Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej i firma Relpol podjęły współpracę nad realizacją koncepcji tzw. reklozera ziemnozwarciowego. Urządzenie to, ze swojego założenia, ma mieć możliwość łączenia prądów obciążenia linii oraz wyłączania zwarć doziemnych w sieci SN. Kluczowe aspekty pracy takiego reklozera mają dotyczyć przede wszystkim maksymalnej skuteczności wykrywania i szybkiego wyłączania zwarć doziemnych za pomocą typowego rozłącznika, czyli urządzenia znacznie tańszego jak w przypadku typowego pełnowartościowego reklozera. W artykule przedstawiono również parametry urządzenia sterującego (CZIP - SRZ), które wyposażono w odpowiednie algorytmy pomiarowe i decyzyjne oraz w istotne funkcje sterowania rozłącznikiem. Omówiono wyniki badań, które wykonano w warunkach laboratoryjnych oraz w trakcie eksperymentu zrealizowanego w rzeczywistej sieci 15 kV.
EN
Institute of Electrical Power Engineering of Poznan University of Technology and Relpol S.A. have started cooperation on the implementation of the earth fault recloser concept. This device, according to the idea, is supposed to have possibility of connecting line load currents and switching off earth faults in the MV network. The key aspects of such a recloser’s work are to primarily focus on the maximum effectiveness of detecting and quickly switching off earth faults by means of a typical switch disconnector, i.e. a much cheaper device as in the case of a typical full-value recloser. The article also presents the parameters of the control device (CZIP - SRZ), which are equipped with the appropriate measurement and decision algorithms as well as important control functions of the disconnector. Discussed are the results of the tests, which were carried out in laboratory conditions and during the experiment carried out in a real 15 kV network.
PL
W artykule przedstawiono innowacyjne kryteria zabezpieczeniowe od skutków zwarć doziemnych w sieciach SN. Nowoczesne funkcje zabezpieczeniowe są propozycją rozwiązania problemów związanych z zakłóceniami w polu transformatora uziemiającego oraz trudno wykrywalnymi zjawiskami wysokooporowymi. Oba algorytmy zostały zaimplementowane i wdrożone w systemie CZIP®-PRO - cyfrowych zabezpieczeń, automatyki, pomiarów, sterowania, komunikacji i rejestracji dla stacji elektroenergetycznych SN produkowanych przez firmę RELPOL S.A. przy współpracy z naukowcami z Politechniki Poznańskiej.
EN
The article presents innovative protection criteria against the effects of earth faults in MV network. Modern protection functions are a proposal to solve problems related to interference in the field of the earthing transformer and difficult to detect high-resistance phenomena. Both algorithms were implemented and developed in the CZIP®-PRO - system of digital protection, automation, measurement, control, communication and registration for MV power substations manufactured by RELPOL S.A. in cooperation with scientists from the Poznan University of Technology.
PL
Artykuł porusza problemy związane ze zwarciami doziemnymi w sieci SN o charakterze przerywanym. Analizowane są sytuacje, w których punkt neutralny sieci uziemiony jest przez rezystor lub przez dławik gaszący z układem AWSCz. Badania dotyczą przede wszystkim przebiegów prądów i napięć w wybranych liniach sieci, wartości i przebiegu w czasie składowych symetrycznych tych wielkości oraz parametrów charakterystycznych dla zwarć doziemnych. Wyznaczana jest także średnia wartość wybranych wielkości do oceny możliwości detekcji zwarć przez współcześnie eksploatowane zabezpieczenia. Oceniona została możliwość zastosowania kryteriów admitancyjnych w detekcji zwarć przerywanych, zwłaszcza w odniesieniu do sygnalizatorów przepływu prądu zwarcia doziemnego.
