Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały ziarniste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W badaniach przepływu urobku w ciągłych systemach transportowych niezwykle trudno uwzględnić cząsteczkową budowę przenoszonego materiału. Różnice w rozmiarze i kształcie poszczególnych fragmentów urobku powinny być brane pod uwagę dla pełnego zrozumienia zjawisk zachodzących w czasie transportu. Metoda elementów dyskretnych DEM pozwala na zbadanie wybranych elementów ciągu transportowego, z uwzględnieniem specyficznej budowy transportowanego materiału oraz reakcji między jego fragmentami, traktując każdy element urobku osobno. Przedstawiono proces przygotowania symulacji DEM oraz wyniki badania zachowania się urobku o złożonej granulacji w czasie napełniania i opróżniania zbiornika przyszybowego kopalni podziemnej, a także wyznaczono czas przepływu pojedynczej cząstki urobku w postaci czytnika RFID (e-pelletu) przez zbiornik w zależności od stopnia jego wypełnienia.
EN
In research on the continuous transport system it is hard to take into account discrete construction of conveyed materiał. Differences in shape and size of each pieces of ore should be taken in to consideration for fuli understanding of phenomenon during transport. The Discreet element method (DEM) allows us to study what is happening with chosen elements of transport system including specific construction of the conveyed ore and also study the reactions between transported parts through treating all the elements separately. This paper presents the process of preparing the DEM simulation and results of research on various size ore flow during filling and emptying of underground mining large-capacity shaft station bunker. We also shows the analysis of flow time of pellets for various bunker fili levels.
EN
Internal friction in granular plant materials is a very complex phenomenon. This is due to a vast number of factors that determine the behaviour of these materials. This article looks at exploring the impact of porosity, the repose angle, and moisture on the value of the internal friction angle and cohesion. Statistical analysis showed that the influence of the examined factors on the parameters of friction is statistically significant. Nonlinear estimation was performed, which allowed developing functions describing the mentioned relationship, for which the goodness-of-fit (depending on the material type) ranged from 0.813 to 0.915 for the internal friction angle and from 0.748 to 0.963 in the case of cohesion. It has been found that internal friction and cohesion need further research that will take into account additional factors defining the examined material in a more accurate manner.
PL
Tarcie wewnętrzne roślinnych materiałów ziarnistych jest zjawiskiem bardzo złożonym. Wynika to z dużej ilości czynników determinujących zachowanie się tych materiałów. W artykule podjęto próbę określenia wpływu porowatości, kąta usypu oraz wilgotności na wartość kąta tarcia wewnętrznego i kohezję. Analiza statystyczna wykazała istotność wpływu badanych czynników na parametry tarcia. Przeprowadzono estymację nieliniową, która pozwoliła na zaproponowanie funkcji opisujących wspomnianą zależność, dla których uzyskano współczynnik dopasowania (w zależności od rodzaju materiału) od 0.813 do 0.915 dla kąta tarcia wewnętrznego oraz od 0.748 do 0.963 dla kohezji. Stwierdzono, że zarówno w przypadku kąta tarcia wewnętrznego, jak i kohezji należy prowadzić dalsze badania, uwzględniając dodatkowe czynniki, w sposób dokładniejszy charakteryzujące badany materiał.
3
Content available remote Nowa koncepcja młyna walcowo-płytowego
PL
Poddano analizie wzajemne relacje ruchu użytkowego, stany i przemiany cząstek rozdrabnianego surowca ziarnistego (ziarna ryżu) oraz przemieszczenia i rozdrabniania w młynie walcowo- płytowym. Wykazano, że zależą one m.in. od warunków tarcia, zderzeń, cięcia i cech konstrukcyjnych młyna. Celem pracy była analiza i ocena warunków technicznych procesu użytkowania stosowanego w przemyśle chemicznym i spożywczym młyna nowej konstrukcji (nWk) za pomocą użytkowych, granulometrycznych wskaźników jakości produktu.
