorzystano dwuparametrowy rozkład Weibull’a jako model niezawodności w celu oszacowania prawdopodobieństwa zachowania wytrzymałości materiału w analizowanej populacji. Parametry rozkładu Weibull’a interpretowano jako wytrzymałość charakterystyczną materiału (parametr skali) oraz wskaźnik niezawodności strukturalnej w sensie zdolności do zachowania charakterystycznej wytrzymałości przez każdy z egzemplarzy populacji generalnej (parametr kształtu). Próbie wytrzymałościowej poddano po 20 próbek kompozytów, w tym 2 kompozyty typu ,,flow” oraz 2 kompozyty standardowe (z typową ilością wypełniacza). Kompozyty typu ,,flow” charakteryzowały się niższą wytrzymałością charakterystyczną oraz wyższą niezawodnością strukturalną w porównaniu z pozostałymi badanymi kompozytami.
11
Content available remote Effectivness of the failure rate on maintenance costs of the city buses
EN
The purpose of this paper was to present a failure rate and maintenance cost comparison for two types of city transport buses. The paper presents in detail a case study of well known bus brands used at Municipal Transport Company in Lublin. A failure index of all functional and constructional systems of the vehicles and their technical availability with regards to calendar time was determined. The paper also presents analysis of the factors related to maintenance costs of buses, including costs of fluids, repair costs and maintenance service. It has been demonstrated, that both analyzed buses generate similar maintenance costs, while their failures and technical availability differ significantly in operational practice. These differences are particularly evident in relation to the cumulative costs of repairs.
PL
Celem pracy było porównanie wpływu częstości uszkodzeń dwóch marek autobusów miejskich na koszty ich utrzymania. Przedstawiono szczegółowo studium przypadku na przykładzie znanych marek autobusów, użytkowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. Wyznaczono wskaźniki uszkodzeń wszystkich układów funkcjonalno - konstrukcyjnych autobusów oraz ich gotowość techniczną w funkcji czasu kalendarzowego. W artykule zaprezentowano również analizę czynników związanych z kosztami eksploatacji autobusów, w tym m.in. koszty płynów eksploatacyjnych, koszty napraw i obsług. Wykazano, że w praktyce eksploatacyjnej w analizowanym okresie czasu pojazdy obu marek generują podobne koszty użytkowania, natomiast ich uszkodzenia oraz gotowość techniczna różnią się znacząco. Wymienione różnice są szczególnie widoczne w zakresie skumulowanych kosztów napraw.
12
Content available remote Porównawcza analiza niezawodności autobusów komunikacji miejskiej
PL
Celem pracy było porównanie niezawodności autobusów miejskich na przykładzie marki Solaris Urbino 12 i Mercedes-Benz 628 Conecto LF w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. Wyznaczono wskaźniki niezawodności najbardziej awaryjnych układów i zespołów w zakresie czasu do pierwszego uszkodzenia. Wykazano, że w praktyce eksploatacyjnej występują znaczące różnice niezawodności pomiędzy współcześnie produkowanymi autobusami znanych firm.
EN
The purpose of this paper is to present comparison reliability of city transport buses on the example of Solaris Urbino 12 and Mercedes-Benz 628 Conecto LF at Municipal Transport Company in Lublin. Reliability rate of the most failure construction and complex systems with the time of the first damage were determined. As demonstrated below, some reliability differences occur in practice maintenance between these days produced buses in well-known companies.
PL
Poprawa efektywności funkcjonowania transportu miejskiego może zwiększyć atrakcyjność jego korzystania przez mieszkańców miasta. Zrozumienie wskaźników niezawodności jest konieczne, aby posiąść nową wiedzę i informacje, które poprawią usługi transportowe w danym mieście. Na świecie przeprowadzanych zostało wiele badań, które rozważają nad efektywnością transportu miejskiego. Artykuł ten prezentuje problemy efektywności funkcjonowania publicznego transportu miejskiego. Wskaźnik efektywności, wskaźnik punktualności linii (WPL) został zaproponowany do oceny niezawodności usług transportowych. W artykule przedstawiono również efekty długości trasy, czasu przejazdu autobusu, odległości pomiędzy przystankami oraz wykorzystanie tzw. bus-pasów.
