Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wave theory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Toyotarity means the improvement of quality, decrease of production costs and production time, increase of safety and morale. With the help of tools of toyotarity strategic factors can be determined, production or service problems can be revealed. In this paper tools of toyotarity are obtained to analyse the driving factors of Hungarian vehicle fleet and car renewal. Product analysis was conducted on the basis of wavetheory.
PL
Wprowadzenie: do rozwiązywania zagadnień dotyczących modelowania stanu toru kolejowego, ulegającego deformacjom pod wpływem działania naprężeń, zwykle wykorzystuje się określony zestaw metod fizyko-matematycznych. Jeśli dla taboru są to głównie układy oparte na równaniach Lagrange’a, to dla toru zasadniczo są to statyczne i kwazistatyczne modele uzupełnione parametrami empirycznymi, ukierunkowane na określone zagadnienia brzegowe. Nie zawsze wystarcza to do rozwiązania współczesnych zagadnień dotyczących dużych prędkości ruchu i niezawodności eksploatacji toru kolejowego. Cel pracy: utworzenie nowego modelu odkształcenia stanu toru kolejowego, wykorzystującego teorię rozchodzenia się fal naprężeń. Wyniki: na podstawie teorii rozchodzenia się fal, opisano geometrię propagacji naprężeń w warstwie materiałów. Równowaga dynamiczna jest osiągana przy uwzględnieniu przyspieszonej deformacji masy materiału w przestrzeni, pomiędzy różnymi poziomami potencjałów. Rezultatem są procesy rozchodzenia się naprężeń (deformacji) w układzie przestrzennym, z uwzględnieniem ich zmian w czasie. Wartości otrzymanej masy układu, który bierze udział we wzajemnym oddziaływaniu w danym momencie czasu, są wykorzystywane jako ważna charakterystyka procesów przekazania energii i wykonanej pracy, niezbędnych do rozwiązywania zagadnień niezawodności. Model falowy uwzględnia nie tylko samo rozchodzenie się naprężeń wywoływanych obciążeniem, lecz również odbicie się fal od powierzchni styku ośrodków z różnymi własnościami fizycznymi, co daje możliwość otrzymania metodami analitycznymi adekwatnego narzędzia kształtowania sprężystego odkształcenia dynamicznego. Wnioski: Modele matematyczne stosowane zwykle do opisania odkształcenia stanu toru pod wpływem działania naprężeń, są z jednej strony uzasadnionym kompromisem pomiędzy złożonością a możliwościami dla określonych zadań, z drugiej strony zaś mają wyraźne granice zastosowania. Obecnie coraz bardziej istotne stają się liczne zagadnienia wymagające zastosowania zupełnie nowego podejścia, które podano jako uzasadnienie do wykorzystania teorii rozchodzenia się fal naprężeń. Na tej podstawie opracowano nowy model stanu toru odkształconego działaniem naprężeń.
EN
Introduction: for the solution of the tasks connected with modeling the tension-deformed condition of permanent way, a certain set of physical and mathematical methods is already traditionally used. If for a rolling stock it generally systems on the basis of the equations. Lagrange, for a way is, as a rule, the static or quasistatic models added with empirical parameters, focused on certain regional tasks. Not always it is enough of it for the solution of the modern tasks connected with high speeds of movement and questions of reliability for work of a permanent way. The purpose: creation of essentially new model the tension-deformed condition of permanent way on the basis of the wave theory for the distribution of stress. Results: on the basis of the wave theory the geometry of distribution of tension which is used for drawing up the equations of drive of potentials of tension in the thickness of materials is described. Dynamic balance will be reached by the accounting of the accelerated deformation of weight of substance in space between different levels of potentials. result are processes of distribution of tension (deformations) in spatial system taking into account their changes in time. Values of the received weight of system which takes part in interaction at present time, are used as the important characteristic of processes of transmission of energy and the performed work which are necessary for the solution of problems of reliability. The wave model considers on only direct distribution of tension from the enclosed loading, and reflection of waves from a surface of contact of objects with different physical properties that gives the chance to receive analytically the adequate instrument of formation of elastic dynamic deformation. Conclusion: Mathematical models which habitually to apply to the description tension-deformed condition of railway, on the one hand is a reasonable compromise between complexity and opportunities for certain tasks, but with another - have a clear boundary of applicability. Today gathers the increasing relevance a number of questions which need use of essentially new approaches as which it is allowed to use justification the wave theory of distribution of stress. On this basis essentially new model the tension-deformed condition of permanent way is created.
EN
A solution procedure based on computer-algebra methods is applied to the eigenvalue problem for the Rayleigh equation with the Blasius velocity profile. The procedure can be used to manipulate power series containing a large number of terms. An expression for the phase velocity of the lowest-order harmonic is obtained in the form of a series in the wave-vector components. Representation of the series in terms of Fade approximants is considered with a view to improving their convergence.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.