EN
Rice grains were disintegrated in a newly constructed roller-plate mill. The crushing efficiency depended on conditions of friction, roller rotation rate and width of the gap between roller and plate. The increase in rotational speed resulted in an increases in the energy consumption, whereas an increase in the gap between the rolls and the plate resulted in a decrease in the unitary energy consumption.
PL
Zbadano wpływ wielkości ziarna materiału dozowanego za pomocą fluidalnej śluzy powietrznej na jej efektywność, a tym samym możliwości zastosowania takiej śluzy jako urządzenia dozującego. Do badań wykorzystano piasek kwarcowy o granulacji 300, 600 i 1000 μm. Przy wartości strumienia powietrza 9,3 m3/h wraz ze wzrostem wielkości ziaren materiału wydłużał się czas przesypu materiału przez śluzę, a przy strumieniu powietrza 12 m3/h obserwowano krótszy czas przesypu.
EN
The influence of grain size of materiał dispensed with a fluidized airlock on its effectiveness was investigated. Therefore the possibility of using such lock as a dispensing device was considered. Quartz sand with granularity of 300, 600 and 1000 μm was used in tests. For air flow rate of 9,3 m3/h flow time through the shorter discharge time was observed for 12 m3/h.
EN
Rotary drums are used in many industrial branches, such as: mixing, grinding, granulating, sieving and drying of granular materials. The widespread use of rotary drums is due to their simple design and operating principle - a rotating drum moving bed. But for the processes described in the paper a proper movement of the bed is different. The first move appears at the lower velocity, so the bed only slips. The second appears when the angle-of-repose is achieved and particles start rolling. During the next move, which is cascading, the so-called "kidney" is created. Particles are stationary in the central kidney but on the outside they circulate. While velocity still increases, the bed loosens up and particles start an autonomous move, that is cataracting. The last move characteristic to the bed is centrifuging. The bed swirls around the drum perimeters, which is when gravitation and centrifugal forces are balanced.
PL
W pracy zaprezentowano możliwość zastosowania zjawiska fluidyzacji do precyzyjnego dozowania w różnych technologiach przemysłowych materiałów ziarnistych. Przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów na efektywność przesypu tych materiałów przez fluidalną śluzę powietrzną. Badania przeprowadzono, wykorzystując piasek kwarcowy. Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że wykorzystanie zjawiska fluidyzacji, zwłaszcza w przypadku określonych materiałów, jest bardzo obiecujące.
EN
The possibility of using fluidization phenomena for precise dosing of granular materials in a variety of industrial technology is presented in the paper. The analysis of the influence of selected parameters on the pouring efficiency of these materials by fluidized pneumatic sluice is presented. The researchs were performed using silica sand. The obtained results permit the conclusion that the use of fluidization phenomena, especially in the case of certain materials, is very promising.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wyznaczania rozkładu temperatury i wilgotności w złożu jednorodnej mieszaniny ziarnistej, w różnych udziałach procentowych. Dokonano oceny analizy wyróżników jakościowych ziarna. Badania wykonano na ziarnie pszenicy. Do uzyskania jednorodnej mieszaniny ziarnistej wykorzystano metodę mieszania materiałów w przesypie przy użyciu laboratoryjnego mieszalnika przesypowego.
EN
The article presents a research of temperature and humidity distribution in the layer homogeneous mixture granular, in various percentage proportions and analysis of grain quality parameters. Research were made on wheat grain. To obtain a homogeneous mixture of granular materials used the method of mixing using laboratory flow agitator.
EN
Thermal conductivity of heterogeneous materials is a complex function not only of properties and amounts of constituents but also of many structural factors. Therefore it is difficult to predict. An attempt to predict thermal conductivity of granular media using the Artificial Neural Network (ANN) model is undertaken in the paper. It was assumed that it is a function of a ratio of thermal conductivities of the constituents, medium porosity as well as the coordination number describing the mean number of the nearest neighbours to each grain. Several configurations of the ANNs were tested while developing the optimal model. As a measure of prediction accuracy the coefficient of linear regression and the mean squared error were used. The optimal model of ANN was found to consist of three hidden layers with eight neurons in each layer for both types of media. Some problems associated with application of ANN were pointed out. The predicted values of thermal conductivity obtained with ANN were compared with values calculated from an analytical formula. It was found that the ANN predictions show identical trends and similar values as the analytical formula for all factors affecting thermal conductivities of the granular media.