EN
Improving the reliability of bus service has the prospective to enhance the attractiveness of public transit to city inhabitants. An understanding of reliability parameters is necessary to develop strategies that help transit agencies provide better services in current city. Many studies all over the world, have been conducted analyzing bus efficiency. This paper presents an in-depth analysis of service efficiency based on public transport bus characteristics. A performance parameter, punctuality index based on routes (WPL), is recommended for the assessment of bus service reliability. The effects of route length, headway, the distance from one stop to the other, and the use of selected bus lanes are also analyzed.
PL
Celem pracy była ocena niezawodności autobusów Mercedes - Benz 0405 N oraz Jelcz M121M eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. W ramach badań własnych wykonano porównawczą analizę niezawodności obydwu marek autobusów. Podstawę do wyznaczenia wybranych wskaźników niezawodności stanowiły dane o awaryjności pojazdów. Zamieszczone w artykule wyniki oparto o dane eksploatacyjne z dwóch lat tj. 2009 – 2010r. Wykazano, że w praktyce eksploatacyjnej pojazdy marki Jelcz M121M wykazują lepsze właściwości eksploatacyjne niż pojazdy marki Mercedes - Benz 405N.
EN
The aim of this paper was to evaluate the reliability of two buses namely Mercedes - Benz 0405 N and Jelcz M121M, which are utilised by Municipal Transport Company in Lublin. In the course of own research a comparative reliability analysis of both branches of vehicles was performed. The selected indicators of reliability were determined based on the failure database of vehicles. The data in the paper is based on the operating data for the following years: 2009-2010. It has been established that Jelcz M121M vehicles branch indicates better reliability properties in the operating conditions than Mercedes - Benz 405N branch.
EN
The paper presents the assumptions made and solutions used in a newly designed low-bed semi-trailer for the transportation of heavy and oversized loads, especially heavy self-propelled road machinery. During the design phase, special attention was paid to the versatility of the semi-trailer. The semi-trailer consists of 4 main modules: a hydraulic removable gooseneck allowing for coupling the semi-trailer to a tractor unit, an extendable low bed, a 2- axle bogie and a 3-axle bogie. The modules can be combined in different ways to create different configurations of the semi-trailer. Owing to that, the carrying capacity of the semi-trailer can be easily matched to the equipment carried. Depending on the current needs, the semi-trailer can have 2, 3 or 5 axles, a payload from 28 to 65 tons, and a length from 13.2 to 20.1 m. Wheeled and caterpillar vehicles can drive onto the lowbed from the front, after the gooseneck has been detached. The length and width of the bed can be adjusted within the range of 2 and 0.6 m, respectively. An important advantage of this semi-trailer is the fact that in a 2-axle configuration it meets the regulations for standard trailers and can be driven in public roads and carry normal loads without a special permission. Thanks to the fact that all its wheels are steered and controlled by a hydraulic steering system, the semi-trailer has very good manoeuvrability despite its long length. The semi-trailer meets rigorous safety demands – it is equipped with a braking system with ABS/EBS, an advanced load fixing system, marking and lighting systems and others. Research and development experiments performed during the design process, among others those concerning the steering system and optimization of the supporting structure of the semi-trailer using FEM analysis, are characterized in this paper.
EN
The purpose of this paper was to present a reliability comparison of city transport buses on the example of Solaris Urbino 12 and Mercedes-Benz 628 Conecto LF at Municipal Transport Company in Lublin. A reliability index for the most failure parts and complex systems for the period of time up to first damage was determined. It has been demonstrated, that during the operation significant reliability differences occur between the buses produced nowadays.
