Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 205

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moc bierna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
Content available remote System sterowania mocą bierną w elektrowni fotowoltaicznej Rzezawa 60 MW
PL
Fotowoltaika jest jednym z najszybciej rozwijających się rodzajów źródeł energii, a przy tym jest przyjaznym i najmniej inwazyjnym dla środowiska rozwiązaniem. Eksploatacja nowo powstających instalacji fotowoltaicznych, zarówno mikroinstalacji jak i tych największych przekraczających kilkadziesiąt, a nawet kilkaset megawatów, spotyka się z różnego rodzaju problemami...
EN
This article describes the problem of automatic regulation of reactive power using electronic devices FACTS (Flexible AC Transmission Systems): static synchronous compensator (STATCOM) and unified power flow controller (UPFC). With the help of a complex writing form, the following are determined: voltages at the installation nodes of the FACTS device and loads, currents of loads, power sources and electronic compensators in caseof voltage instability at the load node of the electrical network. Voltages and currents are determined using the node-voltage method. The taskof STATCOM is partial or full compensation of reactive power. During the reduction of the voltage at the load node, the reactive power generatedby the power source decreases. The STATCOM should partially or fully compensate for the reactive power imbalance as quickly as possible. However,at the same time, it is not possible to fully compensate for the voltage reduction. A series-parallel or parallel-series UPFC can be used to solvethis problem. As a result of using the UPFC, it is possible to automatically raise the voltage level to acceptable values with the help of the UPFC series compensator. The analysis shows that the parallel-serial UPFC is characterized by the stability of operation.In the case of using a series-parallel UPFC, there are restrictions on the ability to adjust the imaginary voltage component of the series compensator, since the angle ofthe voltage vector changes, which causes a failure in the operation of the regulatorof the parallel compensator UPFC.
PL
W artykule opisano problematykę automatycznej regulacji mocy biernej za pomocą urządzeń elektronicznych FACTS (Flexible AC Transmission Systems): statycznego kompensatora synchronicznego (STATCOM) oraz regulatora przepływu mocy (UPFC). Za pomocą złożonego formularza rejestracyjnego określane są: napięcia w węzłach instalacji urządzenia FACTS i obciążenia, prądy obciążenia, źródeł zasilaniai kompensatorów elektronicznych w przypadku niestabilności napięcia w węźle obciążenia siecielektrycznej. Napięcia i prądy są wyznaczane metodą napięć węzłowych. Zadaniem STATCOM jest częściowa lub pełna kompensacja mocy biernej. Podczas spadku napięcia w węźle obciążenia, moc bierna generowana przez źródło zasilania maleje. STATCOMpowinien częściowo lub w pełni skompensować nierównowagę mocy biernej tak szybko,jak to możliwe. Jednocześnie jednak nie jest możliwe pełne skompensowanie spadku napięcia. W celu rozwiązania tego problemu można zastosować szeregowo-równoległy lub równoległo-szeregowy układ UPFC. W wyniku zastosowania UPFC możliwe jest automatyczne podniesienie poziomu napięcia do akceptowalnych wartości za pomocą kompensatora szeregowego UPFC. Analiza pokazuje, że równoległo-szeregowy UPFC charakteryzuje się stabilnością działania. W przypadku zastosowania szeregowo-równoległego UPFC istnieją ograniczenia w zakresie możliwości regulacji składowej urojonej napięcia kompensatora szeregowego, ponieważ zmienia się kąt wektora napięcia, co powoduje awarię działania regulatora kompensatora równoległego UPFC.
EN
The problem of optimal selection of a capacitor bank, taking into account the annual curve of reactive power in the network, is solved. The expressions for the cyclic duration factor of a capacitor bank and its own losses are determined. A method of reducing power losses in the network is shown. Expressions for determining the optimal capacity of the capacitor bank in the network, with the active network resistance taken into account, are obtained. On their basis practical recommendations are formulated.