EN
The article focuses on problems related to earth faults in the MV network of an intermittent character. There are situations in which the neutral point of the network is grounded through a resistor or coil with Active Current Forcing Automation (AWSCz) analysed. The study relate primarily to current and voltage waveforms on selected lines in network, values and time course of symmetrical components of these values and parameters characteristic of the earth fault. In the simulation the average value of the selected signals is calculated. This is to assessing the possibility to detect earth faults by modem IED. It was evaluated for the possibility of applying the admittance criteria to detect intermittent earth faults in particular with regard to the earth fault passage indicators.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań symulacyjnych prowadzonych w środowisku ATP/EMTP. Analizy dotyczą zjawisk, które występują podczas zwarć doziemnych oporowych w sieci dystrybucyjnej średniego napięcia. Skupiono się przede wszystkim na problemie związanym z wpływem rezystancji przejścia w miejscu zwarcia na wartość składowej zerowej prądu w wybranym miejscu napowietrznej linii SN. Oceniono także wartości składowej zerowej napięcia w sieci podczas tego typu zwarć. Analizie poddany został również proces odbudowy napięcia w sieci po ponownym załączeniu linii. Analizy przedstawione w artykule są powiązane z problemem możliwości zastosowania nowych kryteriów zabezpieczeniowych w sygnalizatorach przepływu prądu zwarciowego.
EN
The article presents the results of simulation studies conducted in an ATP / EMTP. The analyzes relate to the phenomena that occur during high resistance earth fault in MV grid. The focus is primarily on the problem associated with the impact of the transition resistance at the fault location on the value of the zero sequence current in the selected place of medium voltage line. Also evaluated the value of the zero sequence voltage network from this type of faults. The analysis has been subjected to the process of rebuilding the network voltage after line re-switch. The analyzes presented in this article are related to the problem of the possibility of applying the new criteria for earth fault passage indicators.
PL
Artykuł dotyczy popularnych w ostatnim czasie zagadnień związanych z metodami redukcji współczynników opisujących ciągłość dostaw energii do odbiorców. Najistotniejszymi z nich są współczynniki SAIDI oraz SAIFI definiujące czasy i częstotliwości występowania tzw. przerw długich. W artykule przedstawiono wartości współczynników SAIDI i SAIFI w latach 2011 – 2014 i opisano w skrócie sposoby, dzięki którym w rozpatrywanym czasokresie wartości współczynników zostały zredukowane. Analiza prowadzona jest dla: Enea Operator S.A., Tauron Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A., Energa Operator S.A. oraz RWE Stoen Operator sp. z o.o. Istotną częścią artykułu jest przedstawienie technicznych metod poprawy współczynników określających ciągłość dostaw energii elektrycznej. Do metod tych można zaliczyć np. stosowanie linii kablowych w sieci SN, stosowanie izolowanych przewodów napowietrznych czy zdalnie sterowanych łączników w głębi sieci. Przedstawiono także możliwości symulacyjne w specjalizowanym oprogramowaniu, które pokazują potencjał rozpatrywanych metod a których analiza znajduje się w końcowym rozdziale artykułu.
EN
The article concerns the recent topics related to methods of reducing coefficients that describe the continuity of electricity supply to customers. The most important of these are SAIDI and SAIFI factors, that defines time and frequency of long breaks. The article presents SAIDI and SAIFI in the years 2011 - 2014 and briefly describes ways in which the relevant short span coefficients have been reduced. The analysis is carried out for Enea Operator S.A., Tauron Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A., Energa Operator SA and RWE Stoen Operator sp. z o.o. An important part of the article is to present the technical methods to improve the factors defining the continuity of electricity supply. These methods may include eg. MV network wiring, use insulated overhead wires or remotely controlled switches in the depths of the grid. Paper also presents simulation capabilities in specialized software, that show that show potential of considered methods.
