Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformacja położenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wstęp i cele: W artykule wyprowadzona została cała klasa liniowych transformacji czasu i położenia. Transformacje zostały wyprowadzone przy założeniu, że dla obserwatora z każdego inercjalnego układu odniesienia spełnione są wnioski wynikające z eksperymentu Michelsona-Morleya oraz Kennedyego-Thorndikea. Materiał i metody: W pracy zastosowano metodę dedukcji matematycznej. Wyniki: W artykule pokazane zostało, że istnieje nieskończenie wiele kinematyk, w których jednokierunkowa prędkość światła jest zawsze równa c. Kinematyka Szczególnej Teoria Względności (STW) jest tylko jedną z tych nieskończenie wielu kinematyk. Wniosek: W artykule pokazane zostało, że matematykę, na której oparta jest kinematyka STW można inaczej interpretować i prowadzi to do innych wniosków na temat własności tej kinematyki. Wyprowadzone transformacje pozwalają na zbudowanie wielu różnych kinematyk zgodnych z eksperymentami Michelsona-Morleya oraz Kennedyego-Thorndikea.
EN
Introduction and aim: The entire class of linear time and position transformations was derived in the article. The transformations were derived on the assumption that for the observer from each inferential reference system the conclusions of the Michelson-Morley and Kennedy-Thorndike experiment are met. Material and methods: Mathematical deduction method has been used in the paper. Results: The article shows that there are infinitely many kinematics in which the unidirectional speed of light is always equal to c. The Special Theory of Relativity (STW) kinematics is just one of those infinitely many kinematics. Conclusion: The article shows that the mathematics on which STW kinematics is based can be interpreted differently and this leads to other conclusions about the properties of this kinematics. Derived transformations allow to build many different kinematics compatible with Michelson-Morley and Kennedy-Thorndike experiments.
2
Content available Uogólnienie transformacji Galileusza
PL
Wstęp i cel: W artykule wyprowadzona została uogólniona transformacja Galileusza. W ten sposób wykazane zostało, że nieprawdą jest, że z eksperymentów Michelson’a-Morley’a oraz Kennedy’ego-Thorndike’a wynika, że nie istnieje uniwersalny układ odniesienia oraz, że prędkość światła w próżni jest stała. Rozumowanie przedstawione w artykule opiera się na spostrzeżeniu, że nigdy nie zmierzono dokładnie prędkości światła w jedną stronę. We wszystkich dokładnych eksperymentach laboratoryjnych mierzono jedynie, podobnie jak w eksperymencie Michelson’a-Morley’a, średnią prędkość światła przebywającego drogę po trajektorii zamkniętej. Dlatego założenie o stałej prędkości światła w próżni (prędkości chwilowej) przyjęte w Szczególnej Teorii Względności nie ma ścisłego uzasadnienia eksperymentalnego. Materiał i metody: Matematyczne wyprowadzenie. Wyniki: Uzyskana transformacja jest podstawą wyprowadzenia nowej teorii fizycznej, którą nazwaliśmy Szczególną Teorią Eteru. Uogólnioną transformację Galileusza można wyrazić od prędkości względnych lub od parametru δ(v). Na podstawie wniosków wynikających z eksperymentu Michelson’a-Morley’a oraz Kennedy’ego-Thorndike’a wyznaczony został parametr δ(v). Dzięki temu transformacja przyjmuje szczególną postać, która jest zgodna z eksperymentami, w których mierzono prędkość światła. Na podstawie otrzymanej transformacji wyznaczone zostały wzory na sumowanie prędkości oraz prędkość względną. Cały artykuł zawiera tylko oryginalne badania prowadzone przez jego autorów. Wniosek: Transformację Galileusza można uogólnić. Pozwala to na wyjaśnienie wyników eksperymentów Michelson’a-Morley’a oraz Kennedy’ego-Thorndike’a przy pomocy teorii z uniwersalnym układem odniesienia. Nie jest prawdą, że Szczególna Teoria Względności jest jedyną teorią, która wyjaśnia wyniki eksperymentów ze światłem.
EN
Introduction and aim: In the article generalized transformation of Galileo was derived. In this way, it has been shown that it is untrue that Michelson-Morley and Kennedy-Thorndike's experiments show that there is no universal reference system and that the speed of light in the vacuum is constant. The reasoning presented in this article is based on the perception that the speed of light in one direction has never been precisely measured. In all accurate laboratory experiments, only the average speed of the light traveling the closed trajectory was measured, as in the Michelson-Morley experiment. Therefore, the assumption of the constant velocity of light in vacuum (instantaneous velocity) adopted in the Special Theory of Relativity does not have strict experimental justification. Material and methods: Mathematical derivation. Results: The obtained transformation is the basis for the derivation of a new physical theory, which we have called the Special Theory of Ether. The generalized of Galilean transformation can be expressed by the relative velocities or by the parameter δ(v). Based on the conclusions of the Michelson-Morley and Kennedy-Thorndike experiments, the parameter δ(v) was determined. This allows the transformation to take on a special form, which is consistent with experiments in which the speed of light is measured. On the basis of the resulting transformation, formula for adding speed and formula for relative velocity were also determined. The entire article contains only original research conducted by its authors. Conclusion: The transformation of Galileo can be generalized. This allows us to clarify the results of Michelson-Morley and Kennedy-Thorndike experiments using the theory with of universal frame of reference. It is not true that the Special Theory of Relativity is the only theory that explains the results of experiments with light.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.