Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 322

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kogeneracja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
2020 to rok jubileuszowy dla dwóch obecnie działających w Trójmieście elektrociepłowni. 50 lat temu w Gdańsku, a 45 lat temu w Gdyni rozpoczęły one swój pierwszy sezon grzewczy. To dobra okazja, by wspomnieć, że historia energetyki w tym regionie jest sporo starsza.
2
Content available remote Kocioł niskotemperaturowy opalany biomasą rolniczą
PL
Artykuł jest próbą podsumowania prac badawczych jakie zostały przeprowadzone przez Instytut Energetyki (IEn) w ramach projektu BioCHP, którego celem było opracowanie oraz przygotowanie do wdrożenia instalacji kogeneracyjnej produkującej energię elektryczną oraz ciepło z odpadowej biomasy poddanej mikronizacji i utylizowanej w ciśnieniowej komorze spalania zasilającej bezpośrednio turbinę gazową. IEn jako partner tego projektu miał za zadnie opracowanie technologii kotła, który może być zasilany zarówno dużym strumieniem gazów spalinowych o niskiej temperaturze z turbiny, jak i małym strumieniem spalin o wysokiej temperaturze powstałych w wyniku spalania biomasy w komorze paleniskowej tegoż kotła. W konsekwencji zaprojektowano i wybudowano kocioł hybrydowy z przedpaleniskiem wyposażonym w niskotemperaturową komorę spalania eliminującą ryzyko szlakowania kotła przy spalaniu biomas o niskiej temperaturze topienia popiołu. W artykule opisano metody jakie towarzyszyły procesowi projektowania kotła począwszy od budowy modelu palnika na biomasę, a skończywszy na projekcie technicznym palnika biomasowego, niskoemisyjnej komory paleniskowej i całego kotła o mocy cieplnej 10 MW. Dużo uwagi poświęcono sposobom organizacji procesu spalania w komorze przedpaleniska oraz metodom uzyskania stabilnego zapłonu mieszanki pyłowo-powietrznej. W pracy przetestowano zarówno startowy palnik olejowy jak i zapalarki plazmowe. Ostatecznymn efektem prac jest działająca instalacja demonstracyjna zlokalizowana na terenie ciepłowni w Karczewie, gdzie przeprowadzono badania kotła, które potwierdziły, że zapewnia on stabilną produkcję ciepła z rozdrobnionej biomasy i spełnia obowiązujące obecnie standardy emisyjne.
EN
The article is a summary attempt of the research work carried out by the Institute or Power Engineering (IEn) as part of the BioCHP project. The purpose of the project was to develop and prepare for the implementation or a CHP installation producing electricity and heat from waste micronized biomass burned in a pressure combustion chamber and supplying the gas turbine directly. IEn, as a partner of this project, was tasked with developing a boiler technology hat can be powered both by large stream of low-temperature exhaust gases from the turbine and by a small stream of high-temperature exhaust gases resulting from the combustion of biomass in the furnace chamber of that boiler. As a result, a hybrid boiler was designed and built with a pre-combustor equipped with a low temperature combustion chamber eliminating the risk of boiler slagging when burning biomass with a low ash melting point. The article describes the methods that accompanied the boiler design process from the construction of the biomass burner model to the technical design of the biomass burner, low-temperature furnace chamber and me entire boiler with a heat output of 10 MW. Much attention has been paid to how the combustion process is organized in the pre-combustor chamber and the methods of obtaining a stable ignition of the dust-air mixture. Both the starting oil burner and plasma igniters were tested at work. The final result of the work is a working demonstration plant located on the premises of he heating plant in Karczew, where the boiler tests were carried out, which confirmed that it ensures stable heat production from micronized biomass and meets the current emission standards.
PL
W artykule omówiono powody stosowania kogeneracji opartej na paliwach gazowych, przedstawiono zasadę działania i korzyści płynące z tego rozwiązania. Przeanalizowano konkretny przypadek zastosowania kogeneracji. Przedstawiono również obliczenia opłacalności wybudowania instalacji kogeneracyjnej i wskazano sposoby finansowego wsparcia inwestycji.
