Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 201

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł papierniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Co z popytem na papiery graficzne? Sytuacji sektora papierów graficznych poświęcono kilka artykułów na łamach „Przeglądu Papierniczego” [4, 5]. W tym numerze (patrz str. 518) zasugerowano krótkotrwały wzrost popytu na papiery graficzne wskutek ożywienia gospodarczego i złagodzenia ograniczeń związanych z pandemią. Jak podano, amerykańska korporacja Domtar poinformowała niedawno o planach ponownego uruchomienia swoich zakładów Ashdown. Oczekuje się, że papiernia wznowi pełną działalność w styczniu 2022 r. i wprowadzi na rynek ok. 185 tys. ton niepowlekanych papierów bezdrzewnych w arkuszach.
PL
W czerwcu br. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii) przedstawiło „Politykę Przemysłową Polski” – dokument, na który krajowe sektory przemysłowe czekały już od dawna.
PL
Od wielu tygodni gorącym tematem na całym świecie jest pandemia Covid-19. Przykre i niebezpieczne są jej konsekwencje dla codziennego życia, swobody przemieszczania się, zatrudnienia, działalności i płynności przedsiębiorstw. Ucierpi także globalna gospodarka, która wkracza niewątpliwie w okres recesji, choć trudno oszacować, jak głębokie będzie pogorszenie koniunktury. Covid-19 będzie miał jednak wyraźnie odmienne konsekwencje dla konsumentów tissue, zwłaszcza dla sektora AFH.
PL
Wypełniacze mineralne są wykorzystywane głównie w produkcji papierów określanych łącznie jako drukowe i do pisania w celu poprawy ich właściwości optycznych i podatności na drukowanie. Ich podstawowym zadaniem jest zastąpienie części kosztownych włókien roślinnych (celulozowych) i przez to obniżenie kosztów produkcji papieru. Przez wiele lat jedyną metodą formowania papieru była metoda kwasowa, a surowcem dominującym w wypełnianiu papieru i tektury oraz ich powlekaniu pigmentowym był kaolin. Na początku lat 70. ubiegłego wieku w Europie Zachodniej stanowił on 80% stosowanych wypełniaczy i 94% – gatunków kryjących, a w USA – odpowiednio 92 i 96%. Wdrożenie nowych metod formowania papieru w środowisku obojętnym lub słabo zasadowym (alkalicznym) spowodowało znaczne ograniczenie stosowania kaolinu na rzecz konkurencyjnych cenowo pigmentów węglanowych: mielonego węglanu wapnia (GCC – Ground Calcium Carbonate) i strącanego węglanu wapnia (PCC – Precipitated Calcium Carbonate). Przyczynił się do tego również fakt postępującej autodestrukcji kwaśnych papierów produkcji maszynowej. W 2013 r. udział wypełniaczy węglanowych w łącznej światowej podaży osiągnął 83%, podczas gdy na kaolin przypadało 10%, a na talk – 7%. Artykuł omawia właściwości podstawowych wypełniaczy stosowanych w przemyśle papierniczym oraz powody ich wykorzystania w produkcji określonych gatunków papieru. Kaolin, ze względu na płytkowy pokrój ziaren jego głównego składnika mineralnego – kaolinitu, jest preferowany w wielokrotnym powlekaniu papieru. Za wyborem GCC przemawia jego cena i właściwości (zwłaszcza białość), podczas gdy PCC, dzięki możliwości modyfikacji kształtu i wielkości cząstek, służy jako wypełniacz w papierach niepowlekanych, w przypadku których kluczowe znaczenie ma jasność i nieprzezroczystość. Rozkład ziarnowy stanowi główną różnicę pomiędzy wypełniaczami węglanowymi PCC i GCC. Artykuł przedstawia także tendencje obserwowane w ostatnich kilkunastu latach na rynku papierniczym w Polsce. Należą do nich: rosnące zapotrzebowanie na papiery i tektury powlekane do produkcji opakowań, a także kurczące się zapotrzebowanie na papier gazetowy, co jest konsekwencją postępującej digitalizacji i cyfryzacji.
EN
Mineral fillers are mainly utilized in the production of printing and writing papers (P&W) to improve their optical features and their vulnerability to printing. With the high cost of pulp, the aim of their introduction has been to 102 increase mineral loading in paper and reduce the overall cost of production. For many years the only method of paper formation was acid technology, while the only raw material of choice for filling and coating paper and cardboard was kaolin (in the beginning of the 1970s it was 80% of fillers and 94% of coating grades used in Western Europe, while in the USA – 92% and 96%, respectively). The onset on new methods of acid-free (alkaline) paper forming caused a drastic reduction in the kaolin demand for cost-competitive calcium carbonate: GCC – Ground Calcium Carbonate) and PCC – Precipitated Calcium Carbonate. This also resulted from the progressive self-destruction of machine-made acid papers. In 2013, the share of calcium carbonate in the total production of fillers was 83%, while kaolin accounted for 10%, and talc – 7%. The article presents the parameters of principal mineral fillers for the paper industry and the main reasons why they are suitable for particular kinds of paper. Kaolin, due to the platy nature of its main mineral constituent – kaolinite, is preferred in multiple coating papers. The choice of GCC is beneficial because of its low price and properties (especially whiteness). PCC, due to the possibility of shape and particle size modification serves as filler in uncoated woodfree papers, the key features of which are expected to be lightness and opacity. Size distribution is the main difference between PCC and GCC. The article also presents tendencies observed over the last several years in the paper market in Poland, i.e. in a significant growth in coated paper and board for packaging, as well as the decreasing demand for newspaper, which is a consequence of progressive digitalization.