9
Content available remote Zmiana gęstości złóż ziarnistych pod działaniem nacisku zagęszczającego
PL
Prowadzone badania miały na celu wyznaczenie wartości liczbowych redukcji złoża oraz zmiany gęstości w zakresie niskich nacisków. Badano następujące ziarna zbóż: gorczyca, kukurydza, pszenica, soja. Wyniki będą wykorzystywane do celów projektowych przy konstruowaniu urządzeń pakujących. Stosując metodę zagęszczania złoża do ograniczenia segregacji wtórnej można stosować naciski do 0,6 MPa i redukcję objętości złoża do 5%. Powyżej tych wartości ziarna zbóż zostaną uszkodzone.
EN
A purpose of this research was to determine bed reduction values and density change for a low thrust range. Mustard, com, wheat and soya seeds were tested. The results obtained should be used in the designing of packaging equipment. Thrust up to 0.6 MPa and 5% reduction of grain bed volume can be applied to constrain the backward segregation. If these values are exceeded, a grain bed can be damaged.
PL
W celu ograniczenia segregacji zaproponowano metodę polegającą na prasowaniu materiału ziarnistego w czasie jego pakowania. Metoda ta ogranicza swobodę ruchu ziaren przez zmniejszenie przestrzeni międzyziarnowych i dodatkowo powoduje zmniejszenie objętości masy materiału. W pracy przedstawiono wyniki jakościowych i ilościowych pomiarów sprasowanych złóż ziarnistych w symulowanych warunkach transportu. Użyto materiałów pochodzenia rolniczego (ziarna zbóż).
EN
In order to reduce segregation, a method based on particulate material compression during its packaging is proposed. This method restricts freedom of grain movement by the intergranular space reduction and additionally causes the material volume reduction. Results of qualitative and quantitative measurements of compacted granular beds obtained in simulated conditions during transportation are presented in the paper. Materials of agricultural origin (grains) were used.
PL
W procesie mokrej granulacji realizowanej w obrotowych bębnach zasadniczy wpływ na przebieg procesu i właściwości wytworzonego produktu mają zjawiska i przemiany zachodzące na granicy faz mediów uczestniczących w ruchu przesypowym nawilżonego złoża materiału. Oddziaływania między poszczególnymi ziarnami materiału lub pewnymi ich zbiorami są zależne od właściwości poszczególnych mediów, a w szczególności od składu ziarnowego granulowanego surowca. W niniejszej pracy, w oparciu o wyniki badań własnych oraz przedmiotową literaturę, przedstawiono ocenę wpływu warunków prowadzenia procesu granulacji na właściwości cząstek produktu wytworzonego z materiałów drobnoziarnistych o różnych składach ziarnowych. W pierwszej części pracy scharakteryzowano podstawowe właściwości materiałów ziarnistych, a także sposoby ich określania. W kolejnym rozdziale przedstawiono stan wiedzy w zakresie mechanizmów powstawania i wzrostu aglomeratów. Omówiono kinetykę formowania zarodków, zagadnienia dotyczące wzajemnych relacji ciecz wiążąca-materiał drobnoziarnisty, a