PL
W artykule zaprezentowano uniwersalne modele matematyczne opisujące przestrzeń funkcyjną zjawisk techniczno-ekonomicznych zachodzących w procesach produkcji ciepła i energii elektrycznej w modernizowanych istniejących źródłach ciepła. Przeprowadzono za ich pomocą obliczenia i analizę opłacalności ekonomicznej modernizacji ciepłowni do jednopaliwowej elektrociepłowni gazowo-parowej, pokazano jak na wybór tej technologii modernizacji wpływają wartości oraz zmiany w czasie relacji cenowych pomiędzy nośnikami energii oraz cenami zakupu pozwoleń na emisję CO2.
EN
The article presents universal mathematical models describing the functional space of technical and eco-nomic phenomena occurring in heat and electricity production processes in modernized existing heat sources. They were used to calculate and analyze the economic viability of the modernization of a heating plant for a single-fuel gas-steam CHP Plant, showing how the selection of this modernization technology is affected by the values and changes over time of price relationships between energy carriers and the prices of purchase of CO2 emission permits.
PL
W artykule za pomocą modeli matematycznych z czasem ciągłym wykonano analizę relacji cenowych pomiędzy cenami paliw, ceną energii elektrycznej, ciepła oraz ceną pozwoleń na emisję CO2, dla układu gazowo-parowego dwupaliwowego z turbiną upustowo-kondensacyjną. Rezultaty obliczeń zaprezentowano na wykresach. Wykonane analizy umożliwiają dobór optymalnej mocy turbozespołu gazowego, tj. mocy gwarantującej najniższe koszty produkcji ciepła.
EN
In the article, using continuous mathematical models, an analysis of the price relations between fuel prices, the price of electricity, heat and the price of CO2 emission permits was carried out for a dual-fuel gas-steam system with a venting condensing turbine. The results of the calculations are presented in the charts. The performed analyzes allow selection of the optimal power of the gas turbine set, i.e. the power guaranteeing the lowest heat production costs.
EN
The paper presents and discusses the 6-year effects of the operation of a biogas-fired cogeneration system which operates at the Rybnik Orzepowice sewage treatment plant. The qualitative composition of biogas, average daily amount of biogas produced, total demand of the sewage treatment plant for electricity and the amount of electricity obtained from biogas were presented. Regarding the average daily biogas production for the years 2013–2018, it can be stated that it remains at the level of 2,809 m3/d (±33%). The average daily total electricity consumption for 2013-2018 remains at 8,846 kWh/d (-13.8%; +20.6%). The average daily amount of electricity produced from biogas for the years 2013-2018 remains at the level of 3,892 kWh/d (-38.7%; +10.1%). Electricity generated from biogas allows us to cover the demand of the treatment plant at 44% (minimum 39%, maximum 50%). In the analysed period, biogas consumption by individual facilities was: cogeneration unit approx. 65%, boilers: 10%, flare: 25%. Based on the operational data, it was calculated that: the unit indicator for biogas extraction from sewage, on average is 0,1584 mn3/m3 (min. 0,0937 mn3/m3, max.: 0,2291 mn3/m3), the unit indicator for biogas extraction in relation to for COD load an average of 0.22 m3of biogas/kg COD (min. 0.09 m3of biogas/kg COD, max. 0.47 m3of biogas/kg COD), the unit ratio of biogas extraction in relation to the BZT5 load was on average 0.61 m3biogas/kg BZT5 (min. 0.28 m3biogas/kg BZT5, max. 1.20 m3biogas/kg BZT5).
PL
W artykule przedstawiono i omówiono 6-cio letnie efekty pracy układu kogeneracyjnego zasilanego biogazem, który pracuje w Oczyszczalni Ścieków Rybnik Orzepowice. Zaprezentowano skład jakościowy biogazu, średniodobową ilość wytwarzanego biogazu, całkowite zapotrzebowanie oczyszczalni na energię elektryczną oraz ilość energii elektrycznej uzyskiwanej z biogazu. Średniodobowa produkcji biogazu, za lata 2013-2018 można stwierdzić, że utrzymuje się ona na poziomie 2,809 m3/d (±33%). Średniodobowe całkowite zużycie energii elektrycznej za lata 2013–2018, utrzymuje się on poziomie 8,846 kWh/d (-13,8%; +20,6%). Średniodobowa ilość produkowanej energii, energii elektrycznej z biogazu za lata 2013–2018 utrzymuje się on poziomie 3,892 kWh/d (-38,7%; +10,1%). Energia elektryczna wytwarzana z biogazu pozwala na pokrycie zapotrzebowania oczyszczalni na poziomie 44% (minimalnie 39%, maksymalnie 50%). W analizowanym okresie zużycie biogazu przez poszczególne obiekty wynosiło: jednostka kogeneracyjna ok. 65%, kotły: 10%, pochodnia: 25%. Na podstawie danych eksploatacyjnych obliczono, że: jednostkowy wskaźnik pozyskania biogazu ze ścieków, średnio wynosi 0,1584 mn3/m3 (min. 0,0937 mn3/m3, max.: 0,2291 mn3/m3), jednostkowy wskaźnik pozyskania biogazu w odniesieniu do ładunku ChZT średnio wynosił 0,22 m3 biogazu/kg ChZT (min. 0,09 m3 biogazu/kg ChZT, max. 0,47 m3 biogazu/kg ChZT), jednostkowy wskaźnik pozyskania biogazu w odniesieniu do ładunku BZT5 średnio wynosił 0,61 m3 biogazu/kg BZT5 (min. 0,28 m3 biogazu/kg BZT5 w, max. 1,20 m3 biogazu/kg BZT5).