PL
Opracowanie dotyczy przemysłu papierniczego na wschodnich obszarach II Rzeczypospolitej, które w 1945 r . nie znalazły się w granicach Polski. Według podziału administracyjnego z połowy lat 20. XX w., tereny te obejmowały województwa wschodnie (wileńskie, nowogrodzkie, wołyńskie i poleskie), część województw południowych (tarnopolskie, stanisławowskie i wschodnią część lwowskiego) oraz wschodnie rubieże województwa białostockiego, zaliczanego przed wojną do grupy województw centralnych.
PL
Współczesne badania nad ryzykiem zawodowym prowadzą do wniosku, że nie ma możliwości sformułowania jednej obiektywnej i uniwersalnej definicji ryzyka. W artykule przedstawiono identyfikację podstawowych zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego w małym przedsiębiorstwie produkującym sklejkę profilowaną. Zaprezentowano krótką charakterystykę przemysłu drzewno-papierniczego, do którego zalicza się firma, a także przedstawiono ogólną struktura przedsiębiorstwa. W dalszej części przybliżono oraz omówiono proces technologiczny produkcji sklejki, a także sporządzono charakterystykę stanowisk pracy, na których przeprowadzono analizę zagrożeń środowiska - bliższego i dalszego otoczenia oraz ocenę ryzyka zawodowego. Badania dowiodły, że w wytwórni elementów sklejkowych pracownicy stosują się do zaleceń pracodawcy, co skutkuje brakiem cięższych obrażeń pracowników oraz brakiem wypadków w miejscu pracy.
EN
Modern research on occupational risk leads to the conclusion that it does not exist the possibility of formulating one objective and universal definition of risk. The article presents the identification of basic hazards and the assessment of occupational risk in a small company producing profiled plywood. Presented short characteristics of the wood and paper industry, which includes the company, as well the overall structure of the company is presented. In the following, approximate and the technological process of plywood production was discussed, and the characteristics were prepared workplaces on which the analysis of threats to the environment - closer and closer further environment and occupational risk assessment. Research has shown that at the label plywood elements employees follow the employer's instructions, which results in a lack heavier worker injuries and no accidents in the workplace.
PL
W artykule omówiono możliwości zastosowania modułów mikrodyszowych do odzysku ciepła z oparów wydalanych do atmosfery, do regulacji strefowej poprzecznego profilu wilgotności wstęgi oraz do zwiększenia wydajności części suszącej maszyny. Ponadto zwrócono uwagę na pozytywny wpływ proponowanych rozwiązań na ochronę środowiska naturalnego. Ważnym aspektem zastosowania bezprzeponowego mikrodyszowego wymiennika ciepła jest możliwość absorpcji związków chemicznych i innych zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z oparami.
EN
The article discusses the possibility of using microjets systems for heat recovery from the exhaust air of a paper mill. The use of microjets for control the web moisture profile in the dryer section of the paper machine is also discussed. In addition, the positive impact of the proposed solutions for environmental protection is highlighted. An important aspect of the use of microjet heat exchanger is the ability to absorb chemicals and other pollutants from the exhaust air into the atmosphere.
PL
Systemy hydrofitowe od ponad pięciu dekad są stosowane w gospodarce komunalnej w wielu krajach i stają się coraz bardziej popularne, również w Polsce. Pomimo zdobytych doświadczeń z eksploatacji tysięcy obiektów funkcjonujących na świecie, wciąż prowadzone są badania nad rozpoznaniem i możliwościami kontrolowania procesów zapewniających usuwanie różnych zanieczyszczeń i mikrozanieczyszczeń ze ścieków.
PL
Produkcja papieru i tektury na świecie w 2014 r. (tylko dane z 2014 r. są obecnie dostępne) wyniosła 406,5 mln ton (rok wcześniej 402,6 mln ton), co daje średnią produkcję na jednego mieszkańca na rok w wysokości przeszło 56,7 kg. Najwięcej papieru i tektury, w stosunku do całkowitej produkcji papieru na świecie, wyprodukowano w Chinach (26,5%), w krajach europejskich należących do CEPI (22,5%) i w USA (18,0%) [1].
PL
Jak w ostatniej chwili informowaliśmy w poprzednim numerze (1), sukcesem zakończył się w sobotę 12 grudnia ub.r. szczyt klimatyczny w Paryżu, a mianowicie zawarciem ponoć historycznej umowy. Na próżno było jednak szukać w prasie, a nawet w internecie, precyzyjnych i rzeczowych informacji o istocie i warunkach tej umowy. Skandaliczne jest, że nie była to u nas wiadomość z pierwszych stron gazet, okupowanych od miesięcy przez polityczny magiel, z wyraźną polaryzacją stanowisk, bijąca w oczy swym agitacyjnym, agresywnym charakterem, co mogłoby świadczyć o upadku polskiego dziennikarstwa, niewypełniającego swej głównej informacyjnej roli, gdyby nie to, że w końcu, po intensywnym przekartkowaniu gazet, jednak co nieco znalazłem. Jednak było tego tyle co kot napłakał, jak na tak wielką wagę problemu ocieplenia klimatu, ze wszystkimi jego katastrofalnymi skutkami. A spektakularnymi katastrofami cyniczne media się karmią, widocznie zatem nie widzieli tym razem nic w tym atrakcyjnego dla przyciągnięcia uwagi masowego odbiorcy. Również wewnątrz numerów niewiele lub wcale nie było nic na ten temat.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.