PL
W artykule przedstawiono sposoby zarządzania majątkiem stosowane w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych oraz opisano korzyści i problemy związane z wprowadzaniem nowych metod zarządzania majątkiem. Szczególną uwagę zwrócono na nowoczesne systemy komputerowe wspomagające zarządzanie majątkiem. Omówiono architekturę oraz funkcjonalności systemów komputerowych, a także sposoby komunikacji z urządzeniami współpracującymi z systemem komputerowym. Opisano również wybrane komercyjne systemy służące do zarządzania majątkiem sieciowym. Przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych. Podano przykład systemu monitorowania wyłącznika oraz systemu rozdziału obciążeń, który uwzględnia stan eksploatowanych urządzeń.
EN
Paper describes different asset management strategies used in modern electric utilities. Advantages and disadvantages of different strategies are shortly described. Particular attention is paid on computer-aided asset management. Architecture of computer systems, communication between different system elements and a structure of asset management database are described. Selected commercially available systems are shortly presented and their basic functionalities are described. Furthermore selected issues concerning power electrical devices diagnostics are presented. An idea about cost effective circuit breaker monitoring system is presented. Moreover innovative system for load dispatch, which consider technical condition of devices is presented.
EN
In the near future the city of Opole, as well as the whole Opole Voivodship are going to suffer from a serious problem connected with the traffic system which provides for closing of the core bridge crossing from one part of the city to another one – the Ulga canal. The condition of the bridge crossing at Niemodlińska Street is constantly deteriorating. After the first expertise had been conducted by a construction supervision, the decision to close the bridge on 1st June 2015 was made. The decision is justified by the safety reasons and disastrous technical state of the bridge crossing. In order to delay the moment of the closing and lighten the bridge, the inside lanes were changed into bus lanes and thereby the centre of gravity has been moved closer to the bridge crossing axis. Cars are going to use outside lanes. In front of the bridge vehicles height limiters were set in order to eliminate trucks from the traffic. For this kind of vehicles a special detour was created (Wrocławska Street, Road No 45). After this procedure the next expertise of construction supervision was conducted whereby the exclusion of the bridge from the traffic was delayed for one year. For the time being, it is known that the third expertise is being prepared. During the bridge renovation the car drivers and public transport passengers who travel to work every day are going to come across the serious communication problem.
PL
Przedstawiono nowe rozwiązania dotyczące identyfikacji zwarć wysokooporowych w liniach średniego napięcia i selektywnego zabezpieczenia od skutków zwarć doziemnych w polu transformatora uziemiającego.
EN
The paper presents new solutions concerning identification of high-resistance faults in MV networks and selective protection against effects of earth faults at the earthing transformer bay.
PL
Przedstawiono wyniki badań próbek betonu używanego w krajowej produkcji słupów energetycznych linii SN pod kątem ich rezystywności.
EN
The paper presents results of tests of concrete used in domestic production of MV transmission towers paying special attention to its resistivity.
PL
Wraz z ciągle rosnącym popytem na energię elektryczną i coraz większymi wymaganiami odbiorców odnośnie jej jakości, operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD) kładą duży nacisk wprowadzanie do ich sieci nowoczesnych technologii i rozwiązań. Jednym z nich są wskaźniki przepływu prądu zwarciowego – stosunkowo proste urządzenia, które mogą być instalowane w praktycznie dowolnym miejscu sieci. Czujniki te, pracujące zwykle z prostymi algorytmami służącymi do detekcji zwarć – tak doziemnych jak i międzyfazowych, wyposażane są najczęściej w moduły komunikacyjne do wymiany informacji z systemem nadrzędnym. Ich wykorzystanie pozwala na stworzenie rozproszonego systemu lokalizacji miejsca zwarcia. Z uwagi na rozbudowaną strukturę sieci SN oraz ich pośrednie uxiemienie, stosowanie tradycyjnych kryteriów, np. impedancyjnego, jest niemożliwe. W artykule omawia się metody oparte na analizie składowej zerowej prądu i składowej zerowej admitancji. Szczególny nacisk jest położony na drugi z wymienionych sposobów z uwagi na dużą, w ocenie autora, możliwość zastosowania go w praktyce. W pracy ocenione zostały alternatywne kryteria lokalizacji zwarcia doziemnego w skompensowanej sieci SN oraz przedstawione wyniki analiz symulacyjnych sprawdzających poprawność pracy wybranego kryterium.