PL
W artykule tym autor przedstawia zastosowania energetyki jądrowej wykraczające poza generację energii elektrycznej, będące tematem spotkania grupy roboczej IFNEC. Zastosowanie technologii reaktorów wysokotemperaturowych otwiera możliwości zastosowania w przemyśle do wytwarzania pary przemysłowej oraz w dalszej kolejności do produkcji paliwa przyszłości – wodoru.
EN
In this article, the author presents applications of nuclear energy beyond the generation of electricity, which were the subject of the meeting of the IFNEC working group. The use of high-temperature reactor technology opens up possibilities for industrial applications for the production of industrial steam and, subsequently, for the production of future fuel - hydrogen.
PL
PGE Energia Ciepła, należąca do Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Spółka, jako lider nowoczesnego ciepłownictwa, stawia na rozwój sieci ciepłowniczych i inwestycje proekologiczne, zakłada całkowite odejście od węgla na rzecz gazu do 2023 r.
PL
Wprowadzanie innowacji do sieci ciepłowniczych i elektrowni jest jednym z celów nie tylko Unii Europejskiej w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego, ale także wielu innych państw na świecie. Woda o właściwych parametrach stanowi gwarancję dłuższego cyklu życia istotnych elementów sieci ciepłowniczej, takich jak przewody rurowe, kotły, czy wymienniki ciepła, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, a z drugiej strony optymalizuje koszty i gwarantuje szybki zwrot inwestycji.
10
Content available Szanse i zagrożenia dla rozwoju kogeneracji
PL
Obecnie trwa bardzo intensywna dyskusja nad kształtem energetyki zarówno na poziomie polskim, jak i europejskim. Nowe regulacje prawne, dotyczące w głównej mierze zagadnień ochrony środowiska, stawiają przed energetyką coraz to trudniejsze wyzwania, co wymusza wprowadzanie zmian i modernizacji. To z kolei rodzi pytania: jaki kształt energetyka powinna przybrać i czy jest tam miejsce dla kogeneracji? W artykule tym przedstawiono wybrane szanse i zagrożenia dla kogeneracji. Jest to szczególnie ważne, ponieważ przy braku polityki energetycznej państwa (od 2013 r. obecnie mamy tylko projekt) trudno jest ocenić, czy kogeneracja będzie wspieranym rozwiązaniem w systemie energetycznym Polski, czy nie.
PL
Rozsądne zarządzanie portfelem gazu i energii elektrycznej przy układach kogeneracyjnych może generować nawet milionowe oszczędności - kluczem jest know-how.
12
Content available Przyszłość systemów ciepłowniczych
PL
Energetyka jako sektor szeroko rozumiany ulega obecnie dynamicznym zmianom. Do tej pory zmiany technologiczne, które zachodziły w sektorze energetycznym wynikały z relatywnie powolnego rozwoju poszczególnych technologii. To jednak nie powodowało generalnych zmian zasady funkcjonowania. W systemie elektroenergetycznym istniały i istnieją centralne źródła zasilania, system wysokiego średniego i niskiego napięcia oraz odbiorcy. Ten schemat wytwarzania i przesyłu ulega obecnie ewolucji z systemu przepływu jednokierunkowego energii od centralnych źródeł do odbiorcy - w kierunku systemu rozproszonego, gdzie znaczna część energii elektrycznej wytwarzana jest i konsumowana lokalnie przez rozproszonych odbiorców i nie wychodzi poza lokalną sieć niskich napięć.