PL
Rozwiązano problem optymalnego wyboru akumulatora kondensatora, biorąc pod uwagę roczny harmonogram mocy biernej w sieci. Określono wyrażenia czasu włączenia akumulatora kondensatora i strat własnych w nim. Pokazano technikę zmniejszania strat energii elektrycznej w sieci. Uzyskano wyrażenia określające optymalną moc akumulatora kondensatora w sieci, biorąc pod uwagę aktywną rezystancję sieci, na podstawie których sformułowano praktyczne zalecenia.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów kompensacji mocy biernej, zrealizowanych za pomocą filtra aktywnego AHF. Przybliżono ocenę jakości kompensacji dla dwóch nastaw kompensatora, na podstawie oceny współczynnika mocy.
EN
The article presents the results of measurements of reactive power compensation, realized with an active filter AHF. The evaluation of the quality of compensation, for two settings of the compensator, based on the evaluation of the power factor is presented.
PL
W układach energoelektronicznych, hybrydowe filtry pasywne (HFP) są stosowane jako interfejsy wejściowe. Ich różne konfiguracje są połączeniem szeregowych i równoległych filtrów pasywnych, a celem działania redukcja odkształceń prądu i napięcia oraz kompensacja mocy biernej podstawowej harmonicznej. W artykule przedstawiono analizę skuteczności pracy HFP o przekładowej strukturze składającego się z szeregowego filtru pasywnego (SFP) i grupy dwóch jednogałęziowych filtrów równoległych (GRFP). Podstawą rozważań są symulacje w dziedzinie częstotliwości i czasu.
EN
In power electronic systems, the passive harmonic filters in hybrid configuration are applied as input interface. The hybrid passive harmonic filter (HPHF) configurations are the result of different series and parallel passive harmonic filters connection and their purposes are to reduce the network current and voltage distortions and compensate the fundamental harmonic reactive power. A simplified configuration example of HPHF presenting a general concept of their work efficiency is presented in this paper. The HPHF under investigation is the combination of the series passive harmonic filter (SPH) and the group of two single-tuned filters connected in parallel. The studies are performed in frequency and time domain.
6
Content available remote Moc bierna (moc nieczynna), moc, czy deficyt mocy?
PL
W artykule przedstawiono fizyczne przyczyny występowania zjawiska przepływu energii w systemach elektrycznych, interpretowanego jako występowanie mocy biernej (mocy nieczynnej). Rozwinięta została teza prof. Fryze głosząca, iż zjawisko to występuje wtedy, gdy przebiegi prądów i napięć nie są w tych systemach do siebie proporcjonalne. Krytycznej analizie poddana została dominująca obecnie koncepcja,tłumacząca występowanie tego zjawiska oscylacjami energii pomiędzy odbiornikiem i źródłem. Analiza problemu rozpoczyna się od przypomnienia pojęć podstawowych.
EN
The paper presents the physical meaning of the phenomenon of energy transfer degradation in electrical systems interpreted as the occurrence of reactive pow er (nonactive power). It develops the thesis of prof. Fryze that the phenomenon occurs when in these systems currents and voltages waveforms are not proportional to each other. Moreover, the critical analysis o f the concept explaining this phenoenon as the effect of energy oscillations between load an d source has been discussed. It starts with the review of basic concepts.