PL
Celem pracy było porównanie niezawodności autobusów miejskich na przykładzie marki Solaris Urbino 12 i Mercedes-Benz 628 Conecto LF w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. Wyznaczono wskaźniki niezawodności najbardziej awaryjnych układów i zespołów w zakresie czasu do pierwszego uszkodzenia. Wykazano, że w praktyce eksploatacyjnej występują znaczące różnice niezawodności pomiędzy współcześnie produkowanymi autobusami znanych firm.
EN
Existing wood and wood-based materials have had several drawbacks limiting their use, which in consequence resulted in replacing them by other materials. The most significant problems were limitations regarding maximum dimensions of the components cross - section and capabilities of manufacturing of the large-scale components. Durability and flammability of surfaces were the limiting factors as well. Nowadays, thermally treated wood and wood composites are more and more commonly used in the engineering constructions, such as: glued laminated timber (GL), laminated veneer lumber (LVL) and thermally treated timber (TT). The timber undergoes a process of thermal degradation. In high temperatures timber structure is subject to simultaneous influence in the form of forces and thermal impacts. These factors influence stress distribution in the wood structure and limit its load capacity, reflecting structure decohesion. The aim of the presented studies was to determine impact of increased temperatures on strength of the wood materials and wood-based composites. Additionally, based on the results of the strength studies, analysis of the probabilisty of survival in high temperatures was performed. Samples used in the static bending strength studies were made of the laminatem veneer lumber - LVL, glued laminated pine timber - GL, and thermally treated - TT and non-treated spruce timber - NTT. The samples were in a cuboidal shape with dimensions of 20x20x300 mm. The evaluation of bending strength was performed by means of the universal strength device - FPZ 100/1 (VEB Thuringer Industriewerk Rauenstein, Germany). Fire temperatures conditions were simulated by blowing hot air (GHG 650 LCE). The studies were conducted in the following temperature ranges: 20, 50, 100, 150, 200 and 230 ±C. Based on the obtained results a reliability analysis was performed. For the analysis a two-parameter Weibull distribution was applied. In case of materials with laminated structure - LVL and GL, an increase in standard deviation of the results of bending strength in the successive temperature ranges has been observed. Higher values of shape parameter c of Weibull distribution have been demonstrated for TT spruce timber (the highest c = 5.58) and NTT (the highest c = 3.31).
PL
Dotychczasowe materiały drewniane i drewnopochodne miały wiele wad ograniczających ich zastosowanie, co prowadziło do zastępowania ich innymi. Największy problem stanowiły ograniczenia, co do maksymalnych wymiarów przekroju elementów oraz możliwości wykonywania elementów o znacznych rozpiętościach, również trwałość powierzchni a także łatwopalność ograniczały zastosowanie. Obecnie w konstrukcjach inżynierskich coraz częściej wykorzystuje się drewno modyfikowane termicznie oraz materiały drewnopochodne m.in. drewno klejone warstwowo (GL), drewno fornirowane warstwowe (LVL) oraz drewno modyfikowana termicznie (TT). Drewno jest materiałem ulegającym termicznej degradacji. W warunkach oddziaływania wysokich temperatur konstrukcja drewniana jest poddana jednoczesnym wymuszeniom w formie sił oraz oddziaływaniom termicznym. Oddziaływanie tych dwóch czynników wpływa na rozkład naprężeń w strukturze drewna oraz ogranicza nośność konstrukcji, powodując de kohezję struktury. Celem prezentowanych badań było określenie wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałość materiałów drewnianych i drewnopochodnych. Ponadto, na podstawie wyników badań wytrzymałości przeprowadzono analizę prawdopodobieństwa przetrwania w podwyższonych temperaturach. Próbki do badań wytrzymałości na zginanie statyczne zostały wykonane z drewna fornirowego warstwowego - LVL, drewna sosny pospolitej klejonego warstwowo - GL oraz drewna świerkowego poddanego - TT i niepoddanego modyfikacji termicznej - NTT, w formie prostopadłościanów o wymiarach 20x20x300mm. Oceny wytrzymałości na zginanie dokonano na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej FPZ 100/1 (VEB Thuringer Industriewerk Rauenstein, Germany). Temperatury środowiska pożaru symulowano za pomocą nawiewu gorącego powietrza (GHG 650 LCE). Oceny dokonywano w zakresach temperatur: 20, 50, 100, 150, 200, 230±C. Uzyskane wyniki posłużyły ocenie niezawodności. W analizie wykorzystano dwuparametrowy rozkład Weibulla. W przypadku materiałów o strukturze laminowanej - LVL i GL zaobserwowano wzrost odchylenia standardowego wytrzymałości na zginanie w kolejnych zakresach temperatur. Wyższe wartości parametru kształtu c Rozkładu Weibulla zostały wykazane dla świerku TT (najwyższe c = 5.58) i NTT(najwyższe c = 3.31).