13
Content available Opiniowanie w zakresie kogeneracji
PL
Ustawa z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wymaga od wytwórcy szeregu dokumentów, pozwalających na dopuszczenie do systemu wsparcia, a następnie pozyskiwania premii. Wśród tych dokumentów znajdują się również Opinie sporządzone przez akredytowane jednostki.
PL
Grupa Enea wybuduje w Pile nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE. Inwestycja MEC Piła o wartości ponad 48 mln zł znalazła się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i otrzymała dofinasowanie. Projekt przyczyni się do modernizacji pilskiej energetyki cieplnej, a instalacja oparta o trzy źródła gazowe pomoże ograniczyć emisje i przeciwdziałać smogowi.
15
Content available Mapy strat ciepła
PL
Bazując na doświadczeniach z ostatnich projektów, bez względu na to jaką technologię zastosowano przy budowie sieci ciepłowniczej, badania termowizyjne całego obszaru eksploatacji wykrywają miejsca awarii. Zarówno tych, których spodziewano się na starszych odcinkach, ale również tych które jeszcze długo pozostałyby w ukryciu. Mam tu na myśli wykrycie usterek na rurach preizolowanych, które zauważono dopiero na mapach strat ciepła.
PL
Podstawą wytwórczej części polskiego systemu elektroenergetycznego są węglowe elektrownie i elektrociepłownie. Około 12% energii elektrycznej wytwarza się w węglowej kogeneracji, co jest możliwe dzięki wyposażeniu dużych miast w rozległe sieci ciepłownicze. Na system elektroenergetyczny składają się również elektrociepłownie gazowe, elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne. Energetyka tworzy spójny system dzięki wysoko- średnio- i niskonapięciowym liniom przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej. Na system elektroenergetyczny mają również bezpośredni lub pośredni wpływ stosowane w ciepłownictwie pompy ciepła, ciepłownie geotermalne, biogazownie, instalacje solarne i technologie wschodzące, jak np. elektromobilność.
17
Content available Kogeneracja, czyli tania energia i czyste powietrze
PL
Kogeneracja - jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej - może być szansą dla wielu miast na efektywną walkę z zanieczyszczeniem powietrza i ekonomiczne wsparcie zakładów ciepłowniczych w dobie coraz bardziej rygorystycznej polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
18
Content available Kij w mrowisko. Przepisy a rzeczywistość
PL
W dobie dążenia do osiągania jak najwyższych wskaźników efektywności energetycznej, zmniejszania realnego zapotrzebowania ciepła obiektów, powszechnej automatyzacji oraz w przeddzień wprowadzenia od 2021 r. nowych norm izolacyjności budynków i wskaźników zużycia energii, łącznie ze słynnym już wskaźnikiem zużycia energii pierwotnej dla budynków wielorodzinnych EP=65 kWh/m2/r., chyba nadszedł czas na pytanie: czy nasz punkt odniesienia, nasza baza wyjściowa, do której porównujemy obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła obiektów jest prawidłowa? A mianowicie, czy obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego oraz podział Polski na strefy klimatyczne przyjmowane zgodnie z normą PN-EN12831:2004 i PN-EN 12831:2006 jest prawidłowy.
19
Content available Elektrociepłownia w sercu miasta
PL
50 lat temu krakowska ciepłownia - obecnie oddział PGE Energia Ciepła - rozpoczęła swój pierwszy sezon grzewczy. Siedem lat później zaczęto tu produkować również energię elektryczną. Obecnie krakowska elektrociepłownia wytwarza energię elektryczną, a także dostarcza ciepło i ciepłą wodę użytkową, dbając o komfort mieszkańców i stosując ekologiczne rozwiązania. Ma też ambitne plany na przyszłość.
20
Content available Czy i komu opłaca się kogeneracja?
PL
W artykule omówiono powody stosowania kogeneracji opartej o paliwa gazowe, przedstawiono zasadę działania i korzyści płynące z tego rozwiązania. Omówiono konkretny przypadek zastosowania kogeneracji. Przedstawiono obliczenia opłacalności wybudowania instalacji kogeneracyjnej i wskazano sposoby finansowego wsparcia inwestycji.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.