EN
Along with the ever-growing demand for electricity and ever greater demands of consumers about the quality of energy, distribution system operators (DSOs) put now a lot of emphasis on entering their networks to new technologies and solutions. One is the fault current passage indicators - a relatively simple devices that can be installed almost anywhere on the network. These sensors, usually fitted with simple algorithms for detection of faults - so phase-to-ground and phase-to-phase, are usually equipped with communication modules to exchange information with the host system. Their use allows to create a distributed system of fault location. The article discusses the methods based on the analysis of zero sequence current and zero sequence admittance. A special focus is on the second of these methods due to the large, in the author's view, the ability to apply it in practice. In this work were evaluated alternative criteria earth fault location in compensated MV network and simulation analyzes, the results confirm the correctness of these algorithms work.
PL
W artykule przedstawiono wybrane, alternatywne metody pomiaru średniego napięcia w sieci elektroenergetycznej. Rozpatrywane są sposoby możliwe do stosowania tak w rozdzielni, jak i w głębi sieci. Skupiono się głównie na możliwości zastosowania sposobów alternatywnych oraz potencjalnego wykorzystania ich do współpracy z elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową, gdzie nie zawsze wymagana jest duża dokładność pomiaru. Omawia się przede wszystkim izolatory z wkładkami reaktancyjnymi i rezystancyjnymi jako urządzenia wnętrzowe. Przedyskutowano także możliwość pomiaru napięcia i jego składowych symetrycznych na podstawie analizy pola elektromagnetycznego wokół przewodów linii napowietrznych. W pracy zaprezentowane zostały wyniki badań urządzeń, które mogą posłużyć jako źródło sygnału napięciowego w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej. Przedyskutowano także, w końcowej jej części, wady i zalety konkretnych rozwiązań.
EN
The article presents selected, alternative method of MV measurement in distribution grid. Considered methods are possible for use as a substation, as well as the depth of the network. The focus is mainly on the possibility of using alternative methods and potential use them to cooperate with the power system protection, which does not always require high accuracy. It discusses primarily reactance insulators resistive as indoor unit. Is also discussed the possibility of voltage and its symmetrical components measurement based on the analysis of the electromagnetic field around the conductors of overhead lines. The paper presents the results of equipment tests, which can serve as a source of voltage signal in power automation and protection devices. Discussed are also the advantages and disadvantages of specific solutions.
PL
Przedstawiono zasady doboru zabezpieczeń oraz ich nastaw dla linii SN, do których przyłączeni są odbiorcy i źródła lokalne.
EN
The paper presents principles of selection of protections and their setpoints for MV networks with consumers and local sources connected.
PL
Przedstawiono zasady doboru nastaw automatyk LRW, SCO, SPZ linii SN, zabezpieczeń oraz ich nastaw dla linii abonenckiej SN oraz automatyki SZR w rozdzielni współpracującej ze źródłem lokalnym.
EN
The paper presents principles of selection of settings for automatics of local circuit breakers reservation, self-acting frequency unloading, self-acting reconnecting of MV line, protections and their settings for user MV line, self-acting switching of stand-by system in switching station operating with local power source.