także przedstawiono modele wzrostu dotyczące zarówno etapu nukleacji, jak i dalszego wzrostu granul na drodze koalescencji, ścierania i nawarstwiania. Rozdział 4 zawiera opis modelowych materiałów drobnoziarnistych stosowanych podczas badań doświadczalnych, sposób ich przygotowania, a także podstawowe właściwości fizyczne. Przedstawiono tu również opis użytej aparatury badawczej oraz dobór warunków nawilżania złoża w procesie granulacji. W rozdziale 5 przedstawiono wyniki badań kinetyki wzrostu aglomeratów w procesie granulacji bębnowej dla różnych materiałów drobnoziarnistych i różnych warunków procesowych. Omówiono wpływ warunków nawilżania złoża (wilgotności wsadu, intensywności nawilżania, wielkości kropel cieczy wiążącej) na przebieg procesu i skład granulometryczny przetwarzanego wsadu. Zaproponowano mapę zakresów granulacji wyróżniającą trzy różne obszary przebiegu procesu w zależności od wilgotności wsadu i rozmiarów kropel cieczy wiążącej. Rozdział 6 jest poświęcony ocenie porowatości aglomeratów wytworzonych w procesie mokrej granulacji materiałów o różnym uziarnieniu, przy zmiennych warunkach nawilżania wsadu. Przedstawiono zależności opisujące szybkość zagęszczania ziaren w granulach w trakcie procesu w funkcji wilgotności wsadu i średniego rozmiaru ziaren surowca. Określono nakłady energii koniecznej na jednostkowy przyrost zagęszczenia ziaren w granulach wytworzonych z materiałów o różnym uziarnieniu, w zależności od wilgotności wsadu. W rozdziale 7 przedstawiono wyniki badań gęstości nasypowej granulatu wytworzonego z różnych surowców, przy zmiennych warunkach nawilżania. Przedstawiono analizę zmian gęstości nasypowej granulowanego złoża w trakcie procesu uwzględniającą zmiany składu ziarnowego wsadu oraz zagęszczanie ziaren w granulach. Rozdział 8 prezentuje badania wytrzymałości mechanicznej granul. Przedstawiono metody badań wytrzymałościowych, a także formy niszczenia granul o różnych właściwościach fizycznych. W części doświadczalnej przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie pojedynczych granul w stanie wysuszonym, wytworzonych w procesie mokrej granulacji bębnowej, przy różnych parametrach procesowych. Dokonano analizy wpływu składu ziarnowego granulowanego surowca oraz warunków jego nawilżania na wartości sił i naprężeń ściskających, powodujących niszczenie granul o określonych wymiarach. Przedstawiono również wyniki oceny wytrzymałości granulatu przy wykorzystaniu testu na ścieranie. W rozdziale 9 przedstawiono zagadnienia związane z dynamiką wsadu przesypującego się w obrotowym bębnie. Na podstawie chwilowych wartości momentu obrotowego rejestrowanego na wale granulatora określano zapotrzebowanie mocy w poszczególnych fazach procesu granulacji, a następnie jednostkowe zużycie energii na przetworzenie nawilżonego złoża w granulat. Określono wpływ średniego wymiaru ziaren surowca i wilgotności wsadu na nakłady energetyczne odniesione do jednostkowego przyrostu średniego wymiaru granul.