EN
Purpose: The purpose of the article is to present a reactive power compensation for small hydropower plants with an induction generator. The classic compensation with capacitors is discussed and its improvement is proposed. Instead of capacitors, a three level power electronic converter connected in parallel to the induction generator can be used to provide reactive power compensation. The purpose of the paper is to present the developed structure of an active compensator and its control method. The developed control method was verified on a laboratory stand. The project and the methods: As part of research, an active compensator was built as a three-level power electronic converter in topology with Neutral Point Clamped. Laboratory tests of a converter compensator were carried out on a stand equipped with an induction generator with a power of 7.5 kW. Laboratory system measurements were made using a power analyzer and an oscilloscope. Results: A control structure of an active compensator based on a voltage-oriented method was presented and discussed. The operation of the converter compensator has been verified on a laboratory stand equipped with a 7.5 kW induction generator. The compensator current reduces the reactive (inductive) component of the current consumed from a power grid to a value equal to zero. The reactive power compensator ensures that the tgφ power factor is maintained at a set value of zero, which corresponds to the total compensation of inductive reactive power consumed by an induction generator working in a hydropower plant. Operation of the active compensator did not cause a significant increase in the harmonic content in the current consumed from the power grid. Conclusions: The paper presents the issues regarding reactive power compensation in hydropower plants with induction generators. Commonly used capacitor compensation has been covered and as a result, it is proposed to replace it with power electronics converter compensation of reactive power connected in parallel induction generators. Active compensator provides compensation for the entire reactive power consumed by the induction generator. The use of the converter compensator of reactive power significantly contributes to the reduction of costs for reactive power incurred by the owners of hydropower plants. The reactive power compensator also has a positive impact on the operation of the entire power grid, power losses from the reactive component of the current on the impedances of power grid components are limited.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień kompensacji mocy biernej w małych elektrowniach wodnych wyposażonych w generatory indukcyjne. Omówiono pasywną kondensatorową kompensację mocy biernej i zaproponowano zastąpienie jej przekształtnikowym aktywnym układem kompensacji przyłączonym równolegle do generatora indukcyjnego. Opracowana struktura przekształtnikowego kompensatora oraz metoda jego sterowania zostały zweryfikowane na stanowisku laboratoryjnym. Projekt i metody: Zbudowano aktywny kompensator mocy biernej, w skład którego wchodzi przekształtnik energoelektroniczny wykonany w topologii trójpoziomowej z diodami poziomującymi przyłączonymi z punktem neutralnym. Badania laboratoryjne aktywnego kompensatora przeprowadzono na generatorze indukcyjnym o mocy 7,5 kW. Pomiary parametrów pracy przekształtnikowego kompensatora wykonano przy wykorzystaniu analizatora jakości energii i oscyloskopu. Wyniki: Przedstawiono i omówiono układ sterowania aktywnego kompensatora bazujący na zmodyfikowanej metodzie zorientowanej napięciowo. Działanie kompensatora zostało zweryfikowane na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w generator indukcyjny o mocy 7,5 kW. Prąd kompensatora zmniejsza składową bierną (indukcyjną) prądu pobieranego z sieci do wartości bliskiej lub równej zero. Aktywny kompensator mocy biernej zapewnia utrzymanie współczynnika mocy tgφ na poziomie 0, co odpowiada całkowitej kompensacji mocy biernej indukcyjnej pobieranej przez generator elektrowni wodnej. Praca aktywnego kompensatora nie powoduje znacznego wzrostu zawartości harmonicznych w prądzie pobieranym z sieci elektroenergetycznej. Wnioski: W artykule przedstawiono zagadnienia kompensacji mocy biernej w elektrowniach wodnych z generatorami indukcyjnymi. Zaproponowano zastąpienie tradycyjnych metod kompensacji kompensatorem aktywnym przyłączonym równolegle do generatora indukcyjnego. Przekształtnikowy kompensator zapewnia całkowitą kompensację mocy biernej pobieranej przez generator indukcyjny. Zastosowanie aktywnego kompensatora przyczyni się do redukcji kosztów ponoszonych za pobór mocy biernej przez właścicieli elektrowni wodnych i wiatrowych wyposażonych w generatory indukcyjne. Przekształtnikowy kompensator mocy biernej ma ponadto pozytywny wpływ na pracę całej sieci elektroenergetycznej, ograniczone są straty mocy od składowej biernej prądu na impedancjach podzespołów sieci elektroenergetycznej.