14
Content available Wybrane funkcje zabezpieczeniowe sterownika polowego
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty pracy algorytmów zabezpieczeniowych sterowników polowych. Opisano funkcje ukryte w głębi algorytmów, jednakże bardzo ważne ze względu na pracę elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej podczas nietypowych awarii w liniach średniego napięcia. Opisywane funkcje do tej pory nie były badane. Typowym przykładem takiego zagadnienia jest działanie zabezpieczeń nadprądowych zwłocznych o charakterystyce zależnej w przypadku, gdy prąd wejściowy zmienia swoją wartość po rozruchu zabezpieczenia. Innym przykładem jest praca zabezpieczenia admitancyjnego przy odkształconych przebiegach składowej zerowej prądu w doziemionej linii. Przedstawiono rozwiązania wiodących firm z rynku polskiego wraz z ich analizą. Praca została w całości oparta na doświadczeniach i pomiarach prowadzonych przez autora w laboratoriach Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej.
EN
The paper presents some aspects of the work IED protection algorithms. These functions are hidden deep in the algorithms, however, very important for the power protection automation during abnormal failure in the MV lines. These functions have not been tested yet. An example of this problem is action of the IDMT overcurrent protection when the input current changes its value after protection start-up. Another example is the work of an earth fault protection based on Y0> criteria, when Y0 signal is distorted. The article is entirely based on the experience and measurements conducted by the author in the laboratories of the Institute of Electrical Power Engineering Poznań University of Technology.
15
Content available Selected protective algorithms of modern IED
EN
The paper presents some aspects of the work IED protection algorithms. These functions are hidden deep in the algorithms, however, very important for the power protection automation during abnormal failure in the MV lines. These functions have not been tested yet. An example of this problem is action of the IDMT overcurrent protection when the input current changes its value after protection start-up. Another example is the work of an earth fault protection based on Y0> criteria, when Y0 signal is distorted. The article is entirely based on the experience and measurements conducted by the author in the laboratories of the Institute of Electrical Power Engineering Poznań University of Technology.
PL
Chemiczne źródła prądu są wyrobami stosowanymi powszechnie tam, gdzie zasilanie sieciowe jest niemożliwe bądź niepraktyczne. Postęp techniki i przemysłu chemicznego na świece spowodował rozwój i upowszechnienie tego rodzaju źródeł prądu.
EN
The aim of this study was to search for a bifunctional catalyst with a minimum amount of platinum loading for methanol fuel cell. The catalysts SnO2, Pt-SnO2, SnO2-Sb2O,3 and Pt-SnO2-Sb2O3 were prepared via a sol-gel technique and were characterised by XRD measurements. The effect of using these catalysts on methanol oxidation during cyclic voltammetry has been studied.
19
PL
Istnieje sporo modeli matematycznych rozpatrujących oddziaływanie kół pojazdów i sprzętu rolniczego na glebę. W badaniach tych gleba jest traktowana jako środowisko nieożywione. Jednakże gleba zawiera dwa podsystemy – ożywiony i nieożywiony. Przykładem składnika tego drugiego są dżdżownice. W artykule przedstawiono w jaki sposób zwiększenie stanu zagęszczenia gleby, wpływa na parametry życiowe dżdżownicy. W badaniach wyznaczono energię dżdżownicy, podczas pracy polegającej na przemieszczeniu przez nią cząstki gleby i ściskania sprężyny. Wykazano, że decydujące znaczenie na pracę dżdżownicy ma zagęszczenie gleby. Zwiększanie nacisków powodowało zmiany w zagęszczeniu otoczenia pracy zwierzęcia. Im większa siła została przyłożona tym dłuższy czas reakcji dżdżownicy.
EN
There are exists quite a lot of mathematical models considering the influence of the wheels of agricultural vehicles and equipment onto soil. In these investigations the soil is treated as inanimate environment. Yet soil contains two subsystems - lively and inanimate ones. The earthworms are the example of component of the latter. How the increase of the state of soil compaction influences earthworm's life parameters is presented in the paper. While investigating the earthworm's energy in terms of the work depending on dislocation of the soil particle and squeezing the spring was stated. It was shown that decisive meaning on earthworm's work had the state of soil compaction. Increasing the pressure caused changes in compaction of the animal's surroundings. The larger force was applied, the longer time of the earthworm's reaction was.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.