EN
Camelina is the oil plant, from which the oil subjected to the esterification process can be used as motor fuel to diesel engines or as a bio-component added to traditional fuels. This fuel can be considered as a renewable fuel that can be bio-component for petroleum fuels. The article describes the characteristics of this fuel, and presents selected results of engine tests of camelina oil methyl ester compared with diesel fuel and rapeseed oil methyl esters. The interesting results that would require in the future to increase the interest in this type of fuel were obtained.
PL
Lnianka jest rośliną oleistą, z której olej poddany procesowi estryfikacji może być używany jako paliwo silnikowe silników o zapłonie samoczynnym lub jako biokomponent dodawany do tradycyjnych paliw. Paliwo to może być rozpatrywane jako jedno z paliw odnawialnych, mogących stanowić biokomponent paliw ropopochodnych. W artykule opisano właściwości tego paliwa oraz przedstawiono wybrane wyniki badań silnikowych estrów metylowych oleju lnianki w porównaniu z olejem napędowym oraz estrami metylowymi oleju rzepakowego. Uzyskano interesujące wyniki, które nakazywałyby w przyszłości zwiększyć zainteresowanie tym rodzajem paliwa.
PL
Celem pracy było porównanie niezawodności autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie marki Solaris Urbino 12 i Mercedes-Benz 628 Conecto LF w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. Uwzględniono wskaźniki niezawodności silnika oraz wybranych układów konstrukcyjnych o największej liczbie uszkodzeń. Wykazano, że w praktyce eksploatacyjnej występują nieznaczne różnice niezawodności pomiędzy współcześnie produkowanymi autobusami znanych firm.
EN
The purpose of this paper is to present reliability comparison of city transport buses on the example of Solaris Urbino 12 and Mercedes-Benz 628 Conecto LF at Municipal Transport Company in Lublin. Reliability rate of the engine and some of the construction systems with the highest number of defects were considered. As demonstrated below, small reliability differences occur in practice maintenance between these days produced buses in well-known companies.
EN
Assumptions made while modelling the oil film between the ring and the cylinder liner in IC engines, especially concerning the boundaries of the wetted area of the ring face surface, were discussed and the assumptions adopted for the developed model were presented in this study. It was assumed that the model should take into account partially flooded lubrication, which meant that the boundaries of the ring wetted area had to be determined. Based on the adopted assumptions, a model for calculation of the oil film thickness between the cylinder and moving rings, and thickness of the oil film left on the cylinder by the ring pack was developed. A computer application operating in the Windows operation system was developed to carry out numerical calculations. The results of initial numerical calculations were also presented. The proposed model can be utilized to determine the effects of the ring pack geometry, especially the geometry of the ring surface, on parameters of lubrication. These parameters, including the oil film thickness, distribution of pressure in oil film or tangential force, are crucial for friction and wear of cooperating surfaces, oil consumption, and flow of gas from the combustion chamber to the crankcase, thus playing a role in the durability, fuel consumption and emission of an engine.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.