PL
Filtr podwójnie nastrojony i grupa dwóch filtrów jednogałęziowych to dwie struktury filtrów pasywnych stosowane w systemie elektroenergetycznym do kompensacji mocy biernej podstawowej harmonicznej i redukcji wyższych harmonicznych. Obydwie mają tę samą funkcjonalność i mogą być dostrojone równocześnie do dwóch częstotliwości. W literaturze technicznej brak analizy różnic pomiędzy tymi strukturami w zakresie poziomu redukcji harmonicznych, strat mocy, kosztów, efektywności kompensacji mocy biernej itp. W niniejszym artykule – na podstawie badań symulacyjnych przykładowego układu – przedstawiono analizę porównawczą obydwu struktur filtracyjnych podkreślając ich zalety i wady.
EN
The double-tuned filter as well as the group of two single-tuned filters are two passive harmonic filters (PHFs) topologies applied in the electrical system to compensate the fundamental harmonic reactive power and mitigate the harmonics. Both topologies have the same functionality and are designed be tuned on two different frequencies simultaneously. But in the literature, the difference between them is not well clarified in term of harmonics mitigation, power losses, price, reactive power compensation etc. This paper presents a case example of comparison study between the both PHF topologies focussing on their advantages and disadvantages in the electrical system. The investigations are based on simulation.
PL
Udział odbiorników nieliniowych w sieciach zasilających jest coraz większy, co powoduje niepożądany wzrost odkształcenia napięcia w sieci. Odkształcenie napięcia często jest przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania sieci, awarii i zaburzeń w pracy odbiorników, a także powoduje powstawanie dodatkowych strat energii. W artykule przedstawiono często spotykane źródła harmonicznych, a także sposoby zmniejszania ich wpływu na odkształcenie napięcia w sieci. Przedstawiono wady i zalety filtrów pasywnych oraz wybrane elementy metod projektowania filtrów dla pojedynczego odbiornika nieliniowego, a także uzasadnienie dalszego stosowania filtrów pasywnych.
EN
The participation of non-linear loads in power supply networks have been increasing, which causes unwanted growth of voltage distortions in a power supply network. Voltage distortions often causes network malfunctions, failures and disturbances in the operation of loads, as well as the formation of additional energy losses. In the article presents often seen sources of harmonics and ways to reduce their impact on network’s voltage distortions. The advantages and disadvantages of passive filters and selected elements of filter design methods for a single nonlinear load, as well as the reasons for the continued use of passive filters are shown.
PL
W artykule poruszono tematykę projektowania i wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych. Scharakteryzowano wymagania techniczne budowy instalacji fotowoltaicznych oraz wskazano czynniki, które należy uwzględnić przy ich poprawnym projektowaniu. Przedstawiono również tematykę związaną z potencjalnymi karami za moc bierną pojemnościową oraz sposoby ich uniknięcia w przyszłości.
EN
The paper deals with the design and construction of photovoltaic installations. The technical requirements for the construction of photovoltaic installations are characterized and factors to be taken into account when designing them properly are indicated. It also presents the issues related to potential penalties for capacitive reactive power and how to avoid them in the future.
12
Content available remote Zasilacz sieciowy z przestrajalnym filtrem indukcyjnym
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązanie zasilacza sieciowego z przestrajalnym filtrem indukcyjnym, który odznacza się dodatkowo możliwością aktywnej kompensacji mocy biernej i mocy odkształcenia, generowanej przez inne odbiorniki dołączone do tego samego węzła sieci elektroenergetycznej. Użyty w układzie pasywny filtr, w postaci cewki o zmiennej indukcyjności, pozwala na uzyskanie dużej dynamiki zmian prądu wejściowego zasilacza, co znacząco poprawia jakość procesu kompensacji. W artykule zaprezentowano zasadę działania zasilacza oraz struktury i modele jego układów sterowania i silnoprądowego. Przedstawiono również wybrane wyniki badań modelu symulacyjnego układu w różnych warunkach jego pracy.