EN
In the wet granulation process performed in the rotary drum, phenomena and the changes occurring at the interface of media involved in the tumbling of the wetted bed material have major impact on the process course and the properties of formed product. The interactions between individual grains of the material or some their sets depend on the characteristics of the media, in particular, on the grain composition of granulated material. This paper provides the assessment of the impact of granulation process conditions on the properties of grain particles of product obtained from finegrained materials with different grain compositions, prepared on the basis of the results of own research and data from subject literature. In the first part of this work the basic properties of granulated materials and the methods for their determination are characterized. The next chapter presents the state of knowledge concerning the mechanisms of formation and agglomerates growth. The kinetics of nuclei formation and issues concerning the relationship between binding liquid and fine material are discussed here. Moreover, growth models applying to the nucleation stage and to the further growth of granules via their coalescence, abrasion and layering are presented in this part. Chapter 4 contains the description of model fine-grained materials used in experimental studies, methods of their preparation and also their basic physical properties. It also describes the equipment used in the study and presents the choice of bed wetting conditions during the granulation process. Chapter 5 presents the results of the study of agglomerates growth kinetics in the process of drum granulation of various fine-grained materials in different process conditions. The influence of bed wetting conditions (batch moisture content, wetting intensity, binding liquid droplet size) on both the process course and the granulometric composition of the processed batch is described. The map of granulation regions which distinguishes three different areas of the process course depending on the batch moisture and binding liquid droplets size has been suggested. Chapter 6 is devoted to the assessment of the porosity of the agglomerates formed in the process of wet granulation of materials with different grain sizes and during which different conditions of batch wetting are used. It presents the relations describing the rate of grains concentrations during granulation as a function of both batch moisture content and the mean material grains size. The energy input required for the unit increase in the grains density of granules formed from the material with different grain sizes, depending on batch moisture is specified here. Chapter 7 presents the results of the study of bulk density of granulate obtained from different raw materials with the use of different wetting conditions. The analysis of changes in bulk density of granulated deposits during the process, which takes into consideration the changes in the grain composition of the batch as well as grains concentration in granules, is presented here. Chapter 8 presents the study of granules mechanical strength. The methods of strength tests, as well as the means of destruction of granules with different physical properties are described. The experimental part presents the results of compressive strength test for individual granules, in a dried state, which were formed in the process of wet drum granulation with different process parameters. The analysis of the impact of grain composition of granulated material and the conditions of its wetting on the forces and compressive stress which lead to the destruction of the granules with definite dimensions were conducted. The paper also presents the results of granule strength analysis performed with the use of the abrasion test. Chapter 9 presents the issues related to the dynamics of batch tumbling in the rotary drum. On the basis of the instantaneous torque values registered on the granulator shaft, the power demand in the particular phases of the granulation process, and the unit energy consumption required for the processing of wetted batch into granules have been determined. The influence of mean grain size of raw material and batch moisture content on the energy input relating to a unit increase in mean size of granules have been assessed.
13
Content available remote Oblicznie powierzchni sit z wykorzystaniem liczby odsiewu
PL
Niniejsza praca opisuje podstawowe założenia, na jakich oparto metodę projektowania powierzchni sit przesiewaczy, którą opracowano w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej. Polega ona na wyznaczeniu na drodze prostych badań laboratoryjnych wartości liczby odsiewu, co pozwala następnie na określenie wymaganej powierzchni sitowej do prowadzenia procesu przesiewania w skali przemysłowej.
EN
The present work describes basic foundations of the method of projecting the screen's surface sieves, which was worked out in the Department of Process Equipment, Technical University of Lodz. This method consists in marking on the road of simple investigations in the laboratory scale the sifting number values, what allows to the qualification of the required sieve surface to the lead the process of sifting in the industrial scale.
14
Content available remote Badania współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów kompozytowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku dla materiałów kompozytowych nazwanych keramzytobetonami. Badania przeprowadzono dla próbek o grubości 50 mm. Autorzy od wielu lat zajmują się badaniami akustycznymi nowych materiałów, które mogą być przydatne w projektowaniu zabezpieczeń wibroakustycznych, takich jak: obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne, przegrody budowlane, ekrany akustyczne, i będą konkurencyjne do obecnie stosowanych. Otrzymane pozytywne wyniki wstępnych badań dotyczące własności dźwiękochłonnych keramzytobetonów wskazują na potrzebę szczegółowych badań tych materiałów, zwłaszcza że w literaturze naukowo-technicznej brakuje informacji na temat tego typu materiałów.
EN
The results of the preliminary investigations of the sound absorption coefficient of composite materials called the keramzite-concrete. Tests were performed for samples of a thickness of 50 mm. The authors, for many years, have been conducting research related to acoustic properties of new materials, which can be suitable in designing vibroacoustic protections such as: sound absorbing insulating enclosures, building partitions, acoustic screens and which can become competitive for the ones currently used. The obtained promising results of the preliminary tests of the sound absorbing properties of keramzite-concretes indicate the need of detailed investigations of these materials, especially since there are none information concerning this type of materials in the technical-scientific literature.