EN
The article presents the solution of the power supply with a tunable inductive filter. The power supply is characterized additionally by the possibility of compensation of both reactive power and deformation power, generated by other loads connected to the same power grid node. The passive filter with tuned inductance is used in the system for obtaining a high dynamics of the input current of the power supply. This one significantly improves the quality of compensation process. The article presents the principles of the system operation as well as the structure of the control circuits and the power stage of the system. Selected results of the tests of the system simulation model, for various operating conditions, are presented too.
EN
This article presents the consequences of exchanging older metal cutting machines for new ones in terms of electrical energy consumption and quality of consumed electrical energy.
PL
W artykule przedstawiono konsekwencje w zakresie energochłonności oraz jakości pobieranej energii elektrycznej wymiany starych maszyn do cięcia metalu na nowe.
PL
W opracowaniu przedstawiono uwagi ogólne dotyczące metod realizacji kompensacji mocy biernej obciążenia z niesinusoidalnymi sygnałami napięcia i prądu. W dziedzinie częstotliwości sformułowano metodę opartą na strukturze łańcuchowej kompensacji filtracyjnej. W dziedzinie czasu przedstawiono warunki ograniczające jednoparametrową kompensację C, L. Podano również warunki realizacji kompensacji w zakresie koncepcji teorii mocy Fryzego. Metody zilustrowano na wybranych przykładach.
EN
The paper presents general remarks on the methods of implementing load reactive power compensation with non-sinusoidal voltage and current signals. In the frequency domain, a method based on the chain structure of filtration compensation was formulated. In the time domain, the conditions limiting one-parameter C, L compensation are presented. The conditions for realizing compensation in the scope of the Fryze power theory concept are also given. The methods have been illustrated by selected examples.
EN
The article presents the characteristics of the net power of a wind farm as a function of wind speed, and lists the factors determining the selection of a wind farm. Classification of large wind turbine generators is illustrated. The work areas of a synchronous, 3-phase generator with permanent magnets are depicted. Responses of a given wind farm to the demand for capacitive and inductive reactive power are presented.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę mocy netto farmy wiatrowej w funkcji prędkości wiatru, oraz wymieniono czynniki decydujące o wyborze farmy wiatrowej. Zilustrowano klasyfikację generatorów dużych turbin wiatrowych. Zobrazowano obszary pracy generator synchronicznego, 3-fazowego z magnesami trwałymi. Przedstawiono odpowiedzi określonej farmy wiatrowej na zapotrzebowanie na moc bierną o charakterze pojemnościowym, jak i indukcyjnym.
16
Content available remote Moc bierna w elektrowniach fotowoltaicznych
PL
Inwestowanie w odnawialne źródła energii (OZE) jest powszechne w całej Europie. Rozwój ten związany jest między innymi z nakładanym przez regulacje prawa europejskiego obowiązkowym udziałem energii odnawialnej w całkowitej energii dostarczanej odbiorcom końcowym oraz z ograniczeniami dotyczącymi emisji gazów cieplarnianych. Zmiana regulacji prawnych w Polsce, w tym wejście w życie kolejnych nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wymuszających faktyczne ograniczenia w budowie nowych elektrowni wiatrowych, doprowadziła do wzrostu zainteresowania energią pochodzącą ze Słońca.
PL
Maszyna wyciągowa w podziemnym zakładzie górniczym to jeden z najważniejszych elementów systemu transportowego. Napęd takiej maszyny wyposażony jest w układ energoelektroniczny zasilający silnik wyciągowy. Układ ten oddziałuje na sieć elektroenergetyczną kopalni w różny sposób. W artykule opisano problemy, jakie mogą wystąpić ze względu na pobieranie przez napęd mocy biernej oraz przedstawiono sposoby jej kompensacji.
EN
The hoisting machine in an underground mining plant is one of the most important elements of the transportation system. The drive of such a machine is equipped with a power electronics supply system supplying the hoisting motor. This system affects the power network of the mine in various ways. The article describes problems that can occur due to the drive’s passive power consumption and presents the ways of its compensation.
18
PL
W artykule przedstawiono warunki pracy mikroelektrowni hybrydowej zainstalowanej w małej firmie mieszczącej się na terenie przemysłowym. Pokazano strukturę i parametry elektrowni składającej się z paneli fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowej. Przeanalizowano odbiorniki energii oraz warunki pobierania mocy biernej. Dla wybranego okresu czasu pokazano zużycie oraz produkcję energii elektrycznej i energię zużytą na potrzeby firmy oraz oddaną do sieci. Na podstawie cen energii określono czas zwrotu nakładów inwestycyjnych już poniesionych. Zbadano celowość modernizacji przekształtników w elektrowni polegającej na wymianie tranzystorów IGBT na tranzystory SiC i celowość zakupu magazynu energii. Wykazano, że poniesione nakłady zwrócą się po ponad 10 latach. Nieuchronny wzrost cen energii spowoduje skrócenie czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych do mniej niż 10 lat.
EN
The article presents the working conditions of a hybrid micro-plant installed in a small company located in an industrial area. The structure and parameters of a power plant consisting of photovoltaic panels and a wind power plant are shown. The energy receivers and the conditions of reactive power consumption were analyzed. For the selected period of time, the consumption and production of electricity and energy consumed for the needs of the company and sent to the network were shown. On the basis of energy prices, the payback period of investment outlays was determined. When examining economic efficiency, usually only active power is taken into account. The analysis takes into account the possibility of reactive power compensation by wind turbine and solar power converters. The purposefulness of modernization of converters in a power plant relying on the replacement of IGBT transistors by SiC transistors and the purposefulness of purchasing an energy storage was examined. It has been shown that the expenditure incurred will pay back after more than 10 years. The inevitable increase in energy prices will shorten the payback period of investment outlays to less than 10 years.
PL
Ze względu na wzrost zainteresowania jakością prądu elektrycznego coraz większe znaczenie przykłada się do optymalnego bilansu mocy czynnej i mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Artykuł omawia zarówno zagadnienia teoretyczne związane z mocą bierną - definicje, przepisy, źródła -jak również zagadnienia praktyczne, związane z projektowaniem urządzeń kompensacyjnych.
EN
Increasing interest in electric current quality aspects influenced on increasing importance of optimal active ans passive power balance in energy system. The paper presents theoretical aspects connected with passive power - definitions, standards, references as well as practical problems connected with designing of compensation devices.
20
Content available remote Wind farms in the process of voltage regulation in the power system
EN
The large number of wind farms in the power system makes it possible to use them in the process of voltage regulation in the nodes to which they were connected. The regulation possibilities depend on the generators in which the wind farm has been equipped. Currently, Doubly-Fed Induction Generators are the most commonly used ones, which have wide possibilities of reactive power and voltage control at the wind farm connection point. The article presents an analysis of the connection of a wind farm consisting of wind turbines equipped with DFIG generators to the power system for the possibility of voltage regulation. Simulations were carried out using PowerWorld Simulation software.
PL
Duża liczba farm wiatrowych w systemie elektroenergetycznym stwarza możliwość wykorzystania ich w procesie regulacji napięcia w węzłach do których zostały przyłączone. Możliwości regulacyjne zależą od generatorów w jakie zostały wyposażone elektrownie wiatrowe. Obecnie najczęściej znajdują zastosowanie generatory asynchroniczne dwustronnie zasilane, które posiadają szerokie możliwości regulacji mocy biernej, a co za tym idzie napięcia w punkcie przyłączenia farmy wiatrowej. W artykule przedstawiono analizę przyłączenia farmy wiatrowej, składającej się z elektrowni wiatrowych wyposażonych w generatory asynchroniczne dwustronnie zasilane do systemu elektroenergetycznego pod kątem możliwości regulacji napięcia. Symulacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem oprogramowania PowerWorld Simulator.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.