15
Content available remote Szacowanie współczynnika filtracji materiałów ziarnistych
EN
In this work one described the method of measurement of filtration coefficient of aggregate in filtration column at constant height of liquid column. Following one presented results of laboratory tests of filtration coefficient for four different mixes of fractions of sand and all-in aggregate. Results of testing are compared with obtained from empirical formula of Krüger values of filtration coefficient.
PL
W ramach pracy zaprezentowano krzywe odwadniania materiału ziarnistego uzyskane przy różnym stężeniu środka powierzchniowo czynnego w fittracie. Eksperymenty przeprowadzono dła ciśnień odwadniania od 0.02 do 0,07 MPa. Rezultaty eksperymentów przedstawione są na wykresach oraz przeprowadzono ich dyskusję. Wyniki doświadczeń pokazują możłiwość intensyfikacji procesu odwadniania poprzez dodawanie środków powierzchniowo czynnych.
EN
Characteristics of dewatering curves obtained for the different concen-tration of surfactant in the filtrate arę presented in the paper. Experi-ments were carried out for dewatering pressures from 0.02 to 0.07 MPa. Results of experiments arę graphicatly presented and their discussion is performed. Supporting of dewatering process using surfactants results in the decreasing of finał saturation of fitter cakes. Key words: vacuum filtration, dewatering, surfactants, granular materia!, saturation
EN
A two-dimensional discrete element method is applied to heating of spherical particles in a horizontal rotating drum. The results are presented in terms of the overall heat transfer coefficient, and are compared with the penetration model and results of experiments taken from literature. The limitations of such continuum models are discussed along with the potential of DEM.
PL
Dwuwymiarową metodę elementów dyskretnych zastosowano do ogrzewania sferycznych cząsteczek przez kontakt z gorącą ścianką bębna obrotowego. Wyniki symulacji porównano z danymi eksperymentalnymi zaczerpniętymi z literatury oraz modelem penetracyjnym. Omówiono ograniczenia modelu penetracyjnego oraz potencjalne możliwości metody elementów dyskretnych.
PL
W pracy przedstawiono proces mieszania sypkich układów niejednorodnych pod względem gęstości. Badania prowadzono w mieszalniku bębnowym. Obserwowano zjawisko segregacji i stwierdzono, iż zjawisko to ma miejsce i przebiega tym intensywniej, im bardziej stosunek gęstości fazy rozpraszanej do fazy rozpraszającej oddala się od jedności.
EN
The authors present the test results for mixing of pairs of heterogeneous granular materials. Influence of density difference on effects of component intermixing was tested. Segregation accompanying the mixed systems was observed.
PL
W pracy badano proces mieszania układów ziarnistych o zróżnicowanych gęstościach, jak również towarzyszące mieszaniu zjawisko segregacji. Dokonano porównania wyników otrzymanych na podstawie modelu stochastycznego z wartościami rzeczywistymi, wyznaczonymi na drodze doświadczalnej. Badania prowadzono w długim mieszalniku bębnowym.
EN
In this work the mixing process oftheparticulate materials with the different density has been investigated. The investigation have been performed in a long drum mixer. The results based on the stochastic model versus experiments results have been presented. It was shown that results based on the stochastic model can be used to describe mixture with different density of heterogeneous granular materials.
PL
Celem pracy jest przedstawienie wpływu zawartości wilgoci w materiale ziarnistym na graniczny kąt pochylenia zboczy składowisk. Do wyznaczania kąta zastosowano, rozszerzone o parametr nasycenia, kryterium wytrzymałościowe Coulomba. Rozpatrzono przypadek składowania węglanu wapnia. Pomiary parametrów wytrzymałościowych wykonano na aparacie bezpośredniego ścinania.
EN
The aim of this paper is to show the influence of the moisture content in granular material on the angle of the pile slope. An estimation of the slope angle is based on the extended Coulomb criterion, which includes the saturation parameter. Limestone piles were considered as a stored granular material. Measurements of strength parameters was carried out on the direct shear cell.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.